Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 12545
 
Titel : Puntensysteem bij toewijzing woningen moet op de helling
Auteur :
Datering : 11 mei 1994
Beschrijving : CASTRICUM - Het huidige puntensysteem bij de toewijzing van woningen moet op de helling ten
gunste van mensen met lagere inkomens. De woningbouwvereniging Goed Wonen in Castricum
wil een grotere rol spelen bij de woningtoewijzing. Dit zijn enkele aandachtspunten in het
gisteren door Goed Wonen gepresenteerde beleidsplan. Tevens wordt geopperd dat huurders
een functie krijgen bij het onderhoud van hun woonomgeving.

De woonruimteverdeling, gebaseerd op het systeem van puntentoekenning, is voor Goed Wonen
'onvoldoende inzichtelijk'. De corporatie streeft naar een systeem van woningtoewijzing,
overeenkomstig de Huisvestingswet van 1 juli 1993. Deze beoogt een rechtvaardige verdeling
van schaarse woonruimte. Zo moet voorrang verleend worden aan de personen die door hun
inkomen of andere omstandigheden moeilijkheden ondervinden bij het vinden van passende
huisvesting.
Voorrang aan in moeilijkheden verkerende personen strookt met de doelstelling van
Goed Wonen, die mensen met lagere inkomens ziet als de primaire doelgroep. Men wenst voor
huurders met hogere inkomens alleen activiteiten te ontplooien als hierdoor middelen
beschikbaar komen voor de zwakkere doelgroep. Goed Wonen wenst een actieve en volwaardige
rol te vervullen bij de woningtoewijzing. Met de collega-wooncorporatie St. Joseph en de
gemeente moeten hierover afspraken gemaakt worden.

Vrijheid

Goed Wonen heeft het beleidsplan opgesteld met het oog op het Besluit Beheer Sociale
Huursector van 1993. Dit besluit beoogt minder regelgeving van het Rijk en een
verzelfstandiging van de corporaties. Zij krijgen op hun beurt meer vrijheid om hun taken
te verrichten. Goed Wonen bezit 9,1 procent van de lokale woningmarkt (804 woningen) en is
daarmee iets groter dan de Castricumse collega-instelling St. Joseph. De meeste huizen in
Castricum zijn woningen in de particuliere sector.
In het beleidsplan worden de doelstellingen verwoord, alsmede het verhuur- en
huurprijsbeleid. Er is aandacht voor de woningkwaliteit en de deelname van huurders. Ook
de relatie met de partners in de IJmond komt aan de orde. In de lucht hangt een fusie met
St. Joseph, als logisch vervolg op het nog prille samenwerkingsverband met deze instelling.
Tevens is niet uitgesloten dat (ten behoeve van de professionalisering en de financiele
positie) aansluiting wordt gezocht bij meer corporaties in de regio.

Veiligheid

Volgens Goed Wonen draagt de woningbouwvereniging zorg voor de kwaliteit van de woonomgeving
en de veiligheid in de directe nabijheid van de complexen. In dit kader wordt onderzoek
gedaan naar de mogelijkheid om het beheer van de (in eigendom zijnde) woonomgeving over te
dragen aan de bewonerscommissies. Ook in het algemeen zal de wenselijkheid worden bezien om
bewonerscommissies enkele taken te geven bij het beheer van de complexen. Goed Wonen
verwacht dat het actief inschakelen van de bewoners zal leiden tot een grotere
betrokkenheid.
Voorzitter J. van Reims overhandigde het beleidsplan gisteren aan de wethouders A. Lamme
en J. Postma. Hij zei daarbij te verwachten dat de gemeente op basis van dit plan, in
samenwerking met beide corporaties, richting gaat geven aan het volkshuisvestingsbeleid in
Castricum. Volgens Postma heeft het beleidsplan sowieso enkele overeenkomsten met het
collegeprogramma, met name op het gebied van de veiligheid. Ook St. Joseph was positief. De
verwachting uit deze hoek is dat de fusie van beide instellingen niet lang op zich zal laten
wachten.

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
De woningbouwvereniging Goed Wonen gaat onderzoeken in hoeverre de huurders, zoals in de
Helene Mercierhof, zelf een rol kunnen spelen bij het onderhoud van het woongebied.

Foto Kees Blokker
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (kopie)
Rubriek : Huisvesting
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 8-8-11
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 21 september 2022