Een groene oase tussen Kaasstad en Staalstad

Woensdag 14 maart om 20.00 uur zal Ernst Mooij, auteur van het boek  ‘Het Castricumse landschap … een geschiedenisboek’,  een beeld schetsen van zijn tweede boek ‘Een groene oase tussen Kaasstad en Staalstad’. De presentatie vindt plaats in de ontmoetingsruimte van de Tuin van Kapitein Rommel.

Dorpssilhouet Akersloot

Het buitengebied van de gemeente Castricum ligt in het groen-blauwe hart van Midden-Kennemerland en bestaat uit een diversiteit aan landschapstypen. Het gebied vormt een buffer tussen ‘kaasstad’ Alkmaar en ‘staalstad’ IJmond. De zee en het Oer-IJ, de noordelijke zijtak van de Rijn, zijn de twee belangrijkste elementen die aan het vormingsproces van dit landschap hebben bijgedragen. Hoogteverschillen duiden op voormalige kustzones, natuurlijke waterlopen op de vroegere aanwezigheid van een voormalige binnendelta. Sinds de ingebruikname voor bewoning heeft de mens in toenemende mate zijn invloed op het landschap laten gelden. Veenweidegebieden worden doorsneden met restanten van veenrivieren en middeleeuwse kavelpatronen die door mensenhanden tot stand zijn gebracht.

Ernst Mooij is verbonden aan de Stichting tot behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving. Hij geeft een boeiende kijk op de verschillende landschapstypen, de waterhuishouding, het agrarische gebruik, de recreatie en de natuur.

In verband met de beperkte ruimte is aanmelding noodzakelijk.
Aanmelden kan via telefoonnummer (0251) 672356 tot en met maandag 12 maart.

De toegangsprijs bedraagt 3 euro inclusief koffie/thee in de pauze.

Behoud cultureel erfgoed

De doelstellingen van Werkgroep Oud-Castricum zijn niet alleen gericht op het verleden maar ook op het heden en de toekomst van Castricum. Binnen de werkgroep bestaat de taakgroep ‘Cultuur en monumenten’, die zich inzet voor het behoud van waardevol cultureel erfgoed in Castricum. Daarbij is ‘behoud door ontwikkeling’ geen ongewenst begrip, want de cultuurhistorische-, de landschappelijke- en de belevingswaarde kunnen worden versterkt als aan het erfgoed nieuwe gebruiksfuncties gekoppeld worden. Zo is met een flinke portie doorzettingsvermogen de restauratie van de middeleeuwse Maer- of Korendijk in 2009 gereed gekomen en is de dijk voor verschillende gebruikersgroepen toegankelijk gemaakt. Om de cultuurhistorische betekenis van de dijk onder de aandacht te brengen is het wandelrouteboekje ‘Maer- of Korendijkroute’ tot stand gebracht. Met de ‘Baccummer banroute’ wordt meer bekendheid gegeven aan het voormalige Koninklijke landgoed Bakkum en haar ontginningsgeschiedenis.
De taakgroep is ook nauw betrokken geweest bij de voorbereiding van de fietsverbinding Castricum-Akersloot (1e fase). De Langenes, een in de middeleeuwen omdijkte landtong in de voormalige Oer-IJ delta, was door de geïsoleerde ligging nauwelijks bekend. Nu voor het tracé van de fietsverbinding ook een gedeelte van de Nesdijk is benut, kan de cultuurhistorische betekenis beter beleefd worden. Met de realisering van de fietsverbinding is ook de noordelijke geulboog van het Oer-IJ aanschouwelijk geworden. De belevingswaarde van deze twee landschappelijke elementen wordt nog eens versterkt door de drie namen die aan deze fietsverbinding is gegeven.

Detail uit het Kaartboek van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland uit 1745 (ongewijzigd ten opzichte van de eerste druk uit 1680).1. De Nes, 2. Braeckersdijk (groen nog bestaand), 3. Uijtgeesterweg, 4. Coogvaart, 5. Nesdijk, 6. West Mader Heck, 7.De West Maedt.Ingetekend fietspad: Binnendijkspad (a),Nesdijk (b), Westmaderpad(c).

Voor het terrein van het voormalig Provinciaal Ziekenhuis Duin en Bosch worden herinrichtingsplannen ontwikkeld. Om dat proces te begeleiden heeft een afgevaardigde van de werkgroep Oud-Castricum zitting in de adviesgroep. De intentie is om het landgoedkarakter van het gebied te behouden en zelfs met de herinrichtingsplannen te versterken.

Het vervallen graf van de grondlegger van het Provinciaal Ziekenhuis Duin en Bosch, dr. W.J. Jacobi.

In 2009 bestond landgoed Duin en Bosch 100 jaar. Enkele (oud)-ziekenhuismedewerkers vonden dit een goede gelegenheid om het graf van de grondlegger en de eerste geneesheer-directeur dr J.W. Jacobi te laten restaureren, maar door verschillende oorzaken heeft geen restauratie kunnen plaatsvinden. Daarna is dat initiatief vanuit de werkgroep overgenomen. Het restauratieplan is gereed en de monumentenvergunning om te kunnen restaureren is afgegeven. Wat nog ontbreekt, is het geld om de restauratie te kunnen financieren, dus is het verwerven van fondsen de volgende stap in het proces. Voor het behoud van het culturele erfgoed is vaak een lange adem nodig.

 

Medewerker(s) behoud cultureel erfgoed

De doelstellingen van Werkgroep Oud-Castricum zijn niet alleen gericht op het verleden maar ook op het heden en de toekomst van Castricum. De intentie van het bestuur is om de aandacht en de zorg voor het behoud van karakteristieke bebouwing en landschappelijke structuren binnen de werkgroep sterker te verankeren. Daarom is de werkgroep op zoek naar enkele energieke en sociaal vaardige medewerkers die zich in teamverband willen inzetten voor het behoud van bovengenoemd cultureel erfgoed. De werkgroep is dan ook op zoek naar

Medewerker(s) behoud cultureel erfgoed

Taken:

  • Het controleren van de gemeentelijke informatiepagina in het Nieuwsblad voor Castricum op aanvragen van omgevingsvergunningen.

           

Beoordelingscriteria zijn bijvoorbeeld:

In hoeverre wordt met de voorgenomen ingreep het karakter van een pand aangetast;

In hoeverre wordt met de voorgenomen ingreep de omgevingskwaliteit aangetast;

In hoeverre gaan met de voorgenomen ingreep landschappelijke cultuurhistorische waarden verloren.

  • Het in onderling overleg opstellen van concept-zienswijzen (reacties op aanvragen van omgevingsvergunningen)
  • Het zonodig bezoeken van raadsactiviteiten en raadscarrousels en de bereidheid om in te spreken om bezwaren of waardering uit te spreken.
  • Overlegte voeren met gemeenteambtenaren of vertegenwoordigers van andere organisaties.

Meer informatie kunt u inwinnen bij Don van Lier, telefoon 06-5393 1497.

U kunt ook via e-mail reageren.