Jaarverslag 2003 (Jaarboek 27 2004 pg 92)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 27, pagina 92

 

Jaarverslag 2003

 

Door de Werkgroep is ook dit jaar weer in verschillende plaatselijke en regionale verbanden samengewerkt of hulp verleend.
Onze collectie werd door verschillende schenkingen aangevuld.

De belangrijkste gebeurtenissen en activiteiten 2003 volgen nu in chronologische volgorde:

 • Op 6 januari begon het jaar met een nieuwjaarsreceptie voor de leden.
 • Op 18 februari werd het gebied rond Kronenburg tot provinciaal archeologisch monument aangewezen.
 • Op 19 februari hield Piet Blom in ‘De Duynkant’ voor de leden van de Werkgroep een diapresentatie over stolpboerderijen en vervolgens Piet Portegies over de schilderijen en tekeningen van zijn vader Sijf Portegies.
 • Op 1 april kwamen er veel mensen af op het krantenbericht dat er een oude BMW-motor met zijspan, een grote hoeveelheid wapens en een kist met handgranaten en munitie in ‘De Duynkant’ was te bekijken. Dit materiaal zou komen uit een nog niet bekende Duitse bunker, die was ontdekt door medewerkers van het PWN tijdens werkzaamheden in het duingebied. De bezoekers aan ‘De Duynkant’ realiseerden zich onvoldoende de datum van het bezoek.
 • Op 7 april werd woongebouw ‘De Brink’ officieel geopend. Hierbij mocht de Werkgroep Oud-Castricum een cheque van 5000,- euro in ontvangst nemen van Biesterbosch Planontwikkeling. Op de binnenplaats van het woongebouw was door de Werkgroep een kleine expositie ingericht.
 • Op 21 april organiseerden de natuurorganisaties en historische verenigingen binnen de gemeente Castricum een landschapsdag. Langs een fietsroute van 33 km door en om Castricum, Limmen en Akersloot werd op verschillende punten door deskundigen uitleg gegeven over bijzonderheden in het landschap.
 • Op 29 april kreeg Simon Zuurbier een koninklijke onderscheiding uitgereikt

 

Simon Zuurbier voor het verenigingsgebouw De Duynkant van de Werkgroep oud Castricum. Collectie Nieuwsblad voor Castricum, foto van Ad van de Velde.
Simon Zuurbier voor het verenigingsgebouw De Duynkant van de Werkgroep oud Castricum. Collectie Nieuwsblad voor Castricum, foto van Ad van de Velde.

 

 • Op 26 mei trad Simon Zuurbier tijdens de jaarvergadering af als voorzitter en werd hij opgevolgd door Piet Blom. Aftredend bestuurslid Sjef Smulders werd herkozen.
 • Op 11 juni overleed Frans Baars; dit was een groot verlies. Vanaf 1970 heeft Frans zich intensief ingezet voor de werkgroep.
 • Op 4 augustus werd de uitbreiding van de Rabobank in gebruik genomen. In de gevel zijn de tegeltableaus van ‘De Rustende Jager‘ opgenomen. Ter gelegenheid van dit feit werd er door de werkgroep een kleine expositie ingericht.
 • Op 13 september werd ‘De Duynkant’ druk bezocht in verband met de Nationale Monumentendag.
 • Op 27 september was voor de leden van de Werkgroep de jaarlijkse excursie, deze keer in Alkmaar, waar onder andere een historische wandeling werd gemaakt onder leiding van een gids. De dag werd afgesloten bij hotel Borst in Bakkum.
 • Op 30 oktober werd het 26e jaarboekje in aanwezigheid van genodigden gepresenteerd en overhandigd aan Ria Baars, de weduwe van Frans Baars.
 • Op 27 november werd op de jaarlijkse donateursavond aan de hand van dia’s en film een lezing gegeven over de archeologische opgraving op ‘De Krocht’, het land van de familie Welboren te Limmen.

 
Dit zijn zoal wat gebeurtenissen uit het afgelopen jaar. Daarnaast zijn er door de leden in verschillende werkgroepen allerlei activiteiten ontplooid, zowel binnen als buiten ‘De Duynkant’.

De werkgroepen

Werkgroep archeologie (SjefSmulders)
Voor de tentoonstelling in ‘De Hoep’: “Een greep in de grond”, werd een archeologische bijdrage geleverd. Met toestemming van het PWN is onderzoek verricht in het duinterrein met behulp van een metaaldetector.

Werkgroep inventarisatie (Peter Levi)
Wekelijks werd gewerkt aan het aanvullen van reeds beschikbare digitale bestanden of aan het creëren van nieuwe bestanden. De foto- en ansichtkaartbestanden werden veelvuldig geraadpleegd door bezoekers. Dit jaar werden de archieven van gesloopte panden vanaf 1832 geordend en ontsloten. Interessante zaken uit het archief van de gemeente Castricum werden gekopieerd, voordat dit archief naar het Regionaal Archief Alkmaar werd overgebracht.

Werkgroep jaarboekje en archiefonderzoek (Simon Zuurbier)
Wekelijks werd onderzoek verricht in het Regionaal Archief Alkmaar. Deels dienden de resultaten van dit onderzoek voor het 27e jaarboekje, deels worden deze in toekomstige jaarboekjes gepubliceerd.

Werkgroep financiën (Max Schiermann)
De exploitatie over 2003 werd positief afgesloten. Voor groot onderhoud en vervanging van de inventaris werd een planning opgesteld.

Fotowerkgroep (Loek Zonneveld)
Er werd besloten medewerking te verlenen aan het nog te verschijnen fotoboek over de jaren 50 en 60.
Aandacht werd besteed aan het fotograferen van panden voordat ze gesloopt werden.

Public Relations (Hans Boot)
Elke maand verscheen er een stukje in de kranten in verband met de openstelling op zondag. Radio Castricum besteedde hieraan ook aandacht.
Onze website is regelmatig bezocht.

Bestuur, leden en donateurs

Op 31 december 2003 was het bestuur als volgt samengesteld:
P.C.M. Blom, voorzitter
Mevr. A.H.A.M. van Boxtel, secretaris
M.G.J. Schiermann, penningmeester
P.A. Levi, lid
J.J. Smulders,
lid L. Zonneveld, lid

Aan de werkavonden in ‘De Duynkant’ en andere activiteiten werd regelmatig door een twintigtal leden deelgenomen. Op 31 december 2003 bedroeg het aantal donateurs 1331.
Aan de leden komt veel dank toe voor hun inzet en aan de donateurs voor hun financiële bijdrage aan het werk van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum in het afgelopen jaar.

Antoinette van Boxtel


Jaarboek 27, pagina 93

Het tegeltableau met tekst van het voormalige hotel 'De Rustende Jager' in de gevel van het nieuwe pand van de Rabobank.
Het tegeltableau met tekst van het voormalige hotel ‘De Rustende Jager’ in de gevel van het nieuwe pand van de Rabobank.

 

Het tegeltableau met de rustende jager van het voormalige hotel 'De Rustende Jager' in de gevel van het nieuwe pand van de Rabobank.
Het tegeltableau met de rustende jager van het voormalige hotel ‘De Rustende Jager’ in de gevel van het nieuwe pand van de Rabobank.

 

Schenkingen aan de Werkgroep 2003 – 2004

De oproep om voorwerpen, documenten en foto’s met mogelijk historische waarde aan de Werkgroep af te staan, heeft ook dit jaar weer bij vele personen en instanties in Castricum een goed gehoor gevonden. De Werkgroep neemt de geschonken zaken op in de collectie en zal waar mogelijk gebruik maken van de materialen bij tentoonstellingen, voor publicaties of educatieve doeleinden. Alle schenkingen worden jaarlijks in het jaarboekje vermeld.

Schenkingen juli 2003 tot en met juni 2004 (de schenkers zijn allen woonachtig in Castricum, tenzij anders vermeld):

Jan Zonneveld: overzichtskaarten van ca. 1925 en 1944.
mevr Tine Zonneveld – Kors uit Sprang-Capelle: 3 luchtfoto’s 65 x 45 cm.
C. Banning: boekje bewoners Nuhout van der Veenstraat.
N. Frederiks: bidprentjes en rouwcirculaires.
H.A. Korsman: dissel uit ca. 1800.
A. Rennings: documentatie ruilverkaveling van Heiloo, Limmen, Castricum en Akersloot.
A. van Putten: topografische kaarten 1864 en 1959.
Familie Smeets: boek 12,5-jarig ambtsjubileum burgemeester Smeets.
Gemeente Castricum: dossiers bouwvergunningen van gesloopte panden en bouwwerken 1965-1983.
N.F. Zonjee: kluister (ketting voor koeien).
C. Castricum – Beverwijk: overzicht van de familie Castricum.
Tipos: Kijk uit kalender, Grafisch gezien.
mevr C.M. van Klaveren – Niele: genealogische boeken en tijdschriften.
H. Hollenberg: bidprentjes.
T. van Straaten: diverse boeken over West-Friesland en Kennemerland.
J. Beekman: 7 boeken over de Tweede Wereldoorlog.
P. de Graaf: 2 CD’s met foto’s.
A. Hurkmans – Limmen: aanvullende informatie over de Dorpsstraat.
G. Zonneveld: archeologisch materiaal aanleg vijver aan W. de Rijkelaan.
Dijk en Duin: harmonie-vaandel, tuba, foto’s en album over de voormalige harmonie van Duin en Bosch.
A.M. Korsman: foto’s Albertshoeve.
Wil Harff: videobanden en foto’s majorettes Emergo.
H.J.C. de Graaf: foto’s van het gestrande schip Wan Chun.
B. Morelis – Gorkum: kopie van alle gedichten van A.W. van Kluyve.
mevr. H. Kuperus – Boonstra: krantenmateriaal 1929-30 over schoolstrijd en het dossier van de Stichting Chr. Nat. School.
A.L. Faber: oprichtingsarchief (1988-1995) van Vereniging Castricum Veilig.
N. Beentjes: kanonskogel gevonden in omgeving Herv. kerk.

Print Friendly, PDF & Email