Let op uw wiegekind

Kabouter uit Bakkum met een wisselbal

In de duinen van Bakkum leven kabouters die niet veel kwaad doen, soms kinderlijk zijn. Zo halen ze wel eens kinderen uit de wieg en nemen die mee in hun hol onder de grond. In plaats van de kinderen leggen zij hun eigen gedrochtelijk kroost in de wieg of gaan er zelf in liggen. Die kinderen zijn de zogenaamde wisselbalgen, die naar men zegt ook buiten Bakkum voorkomen. Door het maken van een kruisteken is de wisselbalg te verdrijven. 

Bron: Dr H.C. Prinsen Geerlings, Kennemer legenden en volksmeeningen

 

De wandelende reize

De wandelende reize door gantsch Noordholland. Vier personen wandelen door Noord-Holland en houden een dagboek bij. Ze publiceren dit in 1733. Het geeft een tijdsbeeld van de omgeving van Castricum. Fragmenten uit  het boek:

pagina 395 …. Voor ons vertrek van Alkmaar hadden wy t besluit genomen dat onze reize van Limmen over Uitgeest naar de Beverwyk zou zyn, maar nu te Limmen wezende hadden wy het des morgens voor dat wy ons op weg begaven anders overlegt om te vermakelyker weg en meerder divertissement (vermaak) te hebben. Wy resolveerden (besloten) ons eerst op Castrikum te begeven en van daar op Nooddorp alwaar wy dien middag wat meenden…

pagina 396 … te eeten. Na den maaltyd zouden wy van daar onzen Tour op t Huis te Marquette nemen en dus zouden wy van daar over het dorp Heemskerk vertrekkende, in den vooravond by gezondheit maken in de Beverwyk te wezen om aldaar te overnachten. In dezer voegen zouden wy het dorp Uitgeest als wat te veel op zyde leggende en niet veel zonderlings zynde niet aandoen te meer wy buiten dat kuierweg genoeg dien dag of te leggen hadden op plaatsen die veel vermakelyker waren. In gevolge dit verandert besluit begaven wy ons dan voor eerst van Limmen duinwaarts naar Castrikum. Wy waren nauwlyks op weg gekomen of ik vroeg aan Mynheer Casparus of hem iets in geheugen lag van t geen hy dien nacht gedroomt had ….

pagina 399 …. Te Castrikum omtrent een quartieruurs gerust en ons wat ververscht hebbende, begaven wy ons van daar naar Nooddorp alwaar wy als niet verre daarvan afgelegen zynde wel haast aanquamen. Even na dat wy er in de Herberg getreden en ons in den gemenen haast nedergezet hadden om er wat te eeten, quamen er de postwagens van Alkmaar en Haarlem welke alle morgens van die beide steden af ryden en omtrent den middag te Nooddorp een halfuurtie pleisteren om malkander te verwisselen. Op den Alkmaarder wagen zat niet dan een Zeekapitein die van den Helder quam; maar op den Haarlemmer wagen waren vier personen bestaande in eene juffer, twee burgerluiden en eenen Heer die zeer ryk was uitgedoscht gelyk wy zagen toen die luiden van de beide wagens getr
eden zynde by ons in t zelfde gemeen vertrek in de herberg….

pagina 409 …Terwyl nog hier over gesproken wierd quamen wy aan de Heerlykheit Marquette die wy nauwkeurig van buiten en binnen bezichtigden na dat wy gelegenheit hadden gekregen daar in te komen. Ik behoef hier gene beschryvinge daarvan te doen alzo men die elders menigvuldig genoeg vind met de aftekening van dat aloud lustslot daarby. Alleenlyk zal ik zeggen dat wy het zelve na genoegen bezichtigt te hebben ons van daar naar Heemskerk begaven welk dorp zeer dicht daarby gelegen is en alwaar wy dien namiddag wat pleisterden en ons ververschten. Ik heb een Heer van myne kennis….;

bron: 
De wandelaars of Vermakelyke reyze door gantsch Noord- en Zuid-Holland, Volume 1, 1733

 

Wie zijn úw voorouders?

Iedereen weet natuurlijk wel wie zijn ouders zijn. En ook de namen van de grootouders zijn meestal wel bekend. Maar wie nu eigenlijk de ouders van je grootouders zijn, je voorouders dus? Die vraag wordt vaak al lastiger om te beantwoorden.

Oud-Castricum heeft een database met vele tienduizenden namen van personen die in Castricum en wijde omgeving zijn geboren, gehuwd, overleden of hebben gewoond. Oud-Castricum wil u graag helpen om deze informatie in een 3-tal leuke schema’s beschikbaar te krijgen.

Wij kunnen u waarschijnlijk helpen aan overzichten van uw voorouders, zoals hieronder als voorbeeld zijn weergegeven en aan een tekstbestand met zoveel mogelijk gegevens van de betrokken personen, zoals beroepen, adressen etc.

Onderstaande afbeeldingen geven als voorbeeld de voorouders van het Werkgroeplid Marinus (Rino) Zonneveld weer.

Aan deze service zijn voor donateurs van de Werkgroep geen kosten verbonden.

Stuur een mailtje naar genealogie en we nemen contact met u op om te kijken of dit voor u ook realiseerbaar is.

Groeten uit Castricum?

Statendam Groeten uit CastricumDeze ansichtkaart van de Holland-Amerikalijn heeft op de achterzijde een poststempel uit 1917. De kaart is gericht aan een familie te Wijk aan Zee.

De Statendam (II) is gebouwd tussen 1912 en 1914 naar model van de Titanic echter met één schoorsteen minder. Het schip de Statendam II heeft opmerkelijk genoeg nimmer onder haar naam gevaren en is onafgebouwd in 1916 door de Engelse regering gevorderd als troepentransportschip voor 4300 militairen. Het schip is in de Eerste Wereldoorlog op 20 juli 1918 getorpedeerd door twee Duitse U-boten. Zij voer toen onder de naam Justicia. Het schip ligt nog in redelijke conditie 15 mijl ten zuiden van Skerryvore (een vuurtoren op een van de kleine eilandjes behorende tot Schotland).

Een mooi verhaal waarbij een vraag onbeantwoord blijft: Wat doet de naam Castricum op een ansicht van een schip dat nooit met passagiers heeft gevaren?

Met dank aan Cees Termes voor info en afbeeldingen.

Statendam II

 

KORTE SAMENVATTING ARTIKELEN 37e JAARBOEK OUD-CASTRICUM (2014)

Voorwoord
In het voorwoord wordt nog eens gewezen op bevorderen van het behoud van het cultuur-historisch erfgoed in Castricum en Bakkum als een belangrijke doelstelling van de stichting.
Het bestuur is van mening dat bij veranderingen en plannen zoals bijvoorbeeld ‘een greenpark’ dat voorafgaande aan onderzoek naar ‘haalbaarheid’ altijd eerst de ‘wenselijkheid’ dient te worden overwogen op grond van twee belangrijke beoordelingscriteria: in hoeverre wordt met de voorgestelde ingreep de kwaliteit en het karakter van de omgeving aangetast en in hoeverre gaan met de plannen landschappelijke cultuur-historische waarden verloren?

Van café ‘de Vriendschap’ en Kees de Koster tot bibliotheek Kennemerwaard
0017 algemene nood bibl  (Kopie)In Castricum begon de geschiedenis in de jaren 20 met een parochiale leesbibliotheek in café De Vriendschap (later o.a. de Oude Schimmel). In het begin van de jaren 30 verhuist de bibliotheek naar Kerkzicht, een grote villa ingericht als jongenspatronaat tegenover het oude raadhuis. Met de sloop van Kerkzicht gaat de bibliotheek naar een in 1938 gebouwd R.-K. Jeugdhuis (nu De Kern). Intussen ontstaan ook verschillende winkelbibliotheken, zoals in de Dorpsstraat de winkel van Kees de Koster. In de zestiger jaren met de opkomst van de openbare bibliotheken worden de winkelbibliotheken gesloten. Aan de Burgemeester Lommenstraat komen rond 1962 een openbare en een r.-k. bibliotheek, die fuseren in 1970. In 1976 volgt de opening van een nieuwe bibliotheek bij Geesterhage.

Het gezin Jacobi en Duin en Bosch
art03 08 Omstreeks 1911-12   Bakkum Fam JW Jacobi-van Leersum (Kopie)In 2009 bestond Duin en Bosch 100 jaar. In het kader van dit jubileum zijn door Oud-Castricum plannen ontwikkeld om te komen tot de restauratie van het grafmonument van dr. Jacobi, de eerste geneesheer-directeur van de psychiatrische inrichting Duin en Bosch, en van het graf van zijn jong overleden zoon op de in 1963 gesloten begraafplaats van Duin en Bosch. De restauratie van het grafmonument werd in 2013 voltooid en bekostigd door financiële bijdragen van een aantal sponsoren. Aan het gezinsleven van Dr. Jacobi wordt uitvoerig aandacht besteed.

Verzorgingshuis De Boogaert 50 jaar
04 Boogaert in 1986 (Kopie)In 1964 werd in Castricum het bejaardencentrum ‘Huize De Boogaert’ in gebruik genomen. Het bestond uit een gebouw in vier lagen en 21 huisjes in één laag. In het tehuis was er plaats voor circa 85 bewoners. Er is sinds die tijd heel veel veranderd in de ouderenzorg. Ook de bebouwing van De Boogaert onderging verschillende metamorfoses. De doelstelling bleef echter onaangetast en met trots vierde men dit jaar het gouden jubileum als onderdeel van de Viva! Zorggroep.

De kosten aan de Sint-Aagtendijk voor Bakkum en Castricum
art05 01 Sint-Aagtendijk (Kopie)
Tot in de vorige eeuw betaalden Bakkum en Castricum mee aan het onderhoud van de Sint-Aagtendijk die een groot gebied ten noorden van Beverwijk tegen het water beschermde. De geschiedenis van de dijk gaat terug tot in de middeleeuwen. In de loop der jaren is er veel te doen geweest over de uitvoering van het onderhoud aan de dijk en de verdeling van de onderhoudskosten. Het dijkonderhoud werd per onderhoudsplichtig dorp verdeeld over de eigenaren van de grond in het dorp.

 

Castricum en de Eerste Wereldoorlog
art06 01 Jan Zonneveld en kameraden (Kopie)Buiten onze landsgrenzen woedde tussen 1914 en 1918 een gruwelijke oorlog die miljoenen slachtoffers eiste. Nederland was neutraal, maar het leger was wel gemobiliseerd. Tienduizenden vluchtelingen stroomden ons land binnen. We kregen te maken met schaarste aan voedsel en groeiende werkloosheid door het teruglopen van de internationale handel, Wat maakten de Castricummers en Bakkummers 100 jaar geleden mee tijdens de ‘Grote Oorlog’. De oorlog is zeker aan hen niet ongemerkt voorbij gegaan.

Namen langs de Schulpvaart
jaarboek 37De Schulpvaart is een restant van het oude Oer-IJ en bleef eeuwenlang een water van betekenis. Elk deel van de Schulpvaart had voor de schipper zijn bijnaam. Deze namen worden met behulp van een vijftal kaartjes besproken. Ook wordt een toelichting gegeven op het belang van deze vaart voor vervoer, visserij en natuur.

 

 

De groenteboeren in ons dorp
04 Bertus Beentjes voor VW-bus (Kopie)In de reeks over de middenstanders wordt deze keer aandacht besteed aan de groenteboeren die ons dorp in ongeveer 100 jaar heeft gekend. Uit een inventarisatie bleek dat er van deze groep veel minder winkels konden worden geteld dan de eerder beschreven bakkers, melkboeren en slagers. Daar zal zeker het tuinderverleden van onze gemeente debet aan zijn geweest. Toch leverde een onderzoek voldoende ‘arbeidsvitaminen’ op.

Plaquette dokter Leenaers weer thuis!
OLYMPUS DIGITAL CAMERAIn het Dokter Leenaershuis hing een plaquette met een portret van dokter Leenaers, een zeer geliefde huisarts tussen 1926 en 1943. Nadat het wijkgebouw in 1995 zijn functie verloor, werd de plaquette eigendom van de Werkgroep Oud-Castricum en ondergebracht in het nieuwe wijkgebouw en kantoor van de stichting Welzijn. In 2013 heeft de Werkgroep de plaquette in bruikleen gegeven aan de huidige bewoners van het Dokter Leenaershuis.

 

Veldwachters en politie in Castricum (deel 2)
0013 Dorpsstraat 1a T000726 (Kopie)In dit tweede deel over de handhaving van de openbare orde in de gemeente wordt ingegaan op de politieorganisatie tijdens en na de oorlog. De plaatselijke politie beleefde meerdere reorganisaties en was in verschillende panden gehuisvest. Vele dorpsbewoners zullen zich nog politiemannen als Kloos, Schefferlie, Verbaan en Van der Water herinneren. Dat geldt ook voor de gewelddadige incidenten in de Dorpsstraat waar Zuid-Molukkers en Hells Angels bij betrokken waren en voor de beruchte moord in de Ravelstraat.

De geschiedenis van de Dorpsstraat en zijn bewoners (deel 10)
dig.fotoMet dit tiende deel wordt de beschrijving van de geschiedenis van de Dorpsstraat en zijn bewoners voltooid. Het stuk grond langs de Dorpsstraat (eerder Alkmaarderstraatweg) en gelegen tussen Koningin Wilhelminalaan en de Prinses Beatrixstraat waarop de in dit artikel te bespreken panden werden gebouwd, was lange tijd onbebouwd weiland met oude veldnamen, zoals Kleibroekerweid en Het Loetje. Na bebouwing werd deze verzameling van kleine en betrekkelijk eenvormige huizen ‘De Rooie Buurt’ genoemd.

De Castricumse familie … Bos
W.O.C.Al vanaf 1981 wordt de geschiedenis en de stamboom van een Castricumse familie in het jaarboek gepubliceerd. Nu betreft het de familie Bos. De stamvader Klaas Janszoon Bos woonde al voor 1778 in Castricum. De oudste generaties van de familie waren vooral veehouder, later tuinder (kwekerij Sumatra), melkslijter en vrachtrijder. Veel aandacht voor de boerderijen van de familie Bos aan de Beverwijkerstraatweg (nu de zuidzijde van het Vitesseterrein) en aan de Ruiterweg (tegenover de ingang van de Torenstraat).

Naast deze artikelen bevat het 37e jaarboek van Oud-Castricum de vaste rubrieken ‘Castricum – Honderd jaar geleden’, het jaarverslag en de kroniek van het afgelopen jaar.

 

 

Bidprentjes gevraagd

Bidprentje (1)Dit najaar verschijnt het 37e Jaarboek van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum met daarin onder andere een uitvoerige beschrijving van de familie Bos. Al vele jaren wordt door de werkgroep in het jaarboek de geschiedenis en de stamboom van een Bakkumse of Castricumse familie gepubliceerd.  Zo zijn al eerder de stambomen verschenen van de families Brakenhoff, Breetveld, Duinmeijer, Duijn, Glorie, De Graaf, Groentjes, De Groot, Hogenstijn, Hollenberg, Liefting, Lute, Meijne, De Nijs, Res, Scheerman, Schermer, Steeman, Stet, Stuifbergen, Twisk, Veldt, De Vries, De Winter, Welp-Wulp, De Zeeuw, Zonneveld en Zoontjes. In de komen­de jaren hopen wij nog meerdere families te beschrijven.

Bidprentje (2)Bij de samenstelling van de stamboom over de afgelopen honderd jaar vormen de bidprentjes een belangrijk hulpmiddel en omdat bij verschillende families nog bidprentjes aanwe­zig moeten zijn, zou de Werkgroep Oud-Castricum deze graag willen ontvangen. Ook bidprentjes van niet-Bakkumse of -Castricumse families zijn voor het volle­dig maken van de stambomen zeer welkom. Dit betreft vaak een aange­trouwde familie.

Alle bidprentjes, die door de werkgroep worden verzameld, blijven bewaard en toegankelijk voor het nageslacht. Eén telefoontje en ze worden bij u afgehaald. Contactadres: Simon Zuurbier, Kamperfoelielaan 11, tel: 0251-671511.

U kunt de bidprentjes ook afgeven in De Duynkant tijdens de eerstvolgende open dag van de werkgroep op zondag 1 juni van 12.00 tot 17.00 uur.