Oud-Castricum

Artikelen en documenten


Andere informatiebronnen


Artikelen en documenten database Oud-Castricum
 → 
 →  [Documentnummer 11663]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 11663
 
Titel : Hendriksveld geeft Albert's Hoeve ecologische afronding
Auteur :
Datering : 25 augustus 1993
Beschrijving : CASTRICUM - De oostzijde van de gemeente Castricum krijgt een groene zoom met waterpartijen,
bosschages, fiets- en wandelpaden en ecologische stroken moeras en grasland. Het zogenoemde
plan Hendriksveld, een overgang tussen de wijk Albert's Hoeve en het platteland, beslaat
ongeveer elf hectare. Als alle deelnemende instanties het eens worden, kan de aanleg in 1994
beginnen. De gevarieerde groenstrook Hendriksveld moet rond de eeuwwisseling op zijn mooist
zijn.

Albert's Hoeve krijgt volgens het plan Hendriksveld (tussen de provinciale weg en de
Uitgeesterweg) een afronding met recreatiegroen en natuurschoon. Het aangename wordt met
het nuttige verenigd. Het belangrijkste element van Hendriksveld is een waterloop die als
een lint langs de bebouwde kom stroomt. Langs de waterpartij liggen laag gelegen gronden,
die bij langdurige regenval als een uiterwaarde vol lopen. Samen met de waterloop dient
deze plas-dras als waterberging, waar de gemeente Castricum en het waterschap Het Lange Rond
grote behoefte aan hebben.
Plan Hendriksveld, genoemd naar de nabijliggende sloot, is ontwikkeld door het bureau
Kees Hund T&L Architectuur in Enkhuizen en Amsterdam. Participanten zijn Het Lange Rond,
de gemeente Castricum, de Landinrichtingsdienst Limmen-Heiloo en het ministerie van
Landbouw, Natuur en Visserij. Het landschapsplan langs Castricum-oost is een schakel in de
ecologische hoofdstructuur Noord-Holland en het regionale fietspadenplan (route
Beverwijk-Castricum aan Zee). Voor de aanleg van Hendriksveld zijn diverse geldbronnen
aangeboord, onder meer de rijksbijdrageregeling Regionaal Integraal Waterbeheer (Regiwa).

Gereserveerd

Voor plan Hendriksveld zijn in het bestemmingsplan Albert's Hoeve al gronden gereserveerd.
Het voornaamste doel van de strook is de afvoer en berging van oppervlaktewater. Dit in
combinatie met een landschappelijke overgang tussen de woonwijk en het polderland. Het
gebied krijgt een recreatieve functie (fiets- en voetpaden, viswater), een ecologische
functie (een grote variatie aan planten) en een natuur-educatieve functie
(vogelobservatiepunten). Ook de bestaande eendenkooi Castricum nabij de boerderij
Albert's Hoeve wordt, zij het enigszins geisoleerd, in het landschapsplan opgenomen.
De watergang met zijn rietkragen en oevers dient als waterberging maar vervult dank zij de
moerasachtige delen tevens een functie in de zuivering van het oppervlaktewater. Het
langgerekte plan kent een variatie van ecologische vegetatie (water-, moeras-, oever- en
graslandvegetatie). Er zijn plekken voor natte en droge bostypen en parkgedeelten. Met de
verscheidenheid in planten is het gebied aantrekkelijk als foerageerplaats voor insekten
(vlinders), vogels en kleine zoogdieren. Dank zij een lamellen-achtige opbouw in de
beplanting krijgt de bezoeker vele doorkijkjes naar de achterliggende polder.

Eendenkooi

De oude eendenkooi speelt een rol in de natuureducatie. De toegang bestaat uit twee
bruggen, die vanwege de gewenste rust wegklapbaar zijn. Naast voetpaden ('scharrelpaden')
wordt het plan uitgevoerd met een fietspad. Deze wordt aangelegd op een dijkje in het
gebied en mogelijk betrokken bij de pontjesroute. De ontwerpers stellen zich voor
Hendriksveld in de eerste vijf jaar beperkt toegankelijk te maken. De vegetatie krijgt dan
tot het jaar 2000 de kans zich te ontwikkelen. Het is de bedoeling om de Nederlandse
Jeugdbond voor Natuurstudie bij het beheer te betrekken.
De diverse betrokken instanties voeren in september en oktober overleg over de uitvoering
het plan Hendriksveld. Tevens wordt binnenkort de toewijzing van de subsidie verwacht. De
aanleg en het inrichtingsplan kosten bij elkaar ongeveer 3,5 miljoen gulden. Zoals het
zich nu laat aanzien zal de gemeenteraad in november om definitieve toestemming worden
gevraagd. Hierbij wordt aangetekend dat de aanleg van de waterloop, inclusief het
bijbehorende dijkje en enige beplanting, sowieso wordt aangelegd. De werkzaamheden die ruim
een jaar in beslag nemen, kunnen in januari 1994 beginnen.

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
De oostelijke zijde van Castricum krijgt een groene zoom met waterberging, ecologische
stroken natuur en recreatieve voorzieningen.

Foto Kees Blokker
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Hendriksveld
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 6-14-4
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 10 november 2021