Zoekresultaat:    Stranding   (in veld: Rubriek)     

Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Aantal gevonden publicaties : 4   (uit: 879)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 00244  
Lage baatzuchtige handelswijze van een kustbewoner bij de stranding Wihelmina Frederika.
Stranding           (5 januari 1861)   
BEVERWIJK 1 Jan. men zal zich herinneren, dat voor enige tijd melding werd gemaakt van de lage baatzuchtige handelswijze van een kustbewoner bij de stranding van het Ned. Barkschip Wilhelmina Frederika, kapt. Beekman, die, in stede van enige poging aan te wenden tot redding van de in doodsgevaar verkerende bemanning, zich schuldig maakte aan roof van de aangespoelde goederen en die bovendien zijne schanddaad bezoedelde door het wreedaardig vermoorden van den hond van des kapiteins, die zijn leven zwemmende, zijn goed zijn meesters bewaakt, men vond het trouwe dier met den kop letterlijk van de romp afgesneden.
Gelukkig evenwel dat zodanig verstompt menselijk gevoel bi uitzondering wordt aangetroffen en dat ook onder diezelfde kustbewoners mannen worden gevonden die moed van menslievendheid paren en zelfs met eigen levensgevaar, dat van hunne medemens trachten te redden. Diezelfde schipbreuk gaf hiervan het aangenaam bewijs en leverde alzo een waardige tegenhanger van zoveel onedels. De verre afstand tussen het punt van stranding en de dorpen Wijk aan Zee en Egmond, was de oorzaak, dat men voor de schipbreukelingen die den gehele nacht op het voorste gedeelte van het reeds uiteen geslagen schip in doodsangst hadden doorgebracht, van de reddingsboten geen spoedige hulp kon verwachten, zodat elk ogenblik over het leven van 14 mensen kon beslissen. de op het strand aanwezigen hadden bemerkt dat de schipbreukelingen een stuk hout aan ene tros hadden gebonden doch door de stroom of door de zwaarte der tros steeds op aanmerkelijke afstand van het van het strand. De toeschouwers echter echter zowel als de schipbreukelingen zelve zagen te recht, in die overtuiging, aarzelde CORNELIS WIJKER niet, zich zijn afgespannen paard in de hevige branding te begeven en mocht hij, na bij herhaling daarvan afgeslagen, het geluk smaken door, na zijn doel te hebben bereikt, ene gemeenschap daar te stellen tussen het het strand en de schipbreukelingen, door welke allen, hoewel sommigen meer dood dan levend van een anders wisse dood werden gered. De heer Burgemeester van Castricum heeft, onder mededeling van de feiten, zich gewend tot het Departement der Maatschappelijk tot nut
van t Algemeen alhier, ten einde bovengenoemde C.Wijker en Arie Wagenaar, die zich bij die redding zo loffelijk hebben onderscheiden, bij het hoofdbestuur aan te bevelen, tot het verlangen van een openlijk huldebetoon voor hun menslievend gedrag.

 

2. Database nr.: 00331  
Strandvonderij Castricum gestrande Wilhelmina Frederika
Stranding           (17-9-1860)   
De Burgemeester van CASTRICUM,zal als lasthebbende van den Kapt. F.Beekhuis, door het Ministerie van den te Beverwijk residerende Notaris C. Jz. Prins, op Donderdag 4 den October 1860, om contant geld, aan de meestbiedenden presenteren te Verkopen: Het HOL of CASCO of de daar afkomende WRAKKEN , van het op den 17 den September 1860 bij paal 45 onder de gemeente Castricum gestrande Barkschip Wilhelmina Frederika, van Suriname naar Amsterdam met Suiker, Rum, en Katoen; een scheepsboot, 1 Anker, Masten, stengen,Ra,s en andere Rondhouten, zeilen, staand en lopend Want enz, - voorts 15 a 20 vaten Rum, en ruim 20 Balen katoen, alles daags voor den verkoopdag te zien.
de verkoop zal aanvangen des morgens om 10 ure precies, circa ander half uur benoorden Wijk aan Zee, met het schip , de Boot, en ene grote partij Wrakhout; en voorts vervolgd worden in het Dorp Wijk aan Zee met de Rum, de Katoen, het rondhout, Want en hetgeen verder voorhanden zal zijn.
ZEGT HET VOORT.

 

3. Database nr.: 00352  
Uitspraken van de raad van scheepvaart
Stranding           (20 April 1918)   
Het weer was mooi. Kort daarop werkte de motor weer niet, wel werd getracht hem te herstellen, maar veel baat werd niet gevonden. Men zette alle zeilen bij, doch het schip was, wanneer de motor niet werkte, vrijwel onbestuurbaar. Hoewel na veel moeite de motor weder in orde was gemaakt, besloot de kapitein toch, toen hij in nabijheid van boei 7 was, naar IJmuiden terug te keren, daar hij niet voldoende brandstof had om de motor aan de gang te houden en als gezegd zonder de motor de bestuurbaarheid van het schip alles te wensen overliet.Op 20 April was de Overveen in IJmuiden aangekomen. Hier werd het schip in het dok gezet, het schroefraam zoveel mogelijk dichtgemaakt en aan het roer een grotere draairuimte gegeven, terwijl de motor werd nagezien en in orde gemaakt.
Op 3 Mei werd de reis hervat, nadat op 4 Mei des voormiddags om 2uur Terschellingerbank- vuurschip was gepasseerd stak op 5 Mei des middags om 12 uur- het gegiste bestek was 31o
31'NB. 3o 30/ o.l. de wind uit het oosten op wende de Overveen over bakboord.Het schip slingerde zwa; Om 1 uur werd de motor aangezet die wegens een gebrek om 9.40 uur wer gestopt.Men hield scheepsraad over de vraag of de reis zal worden voortgezet dan wel naar IJmuiden terug gekeerd. Immers de wind bleef uit de noordoosthoek waaien. De motor was onbruikbaar en met de zeilen was het niet mogelijk steeds koers te houden en naderde
men meer en meer den wal. Om 5 uur voormiddags van 6 Mei werd 9 vaam water gelood en om 6 uur kwam de kust van Texel in het zicht, hetgeen de schipper niet verwachte. daar hij meende ongeveer dwars van Castricum te zijn. Nu en dan was het even gelukt den motor even aan het draaien te krijgen, maar tenslotte was het geheel onmogelijk en ware alle gloeiplaten verbrand, evenals de de olieleiding, welke door den twee motordrijver was afgedraaid. Om 10.15. passeerde men de buitenton van het molengat aan B.B. zijde vlakbij met Z.W. koers; kort daarop sloeg de kluiver stuk ( een waarloze was niet aan boord), waarna de Kapitein bevel gaf de ankers gereed te maken; steeds meer zette het schip in- het was inmiddels vloedtij - om 11 uur liep het aan de grond op de ,,Razende bol''. Met behulp van enige botters en vlettrlieden kwam de Overveen om ongeveer 1 uur vlot, en werd vervolgens door een sleepboot naar het Nieuwediep gesleept.

 

4. Database nr.: 00954  
Salamander
Stranding           (23-11-1910)   
Uit IJmuiden meldt men: De voor sloping verkochte monitor "Salamander'' van Wilemshaven
naar Dordrecht gesleept door de ,,Zuiderzee'' sloeg Maandagochtend tijdens stormweer
voor de IJmuider- hoofden Zuiden van Egmond op het strand geslagen. De Opvarenden zijn door de reddingsboot afgehaald en te Castricum geland.

 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 26 maart 2020