Zoekresultaat:    1850-1855     

Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Aantal gevonden publicaties : 19   (uit: 879)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 00033  
Strandvonderij van Heemskerk en Castricum Castricum en van Wijk aan Zee en Duin.
Strandvonderij           (3 December 1854)   
De BURGEMEESTERS van HEEMSKERK en CASTRICUM en WIJK AAN ZEE en DUIN,roepen bij deze ten vierde male op de Rechthebbenden op een stuk KIEL, STENG en 4 DEKDELEN een stuk STEVEN en een WRAK van een schip, ENE SCHEEPSBOOT, 9 BALKEN ( door brand beschadigd), 20 DEELEN, 1 VAT TEER en 18 WATERVATEN, alles zonder kenbare merken, een Fust BIER, gemerkt AH EN FK en EEN ROL van een vissersschuit gemerkt A.C.D. alles onder hunne Ressorten aangespoeld en te Wijk aan Zee geborgen, om voorzien van de vereiste bewijzen tot reclame zich daartoe binnen den bij de Wet bepaalden tijd bij hen te melden.
Heemskerk J.RENDORP VAN mARQUETTE.
3 December 1854. C.stumpius

 

2. Database nr.: 00041  
Ondergang van de Onderneming ter hoogte van Castricum
Strandingen           (27 Augustus 1853)   
Geplaatst op het schip de Onderneming van Vlissingen met steenkolen van Sunderland naar die stad, is ook dit vaartuig, bij den storm van den 27 Augustus. totaal verongelukt op de hoogte van Castricum;twee man der equipage vonden hun graf in de golven, en de ongelukkige van der Toorn, die ook bij deze noodlottige gebeurtenis alles verloor, behield, na ene vreeselijke worsteling, nauwelijks het leven; bekwam een geweldige slag van den helmstok op de borst, zodat hij bloed spoog, en werd door mensenlievende bemoeijingen van de heer de Groot, te Egmond in staat gesteld naar Vlissingen te gaan, waar hij in lijdenden toestand zijn vrouw en kind wederzag. Ziedaar, in weinige woorden, de lotgevallen van een braaf en ongelukkig zeeman, die uw medelijden ten volle waardig is, enz. enz. (get) C.E. PLUGGE*
 

3. Database nr.: 00042  
P.Varkevisser. Bestuurder der Noord-en Zuidhollandse Reddingsmaatschappij. Scheveningen
Strandingen           (14 September 1853)   
Overtuigd van de waarheid van het bovenstaande , wenscht de ondergetekende enige menschenvrienden, te vinden ,die met hem in de behoeften van dezen ongelukkkigen schipbreukelingen gelieven te voorzien. P.Varkevisser.
Bestuurder der Noord- en Zuidhollandse Reddingsmaatschappij.
Bereids is ontvangen van N.N. F 10

 

4. Database nr.: 00227  
Garst en Haver
Garst en Haver           (3 februari 1851)   
De berichten aangaande de wintergarst, luiden voor zoveel het gewas betreft zeer gunstig. Haver ofschoon de stormen van Augustus ook ten opzichte van dit gewas, hier en daar, niet zonder schadelijke uitwerksel bleven, leed de haver, als meer liggende minder. In den Wieringerwaard had men dooreen zelfs enen ruimen oogst. Aan de Langedijker dorpen was het beschot 50 mud p.b.; aan de Duinkant beliep dit slechts 20 mud p.b. geheel geprezen. Te Alkmaar werden 23.000 mudden ter markte gebracht en omgezet tegen ene middeprijs van f 2.85 p.m.
 

5. Database nr.: 00255  
Houtverkoping Hillegom
          (21 November 1850)   
HOUTVERKOPING te Hillegom, op Donderdag 5 December 1850: 1 van circa vier bunders zwaar ESSEN-
EN ELZEN HAKHOUT , in divers Bossen in den Vosse en Weerlander Polder, bij de Ringvaart; 2 van
60 hoog opgaande en van 60 Hoogstammen, met zwaar Opperhout, WILGENBOMEN, zeer geschikt voor Wagen- en Klompenmakers en 3 van 200 opgaande POPULIEREN, geschikt voor palen. De partijen No.2 en 3 staande in Bakkum nabij de vosse-vaart. Te beginnen in het bos van Hk. van Waveren, om tien ure, en, na afloop in den Polder, om twee ure in Bakkum

 

6. Database nr.: 00264  
JACHT EN VISSERIJ TE HUUR.
Jachtseizoen           (13 Juli 1854)   
Voor het aanstaande Jachtseizoen , wordt te HUUR aangeboden 1 De WILDRIJKE JACHT, in de gemeente Castricum en Bakkum, over ene uitgestrektheid uitmuntende, meest langs de Duinkant gelegen Bossen, Wei en Bouwlanden, van ongeveer 800 Bunders; het Kooirecht daar buiten gerekend =. 2o De visserij in de schulpstetvaart alle andere Gemeente en polderwateringen onder het gebied van Castricum en Bakkum.
De gegadigden worden verzocht, zich voor of uiterlijk op den 20sten Juli schriftelijk en
franco aan het Plaatselijk- Bestuur aan te melden, met opgaven der prijs die zij
(voor ieder Perceel afzonderlijk) er voor willen geven, zullende dezelven aan de hoogste
Inschrijvers worden gegund.

 

7. Database nr.: 00273  
VERSLAG WEGENS DEN STAAT VAN DE LANDBOUW IN NOORD-HOLLAND 1851
Geoogst te Castricum           (29 Maart 1852)   
FIJNE ZADEN Het kanariezaad slaagde over het geheel matig alleen het koegras luiden de berichten gunstig; op ene plaats werden daar zelfs 45 mudden per bunder geoogst. het verbouw van Franse kanariezaad neemt toe;van het zaad daar echter de bollen daarvan 1/3 groter dan van het gewone kanariezaad zijn is de uitwerking van het zaad moeilijk. Het Karwijzaad leed
van de veldrotten, die op den karwawortel azen; doch slaagde wel, in de Langedijker gemeenten en te Warmenhuizen 30 mudden p.b.; het mud gold F 11. Ook Korianderzaad gaf redelijk in eerstgenoemde gemeenten gemiddeld 50 mud P.B. Het UIJenzaad leverde een ruim gewas. Het verbouw van vetzaad bepaalde zich weder tot een paar gemeenten en een geringe hoeveelheid. Er werden geoogst te Castricum 1250, te Egmond Binnen zelf 1150 en nog die gemeente Rinnegom 1000 Ned vetzaad, welke werden verkocht werden verkocht tegen F 25 de NED.C. Aan de markt te Alkmaar werden verhandeld; 2348 mudden kanariezaad gemiddeld f 7 mud, 356 1/2 mudden f 7 per mud, en per mud, en 356 1/2 mudden mosterdzaad tegen f9 per mud

 

8. Database nr.: 00325  
Processen- vebaal
Spoorwegen           (28 Augustus 1851)   
Gezien de processen-verbaal van de zittingen der commissie uit de gedeputeerden van Noord-Holland, welke, ingevolge art.10 der wet van 28 Augustus 1851(staatsblad No 125), in de gemeenten Alkmaar, Heilo,limmen, Castricum,Heemskerk, Uitgeest, Assendelft,Wormerveer, Zaandijk, Koog aan De Zaan,en Zaandam zitting heeft gehouden, ten einde de bezwaren der bezwaren der belanghebbenden aan te horen, nadat aan de bepalingen van art: 11 en 12 der wet was voldaan,
Hebben besloten en besluiten:
ten behoeve van den aanleg van den spoorweg van Alkmaar naar IJdijk, zullen ten algemenen nutte, in het publiek belang en ten name van den Staat, ter uitvoering van de wetten van 18 Augustus 1860 (Staatsblad no.45) en van 11 Juni 1864 (staatsblad'no. 75) worden onteigend de eigendommen in de gemeenten Alkmaar, Heilo, Limmen, Castricum, Heemskerk, Uitgeest,Assendelft, Wormerveer, Zaandijk, Koog aan de Zaan en Zaandam, aangeduid in het plan en de kaarten, welke ingevolg art.12 der wet van 28 Augustus 1851 Staatsblad no 125) ter inzage van een ieder hebben gelegen, en vermeld op den op de staat bij dit besluit gevoegd. Onze Minister van Binnenlandse aken is belast met de uitvoering van dit besluit, 't welk in de Staatscourant, en in de Haarlemse en Alkmaarse Courant zal worden geplaatst.
WILLEM.
De minister van Binnenlandse zaken,
Thorbecke.

 

9. Database nr.: 00403  
Strandvonderij
Aanspoelsels           (23 December 1854)   
DE BURGEMEESTERS VAN HEEMSKERK EN CASTRICUM EN WIJK AAN ZEE en DUIN, roepen bij deze voor de eerste maal op, de rechthebbenden op een stuk kiel, STENG,EN 4 DEKDELEN, een stuk STEVEN en een WRAK van een schip, ene SCHEEPSBOOT, 9 BALKEN (door brand beschadigt) 20 DELEN, 1 VAT fust bier gemerkt AH en FK, alles onder hunne ressorten aangespoeld en te Wijk aan Zee geborgen, om, voorzien van de vereiste bewijzen tot reclame, zich daartoe binnenden wet bepaalden tijd bij hen aan te melden.
Heemskerk, J.RENDORP VAN MARQETTE.
23 December 1854 C.STUMPIUS.

 

10. Database nr.: 00476  
Domeinen. verpachting van Jachtrecht
Verpachting           (14 September 1852)   
Kantoor der Registratie en Domeinen te Zaandam.
Ministerie van Financien.
DOMEINEN.VERPACHTING VAN JAGTRECHT.
Op DINSDAG 14 sEPTEMBER 1852, des Voormiddags ten Elfde Ure, zal door de Ontvanger der registratie en Domeinen te ZAANDAM, ten overstaan van den aldaar residerenden Notaris W.SMIT, in het logement den OTTER, te ZAANDAM, bij opbod en Afslag in het openbaar voor den tijd van Drie of Zes Jaren worden verpacht:
HET RECHT VAN DE JACHT OP WATERWILD IN DE WIJKERMEER,vroeger genaamd Velzermeer, onder Brederode gelegen nabij de Gemeente Beverwijk, waarvan de Voorwaarden ter lezing liggen ter Directie van den Heer Directeur der Registratie en Dmoneinen van de
Provincie Noord-Holland en Utrecht, op het Oost-indische huis te Amsterdam,ter Secretarie der gemeenten Beverwijk, Velsen,Wijk aan Zee en Duin, Heemskerk en Castricum en ten kantore van de Ontvanger en Notaris, beide voornoemd.

 

11. Database nr.: 00494  
STRANDVONDERIJ
Strandvonderij           (25 April 1854)   
De Burgemeester van Heemskerk en Castricum roept voor de vierde maal op, de Rechthebbenden op een vat ROBBETRAAN(ongemerkt), 1 stuk MAST , RA, 2 DEKBALKEN en 2 DEKDELEN. Alles sedert 1o. Januari aangespoeld en te WIJK aan ZEE geborgen; om voorzien van de vereiste bewijzen tot reclame zich daartoe binnen den Wet bepaalde tijd bij hem aan te melden.
J.RENDORP VAN MARQUETTE.
Heemskerk, 25 Maart 1854

 

12. Database nr.: 00507  
ARMENWEZEN
Armoede           (11 Augustus 1852)   
Toestand gunstig. De bedelingen minder dan in 1850, hoewel dat jaar reeds gunstig geteld werd.Dit wordt toegeschreven aan de gunstige uitkomsten van de landbouw, de vissrij, den gunstige toestand der fabrieken en de uitbreiding van den handel in sommige gemeenten,doch vooral aan den goedkopen prijs der levensmiddelen en de zachte
weersgesteldheid gedurende den winter. toenemend was echter de armoede in de vissersdorpen aan de Noordzee te Medenblik, Castricum, Velzen en Heemstede.

 

13. Database nr.: 00515  
Strandvonderij
Strandvonders           (3 December 1854)   
DE BURGEMEESTER van HEEMSKERK en CASTRICUM Wijk aan ZEE en DUIN roepen bij deze ten vierden male op de regthebbenden op een Stuk KIEL, STENG en 4 DEKDELEN een stuk STEVEN en een WRAK van een schip, ene SCHEEPSBOOT, 9 BALKEN (door brand beschadigd) 20 DELEN, 1 VAT TEER en 18 WATERVATEN , alles zonder kenbare merken, een Fust BIER, gemerkt AH en FK en een ROL van een visschuit gemerkt A.C.D., alles onder hunne Ressorten aangespoeld en te Wijk aan Zee geborgen, om voorzien van de vereiste bewijzen tot reclame zich daartoe binnen den Wet bepaalden tijd bij hen aan te melden.
Heemskerk 3 December 1854 J.RENDORP VAN MARQUTTE.
c. STUMPHIUS.

 

14. Database nr.: 00524  
Strandvonderij
Strandvonderij           (3 December 1854)   
De BURGEMEESTERS van HEEMSKERK en CASTRICUM en van WIJK AAN ZEE en DUIN roepen bij deze ten vierden male op, de Techthebbenden op een stuk kiel, Steng en 4 Dekdelen een stuk STEVEN en een WRAK van een Schip, ene SCHEEPSBOOT, 9 BALKEN (door Brand beschadigt), 20 DEELEN, 1 Vat teer en 18 WATERVATEN, alles zonder kenbare merken, een Fust BIER, gemerkt AH en FK en een ROL van een Visschuit, gemerkt A.C.D., alles onder hunne Ressorten aangespoeld en te Wijk aan Zee geborgen , om, voorzien van de vereiste bewijzen tot reclame zich daartoe binnen den bij de Wet bepaalden tijd bij hen aan te melden.
Heemskerk J.RENDORP VAN MARQUETTE
3 December 1854. C.STUMPHIUS.

 

15. Database nr.: 00720  
ROTTERDAM , den 27 December strandingen
Strandingen           (31 December 1852)   
28ste boekjaar der Noord- en Zuid-Hollandsche Reddingmaatschappij.Bij het stranden van 7 schepen te weten: bij Holm op Ameland den 23 November 1851; tussen Katwijk en Noordwijk
den 8 October 1852; tussen Wijk aan Zee en Egmond den den 8 October 1852; bij Terschelling den 9 October 1852 en bij Texel den 26 October 1852, zijn gedurende dit
jaar 47 schipbreukelingen gered, terwijl den 12 Januari 1852 bij Huisduinen en den 6 October 1852 bij Schiermonnikoog, belangrijke hoezeer nutteloze pogingen tot redding hebben plaats gehad, de wijl het later bleek dat zich op de gestrande schepen gene personen bevonden. Bij de redding te Terschelling en te Schiermonnikoog gingen twee der reddingboten geheel verloren.

 

16. Database nr.: 00744  
Zij leverden onder ABERCROMBIE tegen Brune in de Zijpe (in 1561 en 79 drooggemalen) een veldslag, en behaalden
Veldslag           (1855)   
Enig voordeel (10 Sept)hetwelk door laatst genoemden Bevh. in de omstreken van Bergen op het Eng-russ. leger werd gewroken(17sept). Er was namelijk ene versterking gekomen van 10 d. Engelsen onder 's Konings2 z. Frederik (15 sept, geb. 1763 overleden 1827), Hertog van York, 13 d. russen onder Gen. Herman (17 sept). Een 3'maal waren zij gelukkiger (3 oct) Doch 3 dagen later ontvingen zij bij Castricum en Bakkum de nederlaag,en werden gedwongen terug te trekken (6 oct). Den laatsten october was dit leger ingescheept en vertrokken.- Zo mislukte deze inval tot herstel van het stadhouderschap, waarbij men over het vertrek, wegens hunne onbegrensde verwoestingen, algemene vreugde betoonde; en zich zekerlijk niet voorstelde, dat onze rampen onder de Fransen tot zulk ene verbazende hoogte zouden klimmen, evenmin als dat later diezelfde Prins, die men destijds bestreed,
als de eerste Koning van Nederland zou ingehuldigd worden.

 

17. Database nr.: 00754  
Houtveiling
Duinontginning           (2 Januari 1852)   
Op Vrijdag 2 Januari 1852, in de herberg te Castricum, van allerhande soorten zwaar HAKHOUT, staande in de Duinontginning van ZKH Prins Frederik der Nederlanden, onder Castricum en in de Duinen en Bossen van Jonkheer Mr. D. T. Geversvan Endegeest, onder Castricum en Heemskerk.
 

18. Database nr.: 00790  
HOUTVERKOPING,in de duinen ,van Koning WILLEM FREDERIC,
Houtverkoping           (31 December 1851)   
Majesteit Koning WILLEM FREDERIC, en in de Duinen en verdere bossen van de HEER GEVERS van
ENGEGEEST, te Castricum, op Dinsdag den 5 den Januari 1841.

 

19. Database nr.: 00846  
Teelt vetzaad
Verbouw           (1-1-1855)   
Ook neemt de teelt van vetzaad in de gemeenten Egmond-binnen, Castricum en Heemskerk af, omdat dit product, door een surrogaat vervangen, niet gelijk vroeger in trek is. Het weinig verbouwde slaagde anders redelijk.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 26 april 2020