3 mei 2024

Nationale Archeologiedagen bij Oud Castricum – zondag 16 juni 2024

Vier Vaderdag met een avontuurlijke twist!

Op zondag 16 juni van 11:00 tot 15:00 uur nodigen we kinderen, jongeren uit om mee te doen aan onze spannende metaaldetectoractiviteit.
We laten hen op een speelse manier kennismaken met de
wereld van archeologie terwijl ze schatten opgraven in het zand.
Wie weet vinden ze wel een verborgen schat!
En als kers op de taart maken ze kans op een geweldige prijs. Maak van deze Vaderdag een onvergetelijk avontuur voor het hele gezin!
Kom naar Oud-Castricum, Geversweg 1b !

28 april 2024

Nieuwe straatnaamborden verzetsstrijders Castricum

Voor de eerste straten waaraan na de Tweede Wereldoorlog werd gebouwd, koos de gemeenteraad op voorstel van de vereniging van Oud-Illegale werkers, de namen van de drie in de oorlogsjaren gefusilleerde Castricummers. Op de straatnaamborden staan alleen hun namen: Huibert van Ginhoven, Leo Toepoel en Jan Hoberg.

Om de achtergrond van de naamgeving te verduidelijken, heeft de stichting Oud-Castricum het gemeentebestuur gevraagd om de woorden verzetsstrijder en de datum van hun fusillade toe te voegen.

Aan dat verzoek heeft de gemeente willen voldoen en nog voor de dodenherdenking van dit jaar worden de straatnaamborden aangepast.

De familie Van Ginhoven heeft vorig jaar een stichting opgericht die de verzetsdaden van Huibert en van zijn broer Jacob blijvend in herinnering wil houden.

Aan het gedenkteken voor gefusilleerden dat op de Bussummerheide staat, zal Huiberts nu 88-jarige zoon op 4 mei de naam van zijn vader toevoegen.

De stichting heeft een plechtigheid georganiseerd, waarbij wethouder Valentijn Brouwer en twee vertegenwoordigers van Oud-Castricum aanwezig zullen zijn.

In het 28e jaarboek (2005) van Oud-Castricum zijn de verzetsdaden van de drie dorpsgenoten beschreven: zie deze link naar dit artikel op onze website: Toepoel, Hoberg en van Ginhoven (Jaarboek 28 2005 pg 60-70) – Oud-Castricum

15 april 2024

Montessorischool duikt in de historie

De plusklas van de Montessorischool wilde graag de geschiedenis van Castricum induiken. De leerlingen van deze klas variëren in leeftijd van 7 tot 12 jaar.

Na een algemene presentatie voor de leerlingen in de filmzaal van De Duynkant in november vorig jaar, kozen de leerlingen specifieke onderwerpen waar ze meer van wilden weten.
Onder begeleiding van juf Laura gingen ze op onderzoek uit en in de eindfase van het project maakten de leerlingen een tijdlijn van de Castricumse geschiedenis.

Op 9 april hebben zij dit in de vorm van een mooie tentoonstelling op de ‘Burgemeesterstafel’ in de filmzaal van Oud-Castricum uitgestald. Bij de zelfgemaakte bouwsels en voorwerpen hebben ze een passend verhaal gemaakt over dat specifieke stukje geschiedenis.

Deze tentoonstelling is tot 8 mei bezichtigen in De Duynkant op elke maandag- en woensdagavond tussen 19.00 tot 21.00 uur. Tevens kan dit op de open middagen op zondag 21 april, woensdag 24 april en zondag 5 mei tussen 14.00 uur tot 16.00 uur.
Belangstellenden die op afspraak de tentoonstelling willen bekijken of informatie willen inwinnen over andere mogelijke activiteiten voor de jeugd bij Oud-Castricum kunnen contact opnemen via
educatie@oud-Castricum.nl of telefonisch 06-22923226.

18 maart 2024

Jaarverslag 2019 (Jaarboek 43 2020 pg 117-118)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 43, pagina 117

Jaarverslag 2019

Oud-Castricum is een organisatie in beweging. Stond 2018 vooral in het teken van de verbouwing van ons gebouw De Duynkant, de eerste maanden van het jaar 2019 draaiden vooral om het rapport dat door onze vrijwilliger Rob van Weert is opgemaakt op verzoek van het bestuur. Het rapport ‘Oud-Castricum, klaar voor de toekomst’ kwam tot stand na vele interviews die Rob heeft gehouden met de vrijwilligers. Een van de belangrijkste elementen die uit het rapport naar voren kwam, is dat er behoefte bestaat aan een ‘tussen-bestuurslaag’.

Op 6 mei is het rapport gepresenteerd aan de vrijwilligers, waarbij door Rob een toelichting is gegeven. Dit rapport is unaniem door de vergadering van de vrijwilligers aanvaard. Een belangrijke uitkomst was het verbeteren van de communicatie tussen en met de taakgroepen. Het bestuur heeft vervolgens de aanbevelingen tot zich genomen en de voorgestelde tussenlaag ingevoerd. Deze laag wordt vanaf dat moment bezet door de bestuursleden Cor Smit en Rino Zonneveld. Zij zullen zich vooral bezighouden met het uitvoeren van de doelstellingen van de stichting.

Het dagelijks bestuur

In mei is het secretariaat van Oud-Castricum overgegaan van Albert Lourens naar Folkert Bangma. Peter Sibinga (voorzitter), Folkert Bangma (secretaris) en Theo Admiraal (penningmeester) vormen het dagelijks bestuur.

Redactie jaarboek

De eerste maanden is ook veel energie gestoken in de problematiek rondom de bezetting van de redactie van het jaarboek. Mede door hulp van de ‘oudgedienden’ Simon Zuurbier en Niek Kaan is de uitgifte van het jaarboek nooit echt in het gedrang gekomen. Op 1 november is het 42e jaarboek uitgereikt aan mevrouw Chaja Kause-van Bergen. Haar oorlogservaringen staan centraal in het artikel ‘Achter de voordeur’ dat door Peter Mol werd geschreven. Aan het eind van het jaar is het, na een oproep in de nieuwsbrief, gelukt een goede bezetting te krijgen van de redactie voor de komende jaarboeken.

Tenaamstelling

Er is besloten om in het maatschappelijk verkeer de naam ‘Werkgroep Oud-Castricum’ te vervangen door ‘Oud-Castricum’. De websitenaam, e-mailadressen en de nieuwsbrief (in- en extern) zijn hierop al aangepast.

Kijk op gedeelte Dorpsstraat richting Bakkerspleintje en omgeving.
Kijk op gedeelte Dorpsstraat richting Bakkerspleintje en omgeving. Dorpsstraat 52, 54, 56 in 1955. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

Tentoonstellingen

De thema’s van de tentoonstellingen waren:

 • Luchtfoto’s van Castricum. Het viel de vrijwilligers van Oud-Castricum al enige jaren op hoe enthousiast bezoekers altijd staan te puzzelen bij enkele luchtfoto’s. Nu dus een flinke dosis. Daar werd lang op getuurd en dat leidde tot veel overleg bij de bezoekers.
 • Groeten uit Castricum; Dit was de titel van de zomerexpositie, mede gericht op de toeristen. Er was in samenwerking met een MBO-school een grote strandstoel gemaakt. Andere vrijwilligers maakten een bord, waarachter de bezoekers konden gaan staan om een foto te laten maken.
 • Plekken van plezier; Deze tentoonstelling was overeenkomstig het thema van de Open Monumentendagen 2019. Met foto’s en teksten werden diverse plekken van vermaak uit ons dorp geëtaleerd. Ze riepen veel herinneringen op.

Open dagen

In de zomerperiode van 2019 is er een pilot geweest met als thema ‘alle zondagen open’. Hoewel niet gebleken is dat er heel veel behoefte aan is, wordt hieraan misschien toch een vervolg gegeven.

Historisch informatiecentrum De Duynkant.
Historisch informatiecentrum De Duynkant. Geversweg in Castricum, 2018. Collectie Oud-Castricum. Foto Ted Telleman. Toegevoegd.

De Duynkant

Na de verbouwing van ons onderkomen wordt er door een aantal vrijwilligers nog steeds hard gewerkt aan de herinrichting van het gebouw. De zolder wordt praktischer ingedeeld om objecten beter en meer vindbaar en beter geconserveerd te bewaren. De tentoonstellingsruimte is voorzien van een geluiddempend plafond.

Topografie en inwoners van Castricum door de eeuwen heen

De taakgroep Cultuur en monumenten wil met dit project starten. Dit behelst het zichtbaar maken van het veranderend wegenpatroon van 1813 tot heden en het inventariseren van eigendommen, land, enzovoorts, gebaseerd op kadastrale gegevens en veldnamen. Het doel is inzicht te geven in armoede en welvaart en bedrijvigheid van Castricumse bewoners.


Jaarboek 43, pagina 118

Er is door vrijwilligers van Oud-Castricum al zeer veel basismateriaal verzameld en vastgelegd in veldnaamoverzichten en oud-rechterlijke archieven (ORA) en stambomen.

Interieur bomvrije schuilkelder aan de Helmweg bij Kijk Uit.
Interieur bomvrije schuilkelder aan de Helmweg bij Kijk Uit. De schuilkelder of bunker werd in de oorlog door de Gemeente Amsterdam voor opslag van schilderijen uit het Rijksmuseum gebruikt. Onderschrift bij de foto: Schuilkelder der Gemeente Amsterdam te Castricum. Een der uitschuifbare rekken met werken van Vincent van Gogh. Onder in het midden Toulouse-Lautrec. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

Enkele gebeurtenissen in chronologische volgorde:

 • Samenwerking met Bibliotheek Kennemerwaard leidde vanwege het Rembrandtjaar tot bezoek aan de kunstbunker aan de Helmweg op 30 maart, met een maximum van vijf groepen van tien bezoekers. Zowel Catherine Cormon, conservator van Filmmuseum Eye, als John Heideman, historicus, vertelden voluit over de filmopslag en de historie van de bunker, waar in de Tweede Wereldoorlog de Nachtwacht tijdelijk werd opgeslagen.
 • Op 9 mei was er, in samenwerking met de bibliotheek, een lezing over schilderkunst door Martijn Pietersen, wederom vanwege het Rembrandtjaar. Het boeiende verhaal ging over het gebruik van sjablonen in de schilderkunst, want als je goed kijkt zie je vaak dezelfde violen, kannen en hondjes op werken van verschillende meester-schilders.
 • Tijdens de groei- en bloeiperiode in de zomer waren er werkdagen voor onze vrijwilligers in de Gulle Tuin, de insectenvriendelijke tuin rondom De Duynkant. De tuin is zo genoemd, omdat achterlangs het gebouw de Gulleweg liep.
 • Op 17 augustus kwam een delegatie van Historisch Amstelland op bezoek met vragen over archeologie.
 • Wim de Goede gaf op 5 oktober een uiteenzetting over middeleeuws schilderen met als titel: ‘De weg naar Rembrandt’. Ook deze activiteit werd samen met de bibliotheek georganiseerd vanwege het Rembrandtjaar.
 • Op 14 oktober vond de jaarlijkse donateursavond plaats, die deze keer werd gehouden in het Clusius-college. Voor de pauze gaf Jan de Koning, oud-dorpsgenoot en archeoloog, een lezing over de vroege middeleeuwen in Castricum. Na de pauze werden er negen van de achttien unieke films over de geschiedenis van Castricum en Bakkum getoond, die alle zijn geproduceerd door Henk Waal en Rino Zonneveld. Onderwerpen zijn onder andere het huis te Castricum en Kronenburg, de dorpskerk, het railvervoer, de slag bij Castricum, archeologie, de naam Castricum en de Tweede Wereldoorlog. Inmiddels zijn de films te bewonderen op het YouTube kanaal van Oud-Castricum.
 • Bij afdeling 3 van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland werd op 22 oktober een lezing gehouden in Zaandijk over Castricumse archeologie.
 • In november is in De Duynkant de film ‘Hoe het hier reilt en zeilt’ gedraaid, met meer dan vierhonderd bezoekers. De gelijktijdig gehouden wervingsactie heeft 25 nieuwe donateurs opgeleverd.

Het jaar 2019 eindigt met 43 vrijwilligers, 1.187 donateurs en 688 abonnees van de digitale nieuwsbrief.

Het bestuur ziet het jaar 2020 met optimisme tegemoet.

Folkert Bangma, secretaris