25 juli 2022

Jaarverslag 2007 (Jaarboek 31 2008 pg 106-108)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 31, pagina 106

Jaarverslag 2007

De activiteiten van dit jaar waren gericht op het 40-jarig jubileum van de Werkgroep Oud-Castricum.
Dit jaar hebben we in verschillende plaatselijke en regionale verbanden samengewerkt of hulp verleend.
Door verschillende schenkingen werd onze collectie aangevuld.

De belangrijkste gebeurtenissen en activiteiten in 2007 volgen nu in chronologische volgorde:

De jubileumtentoonstelling die in 2007 in de dorpskerk werd gehouden.
De jubileumtentoonstelling die in 2007 in de dorpskerk werd gehouden.
 • Op 8 januari werd een nieuwjaarsreceptie in ‘De Duynkant’ gehouden.
 • Op 20 april werd het boekje ‘In de voetsporen van Hilde’ overhandigd aan Harry Vermanen. Het boekje beschrijft een 6,5 kilometer lange wandeling.
 • Op 10 mei droeg Max Schiermann, na 12 jaar, zijn taak als penningmeester over aan Hans Ebels. Ook werd Sjef Smulders als vertegenwoordiger van de werkgroep archeologie opgevolgd door Rino Zonneveld.
 • Op 12 mei was er ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan een excursie van de leden van de werkgroep naar de historische driehoek Hoorn, Medemblik en Enkhuizen.
 • Op 1 juni werd het eerste exemplaar van het boekje Rondwandeling in de oude dorpskom aan Cornelis Schotten overhandigd.
 • Van 12 tot 20 oktober was de jubileumtentoonstelling in de Dorpskerk. Het centrale thema was de ontwikkeling van Castricum in de 20e eeuw. Er waren meer dan 1.000 bezoekers. De tentoonstelling werd geopend door burgemeester mevrouw A. Emmens-Knol en haar werd het 30e jaarboek overhandigd. Daarbij werd Ernst Mooij koninklijk onderscheiden in het bijzonder voor zijn inzet voor de werkgroep in de afgelopen 40 jaar. Door Hans Kinders werden in het kader van de tentoonstelling dvd’s gepresenteerd. Door Ernst Mooij werden de resultaten van de archeologische opgravingen in Castricum op een dvd aangeboden.
 • Op 7 november vond onze jaarlijkse donateursavond plaats waarbij, door de heer M.G.C. Schouten, een lezing werd gegeven met als titel: ‘Landschap is niet alleen een fysieke ruimte, het is ook een ruimte van beleving.’
 • Op 30 november overhandigde de werkgroep drie gerestaureerde houten graftekens en drie panelen over de kerkgeschiedenis aan het kerkbestuur van de dorpskerk.
Koninklijke onderscheiding voor Ernst Mooij, uitgereikt door burgemeester Emmens - Knol bij de opening van de jubileumtentoonstelIing.
Koninklijke onderscheiding voor Ernst Mooij, uitgereikt door burgemeester Emmens-Knol bij de opening van de jubileumtentoonstelIing.

Behalve deze gebeurtenissen uit het afgelopen jaar zijn er allerlei activiteiten door de leden in verschillende werkgroepen verricht, zowel binnen als buiten ‘De Duynkant.’

Werkgroep inventarisatie (Peter Levi)
De grote bezoekersaantallen tijdens de maandelijkse openstellingen op de open zondagen leidt tot het veelvuldig raadplegen van de foto- en ansichtkaartenbestanden. Het totale aantal afbeeldingen is toegenomen tot 14.000.
Er wordt gewerkt aan de ontsluiting van het pandenarchief en van het archief van Duin en Bosch.
Er is een digitaliseringproject gestart door een student van de Hogeschool In Holland voor het opzetten van een gebruiksvriendelijke database, een zoekmachine voor de aanwezige bestanden van de werkgroep.

Werkgroep archeologie (Rino Zonneveld)
Leden van de werkgroep hebben vergaderingen van de Werkgroep Oer-IJ bezocht. In deze vergaderingen wordt doorgaans gesproken over de bouwmeldingen en het signaleren van te verwachten archeologische vondsten. Daartoe is er vanuit de Werkgroep Oud-Castricum contact met de gemeente Castricum.
De werkgroep heeft een aantal lezingen bezocht in de Hoep, in Limmen en in Beverwijk, heeft gestudeerd op de nieuwe Wet op de Archeologische Monumentenzorg (WAMZ) en de bijhorende voorschriften volgens de laatste richtlijnen. Van het SIKB zijn brochures en waaiers ontvangen.
Tufsteen uit de opgraving in de Oosterbuurt in 1995-1996 wordt nog onderzocht in verband met een mogelijke relatie met het tufsteen van de Dorpskerk. Tenslotte is de werkgroep gestart met een inventarisatie van alle archeologische vondsten, vindplaatsen en rapportages.

Werkgroep jaarboek en archiefonderzoek (Simon Zuurbier)
Vanwege het jubileum wordt het 30e jaarboek uitgevoerd in ‘full colour’; het bevat een artikel over de geschiedenis van de werkgroep. Het hoofdthema is afgestemd op de tentoonstelling en handelt over de ontwikkeling van Castricum in de 20e eeuw.
Elke week worden op dinsdagavond het Regionaal Archief in Alkmaar en op vrijdag archieven in Alkmaar, Haarlem of Den Haag bezocht door enkele leden van de werkgroep. Tijdens het archiefbezoek worden bronnen ontsloten, stukken gezocht over de geschiedenis van Castricum en gegevens verzameld over de stambomen van Castricumse families.

Werkgroep financiën (Hans Ebels)
De exploitatie over 2007 werd positief afgesloten. Er zijn investeringen gedaan in computerapparatuur.

Foto/filmwerkgroep (Loek Zonneveld)
Er is door Loek Zonneveld een lezing gegeven in verband met 4 mei in jongerencentrum ‘Discovery’. Bij Vitesse is er een tentoonstelling verzorgd door Loek Zonneveld en Peter Levi.
Verder worden oude films op dvd gezet en foto’s van de huidige situatie in ons dorp gemaakt.


Jaarboek 31, pagina 107

Werkgroep Public Relations (Hans Boot)
Elke maand stond er een informatief stukje in de kranten in verband met de openstelling en de tijdelijke tentoonstellingen op de eerste zondag van de maand.
Ter gelegenheid van onze jubileumtentoonstelling was er extra publiciteit. Ook Radio Noord-Holland besteedde aandacht aan dit evenement.
Voor de rubriek ‘Langs de Schulpvaart’ in het Nieuwsblad voor Castricum leverde de Werkgroep vier keer een cultuurhistorisch artikel.
De Werkgroep kwam ook in het nieuws na het uitkomen van de wandel- en fietsroute ‘Op zoek naar Hilde’ en de wandelroute in de oude dorpskom.
Voorzitter Piet Blom gaf in het Dagblad Kennemerland uitleg over de kaart ‘Heerlykhyd van Castricum’.
Onze website werd onderhouden door Sjef Smulders.

Werkgroep Educatie (Cor Smit)
In 2007 werden er weer veel bezoekers verwelkomd tijdens de thema-tentoonstellingen op de eerste zondag van de maand.
De Duynkant werd bezocht door de brugklassen van het Jac.P. Thijsse College en in het kader van ‘ Rondje Cultuur’ ook door leerlingen van het Clusius-college.
In het kader van Kinderboekenweek 2007 is in samenwerking met Boekhandel Laan en de bibliotheek Castricum voor het basisonderwijs ‘Het geheim van Castricum 1799’ georganiseerd. Op 22 november werd de winnaar, groep 8 van basisschool Toermalijn, ontvangen in De Duynkant, waarbij de kinderen een presentatie over de Slag bij Castricum kregen voorgeschoteld. Daarna verzorgden een boswachter en twee leden van de Werkgroep een fietsexcursie in het Castricums duingebied.

Monumentenraad
De Monumentenraad is ingesteld voor het gevraagd en ongevraagd adviseren van het gemeentebestuur over het gemeentelijk beleid op het gebied van cultuurhistorie. Het adviesorgaan telt 9 leden en de Werkgroep Oud-Castricum wordt vertegenwoordigd door Niek Kaan.
In 2007 is de beschrijving van 124 panden in de gemeente afgerond ter voorbereiding op de formele procedure tot aanwijzing van gemeentelijke monumenten. Verder is dat jaar geadviseerd over een aantal bijzondere projecten.
Voor de voormalige gemeente Castricum betreft dat onder andere de herbestrating van de Duinenboschweg, renovatie van het voormalige armenhuis Overtoom 22 tot en met 36, herstel van de Korendijk, abonnement Monumentenwacht voor eigenaren van monumenten, het tuinhuis van kapitein Rommel en het bestemmingsplan voor Bakkum.
Er zijn ook afspraken gemaakt over de informatievoorziening vanuit de gemeente aan de Monumentenraad.

Bestuur, leden en donateurs
Op 31 december 2007 was het bestuur als volgt samengesteld:
P.C.M. Blom, voorzitter
Mevrouw A.H.A.M. van Boxtel, secretaris
J.H. Ebels, penningmeester
P.A. Levi, lid
J. Smulders, lid
L. Zonneveld, lid

Aan de werkavonden in De Duynkant en andere activiteiten werd door een twintigtal leden deelgenomen. Op 31 december bedroeg het aantal donateurs ongeveer 1.300. Aan de leden komt veel dank toe voor hun inzet en hun bijdrage in het afgelopen jaar aan het werk van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.

Antoinette van Boxtel


Jaarboek 31, pagina 108

Oud Castricum en haar website

De Werkgroep Oud-Castricum opende in 2001 haar eigen website, waarop naast algemene informatie over de doelstellingen ook specifieke zaken zijn te vinden, zoals opgravingen uit het verleden, de archieven waarover we beschikken en de inhoud van de inmiddels dertig verschenen jaarboeken met daarin zeer interessante artikelen en foto’s uit Castricums en Bakkums verleden.
Al vanaf het begin werd de website dagelijks door velen bezocht. Dat aantal is opgelopen tot maar liefst 18.818 bezoekers in 2007. Ook het hiermee samenhangende e-mailverkeer nam hand over hand toe.

Bij nadere bestudering van de statistieken zijn er enkele bijzondere analyses te maken.
De grootste aantallen bezoekers vinden we terug in de maanden januari, februari, maart, mei, oktober en november. Ongetwijfeld heeft dit te maken met het feit dat websitebezoekers in de andere maanden minder honkvast zijn en erop uit trekken. Opvallende pieken zijn ook te constateren in de dagelijkse bezoekersfrequentie. De zondagen, maandagen en woensdagen zijn continu de favoriete dagen om de website te bezoeken. Ook de uren waarop bezoekers de website raadplegen, zijn nader te definiëren. De meest populaire uren zijn van 11.00 tot 14.00 uur. Dan is het even een uurtje rustig, maar tussen 15.00 en 17.00 uur wordt er weer druk gesurft, evenals om 20.00 en om 22.00 uur. De meest populaire pagina is de ‘Homepage’, maar dat komt omdat deze de startpagina van de website is. Hoog scoren vervolgens de pagina ‘Nieuws’ en de pagina’s ‘Genealogie’ en ‘Jaarboeken’. Ruim vijftig procent van de bezoekers logt rechtstreeks in met het webadres. Twintig procent bereikt de site via de zoekmachine Google; vele anderen komen binnen via een link vanaf andere websites, zoals de gemeente, Bakkum op zijn kop, Oer-ij website en Beeldbanken.
Vaak gebruikte zoektermen (in 2007) zijn Hilde, geschiedenis Castricum, opgravingen en Castricumse familienamen.

Boeiend is ook te zien waar de bezoekers zoal vandaan komen. Uiteraard komt het merendeel uit Nederland en de ons omringende landen, maar ook zijn er bezoekers uit Thailand, Oekraïne, Roemenië, China, Brazilië, Seychellen, Russische Federatie en Australië.
Wellicht is het merendeel van deze ‘vreemde’ bezoekers afkomstig uit Castricum/Bakkum en willen ze graag, al dan niet uit nostalgische overwegingen, op de hoogte blijven van nieuws uit hun vroegere woonplaats.
Zie ook onze website.

Correcties 30e jaarboek

Ondanks het feit dat we een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betrachten, sluipen er soms toch nog fouten in de teksten. Onze excuses daarvoor.

Hierbij drie correcties betreffende het 30e jaarboek:

 • bladzijde 4, 1e kolom laatste alinea: Mevrouw Lommen-Sauveur was niet de moeder maar de stiefmoeder van burgemeester Lommen.
 • bladzijde 18, 2e kolom 1e alinea: Wethouder Bollen is ontslagen van rechtsvervolging, zodat er geen sprake is geweest van een veroordeling.
 • bladzijde 20, de zin in het interview met de heer Stevens, “Nu is er op deze plaats weer een bakkerij gekomen” moet vervallen.

De redactiecommissie

27 juni 2022

Jaarverslag 2006 (Jaarboek 30 2007 pg 91-92)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 30, pagina 91

Jaarverslag 2006

De werkgroep is ook dit jaar weer op verschillende terreinen actief geweest en heeft in verschillende verbanden samengewerkt, zoals in de werkgroep Oer-IJ en de overleggroep ‘Buitengebied Castricum.’

De belangrijkste gebeurtenissen en activiteiten in 2006 volgen nu in chronologische volgorde:

 • Op 9 januari begon het jaar met een nieuwjaarsreceptie in ‘De Duynkant‘.
 • Op 8 februari verzorgde Sjef Smulders een presentatie in ‘De Duynkant’ voor leden van het Nivon.
 • Op 8 maart hield Jan-Kees Blom een presentatie voor de leden van de werkgroep over de geologie in relatie met de kustontwikkeling en het Oer-IJ.
 • In het kader van onze jaarlijkse excursie fietsten wij op 20 mei naar de oude dorpskerken in Castricum, Uitgeest en Akersloot. Koos Kol gaf een toelichting over de geschiedenis en bespeelde de orgels.
 • Op 9 en 10 september werden de Open Monumentendagen op Cronenburg druk bezocht. In het kader van het thema ‘ Feest’ waren er allerlei activiteiten: de vereniging ‘Gordons Living History’ verzorgde een soldatenbivak; er waren diverse muzikale optredens en voor de kinderen was er een kinderatelier en een kleurwedstrijd. Verder waren er rondleidingen en tentoonstellingen.
 • Op 19 september werden vertegenwoordigers van de politieke fracties ontvangen in ‘De Duynkant’ om kennis te maken met het werk van de werkgroep.
 • Op 14 oktober, de Landelijke Archievendag, nam de werkgroep deel aan een historische markt in het Regionaal Archief in Alkmaar.
 • Op 20 oktober vond in de kantine van FC Castricum op sportpark Noord-End de presentatie van het 29e jaarboek plaats. De eerste exemplaren van het nieuwe jaarboek werden uitgereikt aan de voorzitters van de twee voetbalverenigingen in Castricum en aan de wethouders Hes en Hommes van de gemeente Castricum.
 • Het college van B. en W. bracht op 23 oktober een werkbezoek aan ‘De Duynkant’.
 • Op 16 november vond de jaarlijkse donateuravond plaats met als thema: ‘Stamboomonderzoek’. De sprekers waren de heren Sjef Smulders en Simon Zuurbier. Zij vertelden over stamboomonderzoek, zowel in algemene zin als toegespitst op allerlei Castricumse aspecten en families.
 • De open dagen op de eerste zondag van de maand werden druk bezocht. Hierdoor ontstonden interessante contacten en kregen we nieuwe donateurs.

Behalve deze gebeurtenissen, zijn er allerlei activiteiten door de leden in verschillende werkgroepen verricht, zowel binnen als buiten ‘De Duynkant.’

Werkgroep archeologie (Sjef Smulders)
Het rapport over de opgraving aan de Krocht in Limmen, waar we onze medewerking aan verleend hebben, is inmiddels verschenen. Tevens zijn we in het bezit van video’s van deze opgraving. Middels deelname aan de werkgroep Oer-IJ hebben we assistentie verleend aan de opgraving bij de Waldijk te Uitgeest. Daarnaast verleenden we medewerking aan de totstandkoming van de tentoonstelling ‘Schatten onder je voeten’ in het Bezoekerscentrum De Hoep.

Het digitaliseren van alle vroegere onderzoeksverslagen is nu voltooid en verschaft in tekst en beeld een prachtig overzicht van de Castricumse archeologie in de afgelopen veertig jaar.
Er is een handboek samengesteld dat dienst kan doen als leidraad voor kwalitatieve en kwantitatieve onderbouwing van toekomstige opgravingen.

Werkgroep inventarisatie (Peter Levi)
Afgelopen jaar is het opbergen van alle foto’s in zuurvrije mappen voltooid. Daarnaast zijn er weer veel gegevens toegevoegd aan de bestaande bestanden. Het fotobestand blijft elk jaar het meest geraadpleegd. Er is een begin gemaakt met de aanleg van een pandenarchief. In dit archief registreren we alles wat er van een pand aanwezig is. Het is op die manier gemakkelijker om een vraag over een bepaald pand te beantwoorden.

Werkgroep jaarboek en archiefonderzoek (Simon Zuurbier)
Wekelijks werd in het Regionaal Archief in Alkmaar door een groepje (Jeanne Groentjes, Tonny Sminia en Simon Zuurbier) onderzoek verricht, vooral betreffende onderwerpen over de geschiedenis van Castricum en Bakkum en de stamboom en geschiedenis van families uit deze plaatsen.
Verder werd het digitaliseren voortgezet van de gegevens uit de periode 1500-1811, aanwezig in het zogeheten Oud-Archief Castricum. De belangrijkste gegevens van alle gezinskaarten in het bevolkingsregister over de periode 1920-1940 zijn overgenomen. Een begin is gemaakt met het overnemen van de gegevens uit het bevolkingsregister uit de periode 1850-1860 en met het maken van een index over de periode 1860-1880. In het jaar 2006 zijn er vele handgeschreven akten door vrijwilligers overgetypt voor computerverwerking. Vrijwilligers die zich in 2006 hiermee buitengewoon verdienstelijk voor de werkgroep hebben gemaakt zijn: Miranda Cabalt, Marijke Lute, Piet Brasser, Wim van der Meer en projectgroep Standbyte.
Door Piet Blom en Wim Hespe werd incidenteel onderzoek verricht op het Kadaster.

Werkgroep financiën (Max Schiermann)
De exploitatie over 2005 werd positief afgesloten. Met de uitvoering van een plan voor vervanging en onderhoud van de inventaris werd gestart.

Foto/filmwerkgroep (Loek Zonneveld)
Om oude films goed te bewaren werd door Loek Zonnevelcl en Sjef Smulders een begin gemaakt met het overzetten op dvd.
Wim Emmens heeft foto’s gemaakt van panelen die verdwijnen. Hij maakte ook foto’s voor speciale projecten, zoals bijvoorbeeld de rondwandeling in de dorpskern.

Open Monumentenweekend 2006. De openstelling van de boerderij Cronenburg en het kasteelterrein was een groot succes. Het kanonschot wordt door de Gordon Highlanders met saluutschoten beantwoord.
Open Monumentenweekend 2006. De openstelling van de boerderij Cronenburg en het kasteelterrein was een groot succes. Het kanonschot wordt door de Gordon Highlanders met saluutschoten beantwoord.
Harry van Londen, beheerder van Cronenburg en Pieter Blom, de voorzitter van de werkgroep in gesprek met burgemeester Emmens - Knol.
Harry van Londen, beheerder van Cronenburg en Pieter Blom, de voorzitter van de werkgroep in gesprek met burgemeester Emmens-Knol.

Werkgroep Public Relations (Hans Boot)
In 2006 was er regelmatig contact met de pers en de plaatselijke of regionale radiozender. Elke maand verscheen er in verband met de openstelling op zondag in de kranten een informatief bericht, waarin werd verwezen naar de tijdelijke tentoonstellingen en diaseries. Ook de Open Monumentendagen op Cronenburg in september stond volop in de belangstelling en kwam zelfs op het nieuws van TV-Noord-Holland.
De werkgroep leverde vier keer een cultuurhistorisch artikel voor de rubriek ‘Langs de Schulpvaart’ in het Nieuwsblad voor Castricum.


Jaarboek 30, pagina 92

Voor de fotorubriek ‘Zo was ’t, zo is ’t’ van dezelfde krant werd er ook vier keer een bijdrage geleverd.
Onze website werd goed onderhouden en vaak bezocht.

Werkgroep Educatie (Cor Smit)
In De Duynkant’ werden diverse groepen van basisschool Toermalijn ontvangen. Deze groepen werkten onder leiding van leden van de werkgroep enthousiast met de leskisten.
In het kader van regionale aardrijkskunde en geschiedenis ‘het ontstaan van het landschap en de bewoning’ brachten de brugklassen van het Jac. P. Thijsse College een bezoek aan ‘De Duynkant’.
De tijdelijke tentoonstellingen werden druk bezocht. Het betrof de thema’s: cafés in Castricum, strandvonderij, feesten en vermaak en de onderwerpen uit het 29e jaarboek (onder andere de geschiedenis van de voetbalverenigingen). Ook de diaseries werden goed bekeken.

Bescherming gemeentelijke monumenten (Niek Kaan)
De gemeenteraad heeft een beleidsnota cultuurhistorie voor de gemeente vastgesteld. Een belangrijke aanbeveling is de totstandkoming van een register van beschermde gemeentelijke monumenten. Bij de beoordeling en waardering van de panden wordt de Monumentenraad geraadpleegd. Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van de historische verenigingen, eigenaren van (potentiële) gemeentelijke monumenten en inwoners. Er is een selectie gemaakt van 140 panden, die nauwkeurig worden beschreven. Verwacht wordt dat de procedure tot formele aanwijzing van monumenten in 2007 wordt afgerond.

De Monumentenraad kan ook ongevraagd advies uitbrengen. In 2006 heeft de raad bijvoorbeeld geadviseerd over het ontwerp-bestemmingsplan Bakkum.

Bestuur, leden en donateurs
Op 31 december 2006 was het bestuur als volgt samengesteld:
P.C.M. Blom, voorzitter
Mevrouw A.H.A.M. van Boxtel, secretaris
M.G.J. Schiermann, penningmeester
P.A. Levi, lid
J. Smulders, lid
L. Zonneveld, lid

Onze collectie werd door verschillende schenkingen aangevuld. Aan de werkavonden in ‘ De Duynkant’ en andere activiteiten werd door een twintigtal werkende leden deelgenomen. Op 31 december bedroeg het aantal donateurs ongeveer 1.260.

Antoinette van Boxtel

17 januari 2022

Jaarverslag 2005 (Jaarboek 29 2006 pg 91-92)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 29, pagina 91

Jaarverslag 2005

Door de werkgroep is ook dit jaar weer in verschillende plaatselijke en regionale verbanden samengewerkt of hulp verleend: deelname aan Buitengewoon Castricum, Buitengebied Castricum en het Oer-IJ.

Boerderij Cronenburg.
Boerderij Cronenburg. Pentekening Jan Deckwitz. Toegevoegd.

De belangrijkste gebeurtenissen en activiteiten in 2005 volgen nu in chronologische volgorde:

 • Op 3 januari begon het jaar met een nieuwjaarsreceptie in De Duynkant.
 • Op 9 januari hielden Loek Zonneveld en Piet Blom een presentatie getiteld ‘wandeling door Castricum’ bij de 55+ activiteiten.
 • Op 21 januari werd aan de Stichting Oud-Limmen de ‘Ruinen-Wommelspot’ in bruikleen gegeven ter gelegenheid van de opening van het gebouw Oud-Limmen.
 • Op 22 januari vond de oprichting van de ‘ Werkgroep Oer-IJ’ plaats.
 • Op 1 februari was Oud-Castricum aanwezig op de receptie in Museum Geelvinck Hinlopen Huis in Amsterdam bij de aftrap voor een onderzoek naar Albert Geelvinck.
 • Op 21 februari is ons oud-lid Ies de Swart plotseling overleden.
 • In februari werd gestart met de artikelenreeks ‘Langs de Schulpvaart’ in het Nieuwsblad van Castricum.
 • Tijdens de boekenweek in maart hebben wij in de bibliotheek een kleine tentoonstelling gehouden over ‘De omgeving’.
 • Op 24 april was er tijdens de Landschapsdag gelegenheid om Cronenburg te bezoeken, waarvan veel mensen gebruik hebben gemaakt.
 • Op 29 april werd Niek Kaan koninklijk onderscheiden.
 • Op dezelfde dag werd het eerste exemplaar van het boek ‘Alsof het gisteren was … Castricum en Bakkum in de tweede helft van de twintigste eeuw’ aangeboden aan de burgemeester mevrouw A. Emmens-Knol.
 • In mei was er in de bibliotheek een tentoonstelling over de bevrijding.
 • Op 20 juni overleed oud-lid Wim Rebel na een kort ziekbed.
 • Op 24 juni kwam ons lid Jaap Stuifbergen door een ongeval om het leven.
 • Op 10 september werd ‘De Duynkant’ druk bezocht in verband met de Nationale Monumentendag en onze tentoonstelling in het teken van het nationale thema ‘Religie’ van deze dag.
 • Op 25 september was er een open dag op boerderij Cronenburg. Bijna 900 bezoekers namen deel aan de rondleidingen die door Oud-Castricum werden gehouden.
 • Op 27 oktober werd het 28e jaarboekje in aanwezigheid van leden en genodigden gepresenteerd en overhandigd aan de heer Maarten Schenk, directeur van het Regionaal Archief in Alkmaar.
 • Op 17 november vond de jaarlijkse donateursavond plaats met als thema ‘Dijk en Duin’ (voorheen Duin en Bosch). De sprekers waren de heren Jan Camps en Harold van der Mespel. Zij vertelden over het ontstaan, de geschiedenis en de veranderingen in de laatste jaren.
 • De open dagen op de eerste zondag van de maand werden druk bezocht. Hierdoor ontstonden interessante contacten en meldden zich nieuwe donateurs.

Behalve deze gebeurtenissen uit het afgelopen jaar zijn er allerlei activiteiten door de leden in verschillende werkgroepen verricht, zowel binnen als buiten ‘De Duynkant.’

De werkgroepen

Werkgroep archeologie (Sjef Smulders)
In januari werden bij de aanleg van een grote kelder onder een nieuw huis aan de Zanderijweg op een diepte van ca. 3,5 meter prachtige cultuur- , stuif- en sliblagen waargenomen, waarbij provinciale geologie-experts weer kostbare informatie konden toevoegen aan het ontstaan en de ontwikkeling van het Oer-IJ. Een nader onderzoek van de bouwput van twee nieuwe woningen aan de Puikman vertoonde een zelfde beeld.

Ook in januari bezocht de Werkgroep Oud-Castricum het nieuwe onderkomen van de collega’s van Oud-Limmen aan de Schoolweg. Aan hen werd onze beroemde Ruinen-Wommels 1 pot overgedragen. Deze voor Noord-Holland unieke pot is indertijd gevonden bij de aanleg van een waterleiding in een weiland ten zuiden van de Limmer kerk. De pot belandde in het toenmalige Wegwijsmuseum van het PWN en bij de opheffing hiervan werd hij overgedragen aan Oud-Castricum. En nu in 2005 is de pot terug en prijkt hij weer vlak bij de originele vindplaats.

De meest recente activiteit verrichtte de werkgroep in juni door assistentie te verlenen aan het opgravingsinstituut van de Universiteit van Amsterdam bij een verkennend sleuven-onderzoek op het Bakkerspleintje in Castricum. De resultaten hiervan zijn nog niet bekend.

Van de provincie kregen we subsidie voor datering van voorwerpen die gevonden zijn bij de opgraving van de Schoolstraat. Doorgegaan werd met het digitaliseren van de archeologische onderzoeksrapporten die de werkgroep in de afgelopen veertig jaar heeft samengesteld. Met de regionale werkgroep het Oer-IJ werden enkele bijeenkomsten gehouden.

Een foto van Ad van de Velde.
Echt Castrikum’s schelpenbitter. Foto Ad van de Velde. Toegevoegd.

Werkgroep inventarisatie (Peter Levi)
Dit jaar is er hard gewerkt aan het fotoarchief van Ad van de Velde van het Nieuwsblad van Castricum; er zijn ruim 3.000 foto’s in de fotodatabase ontsloten. Er is ook een begin gemaakt om de foto’s op een verantwoorde wijze te conserveren door ze in zuurvrije opberghoesjes op te bergen. Dit jaar hebben we ca. 2500 ansichtkaarten op deze wijze behandeld.
Het verwerken van al het aanwezige archiefmateriaal is een continu proces; zo worden er wekelijks delen aan al bestaande archieven toegevoegd, zoals het krantenartikelen archiefen het losbladige archief.

Werkgroep jaarboek en archiefonderzoek (Simon Zuurbier)
Wekelijks werd in het Regionaal Archief in Alkmaar door een groepje (Jeanne Groentjes, Tonny Sminia en Simon Zuurbier) onderzoek verricht, vooral betreffende onderwerpen over de geschiedenis van Castricum en Bakkum en de stamboom en geschiedenis van families uit deze plaatsen.
Verder werd het digitaliseren voortgezet van de gegevens uit de periode 1500-1811 aanwezig in het zogeheten Oud-Archief Castricum.

Ook de gegevens van de gezinskaarten in het bevolkingsregister over de periode 1920 – 1940 zijn voor een groot gedeelte overgenomen. In het jaar 2005 zijn er vele handgeschreven akten door vrijwilligers overgetypt voor computerverwerking.

Vrijwilligers die zich in 2005 hiermee buitengewoon verdienstelijk voor de werkgroep hebben gemaakt zijn: Naomi Beerse-Sprenger, Marieke Hanck, Wim van der Meer, Marijke Lute en Piet Brasser.
Door Piet Blom en Wim Hespe werd onderzoek verricht op het Kadaster te Alkmaar.

Werkgroep financiën (Max Schiermann)
De exploitatie over 2004 werd positief afgesloten. Er is een stappenplan voor groot onderhoud en vervanging van de inventaris opgesteld.


Jaarboek 29, pagina 92

Fotowerkgroep (Loek Zonneveld)
Het fotoboek over de tweede helft van de twintigste eeuw is goed ontvangen, wat in de toekomst aanleiding zou kunnen zijn voor een vervolg. De rubricering en het beschrijven van foto’s werd voortgezet.
Oude films werden op DVD gezet en de panden die in aanmerking kwamen om gesloopt te worden, zijn gefotografeerd.

Werkgroep Public Relations (Hans Boot)
Contact werd onderhouden met verschillende kranten, de plaatselijke radio-omroep en TV-Noord-Holland. Elke maand verscheen een informatief stukje in de kranten in verband met de openstelling op zondag. Hierin werd ook verwezen naar de tijdelijke tentoonstellingen en/of diaseries in ‘De Duynkant’ over een speciaal thema. De onderwerpen waren dit jaar onder andere scholen, 60 jaar na de bevrijding, religieus erfgoed en enige artikelen uit het 28e jaarboekje. Onze website werd goed onderhouden door Sjef Smulders en werd regelmatig bezocht.

Werkgroep Educatie (Cor Smit)
‘De Duynkant’ werd bezocht door groepen van het basisonderwijs. Deze groepen werkten onder leiding van leden van de werkgroep enthousiast met de leskisten.

In het kader van regionale aardrijkskunde en geschiedenis met als thema ‘het ontstaan van het landschap en de bewoning’ brachten de brugklassen van het Jac. P. Thijsse-college een bezoek aan ‘De Duynkant’.

Bestuur, leden en donateurs

Op 3 1 december 2005 was het bestuur als volgt samengesteld:
P.C.M. Blom, voorzitter
Mevrouw A.H.A.M. van Boxtel, secretaris
M.G.J. Schiermann, penningmeester
P.A. Levi, lid
J.J. Smulders, lid
L. Zonneveld, lid

Aan de werkavonden in ‘De Duynkant’ en andere activiteiten werd door een twintigtal werkende leden deelgenomen. Op 31 december bedroeg het aantal donateurs 1298.

Antoinette van Boxtel

19 december 2021

Jaarverslag 2004 (Jaarboek 28 2005 pg 93-94)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 28, pagina 93

Jaarverslag 2004

Door de werkgroep is ook dit jaar weer in verschillende plaatselijke en regionale verbanden samengewerkt.
De belangrijkste gebeurtenissen en activiteiten 2004 volgen nu in chronologische volgorde:

 • Op 5 januari begon het jaar met een nieuwjaarsreceptie voor de leden in ‘De Duynkant.’
 • Op 23 februari hield Rob van Eerden in De Duynkant een presentatie over een opgraving in de duinen.
 • Op 18 april organiseerden de natuurorganisaties en historische verenigingen binnen de gemeente Castricum de jaarlijkse landschapsdag.
 • Op 29 april kreeg Hans Boot een koninklijke onderscheiding uitgereikt.
 • Op 5 juni namen we deel aan de Genealogische Dag van de NGV in De Vest in Alkmaar.
 • In juni kalligrafeerde Bert Teeuwen een oorkonde betreffende de oprichting van de Werkgroep; deze kreeg een prominente plaats in ‘De Duynkant.’
 • In juli was er een opgraving in de Schoolstraat, waar enkele bijzondere vondsten zijn gedaan.
 • Op 13 september werd ‘De Duynkant’ druk bezocht in verband met de Nationale Monumentendag en onze tentoonstelling in het teken van het nationale thema ‘Verdedigingswerken’ van deze dag.
 • In september startte de cursus over de geschiedenis van Castricum bij de Volksuniversiteit. Deze cursus werd verzorgd door onze leden Sjef Smulders en Rob van Eerden.
 • Op 2 oktober was de jaarlijkse excursie van de leden naar het voormalige eiland Wieringen. We kregen een uitstekende rondleiding en sloten af met een bezoek aan het Vikingmuseum.
 • Op 28 oktober werd het 27e jaarboekje in aanwezigheid van leden en genodigden gepresenteerd en in verband met het hoofdartikel de geschiedenis van Johanna’s Hof overhandigd aan de heer G. Dokter, de eigenaar van dit gelijknamige café-restaurant.
 • Op 18 november had de jaarlijkse donateursavond plaats met als thema ‘De duinen, het meest gebruikte natuurgebied.’ De sprekers waren Fred van der Vegte en Chris van Deursen; zij vertelden over de geschiedenis van het duingebied en over het duingebruik en -beheer door de eeuwen heen.
 • De open dagen op de eerste zondag van de maand werden bezocht door 1220 bezoekers. Hierdoor ontstonden interessante contacten en kregen we nieuwe donateurs.

Behalve deze gebeurtenissen uit het afgelopen jaar zijn er allerlei activiteiten door de leden in verschillende werkgroepen verricht, zowel binnen als buiten ‘De Duynkant.’

De werkgroepen

Werkgroep archeologie (Sjef Smulders)
Medio 2004 kon de in oprichting zijnde regionale ‘Archeologische Werkgroep Oer-IJ’ zich gaan manifesteren in een opgraving aan de Schoolstraat te Castricum. Met hulp van diverse vrijwilligers uit Limmen, Akersloot, Uitgeest, Zaandam, Heiloo en Egmond werd een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de archeologische geschiedenis van ons dorp. Een uitgebreid verslag treft u aan in dit jaarboekje.
Ook verleende de Werkgroep Oer-IJ voor het tweede jaar weer hand- en spandiensten bij de grote opgraving aan de Krocht (bij het kruispunt Provinciale Weg en Zeeweg).

Werkgroep inventarisatie (Peter Levi)
In 2004 hebben we weer meer bezoekers kunnen verwelkomen tijdens de open zondagen en op de maandag- en woensdagavond. De vragen die men altijd stelt zijn zeer divers, maar de meeste hebben toch betrekking op de foto’s. Dit jaar is er begonnen met het sorteren van het fotomateriaal dat wij hebben gekregen uit de nalatenschap van Ad van de Velde van het Nieuwsblad voor Castricum. Deze enorme collectie van duizenden foto’s uit de jaren 1980-2002 werd uitgezocht voordat de foto’s werden gescand en opgenomen in de foto database. Het onderhouden en bijwerken van alle aanwezige bestanden blijft ons bezighouden; zo zijn er weer diverse archiefdozen met knipsels en dergelijke ontsloten. Ook zijn er van vele panden gegevens beschikbaar gekomen door onderzoek in het Kadaster; deze worden verwerkt in een database.

Werkgroep jaarboekje en archiefonderzoek (Simon Zuurbier)
In het Regionaal Archief in Alkmaar wordt wekelijks door een groepje bestaande uit Jeanne Groentjes, Tonny Sminia en Simon Zuurbier onderzoek verricht, vooral betreffende onderwerpen over de geschiedenis van Castricum en Bakkum en de stamboom en geschiedenis van families uit deze plaatsen. Ook in het Rijksarchief en het Archief voor Kennemerland te Haarlem werd regelmatig onderzoek verricht.
Een begin is gemaakt met het overnemen en in de computer brengen van gegevens van het bevolkingsregister uit de periode 1920-1940 met van elke hoofdbewoner naam, geboortedatum, beroep, adres, naam echtgenote, aantal kinderen etc. Ook zijn uittreksels gemaakt en in de computer opgenomen van een aantal archiefstukken uit de 18e eeuw betreffende het gemeentebestuur van Bakkum.
In de afgelopen dertig jaar zijn op de archieven vele honderden notariële akten overgeschreven die vooral te maken hadden met de verkoop van huizen en landerijen in de gemeente Castricum in de periode 1800-1900; vele veldnamen en bijzonderheden over de bezittingen in families zijn daardoor beschikbaar gekomen. In het jaar 2004 zijn er vele handgeschreven akten door vrijwilligers overgetypt voor computerverwerking. Vrijwilligers die zich in 2004 hiermee buitengewoon verdienstelijk voor de werkgroep hebben gemaakt zijn: Naomi Beersec-Sprenger, Balthazar Lute en Han Thesingh.
Door Piet Blom en Wim Hespe werd bijna wekelijks onderzoek op het Kadaster te Alkmaar verricht.

Werkgroep financiën (Max Schiermann)
De exploitatie over 2004 werd afgesloten met een batig saldo. Er is een plan gemaakt voor groot onderhoud en vervanging van de inventaris.

Fotowerkgroep (Loek Zonneveld)
Er is druk gewerkt aan het tot stand komen van een fotoboek dat in 2005 gepubliceerd zal worden.
Panden die genomineerd waren voor sloop werden gefotografeerd. De rubricering en het beschrijven van foto’s werd voortgezet.

Public Relations (Hans Boot)
Elke maand verscheen er een informatief stukje in de kranten in verband met de openstelling op de eerste zondag van de maand. Hierin werd regelmatig verwezen naar de tijdelijke exposities en/of filmvoorstellingen in ‘De Duynkant’. De exposities gingen onder andere over de ‘dorpsdichter’ A. van Kluyve, de diverse opgravingen die in Castricum zijn geweest en over enige artikelen uit het 27e jaarboekje.


Jaarboek 28, pagina 94

In mei werd er een video vertoond met interessante beelden uit de oorlogsjaren.
Onze website werd van tijd tot tijd aangepast en verzorgd door onze webmaster Sjef Smulders. Deze site is dit jaar 13.733 keer bezocht.

Werkgroep Educatie (Cor Smit)
Informatiecentrum ‘De Duynkant’ werd bezocht door vijf groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. Deze groepen werkten onder leiding van leden van de werkgroep enthousiast met de leskisten.
Voor het uitdiepen van het thema ‘het ontstaan van het landschap en de bewoning’ binnen de vakken aardrijkskunde en geschiedenis bezochten de brugklassen van het Jac. P. Thijsse-college ‘De Duynkant’.
Vanuit het Bonhoeffercollege werd het informatiecentrum bezocht in het kader van de slag bij Castricum.

Bestuur, leden en donateurs

Op 31 december 2004 was het bestuur als volgt samengesteld:
P.C.M. Blom, voorzitter
Mevrouw A.H.A.M. van Boxtel, secretaris
M.G.J. Schiermann, penningmeester
PA. Levi,lid
J.J. Smulders, lid
L. Zonneveld, lid.

Aan de werkavonden in ‘De Duynkant’ en andere activiteiten werd door een dertigtal werkende leden deelgenomen. Op 31 december bedroeg het aantal donateurs 1.335.
Aan de werkende leden komt veel dank toe voor hun inzet en hun bijdrage aan het werk van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum in het afgelopen jaar.

15 november 2021

Jaarverslag 2003 (Jaarboek 27 2004 pg 92)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 27, pagina 92

Jaarverslag 2003

Door de Werkgroep is ook dit jaar weer in verschillende plaatselijke en regionale verbanden samengewerkt of hulp verleend.
Onze collectie werd door verschillende schenkingen aangevuld.

Hoeve Nooitgedacht.
Hoeve Nooitgedacht. Kramersweg 2 in Castricum, 1957. Schilder-kunstenaar: Sijf Portegies. Foto Jacques Schermer. Toegevoegd.

De belangrijkste gebeurtenissen en activiteiten 2003 volgen nu in chronologische volgorde:

 • Op 6 januari begon het jaar met een nieuwjaarsreceptie voor de leden.
 • Op 18 februari werd het gebied rond Kronenburg tot provinciaal archeologisch monument aangewezen.
 • Op 19 februari hield Piet Blom in ‘De Duynkant‘ voor de leden van de Werkgroep een diapresentatie over stolpboerderijen en vervolgens Piet Portegies over de schilderijen en tekeningen van zijn vader Sijf Portegies.
 • Op 1 april kwamen er veel mensen af op het krantenbericht dat er een oude BMW-motor met zijspan, een grote hoeveelheid wapens en een kist met handgranaten en munitie in ‘De Duynkant’ was te bekijken. Dit materiaal zou komen uit een nog niet bekende Duitse bunker, die was ontdekt door medewerkers van het PWN tijdens werkzaamheden in het duingebied. De bezoekers aan ‘De Duynkant’ realiseerden zich onvoldoende de datum van het bezoek.
 • Op 7 april werd woongebouw ‘De Brink’ officieel geopend. Hierbij mocht de Werkgroep Oud-Castricum een cheque van 5000 euro in ontvangst nemen van Biesterbosch Planontwikkeling. Op de binnenplaats van het woongebouw was door de Werkgroep een kleine expositie ingericht.
 • Op 21 april organiseerden de natuurorganisaties en historische verenigingen binnen de gemeente Castricum een landschapsdag. Langs een fietsroute van 33 km door en om Castricum, Limmen en Akersloot werd op verschillende punten door deskundigen uitleg gegeven over bijzonderheden in het landschap.
 • Op 29 april kreeg Simon Zuurbier een koninklijke onderscheiding uitgereikt
Simon Zuurbier voor het verenigingsgebouw De Duynkant van de Werkgroep oud Castricum. Collectie Nieuwsblad voor Castricum, foto van Ad van de Velde.
Simon Zuurbier voor het verenigingsgebouw De Duynkant van de Werkgroep oud Castricum. Collectie Nieuwsblad voor Castricum, foto van Ad van de Velde.
 • Op 26 mei trad Simon Zuurbier tijdens de jaarvergadering af als voorzitter en werd hij opgevolgd door Piet Blom. Aftredend bestuurslid Sjef Smulders werd herkozen.
 • Op 11 juni overleed Frans Baars; dit was een groot verlies. Vanaf 1970 heeft Frans zich intensief ingezet voor de werkgroep.
 • Op 4 augustus werd de uitbreiding van de Rabobank in gebruik genomen. In de gevel zijn de tegeltableaus van ‘De Rustende Jager‘ opgenomen. Ter gelegenheid van dit feit werd er door de werkgroep een kleine expositie ingericht.
 • Op 13 september werd ‘De Duynkant’ druk bezocht in verband met de Nationale Monumentendag.
 • Op 27 september was voor de leden van de Werkgroep de jaarlijkse excursie, deze keer in Alkmaar, waar onder andere een historische wandeling werd gemaakt onder leiding van een gids. De dag werd afgesloten bij hotel Borst in Bakkum.
 • Op 30 oktober werd het 26e jaarboekje in aanwezigheid van genodigden gepresenteerd en overhandigd aan Ria Baars, de weduwe van Frans Baars.
 • Op 27 november werd op de jaarlijkse donateursavond aan de hand van dia’s en film een lezing gegeven over de archeologische opgraving op ‘De Krocht’, het land van de familie Welboren te Limmen.
Het tegeltableau van de Rustende Jager.
Het tegeltableau van de voormalige Rustende Jager in de gevel van het het (anno 2020 voormalige) pand van de Rabobank. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

Dit zijn zoal wat gebeurtenissen uit het afgelopen jaar. Daarnaast zijn er door de leden in verschillende werkgroepen allerlei activiteiten ontplooid, zowel binnen als buiten ‘De Duynkant’.

De werkgroepen

Werkgroep archeologie (Sjef Smulders)
Voor de tentoonstelling in ‘De Hoep’: “Een greep in de grond”, werd een archeologische bijdrage geleverd. Met toestemming van het PWN is onderzoek verricht in het duinterrein met behulp van een metaaldetector.

Werkgroep inventarisatie (Peter Levi)
Wekelijks werd gewerkt aan het aanvullen van reeds beschikbare digitale bestanden of aan het creëren van nieuwe bestanden. De foto- en ansichtkaartbestanden werden veelvuldig geraadpleegd door bezoekers. Dit jaar werden de archieven van gesloopte panden vanaf 1832 geordend en ontsloten. Interessante zaken uit het archief van de gemeente Castricum werden gekopieerd, voordat dit archief naar het Regionaal Archief Alkmaar werd overgebracht.

Werkgroep jaarboekje en archiefonderzoek (Simon Zuurbier)
Wekelijks werd onderzoek verricht in het Regionaal Archief Alkmaar. Deels dienden de resultaten van dit onderzoek voor het 27e jaarboekje, deels worden deze in toekomstige jaarboekjes gepubliceerd.

Werkgroep financiën (Max Schiermann)
De exploitatie over 2003 werd positief afgesloten. Voor groot onderhoud en vervanging van de inventaris werd een planning opgesteld.

Fotowerkgroep (Loek Zonneveld)
Er werd besloten medewerking te verlenen aan het nog te verschijnen fotoboek over de jaren (negentien) vijftig en zestig.
Aandacht werd besteed aan het fotograferen van panden voordat ze gesloopt werden.

Public Relations (Hans Boot)
Elke maand verscheen er een stukje in de kranten in verband met de openstelling op zondag. Radio Castricum besteedde hieraan ook aandacht.
Onze website is regelmatig bezocht.

Bestuur, leden en donateurs

Op 31 december 2003 was het bestuur als volgt samengesteld:
P.C.M. Blom, voorzitter
Mevrouw A.H.A.M. van Boxtel, secretaris
M.G.J. Schiermann, penningmeester
P.A. Levi, lid
J.J. Smulders, lid
L. Zonneveld, lid

Aan de werkavonden in ‘De Duynkant’ en andere activiteiten werd regelmatig door een twintigtal leden deelgenomen. Op 31 december 2003 bedroeg het aantal donateurs 1.331.

Aan de leden komt veel dank toe voor hun inzet en aan de donateurs voor hun financiële bijdrage aan het werk van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum in het afgelopen jaar.

Antoinette van Boxtel

18 oktober 2021

Jaarverslag 2002 (Jaarboek 26 2003 pg 92-93)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 26, pagina 92

Jaarverslag 2002

Voorzitter Simon Zuurbier overhandigt het 25e
Jaarboek aan de burgemeester Aaltje Emmens-Knol
Voorzitter Simon Zuurbier overhandigt het 25e
Jaarboek aan de burgemeester Aaltje Emmens-Knol. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

Het jaar 2002 is een succesjaar voor de werkgroep geweest, omdat de openstelling van het Historisch Informatie Centrum een feit werd en ons jaarboekje voor de vijfentwintigste keer verscheen. Met deze hoogtepunten, maar ook met de uitgifte van de Schulpvaartroute, zijn wij regelmatig in het plaatselijke en regionale nieuws verschenen. Van bijzonder belang zijn de ontwikkelingen rond Kronenburg en de diverse archeologische opgravingen geweest.

De belangrijkste gebeurtenissen en activiteiten van het afgelopen jaar volgen nu in chronologische volgorde:

 • Eind januari werd door de provincie Noord-Holland besloten tot het verstrekken van een subsidie voor het laten uitvoeren van historisch onderzoek naar het kasteel Kronenburg.
 • In februari vond een onderzoek plaats door archeologen en geologen in het duingebied aan de zuidkant van de gemeente, nabij Heemskerk, naar de noordelijke uitstroming van de Rijn, het oer-IJ.
 • Op 28 februari werd het Historisch Informatie Centrum in aanwezigheid van vele genodigden officieel in gebruik genomen door de wethouder P. Könst en de ex-wethouder B. Meijer. Het centrum werd het aansluitende weekend opengesteld voor het publiek.
 • Op 2 maart was de eerste openstelling voor publiek, hetgeen maandelijks werd herhaald en veel bezoekers trok.
 • Op 17 april vond in ‘De Duynkant’ de half-jaarlijkse bijeenkomst plaats van afgevaardigden van de historische verenigingen uit de regio. Dit was een goede gelegenheid om het Historisch Informatie Centrum te laten zien, de bouw- en inrichtingsaanpak toe te lichten en met de computer een aantal foto- en gegevensbestanden te demonstreren.
 • Op 21 april werd een landschapsdag georganiseerd door enkele historische verenigingen en natuurorganisaties binnen de nieuw gevormde gemeente Castricum. Langs een route, die met fiets of auto kon worden afgelegd, stonden op verschillende punten gidsen die iets over de natuur- en cultuurhistorische waarden van het landschap vertelden. Van Oud-Castricum traden als zodanig Ernst Mooij en Rob van Eerden op. ‘De Duynkant’ vormde een van de drie startpunten van de route.
 • In mei werd door de provincie Noord-Holland een procedure gestart om te komen tot de aanwijzing van het terrein en kasteel Kronenburg tot provinciaal monument.
 • Tijdens de jaarvergadering op 3 juni legde Harry Vermanen zijn bestuursfunctie neer en droeg de leiding van de werkgroep archeologie over aan Sjef Smulders.
 • Op 13 juni presenteerde Ernst Mooij, als initiatiefnemer en schrijver, ‘de Schulpvaartroute’ aan wethouder P. Könst. Deze fietsroute in kleurendruk ontstond op initiatief van Oud-Castricum, in samenwerking met onze zusterverenigingen van Akersloot en Limmen en met financiële steun van de gemeente Castricum.
 • Op 15 juni was de jaarlijkse voorjaarsexcursie in Amsterdam. De excursie stond in het teken van de Verenigde Oost-Indische Compagnie.
 • De firma Vaalburg had voor het seizoen 2002/2003 de Werkgroep Oud-Castricum gekozen als het goede doel voor een klantenactie.
 • Op 31 juli kochten wij het ontbrekende tegeltableau van De Rustende Jager. De bedoeling is om beide tableaus als herinnering aan een stukje Castricumse geschiedenis een nieuwe plaats te geven in het dorpscentrum.
 • Op 14 september werd ‘De Duynkant’ geopend ter gelegenheid van de ‘Open Monumentendag’.
 • In oktober droeg Wim Hespe zijn PR-taken over aan Hans Boot. Op 23 oktober werd het 25e jaarboekje in Johanna’s Hof in aanwezigheid van vele genodigden gepresenteerd en aangeboden aan burgemeester A. Emmens-Knol.
 • Op onze donateursavond op 14 november verzorgde Mart Groentjes, secretaris van de Boerderijstichting Noord-Holland ‘Vrienden van de Stolp’, een boeiende lezing over de Noord- Hollandse stolpboerderij.
 • In december werd van de provincie Noord-Holland subsidie verkregen voor het laten uitvoeren van ouderdomsbepalingen via de C14-methode van schelpmateriaal dat gevonden is aan de oevers van het Oer-IJ.
Tegeltableau van De Rustende Jager.
Tegeltableau van De Rustende Jager. Dorpsstraat 60 in Castricum. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

De werkgroepen

Werkgroep Archeologie (Sjef Smulders)
Door enkele leden van de werkgroep werd meegewerkt aan een grote duinopgraving onder professionele leiding van de Universiteit van Amsterdam bij een pompstation van het PWN, dat gesloopt werd. Vele interessante geologische afzettingen van het Oer-IJ werden blootgelegd, gefotografeerd en gedocumenteerd.
In oktober werden diverse grondboringen uitgevoerd in een weiland aan de Bleumerweg. Nader onderzoek bracht een fibula, botfragmenten en enkele Karolingische scherven (8e en 9e eeuw) aan het licht. Wellicht kan hier in de toekomst een grootschaliger onderzoek plaatsvinden.
Booronderzoeken in een weiland aan de Breedeweg brachten geen bewoningssporen aan het licht, hoewel de bewoner van de boerderij zelf in de loop der jaren zeer interessante vondsten had gedaan. Ook hier is nieuw verkennend onderzoek wellicht wenselijk.

Werkgroep inventarisatie (Peter Levi)
Er is het afgelopen jaar hard gewerkt aan het aanvullen of het creëren van nieuwe bestanden van de aanwezige bronnen. Wekelijks worden hier gegevens aan toegevoegd. De volgende bestanden zijn op de computer te raadplegen in het Historisch Informatie Centrum ‘De Duynkant’: foto’s/ansichtkaarten, boeken, knipselarchieven, landkaarten, krantenartikelen, uittreksels uit het notarieel en oud-rechterlijk archief en gemeentearchieven, aanwezig in het regionaal archief te Alkmaar en nog enkele andere kleinere bestanden.
Door bezoekers wordt veelvuldig het foto/ansichtkaartenbestand geraadpleegd. Er is dit jaar een start gemaakt met het scannen en verwerken in de fotodatabase van zo’n 2.400 makelaarsbriefjes die vanaf crica 1980 verzameld zijn, en met het ordenen en ontsluiten van de aanwezige gegevens van gesloopte panden.

Werkgroep jaarboekje en archiefonderzoek (Simon Zuurbier)
Een kleine commissie voerde de redactie van het jaarboekje. Wekelijks werd door een groepje veel onderzoek verricht in het Regionaal Archief in Alkmaar. Het onderzoek richtte zich op de onderwerpen voor het huidige en de toekomstige jaarboekjes.

Werkgroep financiën (Max Schiermann)
De exploitatie over 2002 werd positief afgesloten met een noodzakelijke reservering voor onder andere het onderhoud van het gebouw.

Werkgroep educatie (Cor Smit)
Om leerlingen van de basisscholen (groep 6 tot en met 8) kennis te laten maken met ons cultureel erfgoed is een project in uitvoering, waarbij in overleg met de onderwijssector lessen zijn opgezet over een aantal onderwerpen uit de historie van Castricum. De onderwerpen zijn: opgravingen, de oude Pancratiuskerk, kasteel Kronenburg, de


Jaarboek 26, pagina 93

schelpenvisserij, recreatie en de Tweede Wereldoorlog.

Fotowerkgroep (Loek Zonneveld)
Veel foto’s zijn gemaakt of gekopieerd ten behoeve van het jaarboekje en/of voor opname in ons fotoarchief.

Public Relations (Hans Boot)
De werkgroep liet dit jaar regelmatig van zich horen door middel van krantenartikelen en twee radio-uitzendingen van Radio Beverwijk en Radio Castricum.
In september 2002 ging een totaal nieuwe website in de lucht. Het bezoek aan de site steeg al spoedig tot enkele honderden bezoekers per maand. Er werd actuele informatie verschaft over de diverse activiteiten van de Werkgroep, zoals Open Dagen, opgravingen, enkele genealogieën van Castricumse families, behandelde onderwerpen in alle reeds verschenen jaarboekjes. Er werden roulerende fotoseries geplaatst, er was een overzicht van beschikbare archieven en zeer regelmatig werden nieuws-items en achtergronden gepubliceerd over diverse Castricumse zaken. Onder de bezoekers bevonden zich ook geëmigreerde Castricummers uit Canada, Australië en Nieuw-Zeeland die op deze manier voeling bleven houden met hun geboorteplaats. De website droeg zeker bij aan een snelle en moderne informatievoorziening over onze Werkgroep en gezien het stijgende bezoekersaantal zal de site regelmatig ververst en uitgebreid worden.

Bestuur, leden en donateurs

Op 31 december 2002 was het bestuur als volgt samengesteld:

 • S.P.A. Zuurbier, voorzitter
 • Mevrouw A.H.A.M. van Boxtel, secretaris
 • M.G.J. Schiermann, penningmeester
 • P .A. Levi, lid
 • J.J. Smulders, lid
 • L. Zonneveld, lid

Aan de werkavonden in ‘de Duynkant’ en andere activiteiten werd door een twintigtal leden deelgenomen.

Op 31 december 2002 bedroeg het aantal donateurs 1325.
Veel dank komt toe aan de leden voor hun inzet en aan de donateurs voor hun bijdrage aan het werk van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum in het afgelopen jaar.