Jaarverslag 1979 (Jaarboek 03 1980 pg 28-29)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 3, pagina 28

Jaarverslag 1979

In september 1979 verscheen het tweede jaarboekje. Het hoofdartikel – van de hand van de heer J.C. van Weenen – betrof deze keer het kasteel Kronenburg, dat in de Castricummerpolder nabij de tegenwoordige boerderij Kronenburg heeft gestaan.
De heer E. Mooy deed verslag van een opgraving van een pottenstapel uit de eerste eeuwen van de jaartelling en de heer N.A. Kaan beschreef Albert Asjes, een hereboer die zijn bezittingen aan de Ned. Hervormde Kerk heeft nagelaten. Verder bevatte deze uitgave de vaste rubriek Castricum – Honderd jaar geleden van de heer S.P.A. Zuurbier en voorts de kroniek 1978 van Castricum en het jaarverslag 1978 van de werkgroep.
Zoals uit de vele positieve reacties kan worden afgeleid, mag ook deze uitgave weer geslaagd worden genoemd.

Aktiviteiten werkgroepen historie en archeologie
Het historisch onderzoek in het gemeente-archief te Alkmaar werd voortgezet. Andere leden hebben zich bezig gehouden met restauratie en registratie van archeologische vondsten en andere bezittingen van de werkgroep.
Diverse activiteiten in ons gebouw vonden plaats op de dinsdagavond.
Dit bleek niet ten goede te komen aan de voortgang van de werkzaamheden. In verband daarmede is besloten dat de diverse werkgroepjes onder elkaar bepalen welke avond voor de activiteiten wordt genomen, terwijl eenmaal per maand een zogenaamde contactavond wordt gehouden.
Hiervoor is de laatste dinsdag van elke maand uitgekozen. Tot nu toe blijkt deze regeling goed te functioneren.

Archeologisch onderzoek

Heemstede:
In de tweede helft van maart werd in de voormalige buurtschap Heemstede een perceel tuinbouwgrond, genaamd “Schippersweidje”, diepgeploegd. Enkele keren werden onder zeer slechte weersomstandigheden waarnemingen gedaan. Vondsten werden niet gedaan. In deze buurtschap werden begin 1977 tijdens de aanleg van een watertransportleiding vele inheemse vondsten gedaan.

Centrum Castricum:
In september werd een onderzoek ingesteld in een bouwput op de hoek van de Cieweg aan de Westzijde van de Dorpsstraat. Door voortdurende grondbewerking waren helaas geen grondsporen meer waarneembaar, geen enkele vondst werd gedaan. Het onderzoek werd ingesteld, aangezien in 1977 op enkele meters afstand aan de oostzijde van de Dorpsstraat inheemse en ME vondsten werden gedaan.

Goudduinen
Op een tuinbouwcomplex aan de Heemstederweg/hoek Kerkedijk, welke de naam Goudduinen of ook wel Goudtuinen heeft, worden door de eigenaar alle scherven van het complex verzameld en regelmatig aan de Werkgroep overhandigd. In de loop der jaren zijn grote hoeveelheden archeologisch materiaal ter plekke geborgen vanaf enige eeuwen vóór onze jaartelling via de inheemse periode, vroeg tot late Middeleeuwen, tot en met de huidige tijd. In de dit jaar ontvangen stukken werden onder andere enige munten en speelschijfjes geconstateerd.
Als zeer bijzonder kwam een bronzen broche tevoorschijn met ingelegd rood emaille met een ingesneden kruis, zoals bekend uit de Merovingische/Karolingische kunst. De broche is ter determinatie aan de heer Woltering overhandigd. Het terrein grenst aan twee bekende archeologische vindplaatsen, namelijk dat van Kronenburg en van Heemstede.

Cieweg [terrein zwembad]:
Op 29 september werd een proefsleuf gegraven in de N.W. hoek van het terrein naar aanleiding van het proefonderzoek in het najaar van 1978. De indertijd geconstateerde geul met een grootste diepte van 1,45 meter onder het maaiveld werd weer geconstateerd. Vele scherven uit de Fries inheemse periode en ook enkele Middeleeuwse scherven werden gevonden. De vraag is of deze geul uit de Romeinse of uit de Middeleeuwse tijd dateert.
Hiertoe werden door de heren Woltering en Hallewas van het ROB (Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek) grondmonsters van de geulinhoud genomen en foto’s gemaakt. Te zijner tijd hopen wij de resultaten van dit onderzoek te kunnen melden. Het onderzoek werd mede mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van de gemeente Castricum.

Diepriool – Heereweg – Bakkum-Noord:
Door het tracé van de Heereweg werd in het najaar een diepriool gelegd. In de nog droge periode oktober 1979 werd met de heer A. Schermer een onderzoek naar de grondprofielen ingesteld In het zand werd op een diepte van circa 1,75 meter onder het wegdek een zware circa 30 centimeter dikke humeuze laag aangetroffen. Door het ontbreken van dateerbaar materiaal kon de ouderdom van deze laag niet vastgesteld worden. Helaas konden door het intreden van een zeer natte periode geen verdere waarnemingen gedaan worden.
Mogelijk kan in 1980, wanneer het diepriool in de nabij gelegen Bleumerweg gelegd wordt, uitkomst brengen.

Heereweg – Noord-Bakkum:
Door de heer Zonneveld werd een hoeveelheid scherven aan de werkgroep aangeboden. Deze waren afkomstig uit een bouwput na afbraak van een woning aan de Heereweg. Resten van rood en geel gebakken grapen (pot met 3 poten), pannen en dergelijke gebruiksvoorwerpen uit de 16de-17de eeuw, konden grotendeels worden gerestaureerd.

Kronenburg:
Op het terrein van het voormalige kasteel Kronenburg worden regelmatig vondsten gedaan van cultuurresten uit de inheemse en ook uit de Middeleeuwse tijd. In verband met baggerwerkzaamheden in het najaar werden in de modder andermaal vondsten geborgen. Opmerkelijk was ditmaal een benen fragmentje van een kammetje met puntcirkelversiering, zoals bekend uit onder andere terpvondsten in Friesland en in Velsen,
(zie Westerheem februari 1974 jaargang XXIII no. 1 bladz. 48 afb. 7 en zie ook “Een kerk en een handvol huizen”, grepen uit de geschiedenis van Velsen 1975, bladz. 16 en Erfgoed van Nederland – Reader’s Digest 1979).

Restauratie/registratiewerkzaamheden
Restauratiewerkzaamheden van diverse vroegere vondsten werden voortgezet en van enige vondstcomplexen afgerond. Tevens werd de inventarisatie/registratie van deze vondsten voortgezet, terwijl rapporten van onderzoeken werden afgerond c.q. voorbereid.


Jaarboek 3, pagina 29

Zomerexpositie:
Ons gebouw De Duynkant was voor de gebruikelijke zomerexpositie weer gratis toegankelijk op zondagen van 12 juli tot en met 13 augustus van 11.00 tot 17.00 uur. Leden van de werkgroep zorgden voor het toezicht. Opvallend is het grote aantal Castricummers dat van de gelegenheid gebruik maakt om eens een kijkje te komen nemen.

Bezoek van groepen:
Ook in 1979 werden verschillende groepen en schoolklassen op afspraak in de werk- en expositieruimte ontvangen. Het lid van de werkgroep mevrouw Steeman – Borst heeft zich in het bijzonder met deze taak belast.

Lezing:
Op 15 november organiseerde de werkgroep een lezing voor leden, donateurs en overige belangstellenden.
Als spreker was de heer A. Flonk, restaurateur van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Onderzoek uitgenodigd. Onderwerp van de lezing van de geschiedenis van de Verenigde Oostindische Compagnie.

Bestuur, leden en donateurs:
Op 31 december 1979 was het bestuur van de werkgroep als volgt samengesteld:
G.van Geenhuizen – voorzitter
N.A. Kaan – secretaris
S.P.A. Zuurbier – penningmeester
E. Mooy – lid
F. Baars – lid
H. Vermanen – lid

Tijdens de jaarvergadering van 8 mei 1979 werden de heren Van Geenhuizen en Vermanen met algemene stemmen herkozen.

Op 31 december 1979 bedroeg het aantal donateurs 204.
Ten opzichte van 1978 is het aantal donateurs toegenomen met 45.

Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties