Laatste nieuws over de uitbreiding van De Duynkant

De nieuwbouw van ons gebouw De Duynkant aan de Geversweg 1b in Castricum vordert gestaag. Nadat aannemersbedrijf A.C. Borst in samenwerking met Locas installatietechniek en Electronica de Graaf de bouwkundige werkzaamheden had opgeleverd, is nu schildersbedrijf Weda begonnen met het schilderwerk in de nieuwbouw. Ook het bestaande deel zal worden opgeknapt. Omdat de nieuwe betonvloer een droogtijd heeft van 8 weken wordt pas in januari het marmoleum gelegd door Huitenga.
 
Veel werk zal er voor de vrijwilligers van Oud-Castricum zijn wanneer de vloeren gelegd zijn. De bouwcommissie is bezig met het uitzoeken van de benodigde tentoonstellingsverlichting.

Mede door de extra bijdragen van onze donateurs is er extra geld beschikbaar om ook de voorzijde en tuin te moderniseren. Maar de penningmeester blijft zuinig kijken want sommige dingen zijn duurder dan gedacht.
 
Daarom een oproep aan de donateurs die nog geen extra bijdrage hebben gegeven om alsnog iets te doen. Het is natuurlijk ook leuk als een bedrijf ons wil sponsoren.
Het bankrekeningnummer is nog steeds NL54INGB0001851360 t.n.v. Stichting Werkgroep Oud-Castricum.

 

 

 

 

 

Nieuwbouw Oud-Castricum gestart

Giften nog steeds welkom

Door Hans Boot

CASTRICUM – Vrijdagmorgen mochten voorzitter Peter Sibinga en penningmeester Gerard Veldt van Oud-Castricum de eerste paal slaan voor de lang verwachte uitbreiding van De Duynkant, het onderkomen van de werkgroep op de hoek Duinenboschweg/Geversweg.

Gerard Veldt (links) en Peter Sibinga slaan de eerste paal. Op de achtergrond Cornel Borst van AC Borst Bouw. Foto Hans Boot

Tijdens de koffie zei Veldt, die tevens voorzitter van de bouwcommissie is, het volgende: “Wij zijn heel blij dat we na ruim vijf jaar inspanning zover zijn gekomen en de gemeente toch hebben kunnen overtuigen van de noodzaak van dit project. Dankzij de vele bijdragen van onze donateurs, fondsen en sponsors is het ons gelukt om voldoende geld binnen te halen om te kunnen starten. We hopen dat de bouw voorspoedig zal verlopen en gezien de kundigheid van aannemer AC Borst Bouw hoeven we daar eigenlijk niet aan te twijfelen. Ik wens ik de bouwers veel succes en hoop dat de leden van de werkgroep het geduld kunnen opbrengen om ongeveer tot volgend voorjaar soepel om te gaan met de overlast…”

Slotevenement
Werkvoorbereider Marcel de Reus van AC Borst Bouw gaf vervolgens een korte toelichting op de stand van zaken: “Tot nu toe gaat alles volgens planning. Vandaag gaan alle 16 heipalen de grond in en daarna volgen de fundering en de vloeren. De ruwbouw zou ijs en weder dienende eind november gereed moeten zijn, waarna het gebouw wordt ingericht.”
Artist impression uitbreiding DuynkantNatuurlijk genoot ook voorzitter Sibinga van dit heuglijke moment voor de werkgroep. Hij liet weten: “Als ons 40e Jaarboek eind oktober verschijnt, wordt in de begeleidende brief aan de donateurs een oproep gedaan om als jubileumgeschenk een extra bijdrage te willen geven die zal worden aangewend ter dekking van de laatste kosten van onze nieuwbouw. Dit betreft het opknappen van de buitenzijde van het oude gedeelte van De Duynkant en een deel van de herinrichting inclusief de tuin. Alle extra giften, groot of klein, zijn nog steeds van harte welkom op rekeningnummer NL38 RABO 0311905684. Tot slot wil ik nog even de aandacht vestigen op het slotevenement in het kader van ons 50-jarig jubileum. Dat vindt plaats in het weekend van 3 tot en met 5 november in en om Geesterhage. Binnenkort volgt daarover een nadere berichtgeving in de diverse media.”

Uitbreiding Oud-Castricum gaat van start

Op 22 juni ging de vlag in top bij de Werkgroep Oud-Castricum, omdat de opdracht voor de bouw van de uitbreiding van het gebouw De Duynkant eindelijk kon worden verstrekt.

De handtekeningen worden gezet. V.l.n.r.: Marcel de Reus (A.C. Borst Bouw), werkgroepvoorzitter Peter Sibinga, directeur Cornel Borst en penningmeester Gerard Veldt. (foto Hans Boot)

Na ruim vijf jaar bezig te zijn geweest met het maken van plannen en begrotingen, het verkrijgen van voldoende financiële middelen en de benodigde formaliteiten zoals de omgevingsvergunning, konden bestuursleden van de werkgroep en directieleden van aannemersbedrijf A.C. Borst Bouw afgelopen donderdagmiddag opgelucht het contract ondertekenen op grond waarvan het plan van het architectenbureau Van Wilsem en Cabri voor de uitbreiding van gebouw De Duynkant kan worden uitgevoerd.
Nu de handtekeningen zijn gezet, hoopt Oud-Castricum dat de bouw na de komende bouwvak kan aanvangen en dat het 50-jarig bestaan van de werkgroep dit jaar kan worden afgesloten met de opening van haar vergrote onderkomen aan de Geversweg.
De werkgroep bedankt hierbij nog eens allen die het door giften en sponsorbijdragen mogelijk hebben gemaakt om het plan te kunnen verwezenlijken. Dat zijn naast de vele trouwe donateurs diverse bedrijven en sponsors. Met name worden genoemd:
Kennemer Duincampings, Restaurant Johanna’s Hof, de RABO bank, Hopman ERA makelaars, Veldt Administratieve Dienstverlening, Stichting Triarcus, Lijstenmakerij André Weda, de Lions afdeling Castricum/Heemskerk, Aannemersbedrijf A.C. Borst, Schildersbedrijf Weda, het Krijt Fonds, de Van Leeuwen Stichting, Het Jac.P.Thijsse College, Van Amsterdam Garantiemakelaars en Chiropractie Castricum.
De werkgroep zou graag zien dat gelijktijdig met de uitbreiding de verouderde voorkant van het gebouw inclusief straat- en hekwerk onderhanden genomen wordt. Daarvoor zijn de plannen weliswaar gereed, maar het benodigde bedrag van circa € 15.000 ontbreekt nog.
Daarom doet Oud-Castricum nogmaals een oproep aan particulieren en bedrijfsleven om ervoor zorg te dragen dat de verbouwing volledig kan worden afgerond. Bedrijven worden uitgenodigd contact op te nemen met Gerard Veldt, penningmeester van de werkgroep, via telefoon 06-12384538 of email veldtoudcastricum@xs4all.nl. Nadat uw steun is toegezegd, wordt er aan de voorzijde van De Duynkant reclame gemaakt voor uw bedrijf .
Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekening nummer NL38 RABO 0311905684 t.n.v. Stichting Werkgroep Oud-Castricum.

Oud-Castricum mag uitbreiden

Voorzitter Peter Sibinga (links) en wethouder Steeman zijn blij dat Oud-Castricum nu mag verbouwen. (foto Hans Boot)

Het had wat voeten in de aarde, maar de Werkgroep Oud-Castricum heeft goedkeuring van de gemeente om haar onderkomen De Duynkant aan de Geversweg 1b te verbouwen en uit te breiden met een filmzaal.
De benodigde omgevingsvergunning werd op 21 februari overhandigd door wethouder Marcel Steeman aan een verheugde werkgroepvoorzitter Peter Sibinga. Een bijzonder moment voor de portefeuillehouder, omdat zijn veel te jong overleden vader Wil van 1992 tot 2000 secretaris was van Oud-Castricum. Steeman sprak tijdens de overhandiging ook over ‘het gebouwtje’, zoals De Duynkant jarenlang door insiders werd genoemd.
De bouwcommissie van de werkgroep overlegt op korte termijn met bouwbedrijf A.C. Borst en architectenbureau Van Wilsem & Cabri over de definitieve uitvoering en de planning van de bouw, waarvan de start in de loop van dit jaar wordt verwacht.

Uitbreiding Oud-Castricum in zicht

Afgelopen woensdagavond heeft de bouwcommissie van de Werkgroep Oud-Castricum de leden geïnformeerd omtrent de voortgang van de voorbereidingen van de nieuwbouw.

Artist impression van de achterkant gezien.

Al vanaf eind 2013 is Oud-Castricum bezig met de procedures rond het verkrijgen van de benodigde vergunningen en het verwerven van financiële middelen om een uitbreiding van haar gebouw ‘De Duynkant’ te kunnen realiseren. De vergunningsaanvraag is inclusief de benodigde tekeningen in november vorig jaar  ingediend en daarnaast kan de werkgroep met vreugde meedelen dat het huidige budget toereikend is om te kunnen starten.  Het laatste is mede te danken aan een prachtige gift van  € 25.000 die eind vorig jaar  is ontvangen van de Stichting TriArcus  uit Heemskerk.

De werkgroep hoopt dat de bouwvergunning nu snel wordt verstrekt en dat de aanbestedingsprocedure kan worden aangevangen. Ook hoopt men op nog wat extra donaties en giften om ook de bestaand situatie wat op te kunnen knappen en aan te laten sluiten op de nieuwbouw. Daarnaast moeten er nog veel uitgaven worden gedaan voor aanschaf van inventaris en verbetering van de tuin. Elke gift is daarom van harte welkom op rekeningnummer NL38 RABO 0311905684 t.n.v. Stichting Werkgroep Oud-Castricum.

 

 

Uitbreidingsplannen Duynkant krijgen concrete vorm

V.l.n.r. de architecten Harry van Wilsem en René Cabri, penningmeester Gerard Veldt en voorzitter Peter Sibinga. (foto Hans Boot)
V.l.n.r. de architecten Harry van Wilsem en René Cabri, penningmeester Gerard Veldt en voorzitter Peter Sibinga. (foto Hans Boot)

 

Op 28 juli heeft een deel van de bouwcommissie van Oud-Castricum overleg gehad met het architectenbureau Van Wilsem & Cabri uit Limmen over de nadere uitwerking van de schetsplannen voor uitbreiding van het gebouw De Duynkant. Inmiddels zijn de eisen en wensen van de werkgroep door de architect gedetailleerd op een aantal varianttekeningen aangegeven. De volgende stap is het definitief begroten van de bouwkosten door het bouwbedrijf AC Borst Bouw.

Vooropgesteld dat de kosten passen binnen ons budget, zullen de plannen in de tweede helft van september worden gepresenteerd aan de leden van de werkgroep. Daarna kan het vergunningstraject  bij de gemeente worden gestart.

Nieuwe giften zijn nog altijd van harte welkom op rekeningnummer NL38 RABO 0311905684.

 

Het bestuur