Jaarverslag 2000 (Jaarboek 24 2001 pg 88-89 en 49)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 24, pagina 88

 

Jaarverslag 2000

 

De activiteiten van dit jaar werden overschaduwd door de ziekte en het overlijden van de secretaris van de werkgroep Oud-Castricum, Wil Steeman. Het jaar stond verder in het teken van de ontwikkeling van plannen voor de uitbreiding van ‘de Duijnkant’. Hiervoor zijn diverse gesprekken gevoerd met de gemeente, de provinciaal museumconsulent en de architect. We hebben weer deelgenomen aan het ‘Regionaal overleg historische verenigingen Midden- en Noord-Kennemerland.’
Onze collectie werd door verscheidene schenkingen aangevuld.

Hierna volgen de belangrijkste gebeurtenissen en activiteiten in het jaar 2000 in chronologische volgorde:

 • Op 3 januari werden de plannen voor het nieuwe jaar gepresenteerd tijdens de nieuwjaarsvergadering van de Werkgroep Oud-Castricum.
 • Op 8 januari was de Werkgroep Oud-Castricum tijdens de nieuwjaarsmanifestatie in Geesterhage aanwezig met een fototentoonstelling.
 • In De Hoep is op 13 januari een geanimeerde bijeenkomst georganiseerd ter afsluiting van de tentoonstelling ‘De Slag bij Castricum’. Hierbij waren ook vertegenwoordigers van de Werkgroep Oud- Castricum aanwezig.
 • Op 4 februari verzorgden onze leden Loek Zonneveld en Jaap Stuifbergen in de aula van het Clusiuscollege een dia-avond met als thema: ‘Castricum oud en nieuw’. Tijdens deze avond werd gememoreerd dat Jaap en Loek dit werk 12,5 jaar deden.
 • Vertegenwoordigers van de politieke partijen brachten op 15 februari onder aanvoering van wethouder Bert Meijer een werkbezoek aan de Werkgroep Oud-Castricum. Ze kregen een rondleiding in ‘De Duijnkant’, zagen de krappe behuizing en werden ingelicht over onze bouwplannen.
 • Op 17 februari was er in hotel Borst een discussiebijeenkomst over de toekomst van het landelijk gebied van de CAL-gemeenten. Rob Beentjes, vertegenwoordiger van de Werkgroep Oud-Castricum, hield een pleidooi over het vrijhouden van de open ruimte tussen Castricum, Limmen en Akersloot.
 • Op Fochteloo, het kantoor van het PWN, organiseerde de Werkgroep Oud-Castricum op 11 april een bijeenkomst ter bespreking van de mogelijkheden voor een archeologische begeleiding van sloopwerkzaamheden in het Noord-Hollandse Duinreservaat. Aanwezig waren vertegenwoordigers van de Universiteit van Amsterdam, van het Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen, van de provincie Noord-Holland, van de gemeente Castricum, van het PWN en van de Werkgroep Oud- Castricum.
 • Op 15 april en op 9 september was ‘De Duijnkant’ geopend in verband met resp. het museumweekend en de nationale monumentendag. De bezoekers waren over het algemeen enthousiast over het gebodene.
 • Op 26 oktober werd door de voorzitter het eerste exemplaar van het 23ste jaarboekje uitgereikt in het kader van het thema ‘het millennium’ aan de heer Christiaan M.G. ten Raa. De uitreiking vond plaats in aanwezigheid van de leden van de Werkgroep en de dorpsgenoten die in het jaarboekje terugkeken op de twintigste eeuw. Op de donateursavond op 16 november werd een boeiende lezing gehouden door Diederik Aten met als onderwerp: ‘Natte handelsoorlogen: economische rivaliteit tussen Alkmaar, Hoorn en Purmerend in de periode 1500 – 1800’. De avond werd druk bezocht.
 • Op 14 december werd door Fred van der Zande, kerkvoogd bouwzaken, in aanwezigheid van de pers in de Nederlands Hervormde Kerk een uniek boekwerk geschonken aan de Werkgroep Oud-Castricum. Dit boekwerk bevat een uitvoerige documentatie met veel fotomateriaal over de grote restauratie van deze kerk in 1992.
 • Veel leden waren aanwezig op 30 december bij de uitvaartplechtigheid en de begrafenis van Wil Steeman, die op 27 december was overleden.

 
De zes werkgroepen

In de werkruimte ‘De Duijnkant’ aan de Geversweg vergaderen de werkende leden van de werkgroep regelmatig en hier vinden ook voor een deel de activiteiten van de verschillende werkgroepen plaats; in deze veel te kleine werkruimte vereist dit veel improvisatie.

Werkgroep archeologie:
Dit jaar werden er geen opgravingsactiviteiten uitgevoerd. Wel werd al het graafwerk in de gemeente nauwlettend in de gaten gehouden. Ook zijn er gesprekken geweest over een archeologisch onderzoek in het duingebied naar aanleiding van een nog te starten project voor het opruimen van een aantal waterleidingen en pompstations. In 1999 is er voortgang gemaakt met het verzendklaar maken en overbrengen van de archeologische collectie naar het Provinciaal Archeologisch Depot te Wormerveer.

Werkgroep inventarisaties:
Door de werkgroep zijn allerlei gegevens in de computer ingevoerd, zodat het historisch materiaal in de toekomst voor iedereen gemakkelijker te raadplegen is.

Werkgroep jaarboekje en archiefonderzoek:
Er is wekelijks op dinsdagavond veel onderzoek verricht op het archief in Alkmaar door een vaste kern van de Werkgroep bestaande uit de dames Glorie en Sminia en de heren Hespe en Zuurbier. Het werk voor het nieuwe jaarboekje is alweer in volle gang.

Werkgroepfinanciën:
Het jaar 1999 werd positief afgesloten.

Fotowerkgroep:
Het fotoarchief breidt zich jaarlijks uit, deels door de nieuwe foto’s die Loek Zonneveld neemt van verdwijnende panden en straatbeelden, maar ook door schenkingen en aanvullingen. De fotowerkgroep maakt of kopieert ook vele foto’ s voor het jaarboekje of voor opname in het fotoarchief.

Public Relations:
De werkgroep Oud-Castricum is ter gelegenheid van de presentatie van het jaarboekje en de aanbieding van de documentatie van de laatste grote restauratie van de Hervormde Kerk in de publiciteit geweest. De bewoners van de Lide Tulpsingel kregen een brief over de herkomst van hun straatnaam.

Bestuur, leden en donateurs

Op 31 december 2000 was het bestuur als volgt samengesteld:
S.P.A Zuurbier, voorzitter
Mevr. A.H.A.M. van Boxtel, secretaris
M.G.J. Schiermann, penningmeester
P.A. Levi, lid
H.M. Vermanen, lid
L. Zonneveld, lid

Aan de werkavonden in de werkruimte ‘De Duijnkant’ en andere activiteiten van de werkgroep werd door een twintigtal werkende leden deelgenomen. Op 31 december 2000 bedroeg het aantal donateurs 1276. Aan alle werkende leden komt veel dank en eer toe voor de enorme inzet en de vele bijdragen aan het werk van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum in het afgelopen jaar.

Antoinette van Boxtel


Jaarboek 24, pagina 49

Schenkingen aan de werkgroep 2000 – 2001

De oproep van de Werkgroep om voorwerpen, documenten en foto’s met mogelijk historische waarde aan de Werkgroep af te staan, heeft ook dit jaar weer bij vele personen en instanties in Castricum een goed gehoor gevonden. De Werkgroep neemt de geschonken zaken op in de collectie en zal waar mogelijk gebruik maken van de materialen bij tentoonstellingen en voor educatieve doeleinden.
Iedere schenker heeft een officiële schenkingsakte gekregen en alle schenkingen worden jaarlijks in het jaarboekje vermeld.

Schenkingen juli 2000 tot en met juni 200 l (de schenkers zijn allen woonachtig in Castricum, tenzij anders vermeld):

F.H.Giling: Kopie van kaart van Joost Jansz Beeldsnijder (1575)
P.E. Samuel: Jubileumboek Hovor mode, reünie 1962-1967
H.J.C. Poel: Enkele oude munten en 40 bidprentjes
F. van der Zande: Videobanden: monument in de maak, 30 boekjes ‘Monument: ter herdenking van de Slag bij Castricum 1799’ (eerste uitgave van de Stichting ‘Castricums Monument ons een zorg’)
J.A. Grond: 2 boekwerken over de Tweede Wereldoorlog
J.M. Beentjes: Uitgebreide muntenverzameling
P. Boesaart: Gereedschap
A. Theissling: Fotomateriaal en geschriften
mevr. Blei: CSV:jubileumnummer 1930-1955
S.J.M. Kos: Lepeltje uit oorlogstijd
J.J. Cornelissen: Jaargangen Gens Nostra
F. Baars: 13 boekwerkjes over geschiedenis en archeologie
F. van der Zande: Uniek boekwerk met beschrijving en vele foto’s van de restauratie van de Nederlands Hervormde Kerk
P.C.M. Blom: De Slag rondom Castricum 1799
R. Eykmans: Stukje leer behorend bij Labelle-bajonet uit Franse tijd
M. Hopman: Schoolfoto
Van der Kaaij: 2 gebonden jaargangen Katholieke Illustratie
N. Bönnekanp: Kaart Prov. Landgoed Geversduin
A. Schouten: Gasmunt Castricum
Th. Nicolaas: Enkele foto’s
J.M. van Surksum – Jansen: Diverse ansichtkaarten
J. Beekman: Gemeentegidsen en kaarten
A.J. Willems: Opbergkast voor dia’s en dia’s over wandelsport
C. Oudendijk, Zuid-Scharwoude: Uit aangespoeld wrakhout door Bakkummer vervaardigd tafeltje

Print Friendly, PDF & Email