Behoud cultureel erfgoed

De doelstellingen van Werkgroep Oud-Castricum zijn niet alleen gericht op het verleden maar ook op het heden en de toekomst van Castricum. Binnen de werkgroep bestaat de taakgroep ‘Cultuur en monumenten’, die zich inzet voor het behoud van waardevol cultureel erfgoed in Castricum. Daarbij is ‘behoud door ontwikkeling’ geen ongewenst begrip, want de cultuurhistorische-, de landschappelijke- en de belevingswaarde kunnen worden versterkt als aan het erfgoed nieuwe gebruiksfuncties gekoppeld worden. Zo is met een flinke portie doorzettingsvermogen de restauratie van de middeleeuwse Maer- of Korendijk in 2009 gereed gekomen en is de dijk voor verschillende gebruikersgroepen toegankelijk gemaakt. Om de cultuurhistorische betekenis van de dijk onder de aandacht te brengen is het wandelrouteboekje ‘Maer- of Korendijkroute’ tot stand gebracht. Met de ‘Baccummer banroute’ wordt meer bekendheid gegeven aan het voormalige Koninklijke landgoed Bakkum en haar ontginningsgeschiedenis.
De taakgroep is ook nauw betrokken geweest bij de voorbereiding van de fietsverbinding Castricum-Akersloot (1e fase). De Langenes, een in de middeleeuwen omdijkte landtong in de voormalige Oer-IJ delta, was door de geïsoleerde ligging nauwelijks bekend. Nu voor het tracé van de fietsverbinding ook een gedeelte van de Nesdijk is benut, kan de cultuurhistorische betekenis beter beleefd worden. Met de realisering van de fietsverbinding is ook de noordelijke geulboog van het Oer-IJ aanschouwelijk geworden. De belevingswaarde van deze twee landschappelijke elementen wordt nog eens versterkt door de drie namen die aan deze fietsverbinding is gegeven.

Detail uit het Kaartboek van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland uit 1745 (ongewijzigd ten opzichte van de eerste druk uit 1680).1. De Nes, 2. Braeckersdijk (groen nog bestaand), 3. Uijtgeesterweg, 4. Coogvaart, 5. Nesdijk, 6. West Mader Heck, 7.De West Maedt.Ingetekend fietspad: Binnendijkspad (a),Nesdijk (b), Westmaderpad(c).

Voor het terrein van het voormalig Provinciaal Ziekenhuis Duin en Bosch worden herinrichtingsplannen ontwikkeld. Om dat proces te begeleiden heeft een afgevaardigde van de werkgroep Oud-Castricum zitting in de adviesgroep. De intentie is om het landgoedkarakter van het gebied te behouden en zelfs met de herinrichtingsplannen te versterken.

Het vervallen graf van de grondlegger van het Provinciaal Ziekenhuis Duin en Bosch, dr. W.J. Jacobi.

In 2009 bestond landgoed Duin en Bosch 100 jaar. Enkele (oud)-ziekenhuismedewerkers vonden dit een goede gelegenheid om het graf van de grondlegger en de eerste geneesheer-directeur dr J.W. Jacobi te laten restaureren, maar door verschillende oorzaken heeft geen restauratie kunnen plaatsvinden. Daarna is dat initiatief vanuit de werkgroep overgenomen. Het restauratieplan is gereed en de monumentenvergunning om te kunnen restaureren is afgegeven. Wat nog ontbreekt, is het geld om de restauratie te kunnen financieren, dus is het verwerven van fondsen de volgende stap in het proces. Voor het behoud van het culturele erfgoed is vaak een lange adem nodig.

 

Medewerker(s) behoud cultureel erfgoed

De doelstellingen van Werkgroep Oud-Castricum zijn niet alleen gericht op het verleden maar ook op het heden en de toekomst van Castricum. De intentie van het bestuur is om de aandacht en de zorg voor het behoud van karakteristieke bebouwing en landschappelijke structuren binnen de werkgroep sterker te verankeren. Daarom is de werkgroep op zoek naar enkele energieke en sociaal vaardige medewerkers die zich in teamverband willen inzetten voor het behoud van bovengenoemd cultureel erfgoed. De werkgroep is dan ook op zoek naar

Medewerker(s) behoud cultureel erfgoed

Taken:

  • Het controleren van de gemeentelijke informatiepagina in het Nieuwsblad voor Castricum op aanvragen van omgevingsvergunningen.

           

Beoordelingscriteria zijn bijvoorbeeld:

In hoeverre wordt met de voorgenomen ingreep het karakter van een pand aangetast;

In hoeverre wordt met de voorgenomen ingreep de omgevingskwaliteit aangetast;

In hoeverre gaan met de voorgenomen ingreep landschappelijke cultuurhistorische waarden verloren.

  • Het in onderling overleg opstellen van concept-zienswijzen (reacties op aanvragen van omgevingsvergunningen)
  • Het zonodig bezoeken van raadsactiviteiten en raadscarrousels en de bereidheid om in te spreken om bezwaren of waardering uit te spreken.
  • Overlegte voeren met gemeenteambtenaren of vertegenwoordigers van andere organisaties.

Meer informatie kunt u inwinnen bij Ernst Mooij, telefoon 0251-654977.

U kunt ook via e-mail reageren.