Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 12414
 
Titel : Excuusbrief van Gemeentebestuur van Castricum aan Castricums Horeca Verbond
Auteur : H. Sterken / C.J.D. Waal
Datering : 18 mei 1999
Beschrijving : 4- 6-99; 15:09 ;Gemeente Castricum Dagblad K'land ;+31251661234 # 2/ 12
+31251661234

GEMEENTEBESTUUR
VAN
CASTRICUM

Castricums Horeca Verbond
t.a.v. de heren J. Beentjes en M. Sneijder
p/a Dorpsstraat 44c
1901 EM CASTRICUM

datum 18 MEI 1999
ons kenmerk MBO 2128
uw brief van 11 MEI 1999
uw kenmerk
inlichtingen bij 661272
onderwerp excuusbrief

Geachte heren Beentjes en Sneijder,

Wij hebben uw brief van 11 mei j.l. heden tijdens onze college-vergadering besproken.
Wij betreuren uw administratief onvermogen om gemaakte afspraken op correcte
wijze in de agenda vast te leggen. Met u rekenen wij echter op verbetering in de
toekomst.
Eveneens betreuren wij uw afwezigheid tijdens dit overleg, omdat wij graag tot een
integrale afweging waren gekomen inzake de belangen en verantwoordelijkheden in
de relatie gemeente/openbare orde, Nederlandse Spoorwegen (NS) en horeca
Castricum. Desalniettemin is het overleg toch zinvol geweest, alleen al uit een
oogpunt van informatie uitwisseling. Met name de informatie die wij van de kant van
de NS in deze ontvingen baart ons ernstige zorgen.

De NS heeft meegedeeld dat in de weekeinden nog regelmatig ernstige vernielingen
plaats vinden in en aan de treinen, met name van Castricum richting Alkmaar,
alsmede op de stations. Op grond hiervan overweegt de NS met ingang van het a.s.
Pinksterweekeinde geen jongeren meer per trein te vervoeren na 22.39 uur. De NS
koppelt dit aan het voortbestaan van het fenomeen "happy hour" of vergelijkbare
activiteiten met een andere benaming.
Met de NS en de politie is afgesproken dat eventuele maatregelen door de NS te
nemen ondersteund zullen worden door aanvullende maatregelen van de kant van de
gemeente, gericht op normalisering van de ontstane situatie, die door alle partijen als
maatschappelijk niet acceptabel wordt beschouwd. Van gemeentewege wordt hierbij
met name gedacht aan maatregelen gericht op een adequater ontheffingenbeleid.

Gebleken is dat tijdens de weekeinden een deel van de jongeren afkomstig van
buiten Castricum eerst thuis of elders de nodige alcoholhoudende drank tot zich
neemt. Vervolgens reizen zij naar Castricum, om aldaar aangekomen verschillende
horeca-gelegenheden te bezoeken, die in aansluitende tijden een zogenaamd "happy
hour" houden. Nadat deze tweede fase achter de rug is, keren deze bezoekers
wederom richting Alkmaar met de trein, om onderweg, op de stations en in de trein de
nodige vernielingen aan te richten. De laatste fase van uitgaan is dan in de regel een
bezoek aan horecagelegenheden rondom het Waagplein in Alkmaar.

bijlage(n)

------------------------------------------------------------------------------------------

Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum Postbus 1301, 1900 BH Castricum
Telefoon (0251) 66 11 22 Telefax (0251) 66 12 34

2/2

4- 6-99;15:09 ;Gemeente Castricum Dagblad K'land ;+31251661234 # 3/ 12
+31251661234

De met dit uitgaanspatroon gepaard gaande verstoring van de openbare orde leidt
mede tot verstoring van de goede gamg van zaken in en rond het openbaar vervoer.
Wij achten dit in hoge mate ongewenst. De voorzitter van ons college zal hierover
binnenkort eveneens overleg plegen met zijn collega in Alkmaar, om te bezien in
hoeverre logisch op elkaar aansluitende maatregelen in deze genomen kunnen en
moeten worden.

Wat ons betreft is er sprake van een direct verband tussen de hoeveelheden
alcoholhoudende dranken die genuttigd worden door jeugdige horecabezoekers en de
daaruit voortvloeiende ongewenste gevolgen voor de openbare orde. Wij zijn van
mening dat voor het beperken van de drankverstrekking nadrukkelijk een rol is
weggelegd voor de horeca-ondernemers. Van hen mag verwacht worden op grond
van hun deskundigheid en vakmanschap dat daar waar jongeren zelf de grens van
het betamelijke nog niet goed kunnen bepalen, dit door de horeca-ondernemer
gebeurt. Naar onze stellige overtuiging, mede gebaseerd op de Drank- en horecawet,
heeft de horeca-ondernemer een verantwoordelijkheid wat betreft doorschenken aan
bezoekers die reeds in kennelijke staat verkeren. Volgens onze informatie komen er
groepen jongeren naar Castricum die dat stadium bij aanvang van hun bezoek aan
Castricumse horecagelegenheden reeds bereikt hebben. Tijdens het horeca-overleg
van 9 juli 1998 heeft u in dit verband heel nadrukkelijk aangegeven het tot uw
verantwoordelijkheid te rekenen de horeca er op te wijzen dat de overlast van
happy-hours beperkt moet worden.
Het is echter niet alleen dat hier sprake is van vernielingen van materiaal van de NS,
ook de openbare orde in Castricum en naar en van Castricum in het openbaar
vervoer worden in ernstige mate verstoord. Het thema met betrekking tot de verstoring
van de openbare orde hebben wij al eerder met u besproken in het kader van de
onlangs uitgebrachte nota door de GGD inzake de gezondheid van de jeugd in de
IJmond. Uit die nota blijkt onder meer dat in Castricum door jeugdigen relatief meer
gedronken wordt dan elders in de IJmond. Deze nota is behandeld in de raad van 29
april j.l. In dit verband heeft de raad onder meer besloten in te stemmen met het
volgende voorstel: "Met de horecaondernemers te overleggn over het afschaffen
van "happy hours". Tevens zal nader worden bezien of een verbod voor deze
activiteit kan worden verbonden aan een ontheffing sluitingsuur".

Dit alles overziende hebben wij ons het volgende voorgenomen.
Het zal u duidelijk zijn dat wij, gelet op de onaanvaardbare verstoring van de openbare
orde, de zogenaamde "happy hours" afgeschaft willen zien. Uit het horeca-overleg
menen wij ook begrepen te hebben dat u hiervan een voorstander bent.
Wij zullen de komende tijd nauwkeurig onderzoeken in welke horecagelegenheden
sprake is van dergelijke "happy hours". De essentie van een "happy hour" is ons
inziens het verstrekken van alcoholhoudende drank tegen een prijs die afwijkt van de
in de gelegenheid gangbare prijs, gedurende een bepaalde tijd. Voor de goede orde
wijzen wij u er op dat voor ons niet het economisch belang in deze relevant is, maar
wel het oorzakelijk verband tussen deze "happy hours" en de maatschappelijke
gevolgen ervan, primair in de sfeer van de openbare orde.
Op basis van deze inventarisatie zullen wij bezien in hoeverre de betreffende
horeca-onderneming(en) nog in aanmerking kan/kunnen komen voor een kwartaalontheffing
sluitingsuur. Wij zullen dit beoordelen bij de aanvragen ontheffing sluitingsuur voor
het derde kwartaal van 1999.

-3-

4- 6-99;15:09 ;Gemeente Castricum Dagblad K'land ;+31251661234 # 4/ 12
+31251661234

Het feit dat er voortdurend sprake blijft van verstoringen van de openbare orde
bevestigt onzerzijds des te meer dat de kwartaalontheffing een noodzakelijk instrument
is om perdiodiek te kunnen afwegen in hoeverre het verlenen van de gevraagde
ontheffingen ook daadwerkelijk redelijk is.
Indien ons voornemen op een adequate wijze uitgevoerd kan worden in het kader van
het beleid inzake het verlenen van kwartaalontheffingen, zal dit ook als zodanig
worden vastgelegd in de beleidsregels met betrekking tot het horecabeleid.

Het vorenstaande heeft ons er toe gebracht, mede gelet op voornoemd raadsbesluit,
om ook te bezien in hoeverre de door ons voorgenomen maatregel eveneens in de
herziene APV verankerd kan worden.

Wij stellen u in de gelegenheid uw zienswijze op onze voornemens zoals in deze brief
verwoord te geven, zoals bedoeld in artikel 4:9 van de Algemene wet bestuursrecht.
Voor zover u uw zienswijze mondeling naar voren wenst te brengen stellen wij u voor
dit te doen tijdens het reeds geplande horeca-overleg op 3 juni a.s. om 11.00 uur in
het raadhuis van Castricum.
Indien u hiervoor een andere afspraak wenst te maken, dan verzoeken wij u dat via
boven genoemd doorkiesnummer kenbaar te maken.

Deze brief is heden tegelijkertijd per fax (0251-658765) en per post aangeboden.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Castricum,
de secretaris, de burgemeester,

H. Sterken C.J.D. Waal
 
Soort : Archiefstuk
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk : Raadhuisplein
Medium : Brief
Rubriek : Horeca
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 8-5-163
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 04 augustus 2022