Jaarverslag 2001 (Jaarboek 25 2002 pg 93 en 7)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 25, pagina 1

 

Jaarverslag 2001

 

De activiteiten van dit jaar waren gericht op de verdere voorbereiding en het realiseren van de uitbreiding van ‘de Duynkant’ met een historisch informatie centrum.
Door de werkgroep is ook dit jaar weer in verschillende plaatselijke en regionale verbanden samengewerkt of hulp verleend. Onze collectie werd door verschillende schenkingen aangevuld.

De belangrijkste gebeurtenissen en activiteiten 2001 volgen nu in chronologische volgorde:

 • Op 6 januari was de werkgroep Oud-Castricum tijdens de nieuwjaarsmanifestatie van het gemeentebestuur in Geesterhage aanwezig met een fototentoonstelling.
 • Op 15 januari bracht een kleine afvaardiging van de werkgroep een bezoek aan de Vereniging Oud-Hoorn. Daar bekeek deze het gebouw van deze historische vereniging om een idee te krijgen hoe een historisch informatie centrum kan worden ingericht.
 • Op 18 januari werd mevr. Katja Bossaers, provinciaal consulent geschiedbeoefening, speciaal uitgenodigd bij de bestuursvergadering om adviezen te geven m.b.t. een historisch informatie centrum.
 • Op 29 januari werden in de ledenvergadering, voor de realisatie van het historisch informatie centrum, vier werkgroepen geïnstalleerd; ‘Gebouw’, ‘Informatiecentrum’, ‘Inrichting’ en ‘Sponsoring’.
 • Op 14 april was ‘De Duynkant’ geopend voor bezoekers in verband met het ‘Open Museumweekend’.
 • Op 26 april besloot de gemeenteraad op voorstel van het college om een bedrag van 190.000,-  gulden beschikbaar te stellen voor de bouw van het historisch informatie centrum.
 • Op 9 juni was de jaarlijkse voorjaarsexcursie. Onder leiding van Ernst Mooij fietsten wij de door hem samengestelde ‘St.-Aagtendijkroute’.
 • Op 8 oktober werd met de bouw van het historisch informatie centrum begonnen.
 • Op 25 oktober werd het eerste exemplaar van het 24e jaarboekje in het kader van het hoofdthema ‘Strand’ uitgereikt aan de heer Thijs Bakker.
 • Op 15 november, op onze jaarlijkse donateursavond, hielden de heren Bert Veer en Harry de Raad, beiden werkzaam op het Regionaal Archief in Alkmaar, een boeiende lezing over de Castricumse schatten in het Regionaal Archief.
 • Op 2 december brachten de besturen van Oud-Akersloot, Oud-Limmen en Oud-Castricum een gezamenlijk advies uit betreffende het ontwerp van een nieuw gemeente wapen.
 • Op 29 december, ter gelegenheid van het afscheid van de gemeente Castricum als zelfstandige gemeente, presenteerden Loek Zonneveld en Jaap Stuifbergen in het gemeentehuis namens de werkgroep Oud-Castricum een dia- en videovoorstelling.

 

De zes werkgroepen

Werkgroep archeologie
Dit jaar was de werkgroep betrokken bij een archeologisch onderzoek onder leiding van R.A.A.P. op de hoek van de Breedeweg/Rietkamp. Hier werden bewoningssporen uit de Romeins-inheemse tijd aangetroffen en aardewerk uit de 17e/18e eeuw. Aan het einde van het jaar was de werkgroep aanwezig bij het archeologisch onderzoek in de duinen (zie hierover het artikel van Rob van Eerden in dit jaarboekje).

Werkgroep inventarisatie
Deze werkgroep is al enkele jaren bezig om al het materiaal wat Oud-Castricum in bezit heeft digitaal te ontsluiten. Het grote voordeel hiervan is dat wij op deze manier de gegevens gemakkelijk kunnen terugvinden. Dit jaar zijn er weer veel bestanden bijgekomen of aangevuld; zo zijn er heel veel foto’s en ansichtkaarten gescand en via de computer te raadplegen. Met het gegeven dat volgend jaar de uitbreiding van ons gebouw gerealiseerd is en dat we daarin een historisch informatie centrum gaan inrichten om de bezoeker beter te kunnen informeren, is veel energie gestoken in het ontwikkelen van een intranet pagina. Er komt een computer in de nieuwe ruimte te staan waarop de bezoeker, eventueel met hulp, zelf kan gaan zoeken in de bestanden. Daar kunnen bezoekers ook bijvoorbeeld onze bibliotheek raadplegen.

Werkgroep jaarboekje en archiefonderzoek
Wekelijks werd op dinsdagavond door een groepje van vier personen in het Regionaal Archief in Alkmaar veel onderzoek verricht. Het onderzoek richtte zich voornamelijk op de onderwerpen voor het huidige en de toekomstige jaarboekjes.

Werkgroep financiën
De lopende exploitatie over het jaar 2001 werd positief afgesloten. Verschillende activiteiten werden ontplooid ter verwerving van fondsen en donaties om de inrichting van het nieuwe gebouw te kunnen bekostigen. Het beroep dat in dit kader werd gedaan op onze donateurs voor een extra bijdrage bracht ca. 4.500 gulden op.

Fotowerkgroep
Ter voorbereiding van het ‘Jaar van de boerderij’ (in 2003) werd een groot aantal boerderijen gefotografeerd. De panden in het dorp die werden afgebroken, zijn ten behoeve van het fotoarchief op de foto gezet.

Public Relations
De werkgroep heeft dit jaar regelmatig van zich laten horen door middel van krantenartikelen en een interview op radio Castricum. Ook werd de fietsroute ‘St.-Aagtendijk’ uitgegeven. Het boekje bevat foto’s en een beschrijving van historisch belangrijke kenmerken in het landschap tussen Castricum, Uitgeest, Krommeniedijk en Beverwijk.

Bestuur, leden en donateurs

Op 31 december 2001 was het bestuur als volgt samengesteld:
S.P.A. Zuurbier, voorzitter
Mevr. A.H.A.M. van Boxtel, secretaris
M.G.J. Schiermann, penningmeester
P.A. Levi, lid
H.M. Vermanen, lid
L. Zonneveld, lid

Aan de werkavonden in ‘de Duynkant’ en andere activiteiten werd door een twintigtal werkende leden deelgenomen. Op 31 december 2001 bedroeg het aantal donateurs 1268.
Aan de werkende leden komt veel dank toe voor hun bijdrage aan het werk van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum en de extra inzet die is geleverd bij de totstandkoming van het historisch informatie centrum.

Antoinette van Boxtel

Schenkingen aan de werkgroep 2001 – 2002

De oproep van de Werkgroep om voorwerpen, documenten en foto’s met mogelijk historische waarde aan de Werkgroep af te staan, heeft ook dit jaar weer bij vele personen en instanties in Castricum een goed gehoor gevonden. De Werkgroep neemt de geschonken zaken op in de collectie en zal waar mogelijk gebruik maken van de materialen bij tentoonstellingen, voor publicaties of educatieve doeleinden. Alle schenkingen worden jaarlijks in het jaarboekje vermeld.

Schenkingen juli 200 l tot en met juni 2002 (de schenkers zijn allen woonachtig in Castricum, tenzij anders vermeld):

W.P. Pennekamp: boek 100 jaar trouwe dienst
W.Hespe: boek Erfgoed van Nederland
G .M. Ooijevaar – de Graaf: map met krantenknipsels
ThJ. Zijp: foto uit tijdschrift en 2 ansichtkaarten
J.M. Beentjes: 5 etuis met munten
JJ. Cornelissen: jaargang 1964 van Ons Amsterdam
H.Z.Hommes: ansichtkaart van Castricum
A. Zwagerman – Bos: olieverfschilderij van Sijf Portegies met de kwekerij van Nicolaas Bos
A.M.C. van der Kamp: geëmailleerde melkkan van l liter
Historische Vereniging Beverwijk: boeken Een haven in de Noordzee en Een waterweg naar Amsterdam
M. Hopman: boek De familie Hopman
Hopman Era Makelaars: houten sponningschaaf
J.H. Hoffman: archief van volksdansvereniging ‘Tarantella’
P .C.M.Blom: familiebeschrijving Bloem – Blom
A.H. Zandbergen: archief van duikvereniging ‘De Lamantijn’ en scouting ‘Sint Wilfried, Rowanafdeling’
W. Orij – Egmond Binnen: map met krantenknipsels
F. Baars: 16 boeken, diverse landkaarten, 2 prenten en diaserie archeologie
J.P. Lute: administratie en foto’s van de firma Lute
G.E. Versterre: 4 ansichtkaarten
D. Fopma: King’s shilling, munt uit circa 1799
Christiaan M.G. ten Raa – Rotterdam: Boekwerkje Onderzoek naar de vroegere Cunerakapel te Bakkum
A.C. de Smidt: archief van Castricums vrouwenkoor
A. Zwart – Wentink – Egmond aan Zee: foto uit 1925 met opening Zeeweg
mevr. Laarman: diverse jaarboekjes
P. Dam: stalen schapenknipschaar
J. van der Sluis: jaarboekjes Oud-Castricum l t/m 23
Nieuwsblad voor Castricum: fotoarchief met heel veel foto’s van de afgelopen tien jaar
J.P. Goudsblom – Alkmaar: schets van Ned. Hervormde kerk
In bruikleen van mevr. Y. Gerkens: 6 aquarellen van Castricumse landschappen

Print Friendly, PDF & Email