Stichting Werkgroep Oud-Castricum

Strandvondsten


Andere informatiebronnen


Homepage OC Strandberichten Zoekresultaat

Zoekresultaat:           

Aantal gevonden publicaties : 52   (uit: 880)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 00012  
Strandvonderij
            
Oproeping van de rechthebbenden op de na te melden Strandgoederen of de zuivere opbrengst daarvan:
4 Balken, 2 ledige vaten, een Laadboom, enige planken en wrakhout, en 2 vaten Petroleum ad. 180 liter elk.
C., 27-2-17.
De Burgemeester van Castricum.
J.MOOY

 

2. Database nr.: 00019  
Caloradokeverinvasie
Aanspoelsels             
Honderden schoolkinderen uit Zandvoort IJmuiden, Castricum Bloemendaal en Wijk aan Zee.
kropen op hun knieen over het rulle strand met een busje in de hand waarin zij met vijf grijpgrage vingers zonder veel moeite duizenden geel groen gestreepte diertjes stopten. Sinds kort is de bijna traditioneel geworden, jaarlijks Caloradokever-invasie weer in gang. Bij tienduizenden zijn de diertjes aangespoeld en op het strand blijven liggen. In twee dagen werden er alleen al op het IJmuidense strand 19.000 gevangen.

 

3. Database nr.: 00025  
Duizenden trokken naar zee,bos en hei. Zomer in Mei
Strand.castricum             
 

4. Database nr.: 00159  
Lading overboord
            
Zoals reeds werd gemeld, is de verbinding met de sleepboten tot stand gebracht. Deze zullen trachten de boot vlot te slepen. De kans dat men hierin slaagt, is uiterst gering, daar de boot met den kop onwrikbaar in het zand zit.Bovendien ligt zij dwars op de bank, hetgeen de pogingen om haar vlot te krijgen zeer bemoeilijkt. Indien de poging faalt, zal vermoedelijk een deel der lading in schuiten worden overgeladen. Mocht dit, indien het weer eventueel ongunstiger zou worden, niet kunnen geschieden, dan zal de lading naar alle waarschijnlijkheid eenvoudig over boord worden geworpen.
Deskundigen zijn de mening toegedaan, dat het vaartuig niet geborgen zal kunnen worden.
Omtrent de stranding vernemen wij nader, dat het vaartuig reeds vroeg in de nacht vastliep. Met vuurpijlen trachtte men van boord af de aandacht op zich te vestigen en ook gaf men herhaaldelijk stoten op de fluit. Eerst hedenmorgen ontdekte een inwoner van Wijk aan Zee het gestrande schip. Het duurde echter lang eer hij de kustwacht te IJmuiden kon waarschuwen, omdat er geen gelegenheid in de nabijheid was waar de man kon telefoneren.
Tot laat in de avond was het druk op het strand van de vele kijkers, die op het bericht der stranding zich per auto of per rijwiel naar Castricum hadden begeven.
De heer Booy J r., adjunct- secretaris van het hoofdbestuur der N. en Z -Hollandse
redding Mij,. was gedurende geruime tijd op het strand aanwezig.

 

5. Database nr.: 00171  
Gedurende het tijdvak van openstelling-dus in de maanden Mei tot en met September.
Duinen             
DE DUINEN EN JEUGD
Na nauwgezette overweging blijven Gedeputeerde Staten van oordeel dat het, gelet op de bijzondere gesteldheid van het duinterrein Castricum ( Voormalige Geversduin) niet mogelijk is om wat dit terrein betreft tegemoet te komen aan de wensen van verschillende leden in zake kosteloze openstelling voor schoolklassen en jeugdverenigingen onder geleide. Mede gezien de ervaringen opgedaan met de andere terreinen, meent het College evenwel er toe te kunnen overgaan ten aanzien van het terrein nabij Wijk aan Zee, gedurende het tijdvak van openstelling- dus in de maanden Mei tot en met September-, dezelfde gunstige regeling in te voeren met betrekking tot jeugdigen thans geldt voor Bakkum, Egmond en Bergen, waarvan 4 terreinen kosteloos kunnen worden betreden.

 

6. Database nr.: 00175  
Gemengd nieuws
Opmerkelijke berichten             
Een vreemde geschiedenis.
Onze berichtgever te IJmuiden meldt, dat het in ons nummer van 13 dezer voorkomend bericht omtrent de vreemde geschiedenis met een vlet, welke vanaf het strand te Castricum was gezien, schijnbaar veel onschuldiger is dan vermoed werd.
Met de goede haringvisserij gaan tegenwoordig vele vletten vlak langs de kust met een zegen vissen, waarbij afwisselend geroeid word of gedreven wordt. Hier betrof het vermoedelijk het vaartuig P.T.1, dat vanaf Petten vlak langs het strand naar IJmuiden ging. Het laat zich dus goed verklaren dat men de inzittenden aanvankelijk niet, doch later weer wel aan de riemen zag zitten.
De resultaten met deze visserij zijn zeer uiteenlopend voor sommigen bijzonder goed. Een IJmuider vlet ving ten minste voor ongeveer duizend gulden waarde.

 

7. Database nr.: 00199  
Niet wanhopen aan de toekomst!
Vergadering             
Het was de eerste keer, dat de jaarlijkse vergadering van de Ned. Heide maatschappij in "s lands Hoofdstad werd gehouden, en de krasse voorzitter, de heer A.W. J. J. baron van Nagel ijn naam heeft, memoreerde dit feit in de rede,waarmede hij de vergadering hedenmiddag in Krasnapolsky opende.
Hij verwelkomde de heren J.M.J.H. Lambooy burgemeester van Hilversum en bestuurslid van het Gooise natuurreservaat. ir. W. Burdet, rentemeester dier stichting. van Oldenborg directeur en ir. B.N. Nievelt Hoofdingenieur van het provinciaal Waterleidingbedrijf, E.Vogelzang, rentmeester van het landgoed Castricum, Jhr. mr. C. Dedel en Jhr. J.A.Roeel te s- Graveland wier landgoederen na afloop der vergadering zullen worden bezichtigd, evenals de provinciale bezittingen nabij Castricum. Vervolgens wijdde baron van Nageil enige woorden aan de nagedachtenis van Koningin Emma en Prins Hendrik bescherm vrouwe en ere voorzitter der N.H.Mij.tevens herdacht de voorzitter de heengegane commissarissen de heren J.Bs. Westerdijk en dr. J.TH. Oudmans, benevens de heren C. A. P. van Stolk, Jean Poels, welke laatste in het bijzonder zoveel heeft gedaan voor de Peel-ontginning. Na met voldoening te hebben geconstateerd, dat het aantal werken, voor landbouwers en particulieren uitgevoerd groter was dan in 1932, verklaarde hij deze vergadering voor geopend.

 

8. Database nr.: 00311  
Verkoping v.Strandgoederen te Castricum
Strandvonderij             
Donderdag den 22 Maart e.k. ten huize van de substituut strandvonder KLAAS VAN DEN BERG aldaar publiek verkopende hieronder vermelde Strandgoederen:
1 kist met kleren. 4 balen droge Hennep. 1 Nieuwe Eikenbalk 40 voet lang, 13 bij 14 Decim. dik en breed. 200 Grenen platen 18 voet lang, 3 bij 9 duims. 100 Grenen battings 18 voet lang, 3 bij 8 duim. 70 grenen Planken 18 voet lang 3.5 bij 8 duims. 2 Grenen balken 25 voet lang 8 bij 8 duims. 50 Eiken Planken nieuw en glad 14 voet lang 1.5.bij 10 duimen. Een wrak van een schip.
1 Waterkist, 1 Watervat, 1 zware Ra, Anker, Dekbalken, Dekdelen en wat verder te koop zal worden aangeboden.
De Burgemeester, voornoemd:
BOREEL. Aanvang Elf uur precies

 

9. Database nr.: 00326  

            
 

10. Database nr.: 00360  
Paddestoelentocht Instituut
            
Het instituut houdt in samenwerking met de andere Zaanse afdelingen Zondag A. S. een paddenstoelen tocht naar de Castricumse duinen, waar tot ongeveer half vier een rondwandeling wordt gemaakt door het beboste gedeelte. De heer Margadant uit Aerdenhout zal als deskundige meegegaan. Des morgens om half negen vertrek van cafe Mantel. Brood en drinken meenemen.
 

11. Database nr.: 00385  
Smalspoor Zeeweg?
Smalspoor             
 

12. Database nr.: 00394  
Na enige discussie werd besloten
Duinen             
Tot het instellen ener commissie van deskundigen om advies uit te brengen in zake de exploitatie en ontginning van de provinciale gronden onder Castricum en daarvoor f 5000 beschikbaar te stellen ,benevens het verlenen van f 7000 en f3000 voor de verharding van den Schulpweg en de aanplanting van de door storm vernield bos.
 

13. Database nr.: 00433  
Vervoer per schelpenkar
            
Van Castricum is de vorige winter een begaanbare weg naar zee gemaakt.
Een ingezetene van Bakkum is op denkbeeld gekomen met zijn tweewielige schelpkar op Zondag de verbinding van zijn dorp naar het strand te onderhouden.
De man had niet te klagen; zijn wagen die plaats biedt aan 10 a 12 personen was veelal vol.

 

14. Database nr.: 00446  
Watervindplaatsen
Waterwinning             
In verband met het aanwezig van niet meer dan twee waterwinplaatsen, als voor het doel aangewezen, vroeg een van de leden of het nu niet op de weg der provincie het duinen bezit uit te breiden; Een der leden vestigde aandacht van Gedeputeerde Staten op de grote waterverspilling die bij het boren en het gebruik van gasbronnen plaats heeft. Tevens werd gevraagd hoe de Provincie bezuiden het IJ van drinkwater zou worden voorzien; het was namelijk niet uitgesloten dat de plannen van het Rijk, dat de aandacht op Lekwater had geslagen, minder economisch voor dat deel van het gewest zouden zijn, dan een gebruik maken van het water waarvan de aanwezigheid - met name in de Haarlemmermeer- wel vast stond. Toegezegd werd dat Gedeputeerde Staten aan deze punten hun aandacht zouden wijden.
Een plan om tot onteigening van de duinen op grote schaal over te gaa, daar deze een object van eigendom voor publiekrechtelijke lichamen moesten zijn, werd door andere leden
niet voetstoots afgewezen; geoordeeld werd echter dat tegen een onteigeningswet grote bezwaren zouden worden ingebracht, mede omdat de noodzaak non niet gebleken was.

 

15. Database nr.: 00447  
In de duinen van Bakkum
Waterwinning             
In het begin van deze eeuw is men ook begonnen met diepduinwater te winnen.In de duinen van Bakkum, waar sedert Juni 1924 tot September 1933 niet minder dan 22 miljard liter water werd gewonnen ( in 1933 alleen al 3,3,) heeft geen bovenwaterwinning plaats.
Vervolgens sprak de heer E.Vogelzang, rentmeester van de waterleidingterreinen der Provincie. Spr. deelde mede, dat op een proef-veld op 800 m afstand van het hoofdpompstation, in 1930 per ha werd geoogst 30.000 kg aardappelen ; een gemiddelde aardbeien- oogst bedraagt er 6000 kg, princessenbonen 8000 kg. Enige percelen duinzand - bouwland zijn dit voorjaar verhuurd voor 1,25 per ha! De Oostenrijkse dennen bij en om het hoofdpompstation hebben gemiddeld een lengte groei van 30 cm per jaar.
De waterstand in het duinmeertje, 600 m van de bronnenreeks van een secundaire pompstation is in dit jaar - voor Kennemerland een droog jaar is - niet beneden 0.80 m +N.A.P. geweest! Hieruit blijkt wel dat - hoewel er flink water wordt gewonnen enige cultuur toch mogelijk blijft

 

16. Database nr.: 00455  
Spoorweg
            
De werken voor het maken en voltooien van de aardebaan van de Voorzaan tot het Smallepad
met inbegrip van het leggen van de spoorbaan en het ophogen tot 5.50 M + AP, van het stationsemplacement in het Westerdok en het open havenfront, aanbesteed den 29 April jl., zijn in volle gang. Een gedeelte van het voor dat werk benodigde zand word verkregen uit de verbreding en verdieping van het Noordzeekanaal, tussen de Noordzeesluizen en de draaibrug in de Straatweg te Velzen; met het verbreden en verdiepen van dit kanaal en het aanvoeren van het zand naar het Open havenfront is een aanvang gemaakt.
Het overige zand wordt verkregen uit de duinen te Castricum en zal naar Amsterdam worden vervoerd over het bestaande hulpspoor langs de in explotatie zijnde spoorbaan
Castricum - Zaandam.

 

17. Database nr.: 00488  
Verplichte titel 170824-16:34:27 ...
            
In't algemeen is een badstrand geen badstrand zonder huisjes en een limonadetentje. DE huisjes
voor nette mensen om zich aan en uit te kleden, het limonadetentje voor de kleintjes, die eeuwig dorst hebben zodra zij een limonadetentje zien. Iedereen heeft daar zo zijn voordeel bij, ja als het eerste teken, dat een plaatsje met gelegenheid tot baden een vooruitgaand
Plaatsje is, ,,begroet'' men het verpachte strand, de kleed- ontkleedhuisjes, de gesloten uren,het streng verboden te baden buiten de plek, die de pacht oplevert en dus de fansoenlijke plek is. Vooruit! vooruit! vooruit! Bergen vooruit! Callantsoog vooruit! Castricum vooruit! Rottum vooruit! Vooruit ons plaatsje aan het meer, dat ge niet op de kaart vindt, maar daarom moet het juist vooruit, het moet op de kaart komen.

 

18. Database nr.: 00498  
Verplichte titel 170824-16:34:27 ...
Aanspoelsels             
Castricum 24 Nov. In de laatste dagen alhier veel drijfhout aangespoeld, benevens drie lijken, die zich kenmerkte door hun reusachtige bouw ; zij werden onmiddelijk ter aarde besteld, zonder dat men enige merkbare tekenen bij hen had kunnen vinden
 

19. Database nr.: 00501  
Verplichte titel 170824-16:34:27 ...
            
Zondag ochtend is onder Castricum aangespoeld het lijk van een Urker jongen en gisternacht is te Egmond aan Zee aangespoeld het lijk van Schipper Pasterman van de blazer UK 321
 

20. Database nr.: 00553  
Aanleg spoorlijn
            
- Uit Amsterdam wordt gemeld:'' Men verneemt van goeder hand , dat reeds door de departementen van binnenlandse zaken en finantien gunstig geadviseerd is op de concessie van enen spoorweg van Amsterdam naar De Helde, met een zijtak naar Haarlem van Castricum af, en dat de zaak thans bij het departement van Oorlog wordt behandeld , van waar het ontwerp spoedig terugverwacht wordt, ten einde nog voor Zr.Ms. vertrek naar Luxemburg en Duitsland, te kunnen worden afgedaan.''
 

21. Database nr.: 00580  
Een schone droom eindigt.
            
Met lede ogen en met weemoed in het hart zal de bevolking van Egmond het schip nastaren. HET IS
Immers het begin van het einde. De schone droom eindigt, voorlopig nog niet in een plotseling
ontwaken, maar in een rustige, verdere winterslaap. Maar de goede fee, die in een droom verscheen met zakken vol geld, is er werkelijk geweest! Zij zegende Egmond en Egmond zegent
haar, want de nood is groot!
Van harte hoopt men, dat na de winterslaap de Schikgodinnen Egmond niet voorgoed verlaten zullen hebben. Altropos, de onafwendbare, deed de schepen stranden, Glotho de spinster spon
uit de stranding zilveren draden, moge Lachesis de lotbeschikster Egmond een gunstig lot
beschoren hebben. De naam van Egmond ging over de wereld, moge de wereld in het zomerzeisoen
naar Egmond komen!

 

22. Database nr.: 00602  
Nog niet in de duinenin
            
De Provinciale duinterrein Wijk aan Zee,Heemskerk, Castricum, Bakkum, Egmond en Bergen zijn nog niet voor het publiek opengesteld. Overwogen wordt in hoeverre het mogelijk zal zijn op korte termijn het gaan over wegen e paden weer toe te staan. De Provincie neemt dan ook geen enkele verantwoording op zich inzake de veiligheid. Waarschijnlijk zal reeds tegen Pasen een beperkte gelegenheid geboden kunnen worden om te kamperen.
 

23. Database nr.: 00636  
Duinbeplanting door F.W.VAN EEDEN
            
Het vraagstuk der duinbeplanting blijft voor Nederland steeds van het grootste gewicht,
zowel wat betreft de bevestiging der duinen als zeewering als hunne herschepping in vruchtbaar land.
Sedert meer dan een eeuw zijn verschillende verdienstelijke pogingen in het werk gesteld om de beplanting en ontginning der duinen aan te moedigen en onder deze bekleedt de verhandeling van onze hooggeachten landgenoot Jhr. Mr. D. T. Gevers van Endegeest, over ons toegangbaar maken van de duinwalletjes langs de kust van Holland
een eerste plaats.Dit veelomvattende werk getuigt van grondige kenneis en van volhardende ijver, en geeft ook in onze dagen het getrouwde beeld van den toestand der Hollandse Duinen en van hunne geschiktheid voor ontginning, terwijl het voorgestelde grootse ontwerp tot die ontginning, steeds de aandacht van alles verdient die met bezittingen gezegend zijn.

 

24. Database nr.: 00658  
Zandafgraving
            
In de duinen te Castricum welke afgegraven worden om zand te winnen voor de spoorweg Zaandam/Hoorn, worden van tijd tot tijd geraamten gevonden. Men vermoedt, dat die afkomstig zijn van gesneuvelden uit de gevechten, die in 1799 langs de Noordhollandse kusten hebben plaats gehad, bij den inval der Engelsen en Russen
 

25. Database nr.: 00672  
Aangespoeld
            
Op het strand te Castricum (N.- H) zijn de vorige week ruim 300 nieuwe ronde balken aangespoeld, gemerkt HK en ongeveer 30 voet lang. Bij den strandvonder aldaar zijn inlichtingen te verkrijgen.
 

26. Database nr.: 00677  
Egmond aan Zee,
            
Met een strand, dat nauwelijks 5 H.A. oppervlakte heeft, wordt verder geheel ingesloten
door Egmond Binnen. Om zijn badgasten te gerieven en om zijn eigen voortbestaan als badplaats te redden, heeft het een strook duinen moeten kopen, grotendeels buiten zujn nauwe grenzen. Toch wordt zijn ontwikkeling ernstig belemmerd, omdat er haast nergens vrijen wandeling is. Met Egmond-Binnen is het niet anders. Ruim 80pCt. van zijn duinen zijn van den ,,enkeling" - zie boven-.
De eigenaar van het komplex ten Zuiden van Egmond aan Zee- verreweg het mooiste -geeft bij uitzondering een toegangskaart. De bezitters van de noordelijke duinen de erven Six stellen toegangskaarten a f 2.50 beschikbaar voor zomergasten. Dit is echter niet, wat een opkomende badplaats nodig heeft en evenmin voldoende voor Egmond-Binnen, dat zonder vrije wandelingen de konkurentie met Schoorl, Bergen en Castricum niet kan volhouden.
Dit is grond van het verzet tegen 't partikulier bezit, gereserveerd als jacht terrein voor enkele uitverkorenen en juist dubbel hatelijk waar het hier betreft de duinen, onze door de natuur opgeworpen bescherming tegen de zee.

 

27. Database nr.: 00683  
Zweefvliegveld.
            
Het zweefvliegveld, waarvan ik ben gestart, ligt tussen de duinen van Castricum en Heemskerk. Het is van de E.Z.Z.C. de eerste Zaanse Zweefvliegclub. Deze club bestaat volgend jaar dertig jaar.Vooral in de beginjaren leidde de club een zwervend bestaan
omdat hij niet over een eigen veld kon beschikken. Zo vloog men eerst op een veld in
Amsterdam-Noord. later op Teuge en Soesterberg. In 1953 kreeg men het huidig veld. Wel moesten de twee toestellen op de Kruisberg in een boerenschuur gestald worden, maar dat was slechts bijzaak.
In 1959 werd met vereende krachten de prachtige, houten hangar gebouwd . Die vier zweefvliegtuigen twee 1- en twee zitters vinden er, samen met het andere materiaal, een ruime plaats. Bijzonder trots is men er op dat drie toestellen eigendom van de club zijn. Slechtseen toestel is gehuurd van de K>N>V> v. L. Voorts beschikt de club nog over twee jeeps, een grote Ford en een in aanbouw zijnde lier, die straks de gehuurde zal moeten vervangen. De Ford wordt gebruikt; om de vliegers en toestel op te halen als deze bij een presentatie ergens in het land neergekomen. Achter de Ford
wordt een aanhanger geplaatst, waarin de romp van het vliegtuig precies past. De demontabele vleugels kunnen in liggers van schuimrubber worden geplaatst.

 

28. Database nr.: 00690  
Wan Chun
            
Castricum (ANP) Rijkswaterstaat zal op korte termijn beslissen of Berger A. G. Elfrink
uit Haarlem mag proberen het Chinese vrachtschip Wan Chun naar zee te slepen . De Wan Chun strandde in de stormnacht van 1 November vorig jaar bij Castricum.
De berger, ambtenaren van waterstaat en functionarissen van de scheepvaartinspectie hebben het schip , dat bijna tegen de duinen ligt, gisteren geinspecteerd.

 

29. Database nr.: 00692  
Castricum kan platbranden
            
'Castricum kan voor mijn part platbranden,' zei de man die dezer dagen door de rijkspolitie werd aangehouden en om te beginnen in de Castricums duinen reeds 100 m2 jonge dennenaanplant had aangestoken.
De man werd door de politie gearresteerd op aanwijzing van een jachtopziener van het PWN die hem verdachte wijze in het duin had zien rondscharrelen.
De brandstichter, zo bleek bij het verhoor, had zich tevoren moed ingedronken met wijn uit de sacristie van de R.K. Kerk te Castricum. Ook in Amsterdam had hij zich aan diefstallen schuldig gemaakt.
De man was vier dagen tevoren ontsnapt uit een inrichting te Vught

 

30. Database nr.: 00696  
Onderzoek der duinen.
            
In een gelezen ene missife van de Commissie
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 26 april 2020