Oud-Castricum

Artikelen en documenten


Andere informatiebronnen


Artikelen en documenten database Oud-Castricum
 → 
 →  [Documentnummer 11665]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 11665
 
Titel : 3e Fase landschapsplan "Hendriksveld"
Auteur : H. Sterken / J.M. Schouwenaar
Datering : 25 oktober 1994
Beschrijving : GEMEENTEBESTUUR
VAN
CASTRICUM

AAN DE COMMISSIE VOOR: VERGADERING D.D.:

o Onderwijs en Welzijnszaken
o Sociale Zaken
o Algemene Zaken, Sportzaken en FinanciŽn
0 Gemeentewerken en Milieu 9 November 1994
o Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

Datum: 25 oktober 1994

Voorstelnummer: 145
Onderwerp: 3e fase landschapsplan "Hendriksveld"

In het kader van het bouwrijpmaken van de bebouwingsvlek F van het
plan Alberts Hoeve zijn thans twee fasen aangelegd van het landschapsplan
Hendriksveld. Wij adviseren u thans over te gaan tot de
aanleg van het noordelijke gedeelte van genoemd plan, incl. het
bouwrijpmaken en herinrichten van de groenstortplaats ten zuiden
van de eendenkooi.

Het landschapsplan Hendriksveld is ingediend bij een aantal instanties
met het verzoek subsidies te verlenen.
In het kader van de regeling "regionaal integraal waterbeheer", is
subsidie aangevraagd door het waterschap "Het Lange Rond".
Er wordt een subsidie toegekend voor het onderdeel
"natuurvriendelijke oevers".
Een bedrag van f. 295.088,-- wordt subsidiabel geacht. Over dit
bedrag wordt maximaal f. 132.790,-- subsidie verstrekt. De subsidie
beschikking is definitief. Het waterschap heeft medegedeeld dat de
subsidie door de gemeente kan worden aangewend als dekkingsmiddel.

Aan de subsidie zijn voorwaarden verbonden.
Bijvoorbeeld moet worden aanbesteed en gegund voor 31-12-94.
De Landinrichtingsdienst is belast met de begeleiding van de
subsidieregeling. Met genoemde dienst zal worden overlegd over de
realisering van het plan.

Teneinde de toegekende subsidie van f. 132.790 veilig te stellen,
is een projectplan opgesteld dat voldoet aan de volgende criteria:

-Alle gesubsidieerde activiteiten zijn in het projectplan
opgenomen. Ook de randbeplanting, die in het kader van de
ruilverkaveling zal worden aangelegd, is in deze fase opgenomen.
-De inrichtingsvoorzieningen, zoals banken, bruggen, wegverhardingen,
enz. zijn niet in deze fase van aanleg opgenomen.
-Het terrein t.p.v. de groenstort wordt bebouwd. (etagebouw vlek F).
In verband hiermee wordt dit terrein bouwrijp gemaakt. Het
gecomposteerde groenafval zal daartoe worden verwerkt in het plan
Hendriksveld.

Inspraak.

Het plan heeft ter visie gelegen. De inspraakreacties en ons
antwoord daarop liggen in de portefeuille ter visie.
Naar aanleiding van de inspraak is, in overleg met de
landschapsarchitect, het plan op onderdelen aangepast.
Visplaatsen tegenover woningen en het fietspad zijn verplaatst.
Het moerasgebied vervalt en blijft, op verzoek van de Stichting
Noord Hollands Landschap, gehandhaafd als dotterbloemgrasland.
Gelet op de hoge waarde als natuurgebied heeft genoemde Stichting
voorgesteld het terreintje te beheren.
De ten behoeve van de aanleg nodige vergunningen zullen worden
afgewerkt.

Kostenraming.

De kosten van deze derde fase van Hendriksveld worden geraamd op
ca. f 400.000,--.
Voor de kosten van de inrichting nabij de groenstort wordt voorshands
uitgegaan van een bedrag van f. 50.000,--
De kosten van de landschapsarchitect worden geraamd op f. 25000,-

Met de Landinrichtingsdienst moet nog worden overlegd over een
groot aantal zaken.
Dit overleg kan tot aanpassing van het plan aanleiding geven.
In verband hiermee wordt geadviseerd bij de kredietverlening uit te
gaan van een afgerond bedrag van f. 500.000,--.

3

Dekkingsmiddelen.

Subsidie beschikking f. 132.790,--
Landinrichting (ruilverkaveling) f 60.000,--
Grondbedrijf Alberts Hoeve (groenstructuur) f 350.000,-
-------------------------------------------------------------
f. 542.790,--

Resumerend wordt geadviseerd:

- een krediet te verlenen van f. 500.000,-- voor de realisering van
de derde fase van het landschapsplan Hendriksveld.
- vast te stellen de 45 begroting van de algemene dienst 1994 en de
10 suppletoire begroting van het grondbedrijf.

Wij verzoeken u ons omtrent het bovenstaande ontwerp voorstel van
advies te dienen.
In de documentatieruimte liggen de op dit voorstel betrekking
hebbende stukken ter visie.

Burgemeester en wethouders van Castricum,
de secretaris, de burgemeester,

H. Sterken J.M. Schouwenaar
 
Soort : Archiefstuk
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk : Raadhuisplein
Medium : Notitie
Rubriek : Hendriksveld
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 6-14-6
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 11 november 2021