Jaarverslag 2006 (Jaarboek 30 2007 pg 90-91-92)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 30, pagina 91

Jaarverslag 2006

De werkgroep is ook dit jaar weer op verschillende terreinen actief geweest en heeft in verschillende verbanden samengewerkt, zoals in de werkgroep Oer-IJ en de overleggroep ‘Buitengebied Castricum.’

De belangrijkste gebeurtenissen en activiteiten in 2006 volgen nu in chronologische volgorde:

 • Op 9 januari begon het jaar met een nieuwjaarsreceptie in ‘De Duynkant’.
 • Op 8 februari verzorgde Sjef Smulders een presentatie in ‘De Duynkant’ voor leden van het Nivon.
 • Op 8 maart hield Jan-Kees Blom een presentatie voor de leden van de werkgroep over de geologie in relatie met de kustontwikkeling en het Oer-IJ.
 • In het kader van onze jaarlijkse excursie fietsten wij op 20 mei naar de oude dorpskerken in Castricum, Uitgeest en Akersloot. Koos Kol gaf een toelichting over de geschiedenis en bespeelde de orgels.
 • Op 9 en 10 september werden de Open Monumentendagen op Cronenburg druk bezocht. In het kader van het thema ‘ Feest’ waren er allerlei activiteiten: de vereniging ‘Gordons Living History’ verzorgde een soldatenbivak; er waren diverse muzikale optredens en voor de kinderen was er een kinderatelier en een kleurwedstrijd. Verder waren er rondleidingen en tentoonstellingen.
 • Op 19 september werden vertegenwoordigers van de politieke fracties ontvangen in ‘De Duynkant’ om kennis te maken met het werk van de werkgroep.
 • Op 14 oktober, de Landelijke Archievendag, nam de werkgroep deel aan een historische markt in het Regionaal Archief in Alkmaar.
 • Op 20 oktober vond in de kantine van FC Castricum op sportpark Noord-End de presentatie van het 29e jaarboek plaats. De eerste exemplaren van het nieuwe jaarboek werden uitgereikt aan de voorzitters van de twee voetbalverenigingen in Castricum en aan de wethouders Hes en Hommes van de gemeente Castricum.
 • Het college van B. en W. bracht op 23 oktober een werkbezoek aan ‘De Duynkant’.
 • Op 16 november vond de jaarlijkse donateuravond plaats met als thema: ‘Stamboomonderzoek’. De sprekers waren de heren Sjef Smulders en Simon Zuurbier. Zij vertelden over stamboomonderzoek, zowel in algemene zin als toegespitst op allerlei Castricumse aspecten en families.
 • De open dagen op de eerste zondag van de maand werden druk bezocht. Hierdoor ontstonden interessante contacten en kregen we nieuwe donateurs.

Behalve deze gebeurtenissen, zijn er allerlei activiteiten door de leden in verschillende werkgroepen verricht, zowel binnen als buiten ‘De Duynkant.’

Werkgroep archeologie (Sjef Smulders)
Het rapport over de opgraving aan de Krocht in Limmen, waar we onze medewerking aan verleend hebben, is inmiddels verschenen. Tevens zijn we in het bezit van video’s van deze opgraving. Middels deelname aan de werkgroep Oer-IJ hebben we assistentie verleend aan de opgraving bij de Waldijk te Uitgeest. Daarnaast verleenden we medewerking aan de totstandkoming van de tentoonstelling ‘Schatten onder je voeten’ in het Bezoekerscentrum De Hoep.

Het digitaliseren van alle vroegere onderzoeksverslagen is nu voltooid en verschaft in tekst en beeld een prachtig overzicht van de Castricumse archeologie in de afgelopen veertig jaar.
Er is een handboek samengesteld dat dienst kan doen als leidraad voor kwalitatieve en kwantitatieve onderbouwing van toekomstige opgravingen.

Werkgroep inventarisatie (Peter Levi)
Afgelopen jaar is het opbergen van alle foto’s in zuurvrije mappen voltooid. Daarnaast zijn er weer veel gegevens toegevoegd aan de bestaande bestanden. Het fotobestand blijft elk jaar het meest geraadpleegd. Er is een begin gemaakt met de aanleg van een pandenarchief. In dit archief registreren we alles wat er van een pand aanwezig is. Het is op die manier gemakkelijker om een vraag over een bepaald pand te beantwoorden.

Werkgroep jaarboek en archiefonderzoek (Simon Zuurbier)
Wekelijks werd in het Regionaal Archief in Alkmaar door een groepje (Jeanne Groentjes, Tonny Sminia en Simon Zuurbier) onderzoek verricht, vooral betreffende onderwerpen over de geschiedenis van Castricum en Bakkum en de stamboom en geschiedenis van families uit deze plaatsen.
Verder werd het digitaliseren voortgezet van de gegevens uit de periode 1500-1811, aanwezig in het zogeheten Oud-Archief Castricum. De belangrijkste gegevens van alle gezinskaarten in het bevolkingsregister over de periode 1920-1940 zijn overgenomen. Een begin is gemaakt met het overnemen van de gegevens uit het bevolkingsregister uit de periode 1850-1860 en met het maken van een index over de periode 1860-1880. In het jaar 2006 zijn er vele handgeschreven akten door vrijwilligers overgetypt voor computerverwerking. Vrijwilligers die zich in 2006 hiermee buitengewoon verdienstelijk voor de werkgroep hebben gemaakt zijn: Miranda Cabalt, Marijke Lute, Piet Brasser, Wim van der Meer en projectgroep Standbyte.
Door Piet Blom en Wim Hespe werd incidenteel onderzoek verricht op het Kadaster.

Werkgroep financi√ęn (Max Schiermann)
De exploitatie over 2005 werd positief afgesloten. Met de uitvoering van een plan voor vervanging en onderhoud van de inventaris werd gestart.

Foto/filmwerkgroep (Loek Zonneveld)
Om oude films goed te bewaren werd door Loek Zonnevelcl en Sjef Smulders een begin gemaakt met het overzetten op dvd.
Wim Emmens heeft foto’s gemaakt van panelen die verdwijnen. Hij maakte ook foto’s voor speciale projecten, zoals bijvoorbeeld de rondwandeling in de dorpskern.

Open Monumentenweekend 2006. De openstelling van de boerderij Cronenburg en het kasteelterrein was een groot succes. Het kanonschot wordt door de Gordon Highlanders met saluutschoten beantwoord.
Open Monumentenweekend 2006. De openstelling van de boerderij Cronenburg en het kasteelterrein was een groot succes. Het kanonschot wordt door de Gordon Highlanders met saluutschoten beantwoord.
Harry van Londen, beheerder van Cronenburg en Pieter Blom, de voorzitter van de werkgroep in gesprek met burgemeester Emmens - Knol.
Harry van Londen, beheerder van Cronenburg en Pieter Blom, de voorzitter van de werkgroep in gesprek met burgemeester Emmens – Knol.

Werkgroep Public Relations (Hans Boot)
In 2006 was er regelmatig contact met de pers en de plaatselijke of regionale radiozender. Elke maand verscheen er in verband met de openstelling op zondag in de kranten een informatief bericht, waarin werd verwezen naar de tijdelijke tentoonstellingen en diaseries. Ook de Open Monumentendagen op Cronenburg in september stond volop in de belangstelling en kwam zelfs op het nieuws van TV-Noord-Holland.
De werkgroep leverde vier keer een cultuurhistorisch artikel voor de rubriek ‘Langs de Schulpvaart’ in het Nieuwsblad voor Castricum.


Jaarboek 30, pagina 92

Voor de fotorubriek ‘Zo was ‘t, zo is ‘t’ van dezelfde krant werd er ook vier keer een bijdrage geleverd.
Onze website werd goed onderhouden en vaak bezocht.

Werkgroep Educatie (Cor Smit)
In De Duynkant’ werden diverse groepen van basisschool Toermalijn ontvangen. Deze groepen werkten onder leiding van leden van de werkgroep enthousiast met de leskisten.
In het kader van regionale aardrijkskunde en geschiedenis ‘het ontstaan van het landschap en de bewoning’ brachten de brugklassen van het Jac. P. Thijsse College een bezoek aan ‘De Duynkant’.
De tijdelijke tentoonstellingen werden druk bezocht. Het betrof de thema’s: caf√©s in Castricum, strandvonderij, feesten en vermaak en de onderwerpen uit het 29e jaarboek (onder andere de geschiedenis van de voetbalverenigingen). Ook de diaseries werden goed bekeken.

Bescherming gemeentelijke monumenten (Niek Kaan)
De gemeenteraad heeft een beleidsnota cultuurhistorie voor de gemeente vastgesteld. Een belangrijke aanbeveling is de totstandkoming van een register van beschermde gemeentelijke monumenten. Bij de beoordeling en waardering van de panden wordt de Monumentenraad geraadpleegd. Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van de historische verenigingen, eigenaren van (potenti√ęle) gemeentelijke monumenten en inwoners. Er is een selectie gemaakt van 140 panden, die nauwkeurig worden beschreven. Verwacht wordt dat de procedure tot formele aanwijzing van monumenten in 2007 wordt afgerond.

De Monumentenraad kan ook ongevraagd advies uitbrengen. In 2006 heeft de raad bijvoorbeeld geadviseerd over het ontwerp-bestemmingsplan Bakkum.

Bestuur, leden en donateurs
Op 31 december 2006 was het bestuur als volgt samengesteld:
P.C.M. Blom, voorzitter
Mevr. A.H.A.M. van Boxtel, secretaris
M.G.J. Schiermann, penningmeester
P.A. Levi, lid
J. Smulders, lid
L. Zonneveld, lid

Onze collectie werd door verschillende schenkingen aangevuld. Aan de werkavonden in ‘ De Duynkant’ en andere activiteiten werd door een twintigtal werkende leden deelgenomen. Op 31 december bedroeg het aantal donateurs ongeveer 1260.

Antoinette van Boxtel


Jaarboek 30, pagina 90

Schenkingen aan de Werkgroep Oud-Castricum 2006 – 2007

Ook dit jaar heeft de oproep om voorwerpen en fotomateriaal met mogelijk historische waarde aan de werkgroep af te staan, weer bij vele personen een goed gehoor gevonden. De werkgroep neemt de geschonken zaken op in de collectie en zal waar mogelijk gebruik maken van de schenkingen bij tentoonstellingen, voor publicaties of educatieve doeleinden. De schenkingen worden jaarlijks in het jaarboek vermeld.

Schenkingen juli 2006 tot en met juni 2007 (de schenkers zijn allen woonachtig in Castricum, tenzij anders vermeid):

P.H.M. Keesom РDen Haag: kopie plakkaat van 1585 betreffende stichting eendenkooi
A.I.L. Rennings: hoogtekaart 1971 ruilverkaveling Limmen РHeiloo
W.G. van Vliet:¬†CD met diverse foto’s van Vitesse ’22
mevr. J. ter Punt: archief Dames Voetbalclub Castricum (DVC)
H.J.J. Zandbergen: bonkaarten W0-2 en oude kranten
C. Hennequin: 6 luchtfoto’s van Castricum in kleur
H.J.C. de Graaf: plattegronden van de kuststreek
Ned. Herv. Kerkvoogdij: verordening gebruik begraafplaats uit 1936
P. Blom: stafkaart 1951 op linnen
mevr. C.J. Blei: fotoboeken CSV en Duin en Bosch
fam. Res РEgmond aan den Hoef: boeken, schriften etc. padvinderij Wilfriedgroep
mevr. T. Kabel: administratie Katholiek Thuisfront, aannemer Kabel
mevr. A. van der Kamp: blauwdruk uit 1913 abri aan het zijspoor Duin en Bosch
J.P.M. Kuijs: knipselboek W0-2, gedenkplaat joden 1940 Р1945
K. Winkelman:¬†foto’s van de familie Winkelman – Bos
G. Travnicek: huisje aan de Achterlaan, geschilderd door Sij f Portegies
J. de Koning:¬†2 ringbanden met foto’s van CSV
C.G. de Nijs РLimmen: akten betreffende veiling woningen en schuldbekentenis
Th. Vlaarkamp: structuurschets Castricum
J. Heideman:¬†emaillen bord van caf√© ‘De Harmonie’
N .Th. van Amsterdam: boerderij aan de Dorpsstraat, geschilderd door Sijf Portegies
H. Beentjes:¬†Reglement stafcommissie ‘Vitesse’ uit 1944, schoolklok uit de oude Jac.P. Thijsse.
IJ. van Amsterdam РHeemskerk: 3 kaarten uit ca. 1850 van het Noordzeekanaal gebied
N. Beentjes: middeleeuwse munt
H. van Hiele: kaart van gronden, gem. Castricum
Th. Kramer: 46 tijdschriften met artikelen M. Kramer
C.G. de Haan РHarderwijk: fotomateriaal en documentatie CSV
K. Bedeke: archief Hengelsportvereniging Castricum
P. de Graaf: krantenknipsels, familieboekje, feestgids

Door vele personen werden foto’s geschonken of uitgeleend over o.a. de onderwerpen venters en winkels. Ook werd door een groot aantal personen bidprentjes geschonken.

Print Friendly, PDF & Email