Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 12420
 
Titel : Verslag gesprek mr. C.J.D. Waal met T.G. Kaandorp en A.A.M. Klinkenberg d.d. 03 juni 1999
Auteur :
Datering : 03 juni 1999
Beschrijving : 4- 6-99; 15:09 ;Gemeente Castricum Dagblad K'land ;+31251661234 # 11/ 12
+31251661234

GEMEENTEBESTUUR
VAN
CASTRICUM

VERSLAG: gesprek met T.G. Kaandorp

D.d.: 03 juni 1999

Aanwezig: de heer T.G. Kaandorp, namens Kaandorp BV Uitgeest
mr. C.J.D. Waal, burgemeester van Castricum
de heer A.A.M. Klinkenberg, hoofd afdeling Bestuurszaken,
Onderwijs en Sport.

De heer Waal opent het gesprek en heet de heer Kaandorp welkom.
De heer Waal stelt vast dat dit overleg plaats vindt op verzoek van de heer Kaandorp
d.d. 02 juni 1999.
De heer Kaandorp heeft om dit overleg verzocht naar aanleiding van de brief van het
college van 12 mei 1999, kenmerk MBO 1470/1710, inzake "afwijzing aanvragen ontheffing
in het kader van de "vijf-dagenregeling", waartegen hij bij brief d.d. 25 mei
1999, ingekomen op 26 mei 1999 onder nummer MBO 2367, bij de gemeente bezwaar
heeft gemaakt.
Met de heer Kaandorp wordt afgesproken dat dit gesprek wordt beschouwd als zijnde
een hoorzitting, zoals bedoeld in artikel 7:2 van de Algemene wet bestuursrecht.
De heer Kaandorp wijst erop dat hij in de brief niet geattendeerd is op de
beroepsmogelijkheid.
De burgemeester wijst erop dat in de brief is verwezen naar een bijlage waarin de
beroepsmogelijkheid is aangegeven.

De heer Kaandorp vraagt waarop de afwijzing gebaseerd is. Hij verwijst naar de brief
van 24 december 1998, met kenmerk MBO 4146/5323, waarin gesproken wordt over
het probleem van het stallen van fietsen. Die fietsen zijn zijns inziens eveneens
afkomstig van horecabezoekers van naastgelegen horeca-inrichtingen. Hij verzoekt de
burgemeester aan te tonen dat die fietsen allemaal aan zijn clientele behoren. Volgens
hem behoort maar 20% van de fietsen aan zijn bezoekers. Hij is van mening dat er
sprake is van ongelijke behandeling van horeca-exploitanten.
Voorts vraagt de heer Kaandorp zich af waar overige klachten nog steeds vandaan
komen. Hij vraagt om een onderbouwing.

De heer Waal merkt het volgende op.
1. De brief van 24 december 1998 houdt meer in dan alleen het fietsenprobleem.
2. Als vice-voorzitter van het Castricums Horeca Verbobd (CHV) wordt de heer Kaandorp
geacht te weten dat de maatregelen die de Nederlandse Spoorwegen (NS) onlangs
genomen hebben, met name veroorzaakt zijn door het gedrag van bezoekers
aan zijn horeca-inrichting Buona Sera.
3. Uit het bewoners-overleg maar ook via de klachtentelefoon komen nog steeds
regelmatig klachten binnen, met name over (geluids)overlast vanuit Buona Sera.
4. Informatie wordt mede betrokken aan de hand van de politie-mutaties.
5. Ook uit eigen waarneming heeft hij vastgesteld tijdens een recente nachtelijke ronde
langs alle horeca-inrichtingen in Castricum en Bakkum dat met name vanuit en in
Buona Sera sprake is van een enorme geluidsproductie.
6. Het houden van zgn. happy hours of vergelijkbare activiteiten leidt direct en indirect
tot veel overlast. Destijds al verschillende malen op vrijdagmiddag, nu ook op
zaterdagavonden.
7. Als collega's van de heer Kaandorp in overeenkomstige situaties voor vergelijkbare
overlast zorgen, zullen maatregelen in hun richting dienovereenkomstig zijn.

------------------------------------------------------------------------------------------
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum Postbus 1301, 1900 BH Castricum
Telefoon (0251) 66 11 22 Telefax (0251) 66 12 34

-2-

4- 6-99; 15:09 ;Gemeente Castricum Dagblad K'land ;+31251661234 # 12/ 12
+31251661234

De heer Kaandorp zegt niets met de NS te maken te hebben. Hij acht zich niet verder
verantwoordelijk dan binnen een straal van 25 meter vanaf de voordeur. Wat betreft de
geluidsoverlast vraagt hij meetrapporten te overleggen.
De fietsenoverlast is ook aan bezoekers van inrichtingen van collega-ondernemers toe
te rekenen. In overleg met de omwonenden zou naar een oplossing hiervoor gezocht
worden.
De heer Kaandorp zegt nooit happy hours te hebben gehad op vrijdagmiddag. Wel
hanteert hij regelmatig een gereduceerd tarief voor consumpties, die vergelijkbaar zijn
met de tarieven in sportkantines.
Voorts vraagt hij om getuigenverklaringen van dronken mensen die hebben aangegeven
uit zijn horeca-inrichting vandaan te zijn gekomen.

De heer Waal geeft aan dat de brief van 24 december 1998 gebaseerd is op concrete
klachten alsmede op informatie vanuit het reguliere bewonersoverleg. Daarnaast is hij
geinformeerd door vertegenwoordigers van de NS en de Spoorwegpolitie en heeft hij
informatie uit eigen waarneming. Bestuurlijke overwegingen zijn hierbij van belang om
tot goede afwegingen te komen in het kader van de handhaving van de openbare orde.

De heer Kaandorp zegt dat vanuit City Pool minstens zoveel overlast komt als vanuit
Buona Sera.

De heer Waal zegt deze informatie te zullen inbrengen in een gesprek met City Pool.
De heer Waal wijst er op dat de bestuursrechter in Haarlem heeft aangegeven dat het
voor de gemeente onmogelijk is om exact per horeca-inrichting te herleiden waar de
overlast(veroorzakers) vandaan komt (komen). Voorts wijst hij er op dat hij het
voornemen heeft de zgn. 5-dagen regeling collectief te gaan uitvoeren, waarmee alle
horeca-ondernemers in gelijke omstandigheden verkeren.

De heer Kaandorp vraagt om inzage in de klachtenregistratie.

De heer Waal zegt dat dit zonder meer mogelijk is in het kader van de bescherming
van de privacy van de betrokkenen.

Afgesproken wordt dat de beschikking met verslag morgen (= 04 juni 1999) aan de
heer Kaandorp gefaxt en verzonden wordt.

Voorts wordt met de heer Kaandorp afgesproken dat zijn bezwaarschrift d.d. 6 mei
1999, kenmerk MBO 2082, inzake "bezwaar niet naleving van de 00.00 uur maatregel
Kafee Het Muzeum" behandeld wordt tijdens een hoorzitting, te houden op donderdag
10 juni a.s. om 16.00 uur in het gemeentehuis.
 
Soort : Archiefstuk
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk : Raadhuisplein
Medium : Verslag
Rubriek : Horeca
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 8-5-169
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 21 december 2022