Zoekresultaat:    Strandvonderij   (in veld: Rubriek)     

Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Aantal gevonden publicaties : 61   (uit: 879)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 00017  
Oproeping van rechthebbenden
Strandvonderij           (3 December 1917)   
Een Scheepsboot, merk Osel kork ";2 Roeiriemen; 6 Omhulsels van gedemonteerde mijnen; enig Wrakhout; . ijzeren vat Methyl alcohol (Jenever) inhoudend ad 385 liter, een houten vat, inhoudend ad 224 liter rode wijn, e. a. zonder merk.
De Burgemeester van Castricum J. MOOIJ.
Castricum 8 December 1917

 

2. Database nr.: 00018  
Verkoop van strandvondsten
Strandvonderij           (3 April 1925)   
De Burgemeester- Strandvonder Lommen der gemeente te CASTRICUM zal op 14 April 1925, des v.m. te 10 uur precies aan de Zeeweg aldaar publiek verkopende navolgende strandgoederen aldaar publiek verkopen de navolgende strandgoederen: 1 vat zwarte pik, gemerkt Londen, 9 Battings en 3 platen gemerkt S. A. V.O., Een partij schroten gemerkt met blauwe stip en N. X. T., dennenpalen, kisten, ladders, loopbrug, vaten, breels, schoten, luiken , kuipen, balken, battings, mast, baalkurk, trap en netwerk, alles ongenummerd.
hij roept tevens op reclamanten van bovenstaande goederen.
Castricum 3 April 1925
De Burgemeester- Strandvonder LOMMEN

 

3. Database nr.: 00024  
Strandvonderij het BRIKSCHIP Wiliam Packet.
Strandvonderij           (13 April 1858)   
STRANDVONDERIJ.
De Burgemeester van Velzen,als belast met het beheerder strandvonderij in die gemeente is voornemens ten overstaan van een daartoe bevoegd ambtenaar, op Dinsdag
13 April 1858, des voormiddags ten elf ure, te Wijk aan Zee, om contant geld te doen verkopen.
1. HET BRIKSCHIP William Packe, liggende op het strand der gemeente Velzen met inbegrip der lading Steenkolen van 311 Engelse tonnen, voor zo verre die in hetzelve tonnen mocht aanwezig zijn:
2. de van voormeld Brikschip geborgen RONDHOUTEN, ZEILEN, SCHEEPSBOTEN, WATERVATEN,
IJZER- EN TOUWWERK.
3.de nog bij de strandvonderij der gemeenten Velzen, Heemskerk en Castricum aanwezige strandgoederen bestaande in ene partij NIEUWE WERKHOUT, ROND - EN WRAKHOUT, IJZER EN KOPERWERK, en hetgeen verder ter verkoop zal worden aangeboden.

 

4. Database nr.: 00030  
BEVERWIJK . Veiling voorwerpen van gestrand Barkschip Wihelmina Frederica te Castricum
Strandvonderij           (17 September 1860)   
& BEVERWIJK, 7 oktober. De veiling der gedeeltelijke lading en voorwerpen van het op 17 September onder Castricum gestrande barkschip Wilhelmina Frederika heeft ongeveer f 3300 opgebracht.Bij het begin van de veiling sprak men weder van een schip,dat, op de hoogte
van Wijk aan Zee, in gevaar was, koers zettend om de Zuid. Hoewel sommigen de hoop voeden dat hij nog in volzee zou kunnen komen, bleek het echter spoedig dat de opzichter der strandvonderij te Wijk aan Zee juist had gezien dat zijne stranding onvermijdelijk was. Tegen den middag het om de Noord gewend hebbende, was schip omstreeks 4 uren weder voor Wijk aan Zee op ongeveer 3 mijlen van de kust en deed blijkbaar door kracht van zeilen alle moeite om de vreselijke branding te ontkomen. Met vrees en kommer zag men het schip daar schijnbaar nog rustig heen zeilen , enen bijna wissen ondergang tegemoet gaande, tot dat de vallende duisternis het aan de oog onttrok. Van de 13 ongelukkige schepelingen mocht slechts een jongeling zijn leven redden, terwijl de 12 overigen allen zijn omgekomen.

 

5. Database nr.: 00033  
Strandvonderij van Heemskerk en Castricum Castricum en van Wijk aan Zee en Duin.
Strandvonderij           (3 December 1854)   
De BURGEMEESTERS van HEEMSKERK en CASTRICUM en WIJK AAN ZEE en DUIN,roepen bij deze ten vierde male op de Rechthebbenden op een stuk KIEL, STENG en 4 DEKDELEN een stuk STEVEN en een WRAK van een schip, ENE SCHEEPSBOOT, 9 BALKEN ( door brand beschadigd), 20 DEELEN, 1 VAT TEER en 18 WATERVATEN, alles zonder kenbare merken, een Fust BIER, gemerkt AH EN FK en EEN ROL van een vissersschuit gemerkt A.C.D. alles onder hunne Ressorten aangespoeld en te Wijk aan Zee geborgen, om voorzien van de vereiste bewijzen tot reclame zich daartoe binnen den bij de Wet bepaalden tijd bij hen te melden.
Heemskerk J.RENDORP VAN mARQUETTE.
3 December 1854. C.stumpius

 

6. Database nr.: 00034  
Strandvonderij Heemskerk en Castricum. J.RENDORP VAN MARQUETTE HEEMSKERK EN CASTRICUM
Strandvonderij           (15 Januari 1862)   
Strandvonderij de regthebbenden op 77 Noorse Delen, merendeels gemerkt C en 1 Ra, onder het ressort van Heemskerk; op 1 Mast, 2 stukken Mast, 2 Balken en Noorse Delen,onder ressort van Castricum; en op 30 Noorse delen, gemerkt C en 1 watervat onder het ressort van Wijk aan Zee aangespoeld, worden bij deze voor de tweede maal opgeroepen, om voorzien van de vereiste bewijzen tot reclame, zich daartoe binnen den bij de Wet bepaalden tijd aan te melden bij ondergetekende Burgemeester dier Gemeente
Heemskerk en Castricum
30 December 1862. J.RENDORP VAN MARQETTE.
J.J.DELRUEL

 

7. Database nr.: 00036  
Het WRAK van Stoomschip ,,VRIJHEIT " VERKOOP bij de strandvonder den Heer KLAAS VAN DEN BERG te Castricum
Strandvonderij           (13 Februari 1903)   
Wijk aan Zee,26 januari 1903 De Vrijheit strandde tussen Wijk aan Zee en Castricum in een vliegende storm Ook in Castricum spoelden lading aan van het gestrande Stoomschip VRIJHEIT'' met als dezelfs nog inhebbende lading stukgoederen stukgoederen en aan boord bevindenden inventaris; alsmede een partij manufacturen, katoen, naaigaren, sajet, wol, enz. enz; een grote partij nieuwe schoenen, aardewerk,koperwerk, scheepsinventaris, wrakhout, en hetgeen meer te verkoop zal worden aangeboden.
TE CASTRICUM
op WOENSDAG 18 FEBRUARI 1903 1903, des morgens te 11 uur op e boerderij van de strandvonder de Heer KLAAS VAN DEN BERG van de navolgende goederen als:
manufacturen, katoen, een partij nieuwe schoenen (140 paar, scheepsinventaris, wrakhout en hetgeen meer ter verkoop zal worden aangeboden.
De te verkopen goederen zijn geborgen uit het bovengemelde gestrande schip.
De verkoping geschiedt tegen contante betaling.

 

8. Database nr.: 00037  
Strandvonderij. Het Brikschip Wiliam Packet. Verkoop van stukgoederen te Castricum
Strandvonderij           (13 April 1858)   
De Burgemeester van Velsen, als belastmet het beheer der strandvonderij in die gemeente, is voornemens ten verstaan van een daartoe bevoegd ambtenaar, op Dinsdag, de 13 April 1858, des voormiddags ten elf ure te Wijk aan zee, om contant geld, te doen verkopen;
1e HET BRIKSCHIP Wiliam Packet, liggend in zee of op strand der gemeente Velsen, met inbegrip der lading steenkolen van 311 Engelse tonnen, voor zoverre die in hetzelve nog mocht aanwezig zijn.
2e; van vermeld Brikschip geborgen RONDHOUTEN, ZEILEN, SCHEEPSBOTEN,WATERVATEN, IJZER en TOUWWERK.
3e;de nog bij de strandvonderij der gemeenten Velsen,Heemskerk en Castricum aanwezige strandgoederen bestaande in ene partij NIEUW-WERKHOUT, ROND- en WRAKHOUT, IJZER-EN KOPERWERK,en hetgeen verder ter verkoop zal worden aangeboden.
Zegt het voort.

 

9. Database nr.: 00040  
Oproeping van de rechthebbenden van na te melden strandgoederen .De Burgemeester van Castricum kommen
Strandvonderij           (14 Mei 1919)   
1 stuk mast, 1 balk, 1 giek 67 stukken wrakhout 14 Luiken 2 houten roosters, 1 nieuwe batting, 5 nieuwe schroten, 1 vat carboleum, 1 IJzeren boei en 9 gedemonteerde mijnen.
De Burgemeester van Castricum,
LOMMEN.

 

10. Database nr.: 00045  
Het landschap onder Castricum betreffende jacht en visscherij en Strandvonderij.
Strandvonderij           (15 Juli 1914)   
De Indeling van het nieuwe college van Gedep.staten van Noord-Holland. vvor de waterstaats-en waterschapzaken, benoemingen voor ongevallenwet, de beroepswet en voor de leggers der vroegere hinderwet en voor reclamatien tegen de directe belastingen de heren ketelaar en J.N. Hendrix; voor de financiele zaken en voor de zaken het hoger -
middelbaar- en lager onderwijs de heren A.H.Gerhard en dr H.F.R Hubrecht; voor de zaken betreffende het armwezen en voor de reglementen en verordeningen, behalve die der waterschappen en voor de zaken betreffende de militie, de landweer en den landstorm voor drankwet, gezondheidsraad, woningwet, Kamers van Arbeid, Krankzinnigenwezen de heren jhr. mr. D.E. van Lennep en A.W.Michels;voor de zaken betreffende de jacht en visserij en voor het landschap onder Castricum de heren mr. Ketelaar en Jhr. mr. D.E. van Lennep; voor de zaken betreffende de strandvonderij de heren Th.M.Ketelaar en A.W. Michels. Voor de zaken betreffende de Provinciale ambtenaren de heren A.H. Gerhard en J.N. Hendrix.

 

11. Database nr.: 00046  
Oproeping door Burgemeester J.Mooij van Castricum
Strandvonderij           (16 Januari 1917)   
OPROEPING van de rechthebbenden op 15 KISTJES Margarineboter ongeveer 180 kg.
De Burgemeester van Castricum:
J.MOOIJ.

 

12. Database nr.: 00048  
Oproeping van Reclamanten te castricum aangespoelde verkochte strandgoederen.
Strandvonderij           (17 maart 1930)   
Voor de navolgende te Castricum aangespoelde en aldaar verkochte strandgoederen:
1 karrevrachten wrakhout en 2 zware planken; 7 karrevrachten nieuw gezaagd hout (schroten) gemerkt W. X. P.; 2 ladders, 2 ledige vaten en wrakhout; 2 luiken ; 1 balk (stuk) en wrakhout;enige karrevrachten wrakhout waaronder richters; 2 vrachten wrakhout, waaronder 5 kolders, 1 trap, plank en wrakhout; 110 vrachten nieuw gezaagd wrakhout, waaronder, waaronder schroten, planken en battings.
Castricum 17 Maart 1930.
De Burgemeester- Strandvonder LOMMEN.

 

13. Database nr.: 00050  
Op de Boerderij van den Sub - Strandvonder den Heer KLAAS VAN DEN BERG ,
Strandvonderij           (18 Februari 1903)   
Van de navolgende goederen als: manufacturen, katoen, een partij nieuwe schoenen (140 paar), scheepsinventaris, wrakhout en hetgeen meer ten verkoop zal worden aangeboden.
De te verkopen goederen zijn geborgen uit bovengemelde gestrande schip.
De verkoping geschiedt tegen CONTANTE BETALING.

 

14. Database nr.: 00051  
Oproeping door Burgemeester van Castricum J.C. Mooy voor verkooping van strandgoederen.
Strandvonderij           (16.01.1917)   
Of van de na te melden strandgoederen of van de zuivere opbrengst daarvan: 1 vat machineolie, 2 lege vaten en enig wrakhout e. a. zonder merk.
de Burgemeester van Castricum,
J. C. MOOY.

 

15. Database nr.: 00052  
Reclame op den rechthebbende op de zuivere opbrengst
Strandvonderij           (18 October 1895)   
Van de op den rechthebbende op de zuivere opbrengst van de op 13 Augustus 1895 J . van Castricum L. aldaar verkochte plusminus 290 BALKEN, merk R.K., op het strand zijner gemeente aangespoeld.
De Burgemeester van Castricum.
I. MOOY.
Castricum, 18 Oktober 1895

 

16. Database nr.: 00055  
Oproering Strandvonderij. De Burgemeester van Castricum J.MOOIJ
Strandvonderij           (22 Februari 1916)   
Oproeping van de rechthebbenden van na te melden strandgoederen of van de zuivere opbrengst daarvan: enige breels, een leeg vat, een stuk rond hout, 2 vaten traan en een vat roden wijn a' 200 liter
 

17. Database nr.: 00057  
De burgemeester-strandvondsten voornoemd ; Sloet roept reclamanten
Strandvonderij           (22.september 1940)   
Op voor de volgende te Castricum aangespoelde strandgoederen; Partij ongemerkte luiken 742 palen en diverse lengt, partij grenen en vuren balken en planken enig wrakhout, 1 vlot, ongemerkt en 12 stuks brandslangen.
De Burgemeester- strandvonder voornoemd: SLOET.

 

18. Database nr.: 00059  
Oproeping van de reclamanten . De Burgemeester - Strandvonder van Castricum , Lommen
Strandvonderij           (28 December !921)   
11 Breels, 4 breelstouwen, 4 stukken wrakhout, 7 lege vaten, 1 hok, 2 deksdelen, 1 tros,
2 planken (ongemerkt) 80 battings (gedeeltelijk gemerkt A.T.E.R.E, en W.C.B.), 1 zoetwatertank, 7 Noorse platen ( gemerkt A.H.B.) e 1 balk (ongemerkt).
De Burgemeester-strandvonder van Castricum.
LOMMEN

 

19. Database nr.: 00060  
Strandgoed te castricum aangespoeld en aldaar verkochte Strandgoederen .
Strandvonderij           (25 November 1932)   
3 vrachten wrakhout, 5 luiken; 3 vrachten battings gemerkt B; 4 karrevrachten Luiken, sparren en wrakhout, waaronder luiken, planken, battings en lege vaten; 2 karrevrachten
Noorse delen, luiken, wrakhout, en ribben; 2 karrevrachten planken, stukken wrakhout een pomp en sparren;
3 karrevrachten stukken zwaar hout.
De Burgemeester- Strandvonder.
LOMMEN

 

20. Database nr.: 00061  
Oproeping van rechthebbenden op de navolgende strandgoederen.
Strandvonderij           (24 December 1917)   
Of de zuivere opbrengst daarvan: 19 grenen balken , 25-10 voet lang, een stuk mast, een omhulsen van een gedemonteerde mijn, een leeg vat en 2 planken, alles zonder merk.
De Burgemeester van Castricun J. MOOY.

 

21. Database nr.: 00062  
Oproeping van de rechthebbenden op de navolgende Strandgoederen .
Strandvonderij           (26 Mei 1916)   
Of de zuivere opbrengst daarvan:
30 luiken, 21 Battings, 3 planken, een stuk rondhout, 2 roeiriemen, enige hoepels, 5 pakken manden, een schut, eiken balkje, 2 stukken boot, een scheepstrap, een laadboom, ongev. 50 kilo lood en 1.5 kilo koper een enig wrakhout e. a. zonder merk.

De Burgemeester van Castricum. J. Mooij.

 

22. Database nr.: 00065  
Oproeping van de rechthebbenden
Strandvonderij           (23 April 1923.)   
Of de navolgende strandgoederen of de zuivere opbrengst daarvan:
30 luiken, 21 battings, 3 planken een stuk rondhout, 2 roeiriemen, enige hoepels, 5 pakken manden, een schut, een eiken balkje, 2 stukken boot, een scheepstrap,een laadboom, ongeveer 50 kilo lood en 1.5 kilo koper en enig wrakhout e. a. zonder merk.
De Burgemeester van
Castricum:
J.MOOIJ.

 

23. Database nr.: 00072  
Oproeping van rechthebbenden
Strandvonderij           (24 December 1917)   
Op de navolgende strandgoederen of de zuivere opbrengst daarvan: 19 grenen balken, 25-40 voet lang, een stuk mast, een omhulsel van een gedemonteerde mijn, een leeg vat en 2 planken, alles zonder merk.
De burgemeester van Castricum
J.Mooij

 

24. Database nr.: 00073  
De Burgemeester - strandvonder van Castricum . Lommen
Strandvonderij           (29 December 1921)   
De Burgemeester-Strandvonder van Castricum op ter reclame van het netto provenu van 26 wagens nieuw gezaagd hout, aangespoeld op 6 en 7 November 1921 op het strand onder de gemeente Castricum, waarvan enkele stukken zijn gemerkt H. kroontje C.
De Burgemeester-strandvonder voornoemd LOMMEN.

 

25. Database nr.: 00074  
Onder de gemeente castricum Opperstrandvonder voornoemd H.Zaalberg
Strandvonderij           (29 April 1868)   
Onder de gemeente Castricum: Een stuk van een schip bij aanspoeling dadelijk verkocht voor F 7.25,drie vaten teer, ene partij touwwerk, ene partij houtwerk en ene scheepsboot gemerkt YAUNOUTH,negentien Noordse delen gemerkt RT,een Dekbalk en enig wrakhout.
Castricum en Heemskerk 29 April 1868.
De Burgemeester Opperstrandvonder voornoemd,
H.ZAALBERG

 

26. Database nr.: 00105  
Oproeping van rechthebbenden op de na te melden strandgoederen.
Strandvonderij           (3 December 1917)   
of de zuivere opbrengst daarvan: Een Scheepsboot merk: ,,Ouselkork"; 2 Roeiriemen; 6 Omhulsels van gedemonteerde mijnen; enig Wrakhout; 1 ijzeren vat Methyl alcohol (Jenever) inhoudend ad 385 liter, een houten Vat, inhoudend ad 224 liter Rode wijn, e.a. zonder merk.
De Burgemeester van Castricum
J.Mooij.
Castricum 3 December 1917.

 

27. Database nr.: 00109  
Oproeping door de strandvonder van Castricum Burgemeester Boreel
Strandvonderij           (3 December 1882)   
Aan het strand der gemeente Castricum gespoelde goederen: vier balen Hennep, Een eiken balk ongemerkt, Een kist met kleren, Een ra ongemerkt, Twee nieuwe delen, Enige vast- en wrakhout
 

28. Database nr.: 00112  
Oproeping Door de Burgemeester van Castricum J.Mooy
Strandvonderij           (29 September 1900)   
Ter reclame van de rechthebbenden op de z. opbrengst van de van de volgende STRANDGOEDEREN:wrak en sloophout, 2 grenen Balken, 2 id. Planken, 20 gekloofde mijnpalen en zonder merk en een grenen plank P. F.
De Burgemeester van Castricum
J.Mooy.
Castricum 29 September 1900

 

29. Database nr.: 00113  
Burgemeester Boreel strandvonder van Castricum
Strandvonderij           (4 Maart 1879.)   
Roept ter reclame op de rechthebbende op de zuivere opbrengst der navolgende op het strand zijner gemeente aangespoelde en verkochte GOEDEREN, als 110 Noorse delen, ongemerkt, enige Rond- en wrakhout en een scheepsbeeld,voorstellend Mr. Thorbecke.
 

30. Database nr.: 00115  
Burgemeester Boreel roept ter reclame van aan gespoelde en verkochte goederen .
Strandvonderij           (7 Mei 1885)   
De Burgemeester van Castricum roept ter reclame op de rechthebbenden op de zuivere opbrengst der volgende op het strand aangespoelde en verkochte Goederen als:
2 Eiken dekbalken,
1 stuk Mast,
1 Waterkist,
1 Zeil,
1 Kist,
16 Spalhouten, en Rondhout.
Castricum, 7 Mei 1895,
De Burgemeester
Boreel.,

 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 8 maart 2020