Jaarverslag 1992 (Jaarboek 16 1993 pg 60-61)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 16, pagina 60

Jaarverslag 1992

Het verslagjaar 1992 was een druk, boeiend, bijzonder en succesvol jubileumjaar voor de werkgroep. Het jaar begon met het in gebruik nemen van de verbouwde werkruimte ‘De Duynkant‘, waar gedurende de eerste maanden van het jaar door verschillende groepen keihard gewerkt werd aan de voorbereiding van het jubileum in mei, het schrijven van het jubileumboek en het samenstellen van een tentoonstelling in de bibliotheek. Intussen gingen de activiteiten van de groepen archeologie, inventarisatie en computer, jaarboekje en archiefonderzoek èn foto en film gewoon door.

De opening van de tentoonstelling door burgemeester Schouwenaar in de bibliotheek, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Werkgroep Oud-Castricum. Collectie Oud-Castricum. Toegevoegd.

Viering jubileum

In mei vierde de werkgroep het 25-jarig jubileum! Bij deze gelegenheid werd het boek ‘Op zoek naar Castricums verleden’ door de werkgroep gepresenteerd. Het eerste exemplaar van dit boek werd aangeboden aan de heer J.M. Schouwenaar, burgemeester van Castricum, bij de opening van een tentoonstelling over Castricums verleden in de bibliotheek van Castricum. Er was veel belangstelling en waardering voor het boek; de tentoonstelling werd druk bezocht en oogstte ook vele complimenten. De werkgroepleden zelf sloten de jublileumviering in september af met een boottocht op de Vecht en een bezoek aan kasteel Groenendaal.

Activiteiten werkgroep archeologie

Aan de Heemstederweg, nabij de buurtschap Heemstede aan de zuidrand van de gemeente Castricum, werden door een lid van de werkgroep twee plaatsen getraceerd van bewoning: op één plaats werden scherven aangetroffen en honderd meter zuidelijker bouwpuin en scherven van 16e eeuws aardewerk. Jammer genoeg is dit perceel jaren geleden diepgeploegd en kan het als verloren beschouwd worden. In de nabijheid is er een Romeinse munt gevonden door een zogenoemde schatgraver. Gelukkig is deze munt later aan de werkgroep overgedragen en inmiddels opgestuurd naar het Rijks Penningkabinet voor determinatie.
Aan het Oosterzij zijn door leden van de werkgroep dichtbij elkaar twee plaatsen gevonden met streepband scherven en hutteleem en stukjes houtskool; ook deze plek is eerder geploegd. Zoals hij dit al jaren doet, reikte de heer Beentjes, tuinder op de Goudtuinen, de werkgroep ook dit jaar weer diverse archeologische materialen aan. Het was een grote verscheidenheid aan hutteleem, slachtafval, speelschijfjes, spinklosjes, aardewerk scherven uit verschillende perioden. Er was ook een middeleeuwse schijffibula bij van rood email met een ingekrast Andreaskruis .
Op een paar honderd meter afstand van het zelfde gebied, de Goudtuinen, zijn door een inwoner van Castricum nogmaals drie van dergelijke schijffibula’s gevonden als oppervlaktevondst. Deze fibula’s werden ook aan de werkgroep overgedragen.
Bij restauratiewerkzaamheden aan de Nederlands hervormde kerk is een hoeveelheid zand naar een andere plaats overgebracht. Daar heeft een lid van de werkgroep met een detector diverse middeleeuwse muntjes weten te bergen; te zijner tijd volgt hiervan een verslag. Een verslag van een onderzoek tijdens de restauratie werd reeds in het 15e jaarboekje gepubliceerd.
Bij de aanleg van een transportleiding vanafhet Hoogovensterrein naar de Wieringermeer vond een lid van de werkgroep op de grens van Heemskerk en Castricum aan de zuidzijde van de Korendijk aanwijzingen van bewoning. Een en ander is met archeologen van het R.O.B. verder onderzocht. Er werden diverse greppelsporen gevonden en streepband aardewerk. Een verslag hiervan is opgenomen in een rapport van het R.O.B.

Activiteiten werkgroep historie

Door enkele leden van de werkgroep werd wekelijks op het streekarchief te Alkmaar onderzoek verricht naar de historie van Castricum. In het verslagjaar had dit vooral betrekking op de onderwerpen voor het 15e en 16e jaarboekje onder andere betreffende de Nederlands hervormde kerk, de spoorlijn en het stationsgebouw, de stambomen van de Castricumse families Groentjes, Stet en Schermer, en de rubriek Castricum honderd jaar geleden. Bovendien werd op het streekarchief een begin gemaakt met een onderzoek naar de gezondheidszorg in Castricum in vroeger eeuwen en werden de raadsnotulen uit de vorige eeuw doorgewerkt om de grootte en de samenstelling van het gemeentebestuur vast te stellen.
Op het Rijksarchief te Haarlem werden aanvullende gegevens over de stambomen van Castricumse families gezocht en werd het onderzoek voortgezet naar alle Castricumse zaken uit de archieven van het Provinciebestuur over de periode 1814 – 1836 ten behoeve van een artikel over burgemeester Pieter Kieft en een artikel over de aanleg in 1820 van de Rijksweg door Castricum; voor dit doel werd ook het archief van Rijkswaterstaat geraadpleegd.

Archiefvorming en bibliotheek

In de archief- en werkruimte ‘De Duynkant’ werd het werk aan de inventarisatie en archivering van kaarten en prenten voortgezet. Voor een betere toegankelijkheid van de bibliotheek van de werkgroep werd een deel van het eigen boekenbezit in de computer opgenomen. Verscheidene foto’s uit particulier bezit werden gereproduceerd en aan de collectie toegevoegd.
Voor de bibliotheek zijn verschillende nieuwe boeken aangeschaft, waaronder verschillende titels uit de Hollandse Historische Reeks.

Foto, film en donateursavonden

Ook dit jaar weer werden door Jaap Stuifbergen en Loek Zonneveld twee geslaagde dia en filmavonden georganiseerd. De belangstelling voor de film van meester Zinkweg was overweldigend; ook voor de tweede donateursavond met dia’s blijft het Castricumse en Bakkumse publiek in groten getale opkomen.
De rubriek ‘Vroeger en nu’, die gebaseerd is op foto’s uit het foto-archief van de werkgroep, verschijnt eens in de maand in Het Nieuwsblad van Castricum en wordt blijkens de reacties ook zeer intensief gevolgd door velen.


Jaarboek 16, pagina 61

De jaarlijkse lezing voor de donateurs werd dit jaar verzorgd door de heer J. Bremer, bekend auteur van boeken en artikelen over Hollands Noorden. Hij vertelde aan de hand van een diaserie over het ontstaan van de woongebieden in Noord-Holland onder de titel: “De kust en de kustbewoners van het Hollands Noorden.”

Jaarboekje

Het 15e jaarboekje stond in het teken van de geschiedenis van de oude Pancratiuskerk. Op 30 oktober 1992 werd dit jaarboekje daarom ook aangeboden aan de heer H. Sterken, voorzitter van de kerkvoogdij en van de kerkeraad. In drie artikelen werd het hoofdthema behandeld, achtereenvolgens de geschiedenis tot aan de Reformatie door ir. J. Kol, de hervormde kerkgemeenschap vanaf de Reformatie door F. Baars en ten slotte de uitvoering van de restauratie door F. van der Zande. Verder in het jaarboekje: wie was Cor Peperkamp, geschreven door zijn kleindochter Catharina Peperkamp, en de stamboom van de familie Groentjes van mevrouw A.G. Sminia-Wouters en S.P.A. Zuurbier. Verder bevatte het jaarboekje de vaste artikelen: Castricum honderd jaar geleden, het jaarverslag en de kroniek.

Samenwerkingsverbanden

De werkgroep onderhoudt contacten met de Stichting Regionale Geschiedbeoefening. De voorzitter van de werkgroep is tevens voorzitter van de kring Historische Verenigingen/Stichtingen van Midden- en Noord-Kennemerland. De werkgroep Oud-Castricum heeft haar medewerking toegezegd bij het burgemeestersproject 19e eeuw van de Stichting Regionale Geschiedbeoefening Noord-Holland onder leiding van mevrouw drs. K.W.J.M. Bosschaers. De Stichting Herdenking 1799 (Slag bij Castricum) informeerde naar de mogelijkheden de werkgroep te betrekken bij haar activiteiten en kreeg in principe een positieve reactie.

Secretaris Wil Steeman voor het huidige onderkomen van Oud-Castricum.
Secretaris Wil Steeman voor het huidige onderkomen van Oud-Castricum. Foto Ronald Goedheer. Toegevoegd.

Werkruimte ‘De Duijnkant’

De gemeente Castricum bracht de mogelijkheid tot overname van de werkruimte ‘De Duynkant’ ter sprake. Werkgroep en gemeente konden elkaar vinden in een voorstel, waarin werd voorzien in een blijvende bijdrage aan de onderhoudskosten door de gemeente.

Bestuur, leden en donateurs

Tijdens de ledenvergadering van 15 juni trad de heer N.A. Kaan af na 25 jaar secretaris te zijn geweest. Als lid blijft de heer Kaan zich overigens voor de werkgroep inzetten. De werkgroep koos de heer W.A.M. Steeman als nieuwe secretaris.
Op 31 december was het bestuur als volgt samengesteld:

  • S.P.A. Zuurbier, voorzitter
  • W.A.M. Steeman, secretaris
  • P.A. van der Kamp, penningmeester
  • F. Baars, lid
  • H.M. Vermanen, lid
  • W.M. Visser, lid

Aan de werkavonden in ‘De Duynkant’ en andere activiteiten van de werkgroep wordt door een dertigtal werkende leden deelgenomen.
Het aantal donateurs bedroeg op 31 december 1992 930. Ten opzichte van 1991 is dat een toename van 58.

geen auteur bekend

Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties