Kroniek 1994 van Castricum (Jaarboek 18 1995 pg 62-64)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 18, pagina 62

 

Kroniek 1994 van Castricum

 

Januari

1 Castricum telt 22674 inwoners, 133 meer dan op 1 januari 1993.

12 In het gemeentehuis is het data netwerk van de gemeente­lijke basisadministratie (GBA) officieel in gebruik geno­men. In aanwezigheid van zijn grootouders en ouders werd de op 1 januari 1994 in Heemskerk geboren Jesse Wijgman elektronisch overgeschreven van Heemskerk naar Castricum.

20 Langs de kust spoelen grote hoeveelheden zakjes giftige bestrijdingsmiddelen aan, afkomstig uit containers, die tij­dens een zware storm van een Frans schip sloegen. De burgemeesters van de kustgemeenten besluiten een nood­verordening af te kondigen, waarbij het strand tot verbo­den gebied wordt verklaard tot de opruiming heeft plaats­ gevonden.

27 De gemeenteraad besluit tot afgifte van een zogenaamde representativiteitsverklaring, als bedoeld in de Mediawet aan de stichting lokale omroep Castricum. Het is de bedoeling dat de omroep vanaf oktober zal gaan uitzenden.

Februari

4 Staffunctionaris J. Schouten van het GAK-districtskantoor in Alkmaar ontvangt een koninklijke onderscheiding.

5 Culturele manifestatie in sporthal De Bloemen. Zang, dans, toneel, muziek en een expositie trekken 1200 bezoekers.

9 De Bakkummer Henk Heideman heeft een nieuw fotoboek uitgegeven getiteld ‘De oude generatie van Castricum en Bakkum’.

18 De woningbouwvereniging St. Joseph herdenkt het 75- jarig bestaan. Over de historie van de vereniging is een boekje samengesteld.

Maart

1 Henk Nuijens en Piet Prinsen nemen afscheid van de vrij­willige brandweer.

2 Verkiezingen voor de gemeenteraad. Castricum Actief behaalt 7 zetels, drie meer dan in 1990. CDA, PvdA en VVD moeten het ieder met 3 zetels doen. D’66 met 2 en Groen Links met 1 zetel.

4 Het startsein is gegeven voor de bouw van 40 drie­-kamerwoningen voor ouderen tegenover De Santmark.

12 OfficieŐąle ingebruikneming van het nieuwe onderkomen van de naschoolse opvang van de stichting Kinderopvang ‘t Drempeltje aan de Eerste Groenelaan.

19 Feestelijke herdenking van het 10-jarig bestaan van het dorpshuis De Kern. De geschiedenis van De Kern is in een boekje vastgelegd.

29 De gemeenteraad neemt afscheid van 9 raadsleden, die niet in de nieuwe raad terugkeren. Het zijn: G. Branderhorst, F. Wilms, C. Peperkamp, J. Wennekes, J. Mosk, G. van Galen, J. Beltman, A. de Jong en G. Krouwel.

29 Het voormalige schoolgebouw aan de Van Oldenbarneveldtweg wordt verkocht aan de stichting De Duinrand.

30 Het Nederlands kampioenschap veldlopen voor ambtena­ren is in Castricum georganiseerd. Ruim 2800 deelnemers leverden een sportieve prestatie.

30 In aanwezigheid van NS-directeur R. den Besten vond op het station de officieŐąle ingebruikneming plaats van loco¬≠motief 1746 door onthulling van de naam ‘Castricum’. Helaas bleek het gemeentewapen niet te kloppen.

April

9 De eerste Castricumse milieumarkt vindt plaats op het Raadhuisplein.

11 Het nu als postwinkel ingericht postkantoor is heropend.

12 De burgemeesters van Heemskerk en Castricum herplaat­sen een historische grenspaal op de gemeentegrens aan de Beverwijkerstraatweg.

12 Installatie van de nieuwe gemeenteraad. Tot wethouders worden gekozen: J. van Hemert (Castricum Actief), A. Lamme (VVD) en J. Postma (PvdA).

16 Nieuwe woonvorm ‘De Hooghe Aert’ voor verstandelijk gehandicapten geopend. Het is gevestigd in het pand van het voormalige verpleeghuis.

26 Afscheidsreceptie van de voormalige wethouders P. de Wolf (CDA) en Th. Rouwhorst (D66).

29 Heropening van de geheel verbouwde en vergrote VSB-bank.

30 Diverse onderscheidingen werden ter gelegenheid van Koninginnedag uitgereikt. Wegens hun verdiensten voor plaatselijke gemeenschap viel deze eer te beurt aan oud-wethouder mevr. M.J. Postelmans РBlankemeijer en de heer S.J. Quax, bekend als organisator van vele evene­menten.

Mei

4 Met het doorknippen van een lint heeft gedeputeerde Achterstraat het fietspad in het verlengde van de Heemstederweg tussen Castricum en Heemskerk geopend.

6 Wethouder A. Lamme onthult een reclamezuil bij en voor het gemeentehuis. Deze schenking zal het gezicht van Castricum gaan veranderen, want vele commercieŐąle zuilen zullen volgen.


Jaarboek 18, pagina 63

15 Presentatie van een jubileumboekje over de Kennemer IJsbaan aan de Zeeweg.

16 Tegen het voorstel van Gedeputeerde Staten in stemt een grote meerderheid van Provinciale Staten voor indeling van Castricum bij het gewest Noord-Kennemerland, uiter­lijk per 1 januari 1998.

20 Rector P. de Haas en wethouder J. Postma slaan de eerste paal voor de nieuwbouw van het Jac. P. Thijsse College aan De Bloemen. De school is nu nog in diverse gebouwen aan de Bakkummerstraat en aan de Willem de Zwijgerlaan gehuisvest.

Juni

4 Receptie ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de stichting Kinderopvang ‘t Drempeltje

4 Tuin van Rommel officieel geopend. Gemeente en vrijwil­ligers hebben samengewerkt om deze milieu-natuurtuin tot stand te brengen.

14 Wethouder Postma onthult een nieuw kunstwerk getiteld ‘Waterstenen’ in de wijk Albert’s Hoeve.

16 Ondertekening van het protocol tot fusie van de verzor­gingshuizen De Boogaert en De Santmark ingaande 1 januari 1995.

25 Het strandvolleybal-tournooi Bakkum-beach gaat van start met in totaal 150 deelnemende teams.

30 Het protocol van IJmond IJzersterk, een economisch actieprogramma voor de regio, wordt officieel getekend.

Juli

15 Feestelijke overdracht van de Vriendschapsbank, een keramisch kunstwerk, door het comiteŐĀ Jumelage aan de gemeente.

23 Jazz-weekend: veel muziek op buitenpodia en in de cafés.

30 Stratenloop en wielerronde ‘De Dubbele Lus’.

Augustus

18 Een feestweek gaat van start met o.a. een jaarmarkt, vrij­ markt, creativiteitsmarkt en kinderattracties.

23 Oud-burgemeester J.C. Gmelich Meyling wordt benoemd tot staatssecretaris van defensie in het nieuwe paarse kabi­net.

September

2 OfficieŐąle ingebruikneming van de gerenoveerde oude Duinrandschool aan de Van Oldenbarneveldtweg.

12 Festiviteiten ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de VVV afdeling Castricum.

25 Viering 40-jarig jubileum van pater Vis in de Betlehemkerk.

21 Jan de Groot, leerkracht van de Augustinusschool, neemt afscheid na 38 jaar in onderwijs werkzaam te zijn ge­weest, waarvan 36 jaar op de Augustinusschool.

Oktober

1 Receptie ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van het jongerencentrum De Bakkerij.

1 De woningbouwverenigingen Goed Wonen en St. Joseph werken nu samen onder de naam Woningbeheer Noorderkwartier.

8 Burgemeester Schouwenaar huldigt Ron Teunisse vanwe­ge zijn tweede plaats in de lange afstand loop Athene- Sparta (250 km).

12 De in Bakkum wonende kinderboekenschrijver Sjoerd Kuyper ontvangt de zilveren griffel.

19 Bij bisschoppelijk decreet is bepaald dat er met ingang van 1 januari 1995 eŐĀeŐĀn nieuwe R.K. Parochiegemeenschap Castricum zal ontstaan.

21 Het nieuwe bezoekerscentrum van het PWN ‘De Hoep’ wordt geopend door de commissaris van de koningin.

22 Receptie in verband met het 40-jarige bestaan van het Jac. P. Thijsse College.

28 De wethouders Van Hemert en Lamme rijden met een antieke stoomwals door het lint ter afsluiting van de reconstructie van Stationsweg, Mient en Ruiterweg.

28 De heer J. Welsch, voorzitter van de stichting woonvorm Klaverland, ontvangt een koninklijke onderscheiding.

30 Feestelijke start van Micas, een organisatie die zich ten doel stelt migranten in de gemeente bij elkaar te brengen.

31 De heer J. Meppelink volgt mevr. Van der Staay – Hogeling op als lid van de raad voor het CDA.

November

2 De gemeenteraad besluit een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan voor de instandhouding van een bureau HALT IJmond-Noord ter bestrijding van veel voorkomende cri­minaliteit onder jongeren.

3 Het zeventiende jaarboekje van de werkgroep wordt gepresenteerd. Omdat de plaatselijke gezondheidszorg het hoofdthema is wordt het eerste exemplaar uitgereikt aan het echtpaar Joosse, dat een belangrijke rol speelde in het kruiswerk.

4 Stichting Vrouwen in Beweging heft zich op.

5 OfficieŐąle ingebruikname van de auto van de familie Gosselink die op zonne-energie rijdt.

5 Receptie ter gelegenheid van het tienjarig jubileum van de stichting Dorpshuis De Kern. Een gedenkboekje wordt aan de burgemeester overhandigd.

5 Open dag in verzorgingstehuis De Santmark ter gelegen­heid van het 25-jarig bestaan.


Jaarboek 18, pagina 64

10 Wethouder Van Hemert stelt met een racewagen de nieu­we rotonde in de Soomerwegh nabij de Oranjelaan in gebruik.

19 Bij zijn afscheid als motorcoureur wordt Hans Spaan benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau.

20 Tijdens de eucharistieviering in de Pancratiuskerk wordt het gerestaureerde schilderij van de H. Pancratius gepre­senteerd.

December

2 In de hal van het raadhuis wordt de door Shell aangeboden tentoonstelling over het eiland Sachalin geopend. Het eiland werd in 1643 ontdekt door kapitein Vries met zijn schip Castricum. De naam Kaap Castricum op het eiland Urup herinnert er nog aan. Zie ook het artikel Kaap Kastricum in het 1e jaarboek.

8 Het zangkoor de Poolse Nachtegalen geeft een concert in de Pancratiuskerk.

9 Directeur Polak van het ziekenhuis Duinenbosch neemt afscheid. Hij ontvangt een koninklijke onderscheiding en de zilveren penning van de provincie Noord-Holland.

15 Lezing over de Slag bij Castricum georganiseerd door de werkgroep Oud-Castricum trekt honderden belangstellen­ den.

20 Castricumse scholieren demonstreren tegen het onderwijs­beleid van minister Ritzen.

21 Mevr. W.J.M. Kotkamp – Koggel neemt afscheid als directrice van het verzorgingstehuis De Boogaert.

24 Kersttentoonstelling in het Bonhoeffer College, georgani­seerd door de stichting Kunstzinnige Vorming, trekt weer veel bezoekers.

C.G. Bakker – van der Wolff
N.A. Kaan

Schenkingen aan de Werkgroep in 1994-1995

Steeds meer personen en instanties gaan ertoe over om zaken van historische waarde aan de Stichting Werkgroep Oud- Castricum toe te vertrouwen. De Werkgroep juicht dit toe! Iedere schenker krijgt een officieŐąle schenkingsakte en wordt in het jaarboekje vermeld.
De Werkgroep neemt de geschonken zaken op in de collectie en zal waar mogelijk gebruik maken van de materialen bij ten­toonstellingen en voor educatieve doeleinden.

Schenkingen januari 1994 tot en met mei 1995 (tenzij anders vermeld uit Castricum):

Fam. KuŐąhne: geglazuurde aardewerk pot
J. Wulp: 1 grote foto Castricum
P. Boesaart: panorama van Stad en Lande, verdelgingsspuit
Historische Kring Heemskerk: blauwdruk van tekening vil­ la’s aan de Puikman
P. Zonneveld: litermaat
B. Veldt: 2 rieken
P. Neelissen: uit de oorlogstijd: pak kof­fie, sigaretten, krantenknipsels
Mevr. Van Surksum: kranten uit de oorlogstijd
PWN: kaart uit 1932
Mevr. C.W.N. de Nijs Рde Haan: 3 gevelstenen afkomstig uit de oude Augustinus jon­gensschool
J. Schermer: periscoop/afstandsmeter uit de 2e WO
Mevr. J. van Sabben – Visser: boek M. Kramer ‘De slag bij Castricum‚Äô originele uit¬≠ gave.
A.J. Kareis: 28 jaarboekjes, oude jaar­ gangen v.a. jaargang 1
Mevr. G. Spijker, Limmen: houten boterkop
J.J. Zonjee, Haarlem: stuk betreffende de Slag bij Castricum
Stichting Noordhollands Landschap: pamflet 1911 inzake vrou­wenkiesrecht/drankbestrij­ding
H.Z. Hommes: documentatie en foto‚Äôs van de ‘Tour de Flevo’ 1957-1961
Mevr. Hendrix: deel archief ‘Kennemer IJsbaan’ jaren 1930
C. Gorter: ansichtkaart Provinciaal Ziekenhuis
J. Zonneveld: lessenaar
M. Krist: 4 foto’s, 12 oude jaarboek­jes en boek archeologie en historie
R. Eijkmans: bajonet, sabel, hellebaard, dubbele bijl en koolmes
F. Giling: 3 kaarten bouwplannen Castricum 1934, 1942, 1954; bouwverordening Castricum 1934; 2 boekjes: VVV en Pancratiuskerk
P. van Klink: boekje ABC van het nazi-regime, oorlogsuitgave
mevr. A. Jongejan: bonnen uit de oorlogsperio­de
mevr. DemoitieŐĀ – Schermer: originele brief uit de oor¬≠logsjaren: lastgeving af¬≠braak
G. van Weel, Beverwijk: pan uit de Ortskommandantur; foto’s en documen¬≠ten uit de oorlogsjaren

Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties