Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 12539
 
Titel : Woningzoekende voorlopig nog gratis ingeschreven
Auteur :
Datering : 01 juli 1988
Beschrijving : CASTRICUM - Met een amendement aangaande de financiele aspecten van de sanering van de
door gif verontreinigde spoorsloot en een motie betreffende de nieuwe legesverordening
zorgde de PvdA/PPR-fractie gisteravond voor wat pittige discussies in een overigens vrij
tamme en oninteressante raadsvergadering. Het was niet zozeer de inhoud van deze
progressieve voorstellen die zo veel gespreksstof opriep, maar eerder de achterliggende
gedachte.
Over de spoorsloot was men het in vele opzichten al bij voorbaat eens. Dat hier snel een
ingrijpende schoonmaakoperatie nodig is om het gif dat vanuit de voormalige gasfabriek
gekomen is te verwijderen, stond voor eenieder buiten kijf. Maar zoals zo vaak was ook
hier de hamvraag: wie zal dat betalen. De progressieven meenden een eenvoudige oplossing
gevonden te hebben: Gebruik de winstuitkering van het gasbedrijf aan de gemeente hiervoor;
daardoor wordt vermeden dat de saneringskosten jarenlang op de gemeentebegroting drukken.
In principe hadden ook de andere partijen hier geen bezwaar tegen. De meesten tekenden
daarbij echter wel aan dat geen relatie gelegd mag worden tussen de winst van het
gasbedrijf en de sanering van de sloot. ,,Deze winst is geboekt in de algemene reserve'',
stelde wethouder A. Martens van Gemeentewerken. ,,De saneringskosten kunnen geput worden
uit deze reserve. Op die wijze heb ik er geen bezwaar tegen.''
Toen ook alle raadsleden er zo over bleken te denken, stond niets besluitvorming meer in
de weg. Wel tekenden vrijwel alle partijen aan dat voor de sanering van het gasterrein
zelf een beroep gedaan moet worden op het gasbedrijf. Martens beloofde na te zullen gaan
hoe de juridische mogelijkheden op dat gebied liggen.

Legesverordening
Langer had men nodig voor een piepkleine zinsnede uit de nieuwe legesverordening. Naast
nieuwe tarieven voor trouwen, bouwen en soortgelijke zaken, stelt het college ook voor om
in het vervolg een kleine heffing te vragen voor de inschrijving als woningzoekende. Dit
nu paste niet in de opvattingen van de progressieve fractie. ,,We krijgen de indruk dat
het college deze heffing wil gebruiken om een zekere drempel in te bouwen bij het
inschrijven als woningzoekende. Wij achten dat geen juiste handelwijze'', vertolkte
J. Mosk het partijstandpunt.
,,Wie een woning wil, is verplicht zich te laten inschrijven. Het is dan niet
gerechtvaardigd om daarvoor geld te vragen.'' Hij kreeg voor deze mening steun uit
onverwachte hoek. Mevr. A. de Jong (VVD) schaarde zich volmondig achter de linksen.
,,Inschrijving is gewoon een stukje dienstverlening. Als je daarvoor geld gaat vragen, is
het hek straks van de dam. Het gaat hier veelal om mensen die het juist verdienen een
beetje ontzien te worden.'' De rest van haar partij, evenals het CDA, had minder moeite
met het collegevoorstel.
Raadslid C. de Ruyter (Castricum Actief) kwam hierop met het idee om het betreffende punt
voorlopig uit de verordening te schrappen en er later nog eens rustig op terug te komen.
Na een korte schorsing nam het college dit voorstel over. In september zal dit onderwerp
dus op de agenda van de commissie ruimtelijke ordening prijken.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Huisvesting
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 8-8-5
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 19 september 2022