5 oktober 2023

113 jaar oud verhaal: “Een echt Hollandsch dorp”

Aan het begin van de vorige eeuw vinden in Castricum en Bakkum grote veranderingen plaats. Duinenbosch wordt gebouwd, er wordt een nieuwe kerk ingewijd en de tram dendert door de Dorpsstraat. Wellicht was dit aanleiding voor de Katholieke Illustratie om er in 1910 een artikel over te schrijven onder de noemer ‘Een bezoek aan Castricum’.

EEN ECHT HOLLANDSCH DORP

Landbouw, veeteelt, zuivelbereiding en schelpvisscherij, alleen reeds om die vier hoofdbedrijven van zijn twee en half duizend inwoners mag het Noordhollandsche duindorp Castricum een echt Hollandsch dorp heeten. “Typisch Hollandsch”, zal ook wel de eerste indruk zijn, dien onze lezers krijgen bij het beschouwen der vlakke ruime straatgezichten, welke wij afbeelden op de zevende bladzij van dit nummer.

Echt Hollandsch is ook Castricum’s geschiedenis. Een niet onbelangrijk deel heeft het dorp gehad aan het wel en wee van Hollands verleden. Zoowel de oude Graventijd als de tachtigjarige oorlog en de Fransche tijd hebben het rustige plaatsje betrokken in de staatkundige beroeringen van ons vaderland. In 1358 had er een gevecht plaats tusschen de Hoekschen en Kabeljauwschen, in 1573 moest het dorp een plundering ondergaan van de Spanjaarden, in 1799 werd er een slag geleverd tusschen de Fransch-Bataafsche en Engelsch-Russische troepen.

In de hedendaagsche geschiedenis, en wel sinds 1909, dient Castricum rechtstreeks de sociale belangen van Provincie en Rijk door zijn groot en grootsch krankzinnigengesticht voor armlastige patiënten, “Duinenbosch”. Eene onzer afbeeldingen geeft een blik op het hoofd- en administratiegebouw, terwijl links door de boomen de palviljoens zichtbaar zijn. De roeping dezer helaas al te noodige provinciale stichting is een succursaal te zijn der Rijksinrichtingen van Medemblik en Grave, in het bijzonder voor niet gevaarlijke lijders en wel voornamelijk niet-katholieke, wijl Roomsche patiënten bij voorkeur verpleegd blijven worden te Coudewater, Venray, Zutphen of ook wel te Meerenberg, in de huizen, waar Noord-Holland contracten mee heeft.

De eerste bevolking van “Duinenbosch” bestond uit de 127 vrouwelijke krankzinnigen, die tijdelijk verpleging vonden aan den Zwanenburgwal te Amsterdam. Er is in het geheel plaats voor 722 patiënten, welke plaats op dit oogenblik ongeveer voor de helft is bezet. Vóór Januari 1911 komen er van Rijkswege nog een driehonderdtal lijders bij, hoofdzakelijk uit Medemblik.
Bijzondere vermelding verdient nog, dat in de commissie van beheer ook zitting heeft een bekende figuur uit het katholieke leven der hoofdstad, het lid der Provinciale Staten, Mr. Ed. v.d. Bogaert.

Wat het Roomsche leven van Castricum betreft, een bewijs van deszelfs grooten bloei was de aanleiding van ons bezoek aan het interessante dorp, namelijk de eerstesteenlegging van een nieuw Godsgebouw. Een wèl heuglijk feit, waarmee de redactie der Illustratie Castricum’s volijverigen Herder, den zeereerw. heer Th. J.C. Engering, en zijne milden parochianen hartelijk gelukwenscht.

Bijschriften van de vijf platen:

  • Een bezoek aan Castricum, Het nieuwe provinciale krankzinnigensgesticht “Duinenbosch”, directeur Dr. Jacobi, — Commissie van Beheer de Heeren: Boreel, Lid van Ged. Staten, Voorzitter; De Boer en Glinderman, Oud-Leden der IIe Kamer; Mr. E. v.d. Boogaert en Dr. Timmer, Leden der Prov. Staten – (Opname van onzen redacteur-photograaf)
  • 200388 Een bezoek aan Castricum, Gezicht op het raadhuis, vooraan rechts. Schnabel S.C.
  • 000202 Een bezoek aan Castricum, Gezicht in de kom van het dorp en op den stoomtramweg Haarlem – Alkmaar. (Het dorp heeft tevens een station aan de spoorlijn Amsterdam – Den Helder) Schnabel S.C.
  • 201018 Een bezoek aan Castricum De breede Duinstraat naar het Krankzinnigensgesticht. (Opnamen van onzen redacteur-photograaf)
  • Plechtige eerstesteenlegging der nieuwe Sint Pancratiuskerk (architect Jan Stuyt) te Castricum door den hoogeerw. heer A. Waare, deken van Beverwijk, verleden week donderdag (Opname van onzen redacteur-photograaf)

Uit: Katholieke Illustratie, 26-2-1910

aangeleverd door Rino Zonneveld

3 oktober 2023

Redactie Jaarboek Oud-Castricum zoekt collega’s

De Stichting Oud-Castricum houdt zich bezig met bron- en veldonderzoek op het gebied van archeologie, historie en genealogie in Castricum. Oud-Castricum geeft 1x per jaar een jaarboek uit met uiteenlopende artikelen over de geschiedenis van Castricum.

Er zijn 1500 betalende donateurs die elk jaar het jaarboek thuis ontvangen. Het jaarboek is tevens bij Boekhandel Laan te Castricum en via de website los te koop.

De redactie zoekt collega’s die toegankelijk en vlot kunnen schrijven met interesse en of kennis over de geschiedenis van Castricum. Kennis van redactiewerk is een pré. Je schrijft zelf artikelen of je maakt door collega’s/auteurs aangeleverde informatie geschikt voor het jaarboek. 
De redactie komt 1x per maand in de avond bij elkaar van 19.30 – 21.00 uur. Tijdinvestering daarnaast is wisselend, houd rekening met ongeveer 1 dagdeel per maand.

Heb je interesse? Bezoek een keer de Duynkant aan Geversweg 1b te Castricum als je meer wil weten over wat de Stichting Oud-Castricum doet. Of neem contact op via redactie@oud-castricum.nl.
We kijken ernaar uit om met je te praten !


2 oktober 2022

Oud-Castricum zoekt een nieuwe voorzitter

Oud-Castricum zoekt een nieuwe voorzitter vanwege het aanstaande vertrek van de huidige voorzitter. Het Bestuur van Oud-Castricum nodigt belangstellenden voor deze functie uit hun interesse per e-mail kenbaar te maken vóór 1 november.
Het e-mailadres is: secretaris@oud-castricum.nl.

Wilt u vooraf nog verduidelijking: dat kan ook via 06-39379208.

30 augustus 2020

Prijsvraag: Castricum in oorlogstijd

Doe mee en win!

Hoe was het toen?

Dit jaar is het alweer 75 jaar geleden dat er in Nederland een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Een periode die zijn sporen heeft nagelaten, niet alleen bij de bewoners van Castricum maar ook in het dorp en het gebied daaromheen. De Atlantikwall en andere verdedigingswerken, de kunstbunker zijn stille getuigen van de Tweede Wereldoorlog. Gelukkig zijn er mensen die – in woord en beeld – hun verhaal over die tijd met ons delen.   

Prijsvraag

Oud-Castricum vindt het belangrijk dat we deze herinneringen levend houden. We dagen daarom alle (oud-)inwoners van Castricum en de directe omgeving uit om te vertellen of te laten zien wat er gebeurd is in de Tweede wereldoorlog en hoe die onze omgeving heeft veranderd. Dat kan door een foto in te sturen van een locatie in Castricum die te maken heeft met de Tweede Wereldoorlog, of door een verhaal te vertellen over Castricum in oorlogstijd.

2 oktober 2015

Je bent Castricummer als ???

: Penningmeester Gerard Veldt kan niet wachten tot De Duynkant op de schop gaat. (foto Hans Boot) CAMERA

Dit is de naam van de facebookpagina die veel bezoekers heeft onder de Castricumse en Bakkumse inwoners. Op deze pagina wordt het plaatselijke nieuws breed uitgemeten en vaak wordt de Werkgroep Oud-Castricum om advies gevraagd. Oud-Castricum wil nu de slogan ‘Je bent Castricummer als…’ gebruiken om alle inwoners van ons dorp te vragen de werkgroep te ondersteunen bij het realiseren van haar bouwplannen.

: Penningmeester Gerard Veldt kan niet wachten tot De Duynkant op de schop gaat. (foto Hans Boot) CAMERA
Penningmeester Gerard Veldt kan niet wachten tot De Duynkant op de schop gaat. (foto Hans Boot)

3 februari 2015

Gezocht!

Dorpsstraat 102

Pand Glorie (Kopie)

Wij zoeken het origineel van deze foto. In dit pand, Dorpsstraat 102, zat kruidenier Zonneveld. Tegenwoordig lijstenmakerij Ida Bakker. Wie kan ons eraan helpen? Antwoord graag via e-mail.