Horen katholieken uit Noord-Bakkum bij de parochie van Limmen of Rinnegom?

Een opvallende tekst over een geschil tussen parochies. In cursief de tekst uit een geschiedenisboek van het Bisdom Haarlem.

Op den 21 Maart 1804, heeft de Aartspriester H. F. ten Hulscher uitspraak gedaan in een geschil, tusschen de gemeente van Rinnegom en Limmen, betreffende het gehucht Noord-Bakkum.

                  Bakkum[1] wordt reeds genoemd in het Utrechtsche kerk-register van 866 “in Bacchem 2 mansi”, insgelijks in de schenkingen van Graaf Dirk II aan de abdij van Egmond: had vroeger een eigen kapel, raadhuis en school.

In 1629 was Cornelis van der Mijlen bezitter van de Ambachts-Heerlijkheid Bakkum. Het dorp aan den voet der duinen gelegen, is gesplitst in twee deelen: Noord- en Zuid-Bakkum. Burgerlijk vereenigd met Castricum, waren die van Zuid-Bakkum kerkelijk opgenomen in de gemeente Castricum; die van Noord-Bakkum van onheugelijke tijden met Limmen vereenigd geweest. Toen C. Spont[2] in 1751 was afgevallen, hadden de Katholieken van Noord- Bakkum hunne toevlugt genomen tot Rinnegom, omdat dit veel digter bij gelegen en veel gemakkelijker te bereiken was dan Castricum.  Op dezen grond meenden die van Rinnegom, hun regt op Noord-Bakkum te kunnen handhaven.

Gelijk wij gezien hebben, heeft een gedeelte van Rinnegom, onder pastoor W. Noeij, zijn paaschpligt te Limmen vervuld. Toen ze nu in 1781 weder een pastoor hadden, hield dit natuurlijk op, maar Noord-Bakkum bleef aan Limmen, Pastoor Noeij boekt afzonderlijk, zooals vroeger, de communicanten uit Limmen en uit Noord-Bakkum, en in het doopboek voegt hij bij: “ex Noord-Bakkum, communitate mea (vert. mijn parochie)”. Door den Aartspriester werd Limmen’s regt erkend, en een gelijkluidend schrijven aan pastoor Geeres en aan Theodorus Vos, pastoor van Rinnegom gezonden, waarbij Noord-Bakkum, in betrekking tot de geestelijke bediening, aan Limmen werd toegewezen.

En verder staat in de bijdrage:

Op 21 October 1817 bepaalde de Aartspriester E. S. van der Hagen, dat de oude Postweg, ook Koningsweg genoemd, de grens zou zijn tusschen Noord- en Zuid-Bakkum.

Bij de Parochiale indeeling op 13 Januarij 1857, hadden de Rinnegommers (of Egmonders) het gehucht Noord-Bakkum weder in hunne grens-lijnen ingesloten. Bij schrijven echter van Zijne Doorl. Hoogwaardigheid F. J. van Vree, Bisschop van Haarlem, werd deze fout hersteld, en het geheele gehucht[3], Noord-Bakkum[4] , aan de Parochie van St. Cornelius te Limmen opnieuw toegewezen.

Bron: Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom Haarlem, deel 14, 1887

Conclusie

Deze bisschoppelijke bijdrage leert ons dat Bakkum ouder is dan het jaar 866. Er staat dat Bakkum een kapel, raadhuis en school bezat. We leren dat Noord-Bakkum uit 50 katholieken bestond en het gebied viel onder de parochie van Limmen. Opvallend is dat er niet over Egmond-Binnen wordt gesproken. Uitleg: Op de plek waar nu de jeugdherberg in Rinnegom is, staat tot 1967 de Adelbertuskerk die aanvankelijk bezocht werd door inwoners van de drie Egmonden totdat die elk een eigen kerk lieten bouwen. We lezen dat de Noord-Bakkumse parochianen zich in 1751 tot de parochie Rinnegom keerden. We lezen dat in 1781 de katholieken van Noord-Bakkum met klem aan Limmen toegewezen worden. Helemaal opvallend is dat het bisdom later in 1857 bepaalde dat de grens tussen Noord- en Zuid-Bakkum de Postweg of Koningsweg zou zijn. En dat betekent onderzoek. Waar lag die weg? Is het nu de Duinweg-Zanddijk? 

Rino Zonneveld

[1] Ook Baccum, zoo lezen wij nog op het hek van eene boerenplaats, waaraan vroeger een jagthuis verbonden was.

[2] Cornelius Spont was rooms-katholiek priester te Limmen en overleed 8-12-1951.

[3] Het gehucht Noord-Bakkum heeft tegenwoordig een en vijftig inwoners; allen zijn Roomsch Katholiek. De grond is er hoog, schraal en duinachtig.

[4] Noord-Bakkum met 51 parochianen.

Met name Castricum

Eerder onderzoek

Er is eerder over de betekenis van de naam Castricum gepubliceerd. In jaarboeken van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum delen 1, 23 en 35. Met name het eerste deel Castr was aanleiding te denken aan castra (legerplaats), of castor (bever). Zelden is in de verklaringspogingen gekeken naar plaatsen met een soortgelijke naam als –icum en naar archeologie. In deze zoektocht is het gebied van de landen om de Noordzee bestudeerd. Helpt dat de naam verklaren?

Volksverhuizing

De Angelen, Saksen en Juten uit Duitsland en Denemarken begonnen het Britse eiland  binnen te trekken in 449 na Chr.. Ze noemden hun land Engaland en hun taal Enlisc. De Saksen laten sporen achter in de namen Essex (Oostsaksen), Sussex (Zuidsaksen) en Wessex (Westsaksen) en Norfolk en Suffolk voor het mensenvolk in het noorden en het volk in het zuiden. De Angelsaksische bevolking komt in twee banen naar Engeland: één over Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland en de ander over Noord-Brabant, Oost- en West-Vlaanderen, Boulogne. Zij maken daar vooral gebruik van Romeinse heerwegen, getuige de vele plaatsen die eindigen op –inghem. Dit betekent dat er in Castricum groepen mensen  een nederzetting stichtten vanaf de vroege 5e eeuw.

Zo rond midden de 5e eeuw verdreven zij de Kelten richting Wales, Cornwall, Schotland, etc. en met name de gebieden waar nog Gaelic wordt gesproken. De namen van sommige steden en dorpen zijn een herinnering aan de mensen die daar in de 5e eeuw bossen kapten en in hun levensonderhoud voorzagen. De oudste plaatsen eindigden op –ing dat afstamt van het Oud-Engelse –ingas en betekent –volk horend bij een zekere man.  Bijvoorbeeld Gissing ontstaat uit Gyssa + ingas en betekent horende bij Gyssa’s mensen/volk.

Castricum, eerder genoemd Castringhem, wordt in dit licht van de volksverhuizing bestudeerd. Er zijn vele –inghem plaatsen in Nederland. Bijv. Doetinchem van de persoon Dutto, Blaricum, etc.. Een vergelijking leidt tot de conclusie dat Castricum niet anders dan al die andere –inghem plaatsen in Nederland, België, Noord-Frankrijk en Engeland éénzelfde oorsprong heeft in naamgeving. Archeologische vondsten in Castricum uit de Late IJzertijd en Inheems-Romeinse tijd wijzen op bewoning en op één of meer kleine nederzettingen. De vondsten uit de Merovingische periode en de vondsten uit de Oosterbuurt wijzen op bewoning in de vroege middeleeuwen en gaan samen met de naamgeving van Castricum. Ook Hilde uit de Oosterbuurt was één van de eerste kolonisten die vanuit Duitsland naar de kuststreken zwierf.

Inghem

Analyse van de naam Castricum leert ons dat deze bestaat uit drie klankgrepen evenals andere plaatsnamen met zelfde klankstructuur zoals Call-ing-hem, Obb-ing-hem, Bla-ri-cum, etc.. In het onderzoek bestaat het tweede en derde deel uit -ingham/inghem/ichem/icum of -ham/hamm/hem of –gem/igem/ichem  of –heim. Het eerste deel is meestal een persoonsnaam. Voor Castricum is dat dan Caster-ing-hem waarin –hem de betekenis heeft van –heim ofwel thuis of woonplaats.

De –inghem of –ingham plaatsen laten een spoor van verhuizing na in Nederland, België en Noord-Frankrijk én Engeland.

Volledig artikel

Over enige maanden verschijnt een volledig artikel over dit onderwerp.

Er zijn voor dat volledige artikel lijsten met veelal Engelse namen die verklaard worden. Met name zijn deze beschreven door de Engelsen omdat zij door de nalatenschap van de Romeinen de schrijfkunst vroeg machtig waren. Zo verklaren zij dat bijv. Nottingham het thuis van het volk van Snot is (denk aan snood, een listig persoon) of Birmingham het thuis van het volk van Beor.

In de lijsten, die bij het volledige artikel worden meegeleverd, staan opsommingen van plaatsen in Nederland, Engeland, Duitsland, Friesland en Frankrijk en België met waar mogelijk bronvermelding. Er komen kaartoverzichten waaruit blijkt waar de nederzettingen zich bevonden. Er wordt aandacht besteed aan plaatsnamen die opvallende klankgelijkenis tonen met plaatsen in het huidige Vlaanderen en Noord-Frankrijk en Engeland.

Eerste naamsvermelding

Vele plaatsen duiden op een eerste naamsvermelding in de 11e of 12e eeuw. Het vermelden van een naam in een geschrift is iets anders dan het eerste mondelinge gebruik van die naam. In Engeland is de eerste naamsvermelding vaak zichtbaar in het Domesday Book uit 1086 en/of in annalen van kloosters uit de 10e en 11e eeuw. Het ontstaan van de plaatsen dateert van de 5e tot 8e eeuw. Dit is te herleiden aan klank van de plaatsen in combinatie met archeologische vondsten. Uit geschriften blijkt een ontstaan in ieder geval van vóór 860 na Chr.

Inghem in de omgeving

Plaatsen in de buurt van Castricum met een zelfde klankvorm zijn: Adrichem (bij Beverwijk), Obbingem (bij Heiloo/Limmen), Gisleshem (bij de Breesaap), Hegginghem (bij Heemskerk), Callinghem (bij Callantsoog). Let op dat plaatsen met –hem in de betekenis van het oudengels –hamm (nat land) niet thuis horen in serie –inghem plaatsen.

Betekenis Castricum

Castricum eerder geschreven als Castringhem betekent dus de plaats van het volk of volgers van Caster of Kaster. Caster is een persoonsnaam die gerelateerd kan worden aan het Engelse to cast dat hard gooien (werpen) betekent, denk aan kastiebal. De etymologie wijst op het Oudnoors kasta, Deens kaste en Oudfries kastin. De persoonsnaam duidt dus op iemand die hard kan gooien. Het ontstaan als nederzetting met deze naam kan gedacht worden in de vroege vijfde eeuw. Ligging in de duinen of hogere geestgronden rond de Kerkbuurt/Oosterbuurt/Heemstede.

Dit artikel ontstaan uit jaren van voorbereidend onderzoek zal zeker leiden tot inspiratie en discussie.

Rino Zonneveld

22 november 2017

Werkgroep Oud-Castricum

Let op uw wiegekind

Kabouter uit Bakkum met een wisselbal

In de duinen van Bakkum leven kabouters die niet veel kwaad doen, soms kinderlijk zijn. Zo halen ze wel eens kinderen uit de wieg en nemen die mee in hun hol onder de grond. In plaats van de kinderen leggen zij hun eigen gedrochtelijk kroost in de wieg of gaan er zelf in liggen. Die kinderen zijn de zogenaamde wisselbalgen, die naar men zegt ook buiten Bakkum voorkomen. Door het maken van een kruisteken is de wisselbalg te verdrijven. 

Bron: Dr H.C. Prinsen Geerlings, Kennemer legenden en volksmeeningen

 

De wandelende reize

De wandelende reize door gantsch Noordholland. Vier personen wandelen door Noord-Holland en houden een dagboek bij. Ze publiceren dit in 1733. Het geeft een tijdsbeeld van de omgeving van Castricum. Fragmenten uit  het boek:

pagina 395 …. Voor ons vertrek van Alkmaar hadden wy t besluit genomen dat onze reize van Limmen over Uitgeest naar de Beverwyk zou zyn, maar nu te Limmen wezende hadden wy het des morgens voor dat wy ons op weg begaven anders overlegt om te vermakelyker weg en meerder divertissement (vermaak) te hebben. Wy resolveerden (besloten) ons eerst op Castrikum te begeven en van daar op Nooddorp alwaar wy dien middag wat meenden…

pagina 396 … te eeten. Na den maaltyd zouden wy van daar onzen Tour op t Huis te Marquette nemen en dus zouden wy van daar over het dorp Heemskerk vertrekkende, in den vooravond by gezondheit maken in de Beverwyk te wezen om aldaar te overnachten. In dezer voegen zouden wy het dorp Uitgeest als wat te veel op zyde leggende en niet veel zonderlings zynde niet aandoen te meer wy buiten dat kuierweg genoeg dien dag of te leggen hadden op plaatsen die veel vermakelyker waren. In gevolge dit verandert besluit begaven wy ons dan voor eerst van Limmen duinwaarts naar Castrikum. Wy waren nauwlyks op weg gekomen of ik vroeg aan Mynheer Casparus of hem iets in geheugen lag van t geen hy dien nacht gedroomt had ….

pagina 399 …. Te Castrikum omtrent een quartieruurs gerust en ons wat ververscht hebbende, begaven wy ons van daar naar Nooddorp alwaar wy als niet verre daarvan afgelegen zynde wel haast aanquamen. Even na dat wy er in de Herberg getreden en ons in den gemenen haast nedergezet hadden om er wat te eeten, quamen er de postwagens van Alkmaar en Haarlem welke alle morgens van die beide steden af ryden en omtrent den middag te Nooddorp een halfuurtie pleisteren om malkander te verwisselen. Op den Alkmaarder wagen zat niet dan een Zeekapitein die van den Helder quam; maar op den Haarlemmer wagen waren vier personen bestaande in eene juffer, twee burgerluiden en eenen Heer die zeer ryk was uitgedoscht gelyk wy zagen toen die luiden van de beide wagens getr
eden zynde by ons in t zelfde gemeen vertrek in de herberg….

pagina 409 …Terwyl nog hier over gesproken wierd quamen wy aan de Heerlykheit Marquette die wy nauwkeurig van buiten en binnen bezichtigden na dat wy gelegenheit hadden gekregen daar in te komen. Ik behoef hier gene beschryvinge daarvan te doen alzo men die elders menigvuldig genoeg vind met de aftekening van dat aloud lustslot daarby. Alleenlyk zal ik zeggen dat wy het zelve na genoegen bezichtigt te hebben ons van daar naar Heemskerk begaven welk dorp zeer dicht daarby gelegen is en alwaar wy dien namiddag wat pleisterden en ons ververschten. Ik heb een Heer van myne kennis….;

bron: 
De wandelaars of Vermakelyke reyze door gantsch Noord- en Zuid-Holland, Volume 1, 1733

 

Wie zijn úw voorouders?

Iedereen weet natuurlijk wel wie zijn ouders zijn. En ook de namen van de grootouders zijn meestal wel bekend. Maar wie nu eigenlijk de ouders van je grootouders zijn, je voorouders dus? Die vraag wordt vaak al lastiger om te beantwoorden.

Oud-Castricum heeft een database met vele tienduizenden namen van personen die in Castricum en wijde omgeving zijn geboren, gehuwd, overleden of hebben gewoond. Oud-Castricum wil u graag helpen om deze informatie in een 3-tal leuke schema’s beschikbaar te krijgen.

Wij kunnen u waarschijnlijk helpen aan overzichten van uw voorouders, zoals hieronder als voorbeeld zijn weergegeven en aan een tekstbestand met zoveel mogelijk gegevens van de betrokken personen, zoals beroepen, adressen etc.

Onderstaande afbeeldingen geven als voorbeeld de voorouders van het Werkgroeplid Marinus (Rino) Zonneveld weer.

Aan deze service zijn voor donateurs van de Werkgroep geen kosten verbonden.

Stuur een mailtje naar genealogie en we nemen contact met u op om te kijken of dit voor u ook realiseerbaar is.

Groeten uit Castricum?

Statendam Groeten uit CastricumDeze ansichtkaart van de Holland-Amerikalijn heeft op de achterzijde een poststempel uit 1917. De kaart is gericht aan een familie te Wijk aan Zee.

De Statendam (II) is gebouwd tussen 1912 en 1914 naar model van de Titanic echter met één schoorsteen minder. Het schip de Statendam II heeft opmerkelijk genoeg nimmer onder haar naam gevaren en is onafgebouwd in 1916 door de Engelse regering gevorderd als troepentransportschip voor 4300 militairen. Het schip is in de Eerste Wereldoorlog op 20 juli 1918 getorpedeerd door twee Duitse U-boten. Zij voer toen onder de naam Justicia. Het schip ligt nog in redelijke conditie 15 mijl ten zuiden van Skerryvore (een vuurtoren op een van de kleine eilandjes behorende tot Schotland).

Een mooi verhaal waarbij een vraag onbeantwoord blijft: Wat doet de naam Castricum op een ansicht van een schip dat nooit met passagiers heeft gevaren?

Met dank aan Cees Termes voor info en afbeeldingen.

Statendam II