Hoe de Beleidsnota Archeologie in Castricum voeten in de aarde kreeg

Op 6 oktober 2011 heeft de Gemeenteraad van Castricum besloten de beleidsnota archeologie te accepteren.

Hieronder een verslag van de totstandkoming van deze nota. In 2015 zal de nota worden herzien.

Artikel Beleidsnota Archeologie Castricum

Voor de gehele beleidsnota verwijzen we naar de betreffende site van de gemeente Castricum.

Klik hier.

Castricums bodemschatten

In de loop der jaren heeft de werkgroep Oud-Castricum geassisteerd bij zeer vele opgravingen, waarbij vele waardevolle vondsten zijn gedaan.

Van diverse opgravingen zijn uitgebreide verslagen aanwezig, o.m. van 
de opgraving in de Oosterbuurt, ” Het Begraven Dorp” (i.s.m. 
Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek).

 

 

Oosterbuurt pottenstapel
Potten in De Duynkant

 

Daarnaast hebben diverse leden opgravingen gedaan in het duingebied, rondom de Bleumerweg Castricum, in Bergen, Heiloo en Limmen.

Laat Middeleeuwse schoen

Enkele voorbeelden van vondsten in Castricum:

Dobbelsteentje
Fles

 

Hoe te handelen bij archeologische vondsten

In de Wet op de Archeologie en MonumentenZorg is vastgesteld, dat archeologische vondsten en grondsporen gemeld moeten worden bij een bevoegde persoon of instantie.

Voor het melden van vondsten en grondsporen is ook het formulier “Melding eerste bevindingen onderzoek / Vondstmeldingsformulier” ontwikkeld. Het e-formulier kunt u zelf invullen.

Het maakt daarbij niet uit of het gaat om toevalsvondsten (van het oppervlak geraapt of bijvoorbeeld aangetroffen in een bouwput), resultaten van opgravingen of via andere vormen van onderzoek (bijvoorbeeld
 metaaldetectie) verzameld materiaal. In principe moeten archeologische bodemvondsten worden gemeld bij de provinciale depots en/of provinciale archeologen, i.c. Rob van Eerden (e-mail: eerdenr@noord-holland.nl of 023 514 4012)

Van de vondstmelding worden de gegevens in 
Archis (Archeologisch Informatiesysteem voor Nederland) vastgelegd. De RCE (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) is verantwoordelijk voor het beheer van Archis.

Deel dorpskern Castricum in Archis

In Archis  worden archeologische gegevens verzameld, ontsloten en onder bepaalde voorwaarden toegankelijk gemaakt voor (amateur-)archeologen, overheden en andere instanties, die betrokken zijn bij de archeologische monumentenzorg . 
Archis is een systeem dat continue wordt aangevuld met nieuwe informatie. 
Het actueel en compleet houden van deze informatie is essentieel voor de uitvoering 
van de Archeologische Monumenten Zorg.

Daarom is het belangrijk dat personen en instanties nieuwe gegevens tijdig en zo volledig mogelijk  melden.

Opgraving bij Station Castricum

Op 22 augustus 2011 start een driedaagse opgraving bestaande uit twee proefsleuven en een aantal boringen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door medewerkers van archeologiebedrijf ACVU-HBS. De leiding van het project heeft Maurice Langeveld. Rino Zonneveld amateur-archeoloog van Oud Castricum en Werkgroep Oer-IJ nam een kijkje. Opvallend was de laag waddenzand met veel schelpen waar je eigenlijk duinzand zou verwachten. Het gebied is blijkbaar niet door duinzand overstoven. Uit oude landkaarten en geologische gegevens zou hier een oer-ij geul kunnen lopen. Ook Peter Vos, deskundige op Oer-IJ gebied, zal een kijkje komen nemen.

De vondsten zijn tot nu toe een loden musketkogel uit 1799 en een deel van een skelet van een paard.

Proefsleuf op de Puikman
Proefsleuf op de Puikman

Eihof voer voor archeologen

Aan de Dorpstraat 75, dat 135 jaar een horecabestemming heeft gehad, zal binnen afzienbare tijd worden gestart met de bouw van het project Eihof, bestaande 
uit 20 appartementen, een penthouse en 5 bungalows. Op dit moment wordt het 
terrein uitgegraven en bouwrijp gemaakt. 
Al eerder werden er diverse vondsten gedaan.

Rino Zonneveld is lid van de Werkgroep Oud-Castricum en voorzitter van de 
regionale Werkgroep Oer-IJ. Vanuit die functies houdt hij nauwlettend de bodemverstoringen binnen de gemeente Castricum in de gaten, die wellicht 
kunnen bijdragen aan de geschiedenis van vroegere bewoning. 
Van het project aan de Dorpsstraat 75 zegt hij: “In 2007 en in november 2010 
zijn er ter plaatse door een archeologiebedrijf opgravingen gedaan, die vondsten opleverden uit de Late IJzertijd/Romeinse tijd, de Late Middeleeuwen en de 
Nieuwe tijd. 
Het materiaal dat verzameld is, bestaat uit schelpsoorten, dierlijk botmateriaal en aardewerkvondsten, waarmee sporen van bewoning zijn aangetoond. 
Daarnaast zijn er ook diverse greppels aangetroffen en vage paalkuilen, die 
mogelijk onderdeel vormden van een (huis)plattegrond of andere structuur.”

Mark Harsveld geeft niveau IJzertijdgreppel aan

Met het uitgraven van het terrein is begonnen aan de achterzijde, waar voorheen 
het pand van Eieren Glorie was gevestigd. Zonneveld: “Het archeologiebedrijf heeft 
de gemeente verzocht de werkzaamheden voor het bouwrijp maken en met name 
in de omgeving van de IJzertijdgreppel te begeleiden, wat inmiddels deels achter de rug is. 
Zo’n 75 cm boven een resterend deel van de greppel wordt een parkeerplaatsje aangelegd. 
Wanneer dat ooit weer eens verstoord gaat worden, zullen archeologen dit deel onderzoeken, beschrijven en rapporteren.”