Oud-Castricum heeft toestemming van gemeente voor uitbreiding gebouw

Middels een brief van de gemeente van 6 november 2013 heeft het bestuur van de Werkgroep oud Castricum opgelucht kennis kunnen nemen van de toestemming om het onderkomen ‘De Duynkant’ aan de Geversweg 1b uit te breiden.

De Duynkant
De Duynkant

Op 15 november 2011 werd daartoe een verzoek met een schetsplan ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Hierop kreeg de werkgroep het advies mee te liften op de aanpassingen die zouden worden gemaakt op het  bestemmingsplan ‘Buitengebied Castricum’. De teleurstelling was groot dat, na meer dan een jaar wachten en ondanks het  advies van de gemeente, de aanvraag alsnog werd afgewezen.
De werkgroep liet het daar niet bij zitten en greep elke inspraakmogelijkheid aan om de gemeente van de zeer beperkte maar gewenste uitbreiding van haar gebouw te overtuigen. Ook werden de raadsfracties benaderd, die nog in juni van dit jaar een amendement indienden met het besluit de gevraagde uitbreiding toe te staan en die in het betreffende bestemmingsplan op te nemen. Vervolgens bleek uit ambtelijk overleg dat het college toch medewerking wilde verlenen, wat uiteindelijk 6 november schriftelijk is bevestigd. In de brief wordt zelfs geconstateerd dat de aanvraag van de werkgroep vergunningvrij is, waardoor er geen leges zijn verschuldigd.

Het bestuur van Oud-Castricum heeft onlangs een architect in de arm genomen om het schetsplan nader uit te werken en gaat dan beoordelen of een eventuele uitbreiding financieel haalbaar is.

 

Uitbreiding van De Duynkant

De gemeenteraad heeft deze maand uitgesproken geen bezwaar te hebben tegen uitbreiding van ons gebouw De Duynkant aan de Geversweg. Een lang en moeizaam traject is nu toch positief afgesloten. De werkgroep werkt aan een definitief bouwplan voor een afzonderlijke ruimte voor films en lezingen. Via de website wordt u natuurlijk op de hoogte gehouden van de vorderingen.

OUD-CASTRICUM MAG (NOG) NIET UITBREIDEN

Frans Duffhues (links) en Gerard Veldt met een schets van de aanbouw (archieffoto: Hans Boot)

CASTRICUM – De werkgroep Oud Castricum mag haar pand niet uitbreiden. Al vanaf november 2011 is de werkgroep in gesprek met de gemeente om te komen tot een kleine uitbreiding aan de achterkant van haar gebouw de Duynkant aan de Geversweg. De werkgroep wil namelijk de expositie- en filmruimte van elkaar kunnen scheiden. Een jaar geleden werd de werkgroep verteld dat de uitbreiding verwerkt kon worden in het bestemmingsplan Buitengebied, want er waren geen ruimtelijke bezwaren. Ook de directe omgeving heeft geen problemen met de bouwplannen.

De PvdA is verbijsterd, zo stelt zij in een persbericht. “Kennelijk blijft het college van burgemeester en wethouders toch moeite houden met het bouwplan”, aldus Peter Verduin woordvoerder ruimtelijke ordening van de PvdA-fractie. “Dat bleek afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering. De fracties die een wijzigingsvoorstel hadden ingediend om het bouwplan alsnog mogelijk te maken, werden voor de vergadering bijgepraat door de burgemeester. Het plan zou in strijd zijn met provinciale regels en als de raad zou instemmen met het voorstel kon de burgemeester niets anders doen dan besluit ter vernietiging voorleggen. Onder deze druk hebben de fracties D66, CKenG, Vrije Lijst en CDA het wijzigingsvoorstel ingetrokken en is het bestemmingsplan buitengebied dezelfde avond aangenomen. De PvdA was het niet eens met deze gang van zaken en gaf in een stemverklaring aan dat de gemeente eerder wel had meegewerkt aan een dergelijke afwijking van provinciale regels.” De PvdA doelt hiermee op het bestemmingsplan strand waarbij strandpaviljoenhouders kunnen bouwen buiten de strook die door de provincie is aangewezen. Bij het nemen van dat raadsbesluit attendeerde Peter Verduin hier het college op, maar zijn verzoek dit voor vernietiging voor te leggen, werd afgewezen. Verduin: “De PvdA vindt dat daardoor gemeten wordt met twee maten en de werkgroep Oud Castricum wordt daardoor sterk gedupeerd. Bovendien was bij een positieve insteek van het college op dit dossier al lang een oplossing gevonden.”

Reactie

Het college laat in een schriftelijke reactie weten dat zij het standpunt van de PvdA dat er met twee maten wordt gemeten niet deelt. “Bij het bestemmingsplan Strandgebied is een vroeg stadium de nieuwe situatie verwerkt in het nieuwe bestemmingsplan. Dit in overleg met en met instemming van de provincie en het hoogheemraadschap en met als doel het in overeenstemming te brengen met het vastgestelde beleid (dat was gericht op de uitruil van strandpaviljoens). In het geval van de Zanderij is het beleid (vastgelegd in de gebiedsvisie Zanderij) en zijn de regels van de provincie om geen uitbreiding toe te staan. Ook is ervoor gekozen om een conserverend beleid toe te passen bij het actualiseren van het bestemmingsplan Buitengebied. In dit stadium van de bestemmingsplanprocedure, zo is in de gemeenteraad aan de orde geweest, is een raadsbesluit tot het alsnog opnemen van een uitbreiding van de huisvesting van Oud-Castricum, in strijd met de provinciale verordening. Overigens blijft de mogelijkheid openstaan voor een aparte procedure.”

Bron: Nieuwsblad voor Castricum

Gemeentebestuur werkt niet mee aan uitbreiding gebouw Oud-Castricum

Voorzitter Frans Duffhues (links) en Gerard Veldt (voorzitter bouwcommissie) op een plattegrond het deel (in rood omlijnd) aangeven dat de werkgroep bij het huidige gebouw (blauwe contour) wenst te trekken

 

Voorzitter Frans Duffhues van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum kan de handelwijze van het gemeentebestuur niet waarderen. De hoop is nu gevestigd op de gemeenteraad die immers onafhankelijk van het college opereert.

In november 2011 heeft de werkgroep een schetsplan voor een kleine uitbreiding aan de achterkant van haar gebouw De Duynkant aan de Geversweg ingediend bij het college van burgemeester en wethouders en verzocht hieraan medewerking te verlenen alvorens het plan nader uit te werken. De belangrijkste reden voor een vergroting van het onderkomen is een scheiding van de expositie- en filmruimte in verband met het sterk gestegen aantal bezoekers tijdens de maandelijks open dagen.

In antwoord daarop heeft de gemeente vorig jaar aangegeven dat de uitbreiding in het bestemmingsplan Buitengebied verwerkt kan worden. Ruimtelijke bezwaren zijn er niet. De bouwers van de tankmuur uit de Tweede Wereldoorlog zullen er ook geen bezwaar meer tegen hebben…

Tot verbazing van de werkgroep werd de uitbreiding toch niet in het plan Buitengebied opgenomen, omdat alleen passende ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw worden geboden. Landbouw is kennelijk een ruim begrip, want inmiddels zijn recreatiewoningen, een kinderboerderij, het strandvondstenmuseum en uitbreidingsmogelijkheden bij diverse andere bestemmingen mogelijk gemaakt. 

Oud-Castricum kan te zijner tijd wel een wijziging van het plan aanvragen. Een dergelijke procedure kost veel geld en is feitelijk onnodig als de aanpassing nu in het plan wordt verwerkt.

De werkgroep heeft onder aanbieding van de nodige jurisprudentie aangegeven dat het gemeentebestuur aan een beoordeling van het plan niet kan ontkomen.

Tot verontwaardiging van de werkgroep heeft de gemeente de vorige argumenten vervangen door een nieuw argument en wordt de voor het noordelijk deel van de Zanderij achterhaalde gebiedsvisie uit 2008 in stelling gebracht. Die visie bestond uit een vervanging van de bollenteelt door een natuurontwikkelingsgebied. Inmiddels heeft de gemeente ingezien dat dit onhaalbaar is, maar toch kan die visie kennelijk met de uitbreiding van Oud-Castricum in verband worden gebracht. De door het gemeentebestuur ‘aangeboden’ wijzigingsprocedure is nu ook een bijna onhaalbare zaak geworden.

Kortom, de Werkgroep Oud-Castricum is even niet blij met de gemeente en doet een beroep op de gemeenteraad, die daar op 25 april over vergadert.