Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 12551
 
Titel : Enquete Politiele Dienstverlening werkgebied Castricum
Auteur : Rob Feuth
Datering : juli 1996
Beschrijving : POLITIE
o Kennemerland
o Beleidsontwikkeling
o Bedrijfsvoering & Informatisering

==rapportage==

Enquete Politiele Dienstverlening
werkgebied Castricum

Basisteam IJmond Noord
(Heemskerk / Castricum / Uitgeest)
van de Politieregio Kennemerland

Rob Feuth
juli 1996 A 00117/96

-2-

Inleiding

Voor u ligt het eindrapport van een enquete naar de mening van de inwoners van
Castricum over de dienstverlening van de politie in die gemeente, gehouden in
april - juni 1996. Dit onderzoek is uitgevoerd door medewerkers van het basisteam
Heemskerk/Castricum/Uitgeest van de regiopolitie Kennemerland, met ondersteuning
door een adviseur vanuit de afd. Bedrijfsvoering en Informatisering, die
tevens deze rapportage heeft verzorgd.
Dit onderzoek heeft geen wetenschappelijke pretenties. Weinig aandacht zal
besteed worden aan een formele onderzoeksverantwoording.
Doel van het onderzoek is om een beeld te krijgen van hoe de bevolking van
Castricum de dienstverlening door de politie beoordeelt en wat zij van de politie
verwachten.

Aan de hand van het adressenbestand zijn ongeveer 600 adressen, verspreid over
alle buurten, bezocht waar de vragenlijst persoonlijk aan de bewoner is uitgereikt
met een uitleg over het doel van de enquete en het verzoek hieraan mee te werken
door de ingevulde lijst te retourneren via een voorgefrankeerde enveloppe.
Bij afwezigheid van de bewoner is een adres direct naast het geplande adres
bezocht.
In totaal zijn 431 ingevulde lijsten geretourneerd, een respons van 71 %.
De veronderstelling is gewettigd dat de steekproef voldoende representatief is om
met enige geldigheid uitspraken te doen over de bevolking van Castricum als
geheel.

Een soortgelijk onderzoek is gehouden in de gemeenten Heemskerk en
UItgeest. Waar in dit rapport resultaten vergeleken worden met omliggende
gemeenten, worden deze twee gemeenten bedoeld.

I Bereikbaarheid van het bureau

I.1 Bent u bekend met de openingstijden van het bureau in Castricum?

A. ja 10%
B. enigszins 29%
C. nee 61%

aantal antwoorden 431

Slechts weinig inwoners van Castricum zijn goed bekend met de openingstijden
van het politiebureau in die plaats. Dit percentage is kleiner dan in de
omringende gemeenten. Een groot deel van de inwoners zal normaal
gesproken zelden of nooit op het bureau komen. Verwacht mag worden dat
degenen die wel bekend zijn met de openingstijden in de afgelopen periode
daadwerkelijk aan het bureau geweest zijn.

pagina 2

-3-

I.2 Denkt u dat het bureau vaak genoeg open is om de politie op de hoogte
te stellen als u iets is overkomen of als u met een probleem zit?

A. ruim voldoende 3%
B. voldoende 36%
C. net genoeg 14%
D. iets te weinig 22%
E. veel te weinig 24%

gemiddelde 3,25999999
aantal antwoorden 242

Bijna de helft van de inwoners vindt dat dat het bureau niet vaak genoeg open is om de
politie op de hoogte te stellen van gebeurtenissen. Dit wijkt negatief af van bijv.
Heemskerk, waar een meerderheid aangaf dat het bureau vaak genoeg open was.

Zijn er tijden waarop u vindt dat het bureau in ieder geval geopend
zou moeten zijn?

A. nee 20%
B. ja ... 80%

aantal antwoorden 394

(aantal)
24 uur per dag 122
tijdens kantoortijden 357 dagen per week, 7-23u 22
ma t/m za 5weekeinde 48
buiten kantoortijden 54
dagelijks, 8-20 u 26

Maar liefst 80% van de ondervraagden heeft speciale wensen t.a.v. de
openingstijden van het bureau, hetgeen overigens niet perse betekent dat men het niet
een sis met de huidige openingstijden. Het cijfer is hoger dan in de omliggende
gemeenten.
Opvallend is dat maar liefst 122 respondenten (= 31%) vinden dat het bureau 24 uur
per dag open moet zijn op alle dagen van de week. 48 respondenten spreken uit dat het
bureau ook in het weekeinde open moet zijn (wat ook het geval is).

pagina 3

-4-

I.4 Vindt u dat het politiebureau in Castricum goed bereikbaar is per telefoon ?

A. goed 46%
B. redelijk 31%
C. niet goed, niet slecht 8%
D. niet zo goed 10%
E. slecht 6%

aantal antwoorden 251

Over de telefonische bereikbaarheid van het politiebureau in Castricum zijn minder
klachten: 77% vindt de bereikbaarheid goed of redelijk.

II Beschikbaarheid op straat

II.1 Ziet u de politie vaak bij u in de buurt ?

A. (erg) vaak 2%
B. regelmatig 10%
C. af en toe 27%
D. niet zo vaak 16%
E. (erg) weinig 45%

aantal antwoorden 428

Het feit dat een meerderheid van bijna twee derde weinig of niet zo vaak politie in
de buurt ziet lijkt de roep om meer politie op straat te ondersteunen. Te midden van
de omliggende gemeenten neeemt Castricum een tussenpositie in.
Hoewel op veel andere terreinen het besef groeit dat niet alle zorg van de overheid
verwacht mag worden, maar dat de samenleving daar ook zelf een verantwoordelijkheid
in heeft, lijkt op het gebied van de veiligheid de opvatting te overheersen
dat met name de politie hiervoor zorg moet dragen.
De laatste jaren worden er - onder de noemer van integrale veiligheid - op veel
plaatsen initiatieven ondernomen waarbij die vanzelfsprekendheid wordt
doorbroken in de vorm van andere toezichthouders, niet of minder direct werkzaam
vanuit de overheidssfeer, het verbeteren van sociale controle, verbeterde inrichting
van ruimtes etc.

pagina 4

-5-

II.2 Kunt u op straat makkelijk in kontakt komen met de politie?

A. ja 24%
B. nee 76%

aantal antwoorden 403

Zo nee, wat is hiervan de reden?

(aantal)
in de auto kun je ze niet benaderen 140
het is moeilijk om hun aandacht te trekken 14
ze reageren wel, maar tonen weinig belangstelling 5
ze zeggen te snel dat ze er niets aan kunnen doen 12
je ziet ze weinig (nooit) 115

Deze cijfers vormen een pleidooi voor het vaker toepassen van de langzame
surveillance door de politie.

II.3 Vindt u dat de politie snel ter plekke is als ze wordt geroepen?

A. ze zijn er heel snel 8%
B. ze zijn er snel genoeg 52%
C. kan er net mee door 17%
D. duurt iets te lang 13%
E. duurt veel te lang 10%

aantal antwoorden 219

Een (kleine) meerderheid van de inwoners van Castricum is van mening dat de
politie snel genoeg ter plaatse is de hulp wordt ingeroepen, terwijl nog 17%
vindt dat die snelheid nog net kan.
De in dit onderzoek gevonden percentages hebben betrekking op alle hulpvragen,
niet alleen de prioriteitmeldingen, waarbij het publiek nog wel eens andere
opvattingen kan hebben over de prioriteit van een hulpvraag dan de politie.

pagina 5

-6-

III Aangifte doen

III.1 Heeft u in de afgelopen 12 maanden de politie in kennis gesteld van
iets wat u is overkomen, via een aangifte of anderszins?

A. nee 61%
B. ja 39%


aantal antwoorden 431

Uit bovenstaande tabel blijkt dat in de aan het onderzoek voorafgaande twaalf
maanden 39 % van de inwoners van Castricum iets ter kennis van de politie
heeft gebracht, via een aangifte of op een andere manier. Dit cijfer ligt in dezelfde
lijn als het slachtofferschap, maar komt niet overeen met gegevens uit de
politiemonitor op het gebied van aangifte- en meldingsgedrag: gepercenteerd op de
totale bevolking ligt dit cijfer rond 15 - 20%.

De vraag blijkt door de respondenten anders te worden geinterpreteerd als de
vraag naar het 'meldingsgedrag' uit de politiemonitor: deze laatste vraag wordt
uitsluitend gesteld aan de bewoners die daadwerkelijk slachtoffer zijn geworden
van een ( in de politiemonitor genoemd ) delikt terwijl hier de vraag was naar iets
dat hen is overkomen.

Zo ja, hoe snel werd u te woord gestaan?

A. direct 45%
B. na 1 - 5 minuten 27%
C. na 5 - 10 minuten 16%
D. na 10 - 20 minuten 7%
E. meer dan 20 minuten 4%

gemiddelde wachttijd 4,40000000 minuten
aantal respondenten 166

Volgens de tabel wordt ong. 45% van de bezoekers direct te woord gestaan en nog
eens 27% binnen 5 minuten. De gemiddelde wachttijd is berekend op 4,4 minuten.
De cijfers zijn redelijk, maar de gemiddelde wachttijd is toch ong. 1 minuut langer
dan in bijv. Heemskerk.

pagina 6

-7-

III.2 Bent u tevreden met de manier waarop u daarbij te woord werd gestaan?

A. zeer tevreden 25%
B. tevreden 56%
C. tevreden noch ontevreden 9%
D. ontevreden 7%
E. zeer ontevreden 3%

aantal respondenten 173

Ook de kwaliteit van de opvang wordt in het algemeen positief beoordeeld: 25% is
zeer tevreden en 56% tevreden (totaal 81%).
De tevredenheidscijfers over de manier waarop men te woord gestaan wordt, wijken
in positieve zin af van de "tevredenheid over het optreden bij aangifte" zoals die in
de politiemonitor (1995) gemeten wordt ( = 57 % ).

III.3 Vindt u het bezwaarlijk om telefonisch een afspraak te maken als u
iets ter kennis van de politie wilt brengen, via een aangifte of anderszins

A. ja 22%
B. nee 78%

aantal antwoorden 383

In het algemeen is het publiek gewend dat men gedurende de openingstijden het
bureau te Castricum kan binnenlopen en te woord gestaan wordt. Toch vindt een
behoorlijke meerderheid het niet bezwaarlijk om vooraf telefonisch een afspraak te
maken.

IV Veiligheid op straat

IV.1 Voelt u zich in het algemeen veilig op straat in Castricum?

A. veilig 70%
B. niet veilig, niet onveilig 27%
C. onveilig 3%

aantal antwoorden 426

pagina 7

- 8 -

De veiligheid op straat is de laatste jaren op verschillende plaatsen in het land een
probleem geworden. Deels gaat het daarbij om de daadwerkelijke onveiligheid:
de kans om op straat te worden aangevallen, het terroriseren van buurten etc. ,
deels om veiligheidsbeleving.
De veiligheidsbeleving op straat in Castricum is hoger dan in een aantal omliggende
gemeenten: slechts ong. 3% van de bewoners voelt zich echt onveilig in
Castricum. 70% voelt zich in het algemeen veilig. Ongeveer een kwart kan niet
precies aangeven of ze zich veilig of niet veilig voelen.

Interessanter is om te kijken naar de tijden en plaatsen waarop men zich evt.
onveilig voelt op straat.

IV.2 Zijn er speciale tijden waarop u zich minder veilig voelt op straat?

A. nee 43%
B. ja ... 57%


aantal antwoorden 423

(aantallen)
's avonds en 's nachts (donker) 145
op zaterdagavond 5
na sluitingsijd horeca 12
in de spits vanwege het verkeer 5
's avonds in het weekend 71

Meer dan de helft van de bevolking geeft aan zich op speciale tijden onveilig te
voelen. Door 145 respondenten wordt zelf aangedragen dat dit vooral 's avonds
en 's nachts in het donker voorkomt. Dit is een bekend gegeven dat uit veel
onderzoeken naar voren komt. Opvallend is dat maar liefst 71 respondenten
('s avonds) in het weekend spontaan noemen: hier lijkt een sterk verband te liggen
met het uitgaansgedrag in Castricum.

IV.3 Zijn er speciale plekken in Castricum waar u zich minder veilig voelt?

A. nee 40%
B. ja ... 60%

aantal antwoorden 417

(aantal)
omgeving Dorpsstraat, cafebezoek 90
nabij winkelcentrm Geesterduin 6
in het park 5
waar de jeugd samenschoolt 1
onverlichte wandel- en fietspaden 47
NS-station 19
onbevolkste plekken, met parken/bosschages 51
verkeerssituatie Dorpsstraat 23

pagina 8

-9-

Ongeveer 60% van de bevolking geeft aan zich op bepaalde plaatsen minder veilig
te voelen. Het spontaan benoemen van plekken geeft een redelijke concentratie te
zien:
De reeds gesignaleerde uitgaansproblematiek in de Dorpsstraat wordt door liefst 90
respondenten genoemd.
Het probleem van beangstigende parken/bosschages speelt in Castricum relatief
vaak ( 56 keer genoemd ), alsook onverlichte wandel- en fietspaden (47 keer).
In de sfeer van een integrale benadering kunnen, bijv. door aangepast groenonderhoud,
betere verlichting etc. , de genoemde problemen met goede kans op
succes aangepakt worden.

V Politieinzet

V.1 Zijn er speciale zaken waaraan de politie volgens u (meer) aandacht
zou moeten besteden?

A. nee 26%
B. ja ... 74%

aantal antwoorden 356

(aantal)
verkeerssituatie in centrum 32
(brom)fietsen op stoep/onverlicht fietsen 49
snelheid auto's 25
bestrijden kleine criminaliteit 12
preventie woninginbraak 18
vandalisme 36
meer blauw op straat/contact met burger 35
drugsproblematiek 3

Een grote meerderheid van de inwoners van Castricum heeft specifieke ideeen
over de inzet van de politie. Bij het spontaan aangeven van de gebieden waarop de
politie volgens hen meer aandacht zou moeten besteden worden de verkeers-/parkeersituatie
in het centrum en het problemen met (brom)fietsen ( zonder licht, op
de stoep ) relatief vaak genoemd ( resp. 32 en 49 keer ). Eveneens op verkeersgebied
wordt relatief vaak het te snel rijden van auto's genoemd (25x ).
Op het gebied criminaliteit worden met name de kleine criminaliteit en inbraakpreventie
genoemd ( resp. 12 en 18 keer ).
Meer (kontakt met de) politie op straat wordt 35 keer genoemd, terwijl de aanpak
van vandalisme 35 maal genoemd wordt. De drugsproblematiek wordt door de
inwoners van Castricum nauwelijks genoemd.

V.2 In het volgende overzicht wordt nader ingegaan op de onderlinge verhoudingen
van een aantal terreinen van politieinzet. Aan de respondenten is de vraag
voorgelegd de beschikbare capaciteit ( 100% ) te verdelen over deze terreinen

pagina 9

-10-

op basis van hun persoonlijke visie. Een schatting van de feitelijke verdeling werd
als referentie aan de respondenten meegegeven.

Verwachting van burgers t.a.v. de politieinzet over de werkterreinen,
vergeleken met de feitelijke verdeling.

verwachting verwachting feitelijke
burgers (ecl. anders) verdeling

Opsporen van criminelen 18% 19% 15%

Het voorkomen van misdaden 13% 14% 8%

Verkeerstoezicht 18% 18% 25%

Het begeleiden van evenementen 4% 5% 5%

Het tegengaan van overlast ( bijv. horeca) 12% 13% 13%

Hulpverlening (in noodsituaties) 24% 25% 30%

Milieuzorg 5% 6% 4%

Anders ............................ 6% xxxx 0%

Totaal Tijdsbesteding 100% 100% 100%

Door de inwoners van Castricum wordt de meeste capaciteit, zijnde 24% ingezet
voor hulpverlening, waarna het opsporen van criminelen en verkeerstoezicht met
elk 18% volgen als tweede en derde.
Vanuit een strikte visie op politiewerk had mogelijk verwacht kunnen worden dat
hulpverlening in mindere mate als politietaak beschouwd zou worden door de
inwoners van Castricum. De score van 24% geeft echter aan dat deze aktiviteit
door het publiek wel degelijk als volwaardige politietaak wordt opgevat.
Verrassend is dat de respondenten bij de verdeling van de capaciteit minder
gewicht hechten aan het werkterrein verkeer dan verwacht mag worden op basis
van feit dat ze bij de vorige vraag juist meer aandacht voor verkeersproblemen
vroegen, en het gegeven uit voorgaand onderzoek dat het publiek juist
verkeersthema's vaak als belangrijkste probleem aanwijst.
Milieuzorg blijkt als politieaktiviteit bij de inwoners niet erg hoog te scoren. Dit kan
enerzijds samenhangen met een afname van de maatschappelijke aandacht voor
milieuproblemen, zoals die blijkt uit recente landelijke onderzoeken, anderzijds kan
meespelen dat milieuzorg door veel burgers minder als een politietaak beschouwd
wordt.
Ook het begeleiden van evenementen scoort niet hoog als politietaak.

Om de vergelijking met de feitelijke inzet te vergemakkelijken is de restcategorie
"anders" in kolom 2 buiten de percentages gehouden.
Opvallend is dat ten opzichte van de feitelijke inzet de inwoners meer capaciteit in
willen zetten voor het voorkomen van misdrijven ( 14% i.p.v. 8% ) en het opsporen

pagina 10

-11-

van criminelen ( 19% i.p.v. 15% ).
Hoewel de hulpverlening wel degelijk als een belangrijke politietaak worst gezien,
wordt de feitelijke inzet van 30% wel wat erg hoog gevonden en beperkt tot 25%.

VI Opmerkingen

Aan het eind van de vragenlijst is gevraagd naar opmerkingen die de burgers kwijt
wilden. Hieronder volgt een bloemlezing, waarbij opmerkingen met gelijke strekking
samen zijn genomen met vermelding van het aantal. De (letterlijk overgenomen )
teksten vormen in enkele gevallen een illustratie van gevolgtrekkingen uit
voorgaande paragrafen.

o Ik vind dit een goed initiatief. Hopelijk geeft het ook relevante informatie om
eventueel het beleid aan te passen. (3x)
o Ik vind het belangrijk dat de politie zich zelf ook correct aan de verkeersregels dient
te houden. Verschillende keren heb ik ervaren dat ze de snelheidslimiet overschrijden
en ook dat er voorrang genomen wordt waar dat niet geldt. (7x)
o Na gedane aangiften is het misschien leuk voor de aangever als hij nog eens iets
hoort van de politie. (3x)
o Wij zijn tot heden uitermate tevreden over de politiediensten. I.v.m. diefstal auto,
problemen rond kinderen, vakantietoezicht en fietsendiefstal. Ga zo door! ( 6x )
o Ik zou graag zien dat de politie de afstand tussen de bevolking en hunzelf zo klein
mogelijk houdt. Dit bijv. door te voet te surveilleren, wat de sociale contacten zal
verbeteren, Een wijkagent. (11x)
o Er is minder betrokkenheid, omdat de bekende gezichten bij de politie afgenomen
zijn. Nieuwe politiemensen zonder plaatselijke binding zijn, gezien vanuit de burger
minder toegangelijk. Irritant is dat slepend probleem telkens opnieuw moet worden
uitgelegd. Ik ben daarom voorstander van aanspreekbare wijkcontactpersonen bij
de politie. (5x)
o Er zouden meer politiemensen aangesteld moeten worden, want politiewerk is best
heel zwaar en wij leven nu eenmaal met veel mensen in nederland. (9x)
o Ik ben van mening dat de politie bij daglicht goed functioneert. Echter wanneer het
donker is en veel ellende gebeurt, is de politie op veel mindere sterkte en op grote
afstand minimaal aanwezig. Ik pleit voor meer politiepersoneel, vooral 's nachts.
o De politie moet m.i. duidelijker in het openbaar in uniform aanwezig zijn. Dit werkt
preventief en leidt m.i. tot beter gedrag van het publiek. Het is immers een vaststaand
feit, dat alleen al de aanwezigheid van politie-zonder direct prenten uit te
delen- slecht gedrag voorkomt. (11x)
o Positief is het instellen van de stadswacht, waardoor de politie meer tijd overhoudt
om belangrijkere taken te verrichten. (4x)
o Gaarne willen wij nog iets kwijt omtrent het instituut "stadswacht". Wij mogen als
burgers hiervan een betere uitstraling en inzet verwachten. Men loopt er soms zeer
ongeinteresseerd bij, zo van "het moet maar". (3x)
o Het is jammer dat de politie-agenten zoveel administratief werk moeten verrichten,
terwijl dat ook door andere gedaan kan worden.
o Voor milieuzorg zou een aparte groep moeten zijn.
o Meer inzet voor ....
... controle op fietsers zonder licht, soms zeer gevaarlijk.
... aandacht aan vandalisme Geesterhage. Mient, schoolcomplexen, het winkelcentrum

pagina 11

-12-

Geesterduin (2x).
.. goede/doelmatige verkeerscontrole.
... controle op hondenpoep en verdere vervuiling van de straten? Wordt er wel eens
PV. opgemaakt bij dat soort overtredingen?
... in actie komen en niet afwachtend in de auto blijven zitten bij relletjes of ruzies.
... aandacht schenken aan de verkeersrotondes via de media en het zal ook handig
zijn om ze allemaal van gelijke waarde te maken.
... ingaan op meldingen van kleine delicten.
... surveilleren in de luilaknacht! Er wordt heel veel beschadigd aan auto's, ruiten en
tuinen. Doe er a.u.b. iets aan.
... controle op rijwiel-berijders, vooral schoolgaande kinderen.
... controle in het dorp op snelheidsmaniakken
... plekken in en om Castricum zijn waar je met de hond los kan lopen en ik vind dat
poep op de stoep of kinderplaatsen bekeurd moet worden.
... begeleiden de politie 's nachts de discogangers vanaf de Dorpsstraat naar de
camping Geversduin. Wuj hopen dat het dit jaar weer zo gaat.
o problemen:
... voetpaden op het strandplateau een verbod ingesteld wordt om motoren aldaar te
plaatsen. Belemmert de voetgangersdoorgang.
... het linksafslaan per auto vanaf de Verlengde overtoom naar de Dorpsstraat in
Castricum is meestal een doffe ellende, omdat geparkeerde auto's het uitzicht naar
links belemmeren.
... informatiebord Beverwijksestraatweg verplaatsen naar begin gemeente. Buschauffeurs
NZH kunnen halte niet zien. Vele malen per dag moeten automobilisten met
bestemming Castricumse werf op de weg keren. Gevaarlijke situatie!
o de flat Prof. v/d Scheerlaan, iedereen parkeert hier zijn auto buiten de vakken en in
de bocht, heb hier al meerdere malen over gebeld maar er wordt niets aan gedaan.
Graag zouden wij dit anders zien, er is namelijk plaats genoeg, ook achter de flat.
o als fietser in de Dorpsstraat en Torenstraat voel je je onveilig.

pagina 12
 
Soort : Archiefstuk
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Publicatie
Rubriek : Huisvesting
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 8-8-17
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 24 september 2022