Zoekresultaat:    Duinen   (in veld: Rubriek)     

Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Aantal gevonden publicaties : 53   (uit: 879)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 00139  
Bossiching der duinen
Duinen           (24 Juni 1924)   
In verband met het ingediende voorstel Thomassen c.s. om Gedep. Staten uit te nodigen voorstellen te doen om zo spoedig mogelijk op uitgebreide schaal een aanvang te kunnen maken met de bebossing der Provinciale duinen, stellen Gedep. Staten voor, om een commissie van deskundigen te benoemen om Gedep. Staten voor te lichten omtrent de exploitatie en ontginning van de provinciale gronden onder Castricum en daarvoor een krediet van f 5000 te verlenen. De kosten van ontginning van het gehele landgoed zijn geraamd op f 220.000, welke som over een aantal jaren zal kunnen verdeeld en goed besteed zijn. De Commissie zal o.m. moeten overwegen of de tuin en grasland geschikt gemaakte gronden in eigen bedrijf moeten worden genomen.
Gedep. Staten stellen daarbij voor het verharden van de Schulpweg en weer aanplanten van de door de storm vernield bos op het provinciaal landgoed te Castricum.

 

2. Database nr.: 00140  
Aanbesteding van de Noordzeekust
Duinen           (22 April 1840)   
Op Woensdag den 22sten April 1840, des namiddags ten 2 ure, zal, onder nadre approbatie, door den staatsraad, Gouverneur van Noord-Holland, of bij deszelfs afwezen, door een der leden van Gedeputeerde Staten in bijzijn van de Hoofd- Ingenieur van den Waterstaat, aan het lokaal van het gouvernement van Noord-Holland, te Haarlem, wordt aanbesteed:
1e, Het beplanten met Helm en Stro van de duinen langs de kusten. der Noordzee, van af de Helderse kust tot aan Wijk aan Zee.
2e, Het beplanten met Helm en Stro van de duinen langs de kusten der Noordzee, op het Eiland Texel.
Deze aanbesteding zullen geschieden bij inschrijving en opbod. De bestekken, op welke bovengemelde werken zulle worden aanbesteed, zullen ter lezing liggen, boven en behalve aan het lkaal van het gouvernement van Noord-Holland, in de voornaamste Logementen en Koffiehuizen, als: te Haarlem in de Kroon en in het Noord-Hollandse Koffiehuis; te Amsterdam in het Noord-Hollands Koffiehuis ; te Amsterdam in het Noord- Hollandse koffiehuis, in de Kalverstraat , en in het Wpen van Medemblik, op den Dam; te Beverwijk Bij Bruyns; te Wijk aan Zee bij de Weduwe Kiekenkamp; te Castricum bij Rommel; te Alkmaar
in den Roden Leeuw; te Bergen , Schoorl, Schoorldam, en te Groet in de dorpsherbergen; te
Schagerbrug in het Wapen van de Zijpe; aan het Zand bij den Kastelein te Bergen; aan edn Helder in het Heren- logement; te Nieuwe Diep bij Ihnen en in den Burg, en den Hoorn in de dorpsherbergen. Zullende de vereiste informatien te bekomen zijn bij den Hoofdingenieur P.T. Grinswis, te Haarlem, bij den ingenieur J.Ortt, te Alkmaar, en bij den OPzichter C. van der ster, aan den Helder

 

3. Database nr.: 00141  
De Duin-ontginning
Duinen           (29 Juni 1915)   
Ten aanzien der bloemisterijen wordt medegedeeld, dat de cultuur van fijne bloemen niet bijzonder voordelig is geweest die der bolgewassen is over het algemeen gunstig te noemen.
Te Haarlem is echter de teelt afgenomen en het bloemisten verminderd. Het jaar 1851 is voor de bollen noodlottig geweest en de vroege winter heeft tot veel ziekte onder die gewassen aanleiding gegeven.- De duinontginning te Castricum van Z.K.H. prins Frederik der Nederlanden beslaat ene uitgestrektheid van 800 bunders, van welke een groot gedeelte met aardappelen is beplant, om nader tot wei- en bouwland ie worden aangewend. Onder Calandsoog tracht men een partij te trekken van de duingronden, door ze voor de schapen te gebruiken. Deze kudden tieren echter niet welig. Volgens de bij het prov. bestuur ingekomen opgaven, bedragen de ontginningen, waarmede in het afgelopen jaar een aanvang is gemaakt tezamen 97.6573 bunders.

 

4. Database nr.: 00171  
Gedurende het tijdvak van openstelling-dus in de maanden Mei tot en met September.
Duinen             
DE DUINEN EN JEUGD
Na nauwgezette overweging blijven Gedeputeerde Staten van oordeel dat het, gelet op de bijzondere gesteldheid van het duinterrein Castricum ( Voormalige Geversduin) niet mogelijk is om wat dit terrein betreft tegemoet te komen aan de wensen van verschillende leden in zake kosteloze openstelling voor schoolklassen en jeugdverenigingen onder geleide. Mede gezien de ervaringen opgedaan met de andere terreinen, meent het College evenwel er toe te kunnen overgaan ten aanzien van het terrein nabij Wijk aan Zee, gedurende het tijdvak van openstelling- dus in de maanden Mei tot en met September-, dezelfde gunstige regeling in te voeren met betrekking tot jeugdigen thans geldt voor Bakkum, Egmond en Bergen, waarvan 4 terreinen kosteloos kunnen worden betreden.

 

5. Database nr.: 00215  
LIJN AMSTERDAM - NIEUWEDIEP
Duinen           (20 Augustus 1871)   
Sectie Nieuwediep-Alkmaar en Alkmaar- Uitgeest . Door de Hollandsche ijzeren spoorwegmaatschappij werd voor Rijksrekening aanbesteed: Het bouwen van een wachterswoning nabij post 43 te Alkmaar.
Sectie Uitgeest- Zaandam . De afgegraven gedeelte der duinen voor de zandhaling te Castricum werden met helm beplant en tevens een gedeelte sloot, tot verbeterden waterafvoer ten westen van den spoorweg gegraven. Door de aannemers van de werken aan de Voorzaan, volgens het bestek 363 werd het tweede spoor van Castricum tot Zaandam, voor zandvervoer bestemd te onderhouden

 

6. Database nr.: 00219  
Een meertje in de duinen
Duinen           (17 April 1940)   
B. en W. stellen de raad voor , voor zandafgraving te bestemmen het duinterrein der gemeente aan den Zeeweg nabij het helmmonument. Op den duur zou ter plaatse een meertje kunnen ontstaan, zoals in de duinen van de Provinciale Waterleiding onder Castricum is gegraven.
 

7. Database nr.: 00234  
Gratis duinen.
Duinen           (28 November 1928)   
De Thomassen (sd) vroeg N.A.V. de werkeloosheidsbestrijding of er mogelijkheid bestaat dat de voorgenomen openbare werken zullen worden uitgevoerd door arbeiders uit de provincie. Dit zou in de aanbestedingsbepalingen moeten worden bepaald.
Spr. heeft een voorstel ingediend teneinde het provinciale landgoed nabij Castricum voor het publiek toegangkelijk gesteld zal worden zonder daarvoor een toegangskaart behoeft.
Daar in de omgeving is alles vrij; iemand die het niet weet, komt kaartloos op het landgoed en wordt dan bekeurd en beboet. Dat is niet de juiste manier om het vertoeven in de natuur te bevorderen. Bovendien is het het een soort vermomde tolheffing. Men heeft in het landgoed bovendien rijweilpaden aangelegd maar die worden niet gebruikt omdat men er niet op mag komen en ze bovendien door het ontbreken van aanwijzingen niet te vinden zijn. Spr. merkte op dat nog 70.000 mensen in Noord-Holland van waterleiding verstoken zijn.Spr. zou het wenselijk vinden dat ook deze waterleiding krijgen, ook zal dat misschien wegens hoge kosten geen duinwaterleiding kunnen zijn. Spr. pleitte voor de vereenvoudiging van het bestuursstelsel der polders; er zijn polders waarover men met een flinke polstok heen springt. Die polders met het bestuur en al zijn overbodig. Ook verschillende kleine gemeenten zouden gecombineerd kunnen worden.

 

8. Database nr.: 00237  
Zwaar HAKHOUT staande in de duinontginning.
Duinen           (5 Januari 1869)   
OP Dinsdag 5 Januari 1869, in de herberg de Rustende Jager te Castricum, van allerlei soorten zwaar HAKHOUT, staande in de duin- ontginning van Z.K.H. Prins Frederik der Nederlander aldaar, en in de duinen van Jonkh. Mr. D.T. Gevers van Endegeest, onder Heemskerk
 

9. Database nr.: 00329  
Heide ontginners in de duinen
Duinen           (9 Mei 1934)   
Een excursie van de Ned. Heidemaatschappij naar het provinciaal Waterleidingsbedrijf nabij Castricum.
De tweede dag van de vergadering der Heidemaatschappij had wel een ambulant karakter . Reeds ten acht uur vertrokken 4 autocars, Noordwaarts dezen keer over Hembrug via Castricum naar de duinen nabij het dorp.
De deelnemers waren dien dag de gasten van het Provinciaal Waterleidingbedrijf dat tussen Castricum en Egmond een drietal landgoederen heeft liggen; Castricum en Egmond aan Zee, Bakkum en Egmond.
Het eerst werd gereden naar de kwekerij te Bakkum, waar de jonge bomen voor de bosaanplanting worden gekweekt. Hier in de buurt heeft men de laatste jaren het zand afgegraven voor het maken van de provincialen weg van Bakkum naar Limmen, en daardoor is een alleraardigst duinmeertje ontstaan, dat door de goede leiding aan de afgraving gegeven ontegenzeggelijk een verbetering van het landschap is geworden.
Nadat in het theehuis Johanna's Hof koffie was gedronken werd het kampeerterrein bezichtigd dat de waterleiding maatschappij te Bakkum expltoiteert. Te midden der bossen is hier terrein voor kampeerders met de nodige outillage'', deze bestaat uit wasbakken, bergplaatsen voor tentmateriaal en privaten. Tegen een tarief van 0.25 per persoon en per dag kan een ieder hier kamperen. Dat dit aftrek heeft, blijkt uit het feit dat dit jaar op deze wijze niet minder dan 48.000 kwartjes geind zijn. Het terrein staat voortdurend onder toezicht van mannelijke en vrouwelijke veldwachters.

 

10. Database nr.: 00339  
Wat zag het er daar bij paal 47 uit!
Duinen           (17 Februari 1920)   
Van den helen deze zomer met stro en riet " doorstoken " duinvoet was niemendal meer te zien en het duin leek wel een zandgraverij, zoals het meters hoog was afgebrokkeld.
Heel het strand was van zes tot duin nu een egale, oplopende brede strook, vol schelpen, met maar weinig strandwallen, noch banken een slechts een paar van de anders veelvuldig
voorkomende strandrivieren, strandmeertjes en kreken, waarvan we er anders honderden hebben te ontwijken om niet op een plaat of een eilandtje opgesloten te zitten.

 

11. Database nr.: 00344  
Op het pompstation
Duinen           (9 September 1934)   
De ondergrond van de duinen uit brede zandlagen die door dunne ondoordringbare kleilagen van elkaar gescheiden zijn. Deze zandlagen zijn verzamelplaatsen van het zoete regenwater, eerst op 100 a 120 Meter diepte wordt het water zout. Door het water-leiding- bedrijf nu worden de putten geboord, die tot in die waterhoudende lagen reiken en daaruit
wordt het water opgepompt. In het afgelopen jaar werd op deze wijze alleen uit landgoed Bakkum niet minder niet minder dan 3.5 miljoen kubieke meter water gewonnen.
Met trots kon de heer J. van Aldenborgh aan zijn kritische gasten tonen, hoe ondanks deze
wateronttrekking de plantengroei in de duinen niets geleden had. Integendeel is het hoofdpompstation zelf een juweel van van fleurig beplanting.

 

12. Database nr.: 00345  
Uitbreiding Pompstation
Duinen           (19 December 1934)   
In de begroting van inkomsten en uitgaven van het PWN voor het jaar 1931 wordt een bedrag een bedrag van f 125.000, bestemd voor de aanleg van 20 putten langs den binnenvoet der zeereepduinen te Castricum voor een secundair pompstation met laagdrukpompinstalatie in het midden dier puttenrij geplaatst en een transportleiding van dat pompstation naar het bestaande filterinrichting .
In verband met het toenemende waterverbruik is het thans noodzakelijk om nog voor de komende zomermaanden enige verdere uitbreiding te geven aan de waterwinningsmiddelen te Castricum.
De meest voor de hand liggende oplossing, welke binnen den gestelde termijn kan worden tot stand gebracht en waarmede de bedrijfseconomie ten zeerste zal zijn gebaat, is naar Ged.Staten thans meedelen, dat aan de 20 putten waarvan boven sprake is, nog 10 worden toegevoegd. De kosten welke op rond f 20.000 worden geraamd, kunnen uit het bestaande in 1930 verleende crediet van f 125.000 worden bestreden .
Daar in de in 1930 verstrekte toelichting sprake is van 20 putten zullen worden gegraven, hebben Ged. Staten gemeend hiervan nog mededeling te moeten doen.

 

13. Database nr.: 00346  
Binnenlandse Berichten
Duinen           (9 December 1882.)   
Alle ontroerende goederen , die wijlen Z.K.H Prins Frederik in ons land bezatzullen, naar men meldt, het uitsluitend eigendom worden van de Vorstin von Wied. Die goederen zijn: de
Paleizen enz. te s' Hage het paviljoen te Scheveningen, de buitenplaatsen onder Wassenaar en Voorschoten en een duinontginning onder Castricum.

 

14. Database nr.: 00394  
Na enige discussie werd besloten
Duinen             
Tot het instellen ener commissie van deskundigen om advies uit te brengen in zake de exploitatie en ontginning van de provinciale gronden onder Castricum en daarvoor f 5000 beschikbaar te stellen ,benevens het verlenen van f 7000 en f3000 voor de verharding van den Schulpweg en de aanplanting van de door storm vernield bos.
 

15. Database nr.: 00414  
PUBLIEKE VERKOPING te Sassenheim
Duinen           (2 Mei 1837)   
Dinsdag den 2 den Mei 1837, 's morgens ten tien ure in het logement het Bruine paard, (te betalen op Dag ZADEL-PAARDEN, van vreemd Ras, oud van 3 tot 6 jaren, gefokt in de Duin-ontginningen te Castricum, (Noord-Holland) daags te voren te zien
 

16. Database nr.: 00423  
Verdroging van de duinen
Duinen           (17 Oktober 1935)   
De verdroging van den grond wordt door het provinciale bestuur toegeschreven aan de droge zomers van de laatste jaren; en daaraan heeft het Waterleidingbedrijf geen schuld. Maar sinds het pompstation in Heemskerk werkt- sinds 1885- en na de bouw van het pompstation te Castricum zijn vele gronden daar achteruit gegaan of waardeloos geworden.
De mooiste duingroep van Heemskerk aan de Kruisberg, en de Brabantse Landbouw in het Geversduin zijn braak komen te liggen. Den tuinders is het tenslotte onverschillig wie de schuld krijgt van de uitdroging van hun grond: het Waterleidingsbedrijf of de droge zomer; als er maar verbetering komt. Ongeveer 600 bedrijven tussen het Noordzee-kanaal en Egmond, uitgeoefend op in totaal 900 ha.gaan door de verminderde bruikbaarheid daarvan steeds meer achteruit. Wil een bedrijf van het grondwater profijt hebben, dan moet dit ongeveer een meter onder de oppervlakte liggen; hier treft men pas op 2 m tot 2.5 m diepte aan en in de afgelopen zomer was het tot op 3.5 m gezakt.

 

17. Database nr.: 00424  
Verdroging gaat voort
Duinen           (17 Oktober 1935)   
Haarlem, Oktober.
De verdroging van de duingronden als gevolg van de water-onttrekking door de water-
leidingbedrijven heeft al verscheidene jaren de aandacht van deskundigen. Maar intussen is er niets veranderd en de wateronttrekking gaat in toenemende mate voort, ten nadele van de tuindersbedrijven in deze streken.
In de duinstreek ten Noorden van het Noordzee-kanaal - in de gemeenten Wijk aan Zee en Duin, Heemskerk, en Castricum - blijken de gevolgen van de verdroging vernietigend te zijn. Voor verscheidene tuinders zijn de gronden onbruikbaar geworden omdat, er niets meer op te telen is. Niet alleen de moeilijkheden van dezen tijd maken voor deze mensen het bestaan bezwaarlijk; daarbij komt nog, dat hun grond langzamerhand waardeloos is geworden.

 

18. Database nr.: 00440  
Vossen
Duinen           (24 Februari 1994.)   
Het Provinciaal Waterleiding-bedrijf van Noord-Holland (PWN)onderzoekt of er speciale maatregelen nodig zijn om het aantal vossen in het Noordhollandse duingebied te beperken. In anderhalf jaar tijd zijn circa 500 stuks (sier) pluim vee en schapen tussen Castricum en Schoorl door vossen gedood. Dat aantal ligt beduidend boven het gemiddelde in de 25 jaar dat de vos al in het duingebied voorkomt.
 

19. Database nr.: 00445  
Nieuwe wandelkaart.
Duinen           (21.Austus 1924.)   
De Vereniging Castricum Vooruit heeft een nieuwe wandelkaart uit gegeven van de brede en bosrijke duinenrij onder de gemeente. Nu de Ged.Statn van Noord-Holland en de Raad der Gemeente castricum overeengekomen zijn de Strandweg van het Commissarishuis tot het strand te doen bestraten,zal bestraten, zal Castricum als badplaats van dit besluit veel voordeel hebben.
 

20. Database nr.: 00451  
Onderzoek Suikerfabricage
Duinen           (9 Juli 1870)   
Men onderzoekt intussen of het ook voor de suiker-fabricage geschikt is. Te Castricum zijn op enkele hoge bouwgronden in de duinen Geldersche aardappelen (Wolkammers) gepoot, die goed hebben voldaan; men acht het product hoger dan de zandaardappelen.
 

21. Database nr.: 00472  
Onderzoek duinen de gesteldheid der duinen.
Duinen           (27 juni 1797)   
De Commissie van Superintendentie over het onderzoek der DUINEN van HOLLAND, DOOR oculaire inspectien zich trachtende te informeren, zo wegens de gesteldheid der DUINEN,als de uitgestrektheid der respective Eigendommen, zal hiertoe vaceren in de Districten van Wijk aan Zee aan Duin, Wijk aan Zee, Heemskerk, Castricum, Bakkum, Egmond Binnen en Egmond op de Hoef, Wimmenum, Bergen, Groet, schoorl, Harge en Camp, van den 4 tot den 7 July ingesloten, en van den 17 tot den 20 July ingesloten, eerstkomende; en zal aan de Eigenaars van Duingrondenin deze districten, door de Schouten of Secretaristen van het District, onder welke hunne Duinen gelegen zijn, nader bepaalde dag worden aangezegd, op welke de commissie zich op hunne gronden zal bevinden; wordende de voon. van 1 en 2 Mei.
 

22. Database nr.: 00479  
Nadat Z.M. een toer door de duinen gedaan
Duinen           (2 Augustus 1839)   
BEVERWIJK 30 Juli. Gisteren hadden de inwoners dezer gemeente het geluk onze Koning in hun midden te zien. Reeds voor aankomst van Z.M. waren de publieke gebouwen, en een groot aantal particulieren huizen met de nationale vlag versierd, en stonden onze plaatselijke autoriteiten gereed om de Koning te begroeten. Ten kwartier over 8 ure reed Z.M. vergezeld door twee hoge officieren in een open kales deze gemeente binnen, waarop de Heer Burgemeester namens allen Z.M. verwelkomde, hetwelk door Hoogstdezelve op de minzaamste wijze werd beantwoord. Na zich, te midden ener grote menigte onzer ingezeten, die Zr.Ms. rijtuig omringden, ruim 10 minuten met den Burgemeester onderhouden te hebben, vervolgde de Koning zijnen weg naar Castricum, alwaar onze burgemeester, die tevens burgemeester van Castricum is, andermaal het geluk had Z.M. te begroeten, waartoe waar hij zich langs korteren weg derwaarts had gespoed.
Zo hier, als te Castricum , hadden benevens de plaatselijke autoriteiten ook de Heeren Geestelijken der onderscheidende gezindheden, de eer Z.M. te verwelkomen .
Hoogst aandoenlijk was het, ter laatstgemelde plaats, ook toen de goede vorst te midden ener menigte landbouwers daar stond, en met vriendelijkheid de belangen ener armen vrouw aanhoorde, die aan Z.M. een verzoekschrift aanbood. Goedhartig welwillendheid was op het gelaat des Konings zichtbaar, tranen bevochtigden den ogen der omstanders.
Nadat Z.M. een toer door de duinen gedaan, en aldaar plaats hebbende ontginningen bezichtigd had, vertok Z.M. onder het gejuich der vergaderde menigte .
Deze dag, waarop de Koning als een liefderijke vader onder zijne kinderen stond,zal door Beverwijk en Castricum steeds met innig vreugd gevoel worden herdacht.

 

23. Database nr.: 00484  
Een gegraven kanaal van de duinen bij Castricum
Duinen           (9 September 1846)   
Men verneemt, dat dezer dagen in een gegraven kanaal van de duinen,Bij Castricum, in dit buitengewoon droge seizoen, ene proef is genomen, opzichtelijk de hoeveelheid welwater, om tot leidraad te dienen van de verwachten hoeveelheid water voor Amsterdam, uit de duinen bij Haarlem, en dat men, door deze proef, de volste overtuiging heeft verkregen, van de enorme massa water, welke uit de duinen kan worden getrokken worden.
 

24. Database nr.: 00492  
Sedert enige dagen worden in onze
Duinen           (22. Mei 1863)   
Castricum , 20 Mei. Sedert enige dagen worden in onze duinen opmetingen gedaan ten behoeve van den spoorlijn Helder-Amsterdam.
 

25. Database nr.: 00497  
Bebossing der duinen
Duinen           (29 Juni 1915)   
In verband met het ingediende voorstel- Thomassen c.s., om Gedep. Staten uit te nodigen
voorstellen te doen om zo spoedig mogelijk op uitgebreide schaal een aanvang te maken met de bebossing der Provinciale duinen stellen Gedep. Staten voor, om een commissie van deskundigen te benoemen om Gedep. Staten voor te lichten, omtrent de exploitatie en ontginning van de provinciale gronden onder Castricum en daarvoor een krediet van f 5000 te verlenen. De kosten van ontginning van het gehele landgoed zijn geraamd op f 220.000, welke som over een aantal jaren zal kunnen worden verdeeld en goed besteed zal zijn. De commissie zal o.m. moeten overwegen of tot tuin - of grasland geschikt gemaakte gronden in eigen bedrijf moeten worden genomen.
Gedep. Staten stellen daarbij voor om f 10.000 beschikbaar te stellen voor het verharden van den Schulpweg en weer aanplanten van door den laatsten storm vernield bos op het provinciaal Landgoed te Castricum.

 

26. Database nr.: 00513  
Ontslag rechtsvervolging
Duinen           (27 September 1960)   
Alkmaar, 10 Augustus In Augustus van het vorige jaar werd in de duinen bij Castricum een meisje uit Amsterdam door een jongeman eveneens uit Amsterdam met een revolverschot van het leven beroofd.
De arrondissementsrechtbank te Alkmaar deed hedenmorgen uitspraak in deze zaak. Op grond van de psychiatrische rapporten werd de jongeman niet toerekeningsvatbaar verklaard. Hij werd ontslagen van rechtsvervolging en ter beschikking van de regering gesteld ten einde op haar kosten te worden verpleegd.

 

27. Database nr.: 00516  
Gegraven kanaal van de Duinen bij Castricum,
Duinen           (8 September 1846)   
Men verneemt, dat dezer dagen in een gegraven kanaal van de duinen, bij Castricum, in dit buitengewoon droge seizoen, een proef is genomen opzichtelijk de hoeveelheid daar uit verkrijgbaar welwater, om tot leidraad te dienen van de te verwachten hoeveelheid water voor Amsterdam, uit de duinen bij Haarlem, en dat men, door deze proef, de volste overtuiging heeft verkregen, van de enorme massa water, uit welke de duinen kan getrokken worden.
 

28. Database nr.: 00527  
Tegenwoordige staat der Duinen.
Duinen           (1798)   
Ligging der duinen van Particulieren de Binnenlanden tot aan het strand eindigt. In gelijke rechte lijnen, ter breedte van omtrent 400 Roeden, is hier naast gelegen het derde stuk, zijnde van C.E.Huysman, Wed.Abbink c. f. Amsterdam; hier aan grenzen het vierde en Vijfde stuk, naast elkander liggende, beide behorende aan A.A. Deuts te Amsterdam, en nog geheel onder Castricum, omtrent 150 Roeden van ban-scheiding van Castricum en Heemskerk eindigde. Alle deze opgegeven limieten zijn aangewezen met gestippelde lijnen op een grote gedrukte Kaartvan de Heerlijkheid van Castricum, uitgegeven A. 1737. bij J. Covens en Morder. Van de drie overige der voortijds Marquetter Duinen heeft de gemelde Burger A.A.Deutz nog een stuk duin, en de twee anderen zijn het eigendom van G. de Graaf te Amsterdam; gelijk dit laatste Duin van Deutz niet naast zijne twee vorige onder Castricum gelegen is, zo ook zijn de twee stukken van den Burger de Graaf van elkander afgescheiden. liggende het laatstgenoemde Duin van Deutz daar tussen beide. Het zesde stuk is dus een van de Duinen van G. de Graaf, ten Noorden belendende aan het vijfde stuk, liggende voor een gedeelte nog onder Castricum, en strekkende zich uit over de Banscheiding onder Heemskerk tot op de hoogte van Noord Dorper Buurt; en aan de binnenzijde voor een klein gedeelte over den Postweg naar Alkmaar.
 

29. Database nr.: 00540  
De Commissie van Superintendentie over
Duinen           (27 Juni 1797)   
Over het onderzoek der DUINEN van HOLLAND, door de oculaire inspectien zich tragtend
 

30. Database nr.: 00557  
Verstuiving der duinen
Duinen           (1799)   
Hoedanig Gij hierop ook mocht beslissen, welke spoed. Gij moet oordelen , dat het belang dezer zaak vordert. wij menen onze taak te hebben volbracht. En zullen wij de Som tot dit onderzoek ter onzer disp.fictie gesteld ten bedrage van f 10.000, waarvan Wij maar f 4000 op rekening verzocht hebben, het restant restueren; en van de som door ons besteed, ene nauwkeurig Rekening en Verantwoording doen aan de Finantiele Commissie over het voormalig Hollands gewest:terwijl wij verzoeken van U aanwijzing te ontvangen, aan welk College of personen wij de kaarten , Papieren en verdere. Documenten tot deze Commissie behorende, zullen moeten ter hand stellen.- Nog twee afzonderlijke Rapporten op Requesten in onze handen gesteld om te dienen van consideratien, zullen wij de Eer hebben binnen kort bij U intezenden. En wegens de last, ons opdragen, om de verstuiving te Castricum te doen.
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 28 april 2020