Zoekresultaat:    Onteigening   (in veld: Rubriek)     

Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Aantal gevonden publicaties : 6   (uit: 879)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 00211  
Gedeelte Alkmaar-IJdijk
Onteigening           (11 Juni 1864)   
De onteigening bescheiden voor dit gedeelte gedeelte werden opgemaakt en voor de eerste maal in de verschillende gemeenten ter visie gelegd. De wet tot verklaring van het algemeen nut van het werk is in Juni door de beide Kamers van de Staten- Generaal aangenomen. Nog in dit jaar kan het maken van dien weg worden aan besteed, wanneer de zaak der onteigening het slecht zal toelaten.
Met de eigenaresse der duinen in sectie D der gemeente Castricum is een overeenkomst aangegaan, waarbij aan de Staat het recht wordt toegekend om, ten behoeve van den spoorweg van Alkmaar naar Amsterdam, gedurende 15 jaren kosteloos het zand uit de duinen te graven.

 

2. Database nr.: 00327  
Onteigening
Onteigening           (17 Oktober 1922)   
Stet. 201 bevat een opgave van percelen in de gemeente Castricum welke ten behoeve van het stationsemplacement aldaar, zullen onteigend worden.
 

3. Database nr.: 00390  
Koninklijke Besluiten
Onteigening           (25 November 1931)   
9 Aug. 1933. Wij Wihelmina, bij gratie Gods Koningin der Nederlanden .Prinses van Oranje, Enz.Enz.
Op voordracht van onzer Minister van Waterstaat van 2 Augustus 1933, Directie van den Waterstaat, tot aanwijzing van de percelen, welke voor verbetering van het gedeelte
van het gedeelte Beverwijk-Alkmaar van de rijksweg Velsen- Alkmaar moeten worden onteigend, welke onteigening in het algemeen belang, krachtens de wet van 25 November 1931. Staatsblad no 464, wordt gevorderd, Gelet op de Artikelen 10 en met 15 der onteigeningswet, Gezien het proces-verbaal van de zitting der commissie uit gedeputeerde Staten van Holland, welke ingevolge artikel 10 der onteigeningswet in de gemeenten Heemskerk, Castricum, Limmen, Heiloo en Alkmaar heeft zitting gehouden, ten einde te bezwaren van belanghebbenden aan te horen nadat aan de bepalingen der Artikelen 11 en 12 was voldaan;
Hebben goed gevonden en verstaan;
Ten behoeve van verbetering van het gedeelte Beverwijk- Alkmaar van de Rijksweg Velsen - Alkmaar zullen, ten algemene nutte ten name van het Rijk ter uitvoering van de wet van 25 November 1931 (Staatsblad no 464) worden onteigend de eigendommen i de Gemeenten Heemskerk, Castricum, limmen, Heiloo en Alkmaar, aangegeven op de grondtekeningen, welke ingevolge artikel
12 der onteigeningswet ter inzage van een ieder gelegen en welke vermeldt zijn op bij dit genoemde besluit gevoegde staten.
Onze Minister voornoemd is belast met de uitvoering van dit besluit, welke in de staatscourant zal worden geplaats.
s,Gravenhage, 9 Augustus 1933.
WILHELMINA.
De Minister van Waterstaat, Kalff.

 

4. Database nr.: 00478  
Aanleg weg
Onteigening           (1931)   
Voorts is een onteigeningsontwerp ingediend voor den aanleg van een weg van Limmen naar Bakkum (gemeente Castricum) in de gemeente Limmen en Castricum.
De weg zal beginnen bij den Rijksweg Velzen - Alkmaar ter hoogte van de in dien weg gelegen brug over de Schulpvaart, zal in hoofdzaak die vaart volgen en na dde kruising van de spoorbaan Uitgeest - Alkmaar lopen tot het punt, waar de strandweg of Schulpweg aansluit op den Bakkummerstraatweg. Hij krijgt een kruinsbreedte van ongeveer 15 m., met taluds en voor zoveel nodig bermsloten.
Door den aanleg van deze weg, welke zal aansluiten enerzijds aan de uitvoering zijnde
provinciale weg Hembrug - Limmen en anderzijds aan de provinciale weg Bakkum - Castricum aan Zee, komt een verbinding voor doorgaand verkeer tot stand tussen de Zaanstreek en de duinstreek bij Castricum.

 

5. Database nr.: 00775  
De Officier van Justitie bij de Arrondissement Rechtbank te Haarlem,
Onteigening           (17 Juli 1866)   
Ter voldoening aan de wet van 28 Augustus 1851 Staatsblad no 125 ter kennis van belanghebbenden, dat bij vonnis van gemelde Rechtbank van den 17 den Juli 1866, in de zaak van den Heer Commissaris
des Konings in de provincie Noord-Holland, PIERTJE VENNIK, weduwe van Jan Muys c. s. te Castricum, is uitspraak gedaan en daarbij is beslist: dat van de gedaagden, ten behoeve van den Staats-spoorwegen van Alkmaar naar de IJdijk, zijn verklaard te zijn onteigend de navolgende percelen, gelegen onder de gemeente Castricum en bekend bij het kadaster als:
62 ellen van sectie C no. 249, 5 roeden als boven no 207, 23 roeden, 50 ellen als boven no 206,
43 roeden, 98 ellen als boven, no 205, 45 roeden, 78 ellen als boven: no 202., en alzo te zamen
1 bunder, 18 roeden en 88 ellen en zulks tegen betaling: van f3090 voor de waarde van den grond van f 5640 voor de waarde-vermindering van de gronden, die niet in deze onteigening zijn inbegrepen en 3o van f 400 voor voor het daarstellen en het onderhouden der hekken. En is alzo de onteigening bevolen voor f 9130, een hoger bedrag, dan was aangeboden, zodat de eiser is veroordeeld in de kosten. Tegen dit vonnis is cassatie aangetekend, dan bij acte van 28 Juli 1866 is daarvan afstand gedaan.
Haarlem, den 30sten Juli 1866.

 

6. Database nr.: 00778  
De Officier van Justitie bij de Arrondissement Rechtbank te Haarlem,
Onteigening           (17 Juli 1866)   
Brengt ter voldoening aan de wet van den 28 Augustus 1851,Staatsblad No, 125 tegen P.A. van der Laan Predikant te Castricum; is uitspraak gedaan en daarbij is beslist: dat van gedaagde
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 26 april 2020