Zoekresultaat:    1930-1935     

Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Aantal gevonden publicaties : 80   (uit: 879)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 00048  
Oproeping van Reclamanten te castricum aangespoelde verkochte strandgoederen.
Strandvonderij           (17 maart 1930)   
Voor de navolgende te Castricum aangespoelde en aldaar verkochte strandgoederen:
1 karrevrachten wrakhout en 2 zware planken; 7 karrevrachten nieuw gezaagd hout (schroten) gemerkt W. X. P.; 2 ladders, 2 ledige vaten en wrakhout; 2 luiken ; 1 balk (stuk) en wrakhout;enige karrevrachten wrakhout waaronder richters; 2 vrachten wrakhout, waaronder 5 kolders, 1 trap, plank en wrakhout; 110 vrachten nieuw gezaagd wrakhout, waaronder, waaronder schroten, planken en battings.
Castricum 17 Maart 1930.
De Burgemeester- Strandvonder LOMMEN.

 

2. Database nr.: 00060  
Strandgoed te castricum aangespoeld en aldaar verkochte Strandgoederen .
Strandvonderij           (25 November 1932)   
3 vrachten wrakhout, 5 luiken; 3 vrachten battings gemerkt B; 4 karrevrachten Luiken, sparren en wrakhout, waaronder luiken, planken, battings en lege vaten; 2 karrevrachten
Noorse delen, luiken, wrakhout, en ribben; 2 karrevrachten planken, stukken wrakhout een pomp en sparren;
3 karrevrachten stukken zwaar hout.
De Burgemeester- Strandvonder.
LOMMEN

 

3. Database nr.: 00078  
Toetreden van Castricum tot NED BOND HET REDDEN VAN DRENKELINGEN.
Het redden van Drenkelingen           (28 September 1932)   
AMSTERDAM 28 september in het jaarverslag van de Ned.Bond tot het redden van drenkelingen
'' lezen wij dat de uitbreiding, die de bond in 1932 heeft ondergaan, buiten verwachting is geweest. Het aantal brigades is van 40 naar 49 gestegen. De volgende traden in 1932 toe Groningen, Harlingen, Hoogeveen, Kampen, Naaldwijk, Sneek, Veendam, Wassenaar en Wijk aan Zee. Het contact met het noorden is hechter geworden.
Bovendien werden de navolgende brigades opgericht, waarvan de aansluiting tegemoet gezien wordt: Abcoude, Assen, Delfzijl, Epe, Dokkum, Heerenveen, Nieuweschans en Winschoten. Na beeindigen van het jaar traden nog toe; Castricum, Harderwijk Hillegersbergse en Schiebroekse Reddingsbrigade, Scheemda, Vugt, Muiden, Zevenaar, en de ijsclub Bovenkarspel.
Bijna alle brigades werden opgericht als gevolg van een door den voorzitter voor de
Centrale Propaganda, den heer A. J. Meyerink, gehouden voordrachtsavond voor wien het wel een grote voeldoening moet zijn, dit resultaat het gevolg van zijn onvermoeid arbeiden is kunnen boeken. In de bond en brigades werd veel tot stand gebrach. De behaalde resultaten mogen hen die hieraan hebben medewerkten de voeldoening schenken,
dat zij allen het hunne er toe hebben bijgedragen den verdrinkingsdood die nog altijd te veel slachtoffers eist te helpen beperken.

 

4. Database nr.: 00090  
Aankoop van duinterrein
Aankoop duinterrein           (25 maart 1933)   
Ged.Staten van Noord-Holland stellen voor van de NV. Hollandse Duinmaatschappij voor den prijs van f 625.000 aan te kopen het zogenaamde Geversduin. Dit is gelegen onder Castricum en Heemskerk, is 744 hectare en grenst aan het Provinciaal Landgoed.
de rekening over 1931 der provincie Noord- Holland sluit met een batig saldo van f 137.984.

 

5. Database nr.: 00092  
Aanleg van een weg van Limmen naar Bakkum.
Aanleg weg en Limmen           (1 Februari 1931)   
Voorts is een onteigeningsontwerp ingediend voor de aanleg van een weg van Limmen naar Bakkum (gemeente Castricum), in de gemeenten Limmen en Castricum. De weg zal beginnen bij den Rijksweg Velsen-Alkmaar, ter hoogte van de in dien weg gelegen brug over de Schulpvaart, zal in hoofdzaak die vaart volgen en na de kruising van de spoorbaan Uitgeest-Alkmaar lopen tot het punt, waar de strand- of Schulpweg aansluit op de Bakkummerweg. Hij krijgt een kruisbreedte van ongeveer 15 meter, met taluds en voor zoveel nodige bermsloten. Door den aanleg van dezen weg, welke zal aansluiten enerzijds aan den in aan den uitvoering zijnde provinciale weg Bakkum - Castricum aan Zee, komt een verbinding voor doorgaand verkeer tot stand tussen de Zaanstreek en de duinstreek bij Castricum
 

6. Database nr.: 00120  
Op het nippertje gered
Geredden           (24 Juli 1933)   
Gevaarlijk balspel in zee. De zee had gisteren te Bakkum bijna twee levens geeist. Daar was ter hoogte van het daar liggend wrak, een echtpaar in zee aan het spelen met een grote bal. De man kon goed zwemmen de vrouw niet. Zonder erg waren zij te ver gegaan en opeens bemerkten de dame dat zij in gevaar verkeerden. De man trachtte zijn vrouw te helpen, kwam daardoor zelf in gevaar. Door hun hulpgeroep attent gemaakt, kwamen veel zwemmers te hulp, maar geen kon hen bereiken. Men vormde toen een lange lijn van zwemmers. Zodoende kwam een 22 jarig jongmens uit Amsterdam tot in hun nabijheid. Verder dorst niemand gaan. Vorengenoemde jongeman ging toen zwemmend naar de drenkelingen toe, en smaakte het genoegen beiden te redden.
 

7. Database nr.: 00121  
Strandgoed. De Burgemeester-Strandvonder Lommen
Strandvonderij           (25 November 1932)   
STRANDGOED.
Oproeping van reclamanten voor de navolgende strandgoederen:
3 vrachten wrakhout, 5 luiken gemerkt B;
4 karrenvrachten luiken, sparren en wrakhout; 8 karrenvrachten wrakhout; waaronder luiken, planken, battings en lege vaten; 2 karrenvrachten noorse delen, luiken, wrakhout en ribben;2 karrenvrachten planken stukken wrakhout een pomp en sparren; 3 karrenvrachten stukken zwaar hout.
Castricum 24 November 1932.
De Burgemeester - Strandvonder,
Lommen

 

8. Database nr.: 00122  
STRANDVONDERIJ
Strandingen           (4 October 1860)   
De Burgemeester van CASTRICUM zal, als lasthebbende van den Kapt. F.BEEKHUIS, door het ministerie van den te Beverwijk residerenden Notaris C.Jz. Prins op Donderdag den 4den
Oktober 1860, en contant geld, aan de meestbiedenden presenteren te Verkopen: het HOL of CASCO of de daar afkomende WRAKKEN van het op de 17den September 1860 bij mijlpaal 45 onder de Gemeente Castricum gestrande BARKSCHIP WILHELMINA FREDERICA, van Suriname naar Amsterdam, met suiker,Rum en katoen, 1 SCHEEPSBOOT, 1 ANKER,MASTEN, STENGEN, RA'S en andere RONDHOUTEN , ZEILEN, staande en lopende WAND,enz. Voorts 15 a 20 Vaten RUM en ruim 20 Balen KATOEN. Alles daags voor den Verkoopdag te zien. De verkoop zal aanvangen
des Morgens om 10 ure precies, aan de plaats van stranding, circa anderhalf uur benoorden Wijk aan Zee, met het SCHIP en BOOT en ene grote partij WRAKHOUT, en voorts vervolgd zal worden in het Dorp Wijk aan Zee, met de Rum, de KATOEN, Het RONDHOUT 'WANT,
en hetgeen verder voorhanden zal zijn. ZEGT HET VOORT

 

9. Database nr.: 00132  
Schelpenvisser
Schelpenvisser           (16 Juni 1934)   
 

10. Database nr.: 00144  
Achteruitgaang van groenten en aardbeien
Opmerkelijke berichten           (22 maart 1930)   
In de laatst gehouden vergadering van de Algem. voor bloembollencultuur heeft de voorzitter er de aandacht op gevestigd, dat de uitbreiding van de bloembollencultuur zich niet tot Brabant beperkt,maar dat men zichook in Noordelijke provincieen op de teelt van bloembollen toelegt.
Wij zullen nu buiten beschouwing laten of of het juist gezien is van de tuinders, dat zij zich gelokt door de hoge prijzen van de bloembollen, in zo grote getale op de bollenteelt werpen: een feit is het, dat mennig tuinder het oude vertrouwde bedrijf
grotendeels, soms zelfs geheel, heeft aan de kant gedaan om bollenkweker te kunnen worden. Vooral in de streek tussen het Noordzeekanaal en Castricum treedt deze wijziging in de cultuur sterk aan de dag.
Men spreekt van deze streek nog gaarne als van het aardbeien-centrum; maar sinds enige jaren is daar een zo belangrijke wijziging in gekomen, dat de veilingverenigingen den achteruitgang van den aardbeien-en groenten teelt niet zonder bezorgdheid constateren

 

11. Database nr.: 00164  
De Provinciale duinen onder de Egmonden
De Duinen           (26 April 1935)   
Zal voortaan als een geheel beschouwd worden met dat te Bakkum omdat de gebieden thans volkomen bij elkaar komen. In verband daarmede zullen voortaan de provinciale duinen onder de Egmonden, tot nu toe alleen toegankelijk voor badgasten voor iedereen opengesteld. Er zullen toegangskaarten verkrijgbaar worden gesteld tegen een matige vergoeding, die per jaar gesteld is op f 1.50 per persoon.
Deze kaarten zijn dan geldig voor het gehele provinciale landgoed Bakkum en Egmond. De kaarten zullen verkrijgbaar zijn bij den rentmeester van het provinciale landgoed, aan diens kantoor Fochterloo, gelegen aan het begin van de Zeeweg te Bakkum en tevens aan het bureau van de Vereniging voor Vreemdelingen-verkeer te Egmond aan Zee.

 

12. Database nr.: 00166  
De EERSTE KAMPEERDERS. In de omgeving van Castricum hebben de eerste gasten hun tenten opgeslagen.
Kampeerders           (10 Mei 1931)   
Het zijn niet alle kampeerders, die tenten kunnen bouwen getuige de constructie.
 

13. Database nr.: 00183  
Cyrille De Lading overboord
Strandingen           (13 januari 1931)   
Omtrent de stranding vernemen wij nader dat het vaartuig reeds vroeg in den nacht vastliep. Met vuurpijlen trachtte men van boord af de aandacht op zich te vestigen en ook gaf men herhaaldelijk stoten op de fluit.Eerst hedenmorgen ontdekte een inwoner van Wijk aan Zee het gestrande schip. Het duurde echter lang eer hij de kustwacht te IJmuiden kon waarschuwen, omdat er geen gelegenheid in de nabijheid was waar de man kon telefoneren .
Tot laat in de avond was het druk op het strand van de vele kijkers, die op het bericht der stranding zich per auto of per rijwiel naar Castricum hadden begeven. De heer De Booy J.R. adjunct-secretaris van het hoofdbestuur der N.-en Z.Hollandse Reddings Mij.was gedurende de geruimen tijd op het strand aanwezig.

 

14. Database nr.: 00185  
Nieuwe stranding houtboot onder castricum.
Strandingen           (9 December 1935)   
Vannacht om twee uur is bij mistig weer op het strand onder Bakkum gemeente Castricum ter hoogte van Kilometerpaal 44 de Finsche houtboot Diana op de kust gelopen. De boot ligt ver uit de kust reddingsboten uit IJmuiden en Egmond aan Zee zijn in de nabijheid terwijl ook twee sleepboten ter assistentie aanwezig zijn. De kaptein van de gestrande boot weigert echter tot dusver elke assistentie. hij zal bij hoogwater trachten los te komen. Er bestaat geen gevaar voor de bemanning.
Te omstreeks half zeven is de reddingsboot van Egmond uitgevaren. van Den Helder is de ,,sleepboot" van het bureau Wijsmuller en van IJmuiden zijn de sleepboten ,, Nestor'',,Stentor" ter assistentie uitgevaren .
Omtrent de stranding van de houtboot ,,Diana" op de derde bank vanuit de kust van Bakkum gemeente Castricum vernemen wij nog nader. Drie sleepboten ,de ,, Nestor" en de ,,Hector" en de Utrecht uit Den Helder alle van van de Firma Wijsmuller en co. bevinden zich bij de ,,Diana," evenals een kleine sleepboot van de visserij uit IJmuiden.
Maandagochtend zes uur werd de stranding ontdekt door den strandjutter Engel de Groot uit Egmond. Onmiddelijk waarschuwde deze de kustwacht .
Om half acht uur was een roeireddingsboot uit Egmond aan Zee bij het schip. Om half negen kwam de,, Neeltje Jacoba '' uit IJmuiden bij de ,,Diana'' aan.
Daar assistentie van de reddingsboten niet nodig was, keerden zij tegen half negen weer naar hun standplaatsen terug. Zoals reeds gemeld zal de Kapitein trachten bij hoog water het schip op eigen kracht weder vlot te krijgen.

 

15. Database nr.: 00191  
Castricum krijgt een Paviljoen boven de zee voor het a. s. badseizoen.
Strand           (2 April 1935)   
Het moge dan met alle dingen, die de ontwikkeling van Castricum ten doel hebben, niet even voorspoedig gaan .... Met een ding gaat het vlot en interessant. dat is de ontwikkeling van de badplaats. Voorts is door en met medewerking van de Provinciaale Bedrijven op het laatste traject van de Zeeweg de kromming tussen de duinen weggenomen."n Geheel nieuwe brede en kaarsrechte weg is geprojecteerd, welke nu dadelijk op hetlaten we zeggen:- Automobiel-plein achter het badhotel toeloopt. De oude weg blijft, ook als de nieuwe geopend is. En een derde weg in de toekomst nog volgen, benevens het bestaande wandelpad door de duinhelling.
 

16. Database nr.: 00197  
Engelse vrachtboot bij Castricum ,,Cyriel Daneels"
Strandingen           (12 Januari 1931)   
Hedenmorgen te zeven uur is onder mijlpaal 47 bij Castricum kleine Engelse vrachtboot ,, Cyriel Daneels op het strand geslagen, waarschijnlijk ten gevolge van den dichten motregen, die het uitzicht belemmerde.
Enige sleepboten van het bureau Wijsmuller waren tegen half tien aanwezig, maar konden tengevolge van den lage waterstand geen hulp verlenen. men zou hedenmiddag proberen het schip bij hoog water vlot te krijgen.
De bemanning is aan boord gebleven

 

17. Database nr.: 00202  
Wandelen naar zee en duin.
Wandelen           (23 april 1934)   
Reeds vroeg in den morgen begon het komen van de vreemdelingen. Ontelbare auto,s van heinde en ver kwamen en gingen door, terwijl het bezoek met trein en per rijwiel ook voor den tijd van het jaar bijzonder groot genoemd mag worden.
Niet alleen dat velen den doortocht van of naar het noorden langs de rijksweg namen, maar ook vele wagens gingen langs de Mient in de richting Egmondbinnen en verder naar Bergen en Schoorl of omgekeerd.
Naast de veel doortrekkenden was er een groot aantal dat voorbij het station den eersten overweg nam en een wandeling maakte langs de Zanderij, waar een keur- collectie bollen in bloei staat.
Voor het eerst was wederom een autobus in dienst gesteld naar het strand, welke niet te klagen had over het vervoer van reizigers.
Tenslotte gingen velen van het station wandelen naar zee en duinen. Aan zee was het badhotel van de heer Kockx open naast de theeschenkerij Johanna,s - hof halfweg den zeeweg.

 

18. Database nr.: 00203  
Romantisch aan zee
Geversduin           (13 November 1934)   
Nee, meneer- het is niet waar, dat de duinen niet anders zijn dan een hobbelige zandvlakte met ongebaande wegen - en dat het zo eentonig is het water van de zee! De zee is rijk en het duin is zo verscheidene als geen andere plaats.... Je vindt er van alles en je vindt altijd wat! In de ouden tijd was er vol leven als de jachthuis leek wel een herberg. Van alle streken kwamen de gasten .... Ik heb nog gejaagd met Prins Hendrik meneer.... Zo vertellen de oude Castricummers van hun Geversduin. Zij raken niet uitgepraat. En ze hebben gelijk.... Van alle duingebieden is Kennemerland is het Geversduin het rijkste en meest romantische het weelderigste en het fantastische ....
En ofschoon nu de toegangen tot de duinen van de weg zijn afgesloten, is sinds een jaar - op vertoon van dag- of seizoenkaart die aan het Rentmeestershuis en zomers aan het station verkrijgbaar - het Geversduin voor vreemdelingen opengesteld .
En voor wie het weet is het een openbaring, dat daar n eeuwenoud en ongeschonden Natuur- Reservaat ligt van uren gaans op nog geen half uur sporen van Amsterdam

 

19. Database nr.: 00206  
In volle vaart tegen een boom gebots.
Dokter Leenaerts           (9 December 1931)   
Zondagmiddag reed dokter Leenaerts uit Castricum op den Zeeweg te Bakkum met zijn auto door
onbekende oorzaak in volle vaart tegen een boom. De auto werd bijna geheel vernield.
De dokter zelf kwam met den schrik vrij

 

20. Database nr.: 00221  
Fazanten
Fazanten           (15 Februari 1930)   
Bij Kon. Besluit van den 30sten Januari is. ter uitvoering van art., derde lid der jachtwet 1923 bepaald:
De Fazanten zullen worden gerekend tot het wild in het gehele Rijk met uitzondering van de navolgende gebieden te weten de gemeenten Castricum, Egmond - Binnen en Egmond aan Zee.
Dit besluit wordt herzien voor 1 Maart 1931.

 

21. Database nr.: 00231  
De mensen denken wel eens mijnheer- dat "s duin niets anders is dan een Hoge zandberg, die je ziet als je op het strand staat! Maar het duin is heel wat ander
Stropersgeschiedenis           (13 November 1934)   
Maar 't Duin is heel wat anders, weet je ....t' Duin dat is hele gebied tussen het lage land van de de polders en de zee. En daar is van alles in !- Daar is meer leven dan in de grote stad... Als je 't zien kan.
Terwijl de middagwind aanwakkerde, zat ik in den schemer van het lage boerenhuisje op
"t Slingerpad , tegenover den twee en tachtig jarige oud- jachtopziener van het voormalige Geversduin . De Oude Freek schoof z'n boerepet achter op z'n gerimpelden kop en glom weer bij het herbeleven zijner herinneringen.- Heeft zo'n duin dan ook geschiedenis? Geloof dat maar meneer.... ja zie je - Ik bedoel niet het ontstaan is in de oudheid- want daar kunnen wij toch niet bi. Maar wat er zo in de jaren gebeurt, dan ken je navertellen met dag en datum .... Zie je meneer- ik ben van Jongs af in 't duin geweest en ik heb heel wat geschiedenis meegemaakt.
- Stopersgeschiedenissen ?
Niet min, meneer.... want wier in vroeger dagen driftig gestroopt! Zo'n vijftig, zestig konijnen op op 'n nacht , dat was niks .... En as je 'n keer gepikt wier van 'n jachtopziener dan kostte je dan een gulden .... Tegenwoordig vijf en twintig!

 

22. Database nr.: 00262  
Mooi Castricum.
Te huur           (8 Juni 1932)   
Gem. vrij huis te huur a. 't duin, 6 bed., elec., gas, w.l. Juni f 20 p.w. 1ste weken Juli f 35. C. Bakker, Papenberg Castricum
 

23. Database nr.: 00274  
DE GESTRANDE SCHEPEN TE EGMOND
Strandingen           (8 December 1935)   
Bemanning van de ,,Kerkplein'' heeft het gezellig.
Zaterdag heeft het bergingsvaartuig de ,,Meermin''nieuwe ankers voor de ,,jos maria "gebracht. Heden zou men kunnen beginnen. Daar zullen zij wel een paar weken mee gemoeid en eerst dan zal het schip vlot gesleept kunnen worden. Dat zal wel heel wat vlotter gaan dan met ,,Kerkplein" waar men de laatste weken niets aan hebben kunnen doen.
De ,,Kerkplein" is Zondag door den storm een stuk verzet. Men verspeelde daarbij een van de vier zuigerpompen, en inmiddels door een duiker weder opgedoken is Toen moest alles weder op zijn plaats gezet worden en nu bij gunstig weer verder gaan met zuigen.De Bedoeling is, het schip aan de ankers te winchen d.m.v. naar zee te trekken en eerst als het vlot ligt kan sleepboot- assistentie baten. Zolang het schip zodanig vastzit, zouden de sleepboten er eenvoudig naar toe getrokken worden.
Ook als de ,,Kerkplein '' vlot is zal het werk nog niet afzijn. We waren deze dagen in de gelegenheid een kijkje te nemen aan boord te nemen. In de machinekamer zijn buizen afgeknapt als riet, zware ijzeren platen van decimeters dikte zijn krom gebogen. IJzeren platen zijn ontzet. het schip maakt veel water. En nog voortdurend ,,werkt '' het schip. Het zal moeten dokken en grondig nagezien moeten worden als het vlot komt. Het is voor de bemanning aan boord nog wel uit te houden, al zou de stuurman liever op weg zijn naar
Buenos Aires, dan als de beste stuurman aan de wal fungeren. In de salon brandt gezellig
de haard en legt men daar s, avonds een kaartje.De radio verzorgd de muziek of andere verstrooiing. En als dat ook verveelt gaat men passagieren en profiteert van een uitnodiging voor bioscoop. Sinterklaas werd gezellig gevierd. Waarbij de Egmondse bevolking zorgde voor taai taai en speculaas.En zo leeft de bemanning aan boord als in Abrahams schoot. Van de stranding van ,,Jos Maria''heeft men in het geheel niets gemerkt.,s morgens ontdekte men pas. toen men te horen kreeg.Rustige wacht men op de dag waarop de Kerkplein zee kan kiezen,. Of die dag zal aanbreken?

 

24. Database nr.: 00278  
Bij Castricum
Strandingen           (30 Mei 1931)   
Is een Katwijkse stoomlogger ,,Vertrouwen KW 112'' gestrand.Er bestaat geen gevaar voor de opvarenden. Het vaartuig zal zeer waarschijnlijk bij hoog water vlot komen.
 

25. Database nr.: 00279  
RECHTZAKEN De stranding van de K.W.112
Strandingen           (30 Mei 1931)   
De Raad van scheepvaart stelde hedenmorgen een onderzoek in naar de stranding van den
motorlogger K W 112 op 30 Mei 1931 nabij Castricum.
De Gezagvoerder werd gehoord op daad of nalatigheid.
Het schip groot 119.55 br. regt.ton, had in de omgeving van het lichtschip ,,Haaks'' gevist. In den nacht van 30 Mei werd de terugreis aanvaard; de zee was kalm de vaart was
kalm, de vaart was ongeveer zes mijl. Plotseling ging het schip minder vaart lopen en draaide de motor langzame. Daarna liep het schip aan den grond bij paal 46-47 nabij Castricum.
Te 1.30 n . m. kwam het schip bij hoog water vlot, om te 4 uur in IJmuiden binnen lopen.
De schipper verklaarde, te 1.30. nadat het net scheeps was gehaald, het lichtschip ,,Haaks'' te hebben gepeild Oost ten Noorden op ongeveer 8 mijl.
Een der leden van den Raad maakte er den schipper een verwijt van, dat hij, toen hij 8 1/2 vaam gelood had, niet aan dek was gebleven om het lood gaande te houden.
Uitspraak van den Raad volgt later.

 

26. Database nr.: 00329  
Heide ontginners in de duinen
Duinen           (9 Mei 1934)   
Een excursie van de Ned. Heidemaatschappij naar het provinciaal Waterleidingsbedrijf nabij Castricum.
De tweede dag van de vergadering der Heidemaatschappij had wel een ambulant karakter . Reeds ten acht uur vertrokken 4 autocars, Noordwaarts dezen keer over Hembrug via Castricum naar de duinen nabij het dorp.
De deelnemers waren dien dag de gasten van het Provinciaal Waterleidingbedrijf dat tussen Castricum en Egmond een drietal landgoederen heeft liggen; Castricum en Egmond aan Zee, Bakkum en Egmond.
Het eerst werd gereden naar de kwekerij te Bakkum, waar de jonge bomen voor de bosaanplanting worden gekweekt. Hier in de buurt heeft men de laatste jaren het zand afgegraven voor het maken van de provincialen weg van Bakkum naar Limmen, en daardoor is een alleraardigst duinmeertje ontstaan, dat door de goede leiding aan de afgraving gegeven ontegenzeggelijk een verbetering van het landschap is geworden.
Nadat in het theehuis Johanna's Hof koffie was gedronken werd het kampeerterrein bezichtigd dat de waterleiding maatschappij te Bakkum expltoiteert. Te midden der bossen is hier terrein voor kampeerders met de nodige outillage'', deze bestaat uit wasbakken, bergplaatsen voor tentmateriaal en privaten. Tegen een tarief van 0.25 per persoon en per dag kan een ieder hier kamperen. Dat dit aftrek heeft, blijkt uit het feit dat dit jaar op deze wijze niet minder dan 48.000 kwartjes geind zijn. Het terrein staat voortdurend onder toezicht van mannelijke en vrouwelijke veldwachters.

 

27. Database nr.: 00342  
Strand van bij Castricum.
Strand           (29 Maart 1935)   
Wat dezen zomer het amusement op het strand bij Castricum. zal schragen .
De betonnen palen, waarop het nieuwe paviljoen wordt gebouwd.

 

28. Database nr.: 00344  
Op het pompstation
Duinen           (9 September 1934)   
De ondergrond van de duinen uit brede zandlagen die door dunne ondoordringbare kleilagen van elkaar gescheiden zijn. Deze zandlagen zijn verzamelplaatsen van het zoete regenwater, eerst op 100 a 120 Meter diepte wordt het water zout. Door het water-leiding- bedrijf nu worden de putten geboord, die tot in die waterhoudende lagen reiken en daaruit
wordt het water opgepompt. In het afgelopen jaar werd op deze wijze alleen uit landgoed Bakkum niet minder niet minder dan 3.5 miljoen kubieke meter water gewonnen.
Met trots kon de heer J. van Aldenborgh aan zijn kritische gasten tonen, hoe ondanks deze
wateronttrekking de plantengroei in de duinen niets geleden had. Integendeel is het hoofdpompstation zelf een juweel van van fleurig beplanting.

 

29. Database nr.: 00345  
Uitbreiding Pompstation
Duinen           (19 December 1934)   
In de begroting van inkomsten en uitgaven van het PWN voor het jaar 1931 wordt een bedrag een bedrag van f 125.000, bestemd voor de aanleg van 20 putten langs den binnenvoet der zeereepduinen te Castricum voor een secundair pompstation met laagdrukpompinstalatie in het midden dier puttenrij geplaatst en een transportleiding van dat pompstation naar het bestaande filterinrichting .
In verband met het toenemende waterverbruik is het thans noodzakelijk om nog voor de komende zomermaanden enige verdere uitbreiding te geven aan de waterwinningsmiddelen te Castricum.
De meest voor de hand liggende oplossing, welke binnen den gestelde termijn kan worden tot stand gebracht en waarmede de bedrijfseconomie ten zeerste zal zijn gebaat, is naar Ged.Staten thans meedelen, dat aan de 20 putten waarvan boven sprake is, nog 10 worden toegevoegd. De kosten welke op rond f 20.000 worden geraamd, kunnen uit het bestaande in 1930 verleende crediet van f 125.000 worden bestreden .
Daar in de in 1930 verstrekte toelichting sprake is van 20 putten zullen worden gegraven, hebben Ged. Staten gemeend hiervan nog mededeling te moeten doen.

 

30. Database nr.: 00374  
Uitroeiing van de konijnen.
Uitroeiing           (3 September 1935)   
Tot algehele uitroeiing van de konijnen in de duinen.
WEGENS GROTE SCHADE AAN HOUTGEWAS.
Verleden jaar deden in Castricum geruchten de ronde, dat de bedoeling van de beheerders van de provinciale eigendommen in de duinen langs de Noordzee zou zijn. tot algemene uitroeiing van de konijnen over te gaan, omdat deze te veel schade veroorzaken aan het houtgewas. Tot heden toe is men nog niet daartoe overgegaan, maar de goedgemeente is blijkbaar toch wel goed is ingelicht geweest, want er zal wij vernemen met de uitroeiing in het komend voorjaar worden begonnen. Gevolg zal zijn, dat de verpachting van de jacht niet in die mate zal geschieden als andere jaren. Na uitroeiing van de konijnen zal het in de toekomst niet meer nodig zijn de beboste duingedeelten af te rasteren met vlechtdraad.

 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 26 april 2020