Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 12514
 
Titel : Mestuitstoot bij stoeterij Henny Huisman is te hoog
Auteur :
Datering : 28 juli 1993
Beschrijving : WOENSDAG 28 JULI 1993

NOORDHOLLANDS DAGBLAD
Dagblad Kennemerland

CASTRICUM - De stoeterij H.H. Surprise Stables, eigendom van televiester Henny Huisman, moet
op last van het college van burgemeester en wethouders een stallencomplex afbreken. De
stallen zijn ten onrechte en zonder vergunning gebouwd in het beschermde buitengebied van
Castricum. Huisman, doordrongen van zijn fout, heeft bij de gemeenteraad om clementie
gevraagd. Het besluit tot de gedwongen sloop van het stallencomplex is hiermee enkele
maanden aangehouden.

De stoeterij H.H. Surprise Stables heeft bij de gemeenteraad van Castricum een verzoek
ingediend om het bestemmingsplan Buitengebied zodanig te wijzigen dat de illegaal gebouwde
stallen aan de Heereweg in Bakkum alsnog een goedkeuring kunnen krijgen. Huisman, die
naast zijn televisiewerk er een professionele handelsstal en paardenstoeterij op na houdt,
kwam met het verzoek nadat het college van burgemeester en wethouders besloten had om het
stallencomplex niet te tolereren. Op dit besluit volgende een officiele aanzegging om
negen zonder vergunning gebouwde stallen te slopen. Het betreft een deel van de stoeterij.
Het besluit om de gedwongen sloop aan te zeggen, volgt op een milieu-onderzoek naar het
bedrijf. Dat pakte negatief uit. De stoeterij overschrijdt de normen die gelden voor
mestuitstoot in het buitengebied. De normen zijn streng, mede met het oog op de ligging
nabij het duinreservaat. Een belangrijke rol speelt ook dat het bestemmingsplan
Buitengebied nog maar een jaar geleden en pas na veel moeizame stappen, is vastgesteld.
Het college is niet van plan om nu al uitzonderingen toe te laten.
Die vastberadenheid ondervindt ook een buurman van Huisman. Deze had een plan ingediend
voor de bouw van een woning bij zijn agrarische bedrijf. Volgens het bestemmingsplan mag
dit wel, zij het alleen binnen een nauwkeurig omschreven bouwvlak. Dat is echter niet de
plek die de man had uitgekozen. Wethouder P. de Wolf was tijdens de laatste
raadvergadering niet te vermurwen. Een groot deel van raadsleden was wel genegen de regels
soepel toe te passen. Tot een besluit kwam het echter niet: de stemmen staakten. Het
bouwplan komt opnieuw aan de orde tijdens de raadsvergadering van eind september.

Soepelheid

Of de raad ten aanzien van de

-2-

WOENSDAG 28 JULI 1993

NOORDHOLLANDS DAGBLAD
Dagblad Kennemerland

zonder vergunning gebouwde stallen van de H.H. Surprise Stables enige soepelheid wil
betrachten, is de vraag. Eerder dit jaar liet de politiek zich, mede uit vrees voor
precedentwerk, zeer kritisch uit over de illegale bouwsels in het 'heilige' buitengebied.
Van diverse kanten werd er al op gezinspeeld de stoeterij aan te zeggen de ten onrechte
gebouwde stallen af te breken. Na lang wikken en wegen heeft het college in deze lijn een
besluit genomen.
Tot een uitvoering van het besluit tot een gedwongen sloop komt het vooralsnog niet. De
reden is dat Huisman zich tot de gemeenteraad heeft gewend met het verzoek om het
bestemmingsplan buitengebied in zijn voordeel aan te passen. De advocaat van
Surprise Stables wijst er in de brief op dat Huisman te goeder trouw heeft gehandeld. Het
overgrote deel van de stallen en gebouwen stond er immers al voordat Huisman zich er
vestigde. Het probleem doet zich slechts voor ten aanzien van negen later geplaatste
semipermanente stallen.

Onjuist

,,Deze stallen zijn indertijd ter plekke neergezet door een bedrijf, dat (onder meer in
advertenties) verkondigde dat voor de plaatsing van de prefab stallen geen bouwvergunning
vereist was. Op basis van deze onjuiste informatie heeft mijn client de desbetreffende
stallen, zonder over een bouwvergunning te beschikken, laten plaatsen. Hij betreurt dit
zeer'', schrijft de advocaat namens Huisman. Toen Huisman eenmaal op de vergissing attent
was gemaakt, heeft hij alsnog officieel een bouwvergunning aangevraagd.

De negen bijgebouwde stallen zijn in strijd met het bestemmingsplan dat op die plek alleen
tuin en onbebouwd erf toestaat. De advocaat vraagt de raad nu het bestemmingsplan zo aan
te passen dat het bestemmingsplan zich niet langer tegen de stallen verzet. De
bouwvergunning kan dan achteraf alsnog worden verleend. Tevens wordt gevraagd om een
herziening van het bestemmingsplan om de bouw van een binnenbak (voor het overdekt rijden
op paarden) mogelijk te maken.

Wat betreft de milieubelasting merkt de advocaat op dat het paardenbestand inmiddels is
teruggebracht van tot acht paarden en zeven veulens. Daarmee blijft de uitstoot van mest
binnen de ecologische richtlijnen. De zogenoemde 'grensoverschrijdende' paarden zijn
elders ondergebracht. De advocaat, die er terloops op wijst dat de raadscommissie zich in
het verleden positief heeft uitgelaten op de vestiging van een hotel ter plaatse, besluit
zijn verzoek met de woorden erop te vertrouwen dat de raad het voortbestaan van de
Surprise Stables veilig wil stellen.

 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Bakkum
Straat/wijk : Heereweg
Medium : Krantenartikel (kopie)
Rubriek : Henny Huisman
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 8-7-9
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 14 september 2022