Jaarverslag 1981 (vJaarboek 05 1982 pg 40-41)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 5, pagina 40

Jaarverslag 1981

Jaarboekje

Het in 1981 verschenen vierde jaarboekje van de werkgroep bevatte een hoofdartikel van de heer Q. de Ruijter over de duinboerderijen en de bewoners.
Verder een artikel van de heer Mooy over een middeleeuwse schoen gevonden tijdens het bouwrijpmaken van de wijk Noordend.
In de rubriek “Wie was…” beschreef de heer S.P.A. Zuurbier de oud-burgemeester Jan de Quack. Voor de eerste keer een artikel over oude Castricumse familienamen, waarin de familie Duinmeijer werd behandeld, door de heer ir. H. v.d. Velde. Verder kwamen de gebruikelijke rubrieken terug, Castricum – honderd jaar geleden, de kroniek 1980 en het jaarverslag.
In verband met de stijgende belangstelling was deze oplage snel uitverkocht.
In verband met de toenemende kosten van de uitgave heeft de werkgroep een subsidie aangevraagd bij het Anjerfonds.
In december werd bericht ontvangen dat een subsidie van 500 gulden is toegekend.

Aktiviteiten werkgroep historie

Belangrijke aktiviteit van de werkgroep was uiteraard het onderzoek in archieven. Bezoeken zijn gebracht aan de gemeentearchieven in Velsen, Leiden, Haarlem, en Alkmaar. Ook het rijksarchief in Haarlem is bezocht. Veel tijd is besteed aan de kadastrale archieven te Alkmaar en Amsterdam om een overzicht te verkrijgen van bewoners en eigenaren in Castricum omstreeks het jaar 1830.
Verder is gewerkt aan de fichering van Castricumse doop- en trouwboeken uit 17e en 18e eeuw.

Aktiviteiten werkgroep archeologie

In de maand april werden bouwaktiviteiten voorbereid op een terrein gelegen aan de Cieweg hoek Dokter de Jonghweg. Deze gelegenheid is benut om waarnemingen te doen, omdat juist in dit gebied uitgebreide bewoningssporen uit de eerste eeuwen van de jaartelling zijn aangetroffen. In 1982 zal de inrichting van het binnenterrein worden uitgevoerd. De werkgroep hoopt dan nog enig aanvullend onderzoek te kunnen doen.
In verband met de start van het bouwrijpmaken van de wijk Kooiweg-Noord zijn ook aldaar waarnemingen gedaan. Alleen enige verspreide scherfjes (Pingsdorf) daterende uit omstreeks de 12e eeuw zijn aangetroffen.
Veel aandacht is ook in het verslagjaar weer besteed aan de restauratie van archeologische vondsten en aan de afronding van opgravingsverslagen.

Bestemming oude raadhuis

In een brief d.d. 4 juni 1981 heeft de werkgroep de gemeenteraad van Castricum gevraagd het oude raadhuis aan de Dorpsstraat niet te verkopen en de openbare bestemming te handhaven. De werkgroep zou het bijzonder betreuren indien dit gebouw voor de gemeenschap verloren zou gaan.
Omdat het gebouw de Duynkant voor de activiteiten van de werkgroep te klein begint te worden, is aangeboden mee te werken aan de vestiging van de oudheidkamer in een deel van het oude raadhuis.
Ook voor de ruimtenood van andere instellingen zou in dit gebouw een oplossing gevonden kunnen worden. De gemeenteraad heeft op 27 augustus 1981 besloten ons verzoek te betrekken bij een nadere studie over sociaal-culturele accomodaties.
Inmiddels is vernomen dat er plannen worden voorbereid de muziekschool in het gebouw te huisvesten.

Bezoek aan De Duynkant

Gedurende 6 zondagmiddagen in de zomermaanden is het museum weer gratis voor bezoekers opengesteld. Er blijkt toch steeds weer een redelijke belangstelling voor te zijn.
Ook zijn door mevrouw Steeman-Borst buiten het zomerseizoen weer diverse schoolklassen en jeugdgroepen ontvangen en rondgeleid.

Lezing

De voorzitter van de werkgroep de heer G. van Geenhuizen heeft een dia-presentatie betreffende Castricum’s historie samengesteld. Op twee schermen worden beelden van oud en nieuw Castricum getoond.
Op 10 november 1981 heeft hij voor de eerste keer een avond verzorgd en uiteraard voor de donateurs van de werkgroep. Het is een zeer geslaagde avond geworden.

Uitbreiding collectie

Diverse zaken werden in 1981 aan de collectie van de werkgroep toegevoegd. De volgende boeken zijn aangekocht:
Het Molenrijk Uitgeest (door J.C. Krom); Middeleeuwse kastelen (mr. J.W. Groesbeek); en Bijdrage tot de historische geografie van Kennemerland in de middeleeuwen (J.K. de Cock); het boek Archieven in Noord-Holland inhoudend overzichten van archieven in verzamelingen in de openbare archief- bewaarplaatsen; Verleden Land; ambtsketens van Burgemeesters in Nederland en Stoomtrams rond Alkmaar.
Ook zijn hoogtekaarten van Castricums grondgebied aangekocht alsmede een geomorfologische kaart. Een groot aantal fotokopieĂ«n en foto’s van documenten uit verschillende archieven zijn in ons bezit gekomen, waaronder stukken betreffende de procesgang van Pieter Kieft; verpondingenregisters; registers civique; schelpenvisserij etc.
Twee jaargangen van het Nieuwsblad voor Castricum e.o. werden ingebonden.

Schenking

Ter gelegenheid van de opening van de nieuwe ABN bank op 16 oktober werd de werkgroep verblijd met een schenking van 1.500 gulden. Dit bedrag zal worden besteed voor aankoop van een document betreffende de plaatselijke historie.


Jaarboek 5, pagina 41

Excursie

De leden van de werkgroep brachten op 17 september een bezoek aan de omvangrijke opgravingen door Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek van een nederzetting uit de Romeinse tijd in Uitgeest.
Verder werd op 31 oktober een excursie gemaakt naar het Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden.

Bestuur, leden en donateurs

Op 31 december 1981 was het bestuur van de werkgroep als volgt samengesteld:
G. van Geenhuizen, voorzitter
N.A. Kaan, secretaris
S.P.A. Zuurbier, penningmeester
E. Mooy, lid
F. Baars, lid
H. Vermanen, lid

Tijdens de jaarvergadering op 25 mei 1981 werden de heren Baars en Zuurbier herkozen als bestuursleden.
Op 31 december 1981 bedroeg het aantal donateurs 311. Ten opzichte van 1980 is het aantal toegenomen met 46.

Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties