Castricum – honderd jaar geleden 1879 (Jaarboek 03 1980 pg 27)

Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.


Jaarboek 3, pagina 27

Castricum – honderd jaar geleden 1879

In het jaar 1879 hebben er in Castricum geen bijzondere gebeurtenissen plaats gevonden. In de twee jaren daaraan voorafgaande was dat wel het geval, zoals is opgetekend in het 1e en 2e jaarboekje en werden de gemoederen vooral beziggehouden door besluiten betreffende het onderwijs en de brandweer.

De onderstaande gegevens zijn grotendeels ontleend aan raadsnotulen, ingekomen brieven e.d. en beperken zich tot de zaken, die door het gemeentebestuur werden behandeld. Bijzondere voorvallen onder de burgerij voor zover zij plaats gevonden hebben, zijn niet te achterhalen. De Alkmaarsche Courant was honderd jaar geleden in deze omgeving de enige krant en ze verscheen slechts eenmaal in de week. Naast binnenlands – en buitenlands nieuws en nieuws uit Alkmaar werd de omgeving niet of nauwelijks vermeld.

Op 1 januari 1879 telt Castricum 1.464 inwoners; er worden 78 kinderen geboren, 14 huwelijken gesloten en er overlijden 40 personen.

2 januari 1879

De schelpenvisserij werd op grote schaal uitgeoefend. In een opgave aan het Provinciaal bestuur werd een hoeveelheid van 17.000 kubieke meter genoemd.

13 januari 1879

Prins Hendrik is op 58 jarige leeftijd kinderloos gestorven op het slot Wolferdange in Luxemburg. Een bericht aan onze gemeente gebiedt de sluiting tot nader order van alle openbare vermakelijkheden. Hendrik was op 13 juni 1820 te Soestdijk geboren; op 5 februari 1850 werd hij voor zijn broer Koning Willem III, stadhouder van het groot hertogdom Luxemburg. Hij diende een groot aantal jaren hij de marine en steunde op krachtige wijze de Nederlandse scheepvaartondernemingen. Zijn naam is nog verbonden aan de Prins Hendrik Stichting – het tehuis voor oude zeehelden te Egmond aan Zee.

22 januari 1879

De gemeenteraad besluit om naar aanleiding van een verzoek van het bestuur van de afdeling Velsen en omstreken van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw om jaarlijks een geldelijke bijdrage van 25 gulden te verlenen tot het houden van tentoonstellingen van rijstieren.

13 mei 1879

Het gemeentebestuur klaagt in een schrijven aan de Staatsspoorwegen dat de spoorwegovergang aan de Kramersweg in zeer slechte staat verkeert. De Staatsspoorwegen stelt in haar antwoord dat de overweg particulier is en dat bij het koopcontract is bedongen door het Algemeen Armenbestuur te Castricum, dat de opritten en afsluithekken door de verkoper zullen worden onderhouden. Het gedeelte van de kruin van de spoorweg is echter nog in onderhoud bij het rijk. Zij doet toezegging dat dit deel weer in berijdbare toestand gebracht zal worden.

28 mei 1879

Johannes Frederik Rommel, groot landeigenaar te Castricum overleden op 61 jarige leeftijd. Van zijn nalatenschap worden een herenhuis met fraaie tuin, meerdere woonhuizen en landerijen op een openbare verkoping in de Rustende Jager te Castricum op 10 augustus 1879 verkocht.

15 juni 1879

Aan hulponderwijzer P .C. Vroegop werd eervol ontslag verleend in verband met zijn benoeming als hulponderwijzer te Westzaan. Hij wordt opgevolgd door Dirk Dekker, die voordien hulponderwijzer was te Uitgeest. De later zo bekend geworden meester Dekker treedt op 20 juli 1879 in functie. Er zijn dat jaar nog meer mutaties in het onderwijzend personeel. Ook de 1e hulponderwijzer J. Klinkenberg krijgt eervol ontslag en wel met ingang van 7 december 1879 wegens zijn benoeming aan de openbare lagere school te Graft. Aan de openbare lagere school, de enige school die Castricum rijk was, waren in totaal 3 onderwijskrachten verbonden. Per 1 januari 1879 waren dat de hoofdonderwijzer Franciscus Ludwig, de 1e hulponderwijzer Jan Klinkenberg en de 2e hulponderwijzer Pieter Vroegop met resp. een jaarwedde van 800, 700 en 600 gulden.

13 augustus 1879

De biljart- en kolfbaanhouder C. Roskam (van het huidige biljartpaleis) krijgt toestemming van de Commissaris des Konings op zijn verzoek om een harddraverij te houden.

22 augustus 1879

Brief binnengekomen van Dijkgraaf en Heemraden van de Groot-Limmerpolder waarin melding wordt gemaakt van hinderlijke kespen (dwarsbalken) in de brug over de Schelpvaart. Zij zeggen dat Waterstaat wel wil onderzoeken of deze kespen kunnen worden weggenomen, maar dat de kosten daarvan niet voor het Rijk komen. Verder schrijft het polderbestuur: “Ofschoon de zaak meer de gemeente Castricum raakt, als belanghebbende bij een goede doorvaart voor den schelpenhandel dan wel den Groot-Limmerpolder, zijn wij gemagtigd U voor te stellen de kosten ieder voor de helft te dragen”.

17 september 1879

Cornelis Twisk richt een verzoek aan het gemeentebestuur om een stukje grond ter grootte van 3 vierkante meter naast het brandspuithuisje (aan de Burg. Mooijstraat) en grenzend aan zijn eigen percelen, te mogen kopen. Dit wordt tegen betaling van 5 gulden ingewilligd.

27 september 1879

De heer K. Bakker krijgt een vergunning voor het gebruik van een stoomketel, geplaatst in zijn houtzagerij en draaierij.

S. P. A. Zuurbier

Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties