Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 12417
 
Titel : Bezwaarschrift in het kader van de "vijf-dagenregeling"
Auteur : C.J.D. Waal
Datering : 25 mei 1999
Beschrijving : 4- 6-99; 15:09 ;Gemeente Castricum Dagblad K'land ;+31251661234 # 8/ 12
+31251661234

GEMEENTEBESTUUR
VAN
CASTRICUM

Aan Kaandorp BV Uitgeest
t.a.v. de heer T.G. Kaandorp
Postbus 143
1910 AC UITGEEST.

datum 4/6/99
ons kenmerk MBO 2367
uw brief van 25 mei 1999
uw kenmerk
inlichtingen bij 661272

onderwerp bezwaarschrift in het kader van de "vijf-dagenregeling"

Geachte heer Kaandorp,

Naar aanleiding van uw boven aangehaalde bezwaarschrift, alsmede naar aanleiding
van de gehouden hoorzitting op 3 juni j.l., deel ik u het volgende mede.

Ik heb besloten mijn besluit van 12 mei 1999, kenmerk MBO 1470/1710 te handhaven.
Hieraan liggen de volgende overwegingen ten grondslag.

1. De argumenten zoals ik die genoemd heb in mijn beschikking van 12 mei 1999,
kenmerk MBO 1470/1710 zijn nog onverkort van kracht. Hierbij dient tevens in
acht te worden genomen hetgeen door mij is gesteld in mijn brief van 24 december
1998, kenmerk MBO 4146/5323.
2. Vanuit verschillende bronnen en uit eigen waarneming is mij gebleken dat de
situatie in de dorpskern onveranderd is gebleven ten opzichte van de situatie
zoals ik die heb aangegeven in mijn schrijven van 24 december 1998.
3. Tijdens de gehouden hoorzitting op 03 juni j.l., waarvan u hierbij het verslag
aantreft, heeft u bij mij niet de indruk gevestigd dat er redenen zijn om aan te
nemen dat er op korte termijn sprake kan zijn van verbetering van de situatie uit
een oogpunt van openbare orde en veiligheid.
4. Tijdens de hoorzitting heeft u de indruk gevestigd te zullen doorgaan met het
houden van happy hours of vergelijkbare activiteiten met een andere benaming
en dat u niet de bereidheid heeft om daarmee te stoppen. Met name deze
activiteiten hebben een lokale en regionale aantrekkingskracht met aantoonbare
ernstige gevolgen voor de openbare orde en veiligheid.
5. U heeft tijdens de hoorzitting er geen blijk van gegeven dat u zich voldoende
bewust bent van de overlast die met name veroorzaakt wordt door jongeren
afkomstig uit Buona Sera.
6. Tijdens de hoorzitting heeft u aangegeven dat er eveneens sprake is van
veroorzaking van overlast door bezoekers van naast of nabij gelegen
horeca-inrichtingen, waarmee u een deel van die verantwoordelijkheid op hen afschuift,
zonder dat u zich ervan bewust bent of zonder dat u wilt onderkennen dat het
overgrote deel van de overlast direct of indirect aan de bezoekers van Buona Sera
is toe te rekenen.

bijlage(n) 1

------------------------------------------------------------------------------------------
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum Postbus 1301, 1900 BH Castricum
Telefoon (0251) 66 11 22 Telefax (0251) 66 12 34

-2-

4- 6-99; 15:09 Gemeente Castricum Dagblad K'land ;+31251661234 # 9/ 12
+31251661234

7. Mij is gebleken dat u de ernst er niet van inziet van het doorschenken aan
jongeren, waarvan het voor een professionele horeca-ondernemer duidelijk zou
moeten zijn dat doorschenken voor betrokkenen onverantwoord is, met alle
mogelijke ernstige gevolgen voor betrokkenen en de omgeving waarin zij zich
bevinden van dien.
8. Mij is gebleken dat u de conclusies, die door de GGD aan het rapport "De
gezondheid van de jeugd in de IJmond" worden verbonden, bagatelliseert.
Indirect onttrekt u zich daardoor aan uw verantwoordelijkheid als horeca-ondernemer,
die geacht wordt niet door te schenken aan personen die "in kennelijke
staat" verkeren.

Op grond van het vorenstaande geef ik u derhalve geen ontheffing in het kader van
de "vijf-dagenregeling" voor het weekeinde van zaterdag 5 juni op zondag 6 juni
1999.
Ik weet mij in deze gesteund door een door de gehele raad gedragen beleid zoals
door de raad vastgesteld op 29 april 1999 naar aanleiding van de behandeling van
voornoemde nota van de GGD, waarbij de raad onder meer tot het volgende heeft
besloten: "Met de horeca-ondernemers te overleggen over het afschaffen van "happy
hours". Tevens zal nader worden bezien of een verbod van deze activiteit kan worden
verbonden aan een ontheffing sluitingsuur".

Ik neem aan u hiermede naar behoren te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,
de burgemeester van Castricum,

C.J.D. Waal

-3-

4- 6-99; 15:09 ;Gemeente Castricum Dagblad K'land ;31251661234 # 10/ 12
+31251661234

Vervolg MBO 2367

N.B.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na de dag van verzending schriftelijk en
gemotiveerd in beroep gaan bij de Arrondissementsrechtbank in Haarlem Het adres is:
Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem.

Voor het beroepschrift is in de regel een griffierecht verschuldigd. Na indiening van het
beroepschrift ontvangt u een acceptgiro van de Griffie van de Rechtbank.
Nadere informatie kan worden verkregen bij de afdeling van het gemeentehuis.

 
Soort : Archiefstuk
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk : Raadhuisplein
Medium : Brief
Rubriek : Horeca
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 8-5-166
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 05 augustus 2022