Zoekresultaat:    Strandingen   (in veld: Rubriek)     

Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Aantal gevonden publicaties : 172   (uit: 879)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 6 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4   5   6       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 00002  
Stranding stoomschip Kanzler van Hamburg naar Amsterdam.
Strandingen           (Maassluis 21 Januari 1896)   
Volgens rapport zit bij Castricum een groot stoomschip op strand. De sleepboot Simson en vletter lieden vertrokken derwaarts van uit IJmuiden. later bericht. Het gestrande stoomschip Kanzler, van Hamburg naar Amsterdam bestemd, om voor Oost-Afrika bij te laden. Het schip zit hoog op strand en langs de kust.
 

2. Database nr.: 00004  
Ingezonden brief over aantijgingen tegen de Reddingscommissie van Egmond bij stranding van een schip tussen Bakkum en Egmond.
Strandingen           (1 April 1878)   
Zie ook 00005 en 00006.
Nogmaals wenschen wij terug te komen op de droevige Die den 8sten Maart j.l. plaats gehad te Egmond a/zee. Wij zoude de pen hebben laten rusten, doch nu men goedgevonden heeft ons eerste bericht verdacht te maken en ons te beschuldigen van boosaardige inzichten mogen wij zulks niet doen.
De protesterenden heren beginnen met te zeggen, dat wij ons schuldig gemaakt hebben aan schandelijke aantijgingen tegen de Reddingscommissie ingebracht. Het is verschrikkelijk! Intussen hebben wij ons vorig bericht de Reddingscommissie niet eens genoemd, maar alleen den verantwoordelijken hoofdpersonen dier Commissie. Het waren overigens gene schandelijke aantijgingen ,)) die uit onze pen voortkwamende, maar gegronde grieven.- De protesterende heren, die de vraag niet willen beslissen, of bij deze schipbreuk nog redding mogelijk was, hadden dan ook maar liever moeten zwijgen, want daarop kwam het hier juist aan. Zij hadden moeten bewijzen, dat de redding in de gegeven omstandigheden

 

3. Database nr.: 00005  
Vervolg van nr. 00005
Strandingen           (1 April1878.)   
Omstandigheden onmogelijk was, welke pogingen men ook zou hebben aangewend. Zij hadden moeten bewijzen, dat men alle mogelijke middelen in het werk gesteld heeft om de schipbreukelingen te redden. Dat het geen mooi weeren de zee onstuimig was behoeft niet gezegd te worden, want mooi weer stranden de schepen gewoonlijk niet. Dat er echter in veel ongunstiger omstandigheden duizenden van schepelingen gered zijn valt te betwijfelen. Toen hier de Ulysse strandde, was de zee ook vrij oproerig; bovendien lag dat schip in zee dan de Amalia, en toch heeft men de gehel bemanning gered. Het behoort zeker wel tot de zeldzaamheden, dat een schip aan de vasten wal op korten afstand van het strand, schier met man en muis vergaat, gelijk wij dat hier hebben moeten beleven. De feiten in ons eerste bericht medegedeeld, heeft men niet trachten te weerleggen; zij behouden derhalve hunne gehele waarde. Feiten zijn dan ook koppig, en laten niet zelden sporen na, die door al de wateren der Egmonder zee niet kunnen uitgewist. Wij vragen wederom: Waarom heeft men niet reeds voor, of tijdens de
 

4. Database nr.: 00006  
Vervolg van 0005
Strandingen           (1 April 1878)   
Zie ook 00004. Stranding van de Amalia de reddingsboot in gereedheid laten brengen en beschikbaar gesteld?De Bevoegde autoriteit was toch reeds vroeg genoeg opmerkzaam gemaakt op hetgeen er stond te geschieden. Onze protesterende mannen zeggen nu we, dat de reddingsboot zich in de onmiddellijke in de schuur stond,die, het valt niet te ontkennen,niet ver van het strand verwijderd is.Waarom heeft men slecht twee vuurpijlen afgeschoten? Hier verzuimen onze protesterende heren te zeggen, dat van den tweeden Pijl de lijn brak. Zouden zij misschien daarbij hunne bedoeling hebben? Wij vragen: Zijn tien mensenlevens dan geen vuurpijl meer waard? Het komt ons haast zo voor, want of bij de schipbreuk nog redding was mogelijk geweest, wil men niet eens beslissen; dat schijnt dus een quaestie van ondergeschikt belang zijn
 

5. Database nr.: 00007  
Stranding Amalia
Strandingen           (1 April 1878)   
omstandig onmogelijk was, welke pogingen men ook zou hebben aangewend. Zij hadden moeten bewijzen dat men alle mogelijke middelen in het werk gesteld heeft om de schipbreukelingen te redden. Dat het geen mooi weer en de zee onstuimig was, Behoeft niet gezegd te worden, want bij mooi weer stranden de schepen gewoonlijk niet. Dat er echter in veel ongunstiger omstandigheden duizenden van schepelingen gered zijn, valt niet te betwijfelen. Toen de hier de ULYSSES strandde, was de ook vrij oproerig; bovendien lag dat schip vrij wat dieper in zee dan de AMALIA en toch toch heeft men de gehele bemanning gered. Het behoort zeker wel tot de zeldzaamheden, dat een schip aan de vaste wal, op korten afstand van het strand, schier met man en muis vergaat,gelijk wij dat hier moeten beleven.
De feiten in ons eerste bericht medegedeeld heeft men niet trachten te weerleggen; zij behouden derhalve hunne gehele waarde. Feiten zijn dan ook koppig, en laten niet zelden sporen na, die door al de wateren der Egmonder zee niet kunnen uitgewist. Wij vragen wederom heeft men niet reeds voor, of althans tijdens de

 

6. Database nr.: 00015  
Kofschip Toeval gestrand.
Strandingen           (3 December 1856)   
Vrijdag is onder het ressort Castricum een scheepje met haver en boonen gestrand, waarvan de equipage, uit vijf man bestaande, door de Egmonder reddingsboot behouden aan wal gebracht.
De naam van dit vaartuig is het kofschip Toeval, kapitein D. Graafhuis, van Harlingen naar Yarmouth bestemd, Schip en lading zijn waarschijnlijk verloren.

 

7. Database nr.: 00026  
Stranding van Fradestrando van Kapitein Aasulden (Zweden)
Strandingen           (9 Juli 1875)   
Velzen 23 Oktober De Zweedse bark ,, Henriette" , kapitein Aasulden, van Fradestrande (Zweden) naar Londen. De Reddingsboten van Wijk aan Zee en Zandvoort werden in zee gelaten om te trachten de bemanning bestaande uit 11 personen, te te redden.De eerste had tevergeefs gepoogd het wrak te bereiken, toen dit met buitengewone krachtsinspanning aan de mocht gelukken. al de schipbreukelingen gered.Het schip was onderweg van Fradestrande (Zweden) naar Londen.
 

8. Database nr.: 00041  
Ondergang van de Onderneming ter hoogte van Castricum
Strandingen           (27 Augustus 1853)   
Geplaatst op het schip de Onderneming van Vlissingen met steenkolen van Sunderland naar die stad, is ook dit vaartuig, bij den storm van den 27 Augustus. totaal verongelukt op de hoogte van Castricum;twee man der equipage vonden hun graf in de golven, en de ongelukkige van der Toorn, die ook bij deze noodlottige gebeurtenis alles verloor, behield, na ene vreeselijke worsteling, nauwelijks het leven; bekwam een geweldige slag van den helmstok op de borst, zodat hij bloed spoog, en werd door mensenlievende bemoeijingen van de heer de Groot, te Egmond in staat gesteld naar Vlissingen te gaan, waar hij in lijdenden toestand zijn vrouw en kind wederzag. Ziedaar, in weinige woorden, de lotgevallen van een braaf en ongelukkig zeeman, die uw medelijden ten volle waardig is, enz. enz. (get) C.E. PLUGGE*
 

9. Database nr.: 00042  
P.Varkevisser. Bestuurder der Noord-en Zuidhollandse Reddingsmaatschappij. Scheveningen
Strandingen           (14 September 1853)   
Overtuigd van de waarheid van het bovenstaande , wenscht de ondergetekende enige menschenvrienden, te vinden ,die met hem in de behoeften van dezen ongelukkkigen schipbreukelingen gelieven te voorzien. P.Varkevisser.
Bestuurder der Noord- en Zuidhollandse Reddingsmaatschappij.
Bereids is ontvangen van N.N. F 10

 

10. Database nr.: 00044  
Openbare Verkooping van het gestrande gepantserde Duitsche Oorlogsschip De Salamander.
Strandingen           (30 Maart 1911)   
Op DONDERDAG 30 MAART 1911 DES NAMMIDDAGS TEN 1 URE ZAL DE DEURWAARDER L.A.GLASER in hotel te IJmuiden PUBLIEK VERKOPEN het gestrande gepantserde Duitsche Oorlogsschip genaamd ,,DE SALAMANDER" met aanwezige machines en verdere aanhorigheden.Te bezichtigen op het strand nabij Castricum
 

11. Database nr.: 00075  
Nederlandse kustvaarder Wexford, eigendom van de jeer J.P. de Boer uit Hilversum, op het strand bij Castricum aan de grond gelopen. De sleepboot Simson uit IJmuiden vertrok naar de Wexford.
Strandingen           (29 Januari 1959)   
IJMUIDEN (ANP) - Gisteravond omstreeks half tien is de Nederlandse kustvaarder ,,WEXFORD " , eigendom van de heer J. P. Boer te Hilversum en in exploitatie bij het NV Scheepvaartbedrijf ,,Gruno ", bij Castricum aan de grond gelopen. Het 200 ton metende schip zit op een halve kilometer ten noorden van de zeeweg bij Castricum dwars op het strand. Het is geladen met lege vaten. De sleepboot ,, Simson'' van het sleepvaartbureau Wijsmuller uit IJmuiden vertrok later op de avond naar de,, Wexford ".
 

12. Database nr.: 00076  
Nederlandse Kustvaarder Wexford
Strandingen           (29 Januari 1959.)   
Vast en weer vlot
Gisteravond omstreeks half tien is de Nederlandse kustvaarder Wexford eigendom van de heer J. P . de Boer bij Castricum aan de grond gelopen. Vanmorgen om 7.00 uur kwam het vaartuig op eigen kracht vlot. Het 200 ton wegende schip zat op een halve kilometer ten noorden van de zeeweg bij Castricum dwars op het strand .

 

13. Database nr.: 00106  
Oproeping van rechthebbende.
Strandingen           (28 Maart 1912)   
Op de te melden, strandgoederen of van de zuivere opbrengst daarvan: 1 vat machineolie,
2 lege vaten en enig wrakhout e.a. zonder merk.
De Burgemeester van Castricum J.C.Mooy.

 

14. Database nr.: 00107  
Stranding Diana HET FINSE SCHIP,,DIANA IN HET DOK.
Strandingen           (21-12-1935)   
Na de stranding bij Bakkum.
Het finse schip ,,Diana'' dat eniger tijd geleden bij Bakkum gestrand is, daarna vlot kwam en in de Minerva-haven zijn houtlading heeft gelost, is gistermiddag in een der dokken van de Amsterdamse Droogdok maatschappij opgenomen, waar de schade aan de bodem zal worden onderzocht en gerepareerd.

 

15. Database nr.: 00117  
Stranding Kinderdijk op een bank.
Strandingen           (20 December 1881)   
Het Nedrl. schip Kinderdijk '',Kapt Disper van Rotterdam naar Soerabaja, is Zondagmiddag omstreeks 3 uur op een bank gelopen tegenover Castricum.De bemanning is door de Egmonder reddingsboot behouden aan aan wal gebracht, het schip zit hoog (gunstig) zal gelicht en vermoedelijk wel afgebracht kunnen worden.
Ook de reddigsboot van Wijk- aan-Zee werd uitgebracht en zou, deze dank zij de paarden van het badhotel nog eer ter plaatsen hebben kunnen zijn, indien de trossen niet telkens gebroken waren. Ook het tuig schijnt niet in orde zijn geweest.

 

16. Database nr.: 00118  
Vischkotter LT603 gestrand onder Castricum .
Strandingen           (20 Juni 1888)   
VISKOTTER LT 003. (Egmond aan Zee,20 Juni.) Hedennacht strandde ruim zes kilometer bezuiden Egmond onder Castricum de Engelse viskotter L T 603; zit gevaarlijk.
 

17. Database nr.: 00122  
STRANDVONDERIJ
Strandingen           (4 October 1860)   
De Burgemeester van CASTRICUM zal, als lasthebbende van den Kapt. F.BEEKHUIS, door het ministerie van den te Beverwijk residerenden Notaris C.Jz. Prins op Donderdag den 4den
Oktober 1860, en contant geld, aan de meestbiedenden presenteren te Verkopen: het HOL of CASCO of de daar afkomende WRAKKEN van het op de 17den September 1860 bij mijlpaal 45 onder de Gemeente Castricum gestrande BARKSCHIP WILHELMINA FREDERICA, van Suriname naar Amsterdam, met suiker,Rum en katoen, 1 SCHEEPSBOOT, 1 ANKER,MASTEN, STENGEN, RA'S en andere RONDHOUTEN , ZEILEN, staande en lopende WAND,enz. Voorts 15 a 20 Vaten RUM en ruim 20 Balen KATOEN. Alles daags voor den Verkoopdag te zien. De verkoop zal aanvangen
des Morgens om 10 ure precies, aan de plaats van stranding, circa anderhalf uur benoorden Wijk aan Zee, met het SCHIP en BOOT en ene grote partij WRAKHOUT, en voorts vervolgd zal worden in het Dorp Wijk aan Zee, met de Rum, de KATOEN, Het RONDHOUT 'WANT,
en hetgeen verder voorhanden zal zijn. ZEGT HET VOORT

 

18. Database nr.: 00124  
Een oude Katwijkse MotorLogger liep tussen Castricum en Egmond aan Zee op het strand.
Strandingen           (15 November 1962)   
De ,,Voorwaarts'' een oude Katwijkse logger die op op thuisreis was, is gisteravond om tien uur tussen Castricum en Egmond aan Zee op het strand gelopen. De reddingsboot Neeltje Jacoba uit IJmuiden en de strandreddingsboot van Egmond aan Zee stoomden direct naar de plaats van de stranding, maar konden ten gevolge van het lage waterstand niet bij het schip komen.
Gevaar voor de bemanning was echter niet aanwezig, daar men de Voorwaarts vanaf het strand bijna met de hand kon aanraken. De tien bemanningsleden konden gemakkelijk van boord komen en zijn lopend naar Egmond gegaan. Vandaar zijn de mannen met taxi's naar Katwijk vertrokken.
De schipper-eigenaar en een matroos maakten deze reis niet mee. Zij zijn later weer aan boord gestapt. Vanmorgen zat de Voorwaarts voortgestuwd door de harde wind hoog en droog op het strand. Over de berging was nog niets bekend. Hierover wordt nog onderhandeld.

 

19. Database nr.: 00125  
Wijk aan Zee 27 December 1877 Onder Castricum is aan gedreven een barkas
Strandingen           (30 December 1877)   
Onder Castricum is aangedreven een barkas van buiten wit en van binnen blauw geschilderd, waarop met zwarte letters CUcurador- londen.
- Op het strand alhier zijn aangespoeld twee zware balken. gemerkt. A. C.

 

20. Database nr.: 00162  
Verkoop Soblomsten te Wijk aan Zee.
Strandingen           (17-1-1875)   
Kapitein IVER. R. RAMSLAND, van het het Noorse Schip Soblomsten, daartoe geautoriseerd door de Heren DE VOS en Zoon, Agenten van Noorse Assuradeuren is voornemens op Maandag
den 18 Januari 1875, des voormiddag te 11uren, ten overstaan van den Deurwaarder J. A.M. Janssen te Beverwijk, Publiek te verkopen, De van genoemd Schip, te Wijk aan Zee geborgene ANKERS, KETTINGEN hetgeen verder zal worden gepresenteerd.
Daarna het HOL of CASCO van het genoemde schip, zoals het op het strand bij Castricum is zittende. Nadere informatie bij de Heren DE VOS en Zoon, Hartenstraat KK 596 te Amsterdam en bij bovengenoemde deurwaarder.

 

21. Database nr.: 00176  
De Salamander Lichten
Strandingen           (20 April 1938)   
Een groep uit Zaandam en Castricum hebben het plan opgevat het wrak van de ongeveer 48 jaar geleden op het strand geworpen Duitse monitor ,, Salamander" te Lichten. Het wrak ligt ter hoogte van Bakkum. De voorbereidende werkzaamheden zijn aangevangen; zo is men o.m. bezig met het bouwen van een waterdichte cabine, waarin een 80 P.K. Dieselmotor met zandzuigermotor
 

22. Database nr.: 00178  
M.s henca
Strandingen           (24 November 1939)   
Het nederl. m.s. Henca dat nabij Castricum aan de grond gezeten is gisteren te Amsterdam aangekomen om de van Hull aangevoerde lading stukgoed te lossen. Voor zover bekend heeft het motorschip ten gevolge van de stranding geen schade geleden.
 

23. Database nr.: 00180  
Zes matrozen van de equipage der schuit die te Castricum strande.
Strandingen           (11 oktober 1882.)   
Vrijdag tegen middernacht zijn de zes van de equipage der schuit, der schuit die te Castricum strandde, te Scheveningen teruggekeerd. van hen vernam men de volgende bijzonderheden. Laatstleden Dinsdag voor den middag voor Scheveningen zijnde braken en stormgaffel en giek en landen onmogelijk. Men ankerde dus, maar was weldra genoodzaakt de ankerketting te kappen. In vliegende vaart werd toen het vaartuig noordwaarts gedreven, tot het op de Moorbank bij Castricum bleef vastzitten. Tonnen, rondhout, alles spoelde van het dek, ook een jonge matroos en een scheepsjongen verdwenen in de diepte. De schipper trachtte een lijn aan wal te brengen wat hem niet gelukte; een matroos Jan van den Berg een ervaren zwemmer, zou het opnieuw beproeven met een lijn om het middel. Zodra hij de bank over was, verdween hij eveneens in de golven. Allen zochten nu een schuilplaats in de mast, waaraan zij zich met een riem hadden vastgebonden, ze bleven daar tot zes uren in den ochtend, toen zij het strand konden bereiken
 

24. Database nr.: 00183  
Cyrille De Lading overboord
Strandingen           (13 januari 1931)   
Omtrent de stranding vernemen wij nader dat het vaartuig reeds vroeg in den nacht vastliep. Met vuurpijlen trachtte men van boord af de aandacht op zich te vestigen en ook gaf men herhaaldelijk stoten op de fluit.Eerst hedenmorgen ontdekte een inwoner van Wijk aan Zee het gestrande schip. Het duurde echter lang eer hij de kustwacht te IJmuiden kon waarschuwen, omdat er geen gelegenheid in de nabijheid was waar de man kon telefoneren .
Tot laat in de avond was het druk op het strand van de vele kijkers, die op het bericht der stranding zich per auto of per rijwiel naar Castricum hadden begeven. De heer De Booy J.R. adjunct-secretaris van het hoofdbestuur der N.-en Z.Hollandse Reddings Mij.was gedurende de geruimen tijd op het strand aanwezig.

 

25. Database nr.: 00184  
Cyrille Danneels
Strandingen           (13 januari 1931.)   
Het nieuwe zoeklicht der reddingsbrigade te Wijk aan Zee, waarmede in de maand September van het vorig jaar onder grote belangstelling een demonstratie werd gehouden,heeft hedenavond in de praktijk bewezen een zeer nuttig hulpmiddel te zijn. Hoewel er ogenschijnlijk geen gevaar was voor de bemanning van het gestrande stoomschip ,, Cyrille Danneels"dat met een lading kolen op weg was van Goole naar Amsterdam, bleef zowel de ,,Neeltje Jacoba" als de reddingsboot van Wijk aan Zee steeds in de nabijheid.
De reddingsboot heeft hedenavond omstreeks zeven uren een tocht naar het gestrande stoomschip ondernomen. De 2.000.000 kaarsen van het zoeklicht toverden een felle lichtstreep aan de donkere hemel. IN die lichtstreep zag men de boot dansen op de golven, waarvan, de witschuimenden koppen zich fel tegen de horizon aftekenden. Nadat de reddingsboot enigen tijd op een bank was zitten, kwam zij door de vloed opgetild weer vlot. Met vereende krachten roeide de bemanning naar het stoomschip steeds bestraalt door het zoeklicht. gedurende geruime tijd bleef de reddingsboot langszij de ,,Cyrille Danneels''.
De Heer Roland bestuurslid van de plaatselijke Reddingsmaatschappij te Wijk aan Zee begaf zich aan boord om te vernemen of de bemanning het schip alsnog wenste te verlaten. Dit bleek niet het geval te zijn. Na enige tijd keerde de boot terug. Haar hulp was gelukkig niet nodig geweest. Het weer was fraai weder; toen er nog een flinke branding stond.

 

26. Database nr.: 00185  
Nieuwe stranding houtboot onder castricum.
Strandingen           (9 December 1935)   
Vannacht om twee uur is bij mistig weer op het strand onder Bakkum gemeente Castricum ter hoogte van Kilometerpaal 44 de Finsche houtboot Diana op de kust gelopen. De boot ligt ver uit de kust reddingsboten uit IJmuiden en Egmond aan Zee zijn in de nabijheid terwijl ook twee sleepboten ter assistentie aanwezig zijn. De kaptein van de gestrande boot weigert echter tot dusver elke assistentie. hij zal bij hoogwater trachten los te komen. Er bestaat geen gevaar voor de bemanning.
Te omstreeks half zeven is de reddingsboot van Egmond uitgevaren. van Den Helder is de ,,sleepboot" van het bureau Wijsmuller en van IJmuiden zijn de sleepboten ,, Nestor'',,Stentor" ter assistentie uitgevaren .
Omtrent de stranding van de houtboot ,,Diana" op de derde bank vanuit de kust van Bakkum gemeente Castricum vernemen wij nog nader. Drie sleepboten ,de ,, Nestor" en de ,,Hector" en de Utrecht uit Den Helder alle van van de Firma Wijsmuller en co. bevinden zich bij de ,,Diana," evenals een kleine sleepboot van de visserij uit IJmuiden.
Maandagochtend zes uur werd de stranding ontdekt door den strandjutter Engel de Groot uit Egmond. Onmiddelijk waarschuwde deze de kustwacht .
Om half acht uur was een roeireddingsboot uit Egmond aan Zee bij het schip. Om half negen kwam de,, Neeltje Jacoba '' uit IJmuiden bij de ,,Diana'' aan.
Daar assistentie van de reddingsboten niet nodig was, keerden zij tegen half negen weer naar hun standplaatsen terug. Zoals reeds gemeld zal de Kapitein trachten bij hoog water het schip op eigen kracht weder vlot te krijgen.

 

27. Database nr.: 00187  
Een schade postje
Strandingen           (20 Februari 1914)   
Na enige maanden achtereen werkzaam te zijn geweest om den bij Castricum gestranden stoomtrawler ,, Batavier "vlot te brengen heeft men nu de poging gestaakt en wordt het schip als verloren Beschouwd.
 

28. Database nr.: 00196  
Nog is gisteren bij Castricum gestrand het Nederlandse barkschip Kinderdijk.
Strandingen           (21 December 1881.)   
Nog is gisteren bij Castricum gestrand het Nederlandse barkschip Kinderdijk kapt Dieper,
13 dezer van Brouwershaven naar Soerabaja vertrokken.
volgens een later bericht zit het schip hoog op strand. De equipage is gered.

 

29. Database nr.: 00197  
Engelse vrachtboot bij Castricum ,,Cyriel Daneels"
Strandingen           (12 Januari 1931)   
Hedenmorgen te zeven uur is onder mijlpaal 47 bij Castricum kleine Engelse vrachtboot ,, Cyriel Daneels op het strand geslagen, waarschijnlijk ten gevolge van den dichten motregen, die het uitzicht belemmerde.
Enige sleepboten van het bureau Wijsmuller waren tegen half tien aanwezig, maar konden tengevolge van den lage waterstand geen hulp verlenen. men zou hedenmiddag proberen het schip bij hoog water vlot te krijgen.
De bemanning is aan boord gebleven

 

30. Database nr.: 00226  
Kotter aan de grond
Strandingen           (10 december 1970)   
Castricum (ANP) de Zoetkamper garnalenkotter ZK 10 is gistermiddag op het strand van Castricum vastgelopen. De twee bemanningsleden zijn door de IJmuider reddingsboot Johanna Louisa van boord gehaald.
De kotter is vermoedelijk bij het vissen voor de kust op een wrak gestoten, waarna de machinekamer volliep. Stuurloos dreef het schip naar strand

 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 6 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4   5   6       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 16 april 2020