Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 11515
 
Titel : Castricum blijft vechten voor uittreding uit Gewest IJmond
Auteur :
Datering : 08 februari 1994
Beschrijving : CASTRICUM - Een dringende, maar wel positieve brief naar de leden van Provinciale
Staten, een goed beargumenteerd inspraakverhaal tijdens de vergadering van de
provinciale commissie bestuurszaken èn een persoonlijke lobby van de Castricumse
raadsfracties bij hun geestverwanten in Provinciale Staten.

Dat zijn de wapens die Castricum de komende weken in de strijd gooit om alsnog te
bereiken dat zij uit mag treden uit het Gewest IJmond. Gisteravond kwamen de leden
van de commissie Algemene Zaken bijeen om hierover te praten.
Vorige week maakten Gedeputeerde Staten bekend dat zij geen gehoor willen geven aan
het verzoek van Castricum om uit het Gewest IJmond te mogen treden. Dit standpunt van
GS moet in april of mei nog door de vergadering van Provinciale Staten bekrachtigd
worden. En hoewel de teleurstelling van de Castricumse politici over het standpunt
van GS groot is, zijn zij toch niet van plan om het hoofd nu al in de schoot te
leggen. Op verzoek van Castricum Aktief, gesteund door GroenLinks en VVD, werd daarom
gisteravond in allerijl een extra commissievergadering belegd om de strategie te
bepalen.
Het verst in zijn kritiek op de provincie ging J. van Hemert (CA). Hij noemde de door
GS aangevoerde argumenten 'van nul en generlei waarde', 'buitengewoon onheus' en
'onduidelijk' en pleitte ervoor om een scherpe brief naar Haarlem te sturen. De
andere partijen stelden zich wat gematigder op, maar meenden toch dat de argumenten
van GS door evenzovele tegenargumenten ontkracht kunnen worden. ,,De provincie voert
aan dat Castricum economisch gebonden is aan het zuiden, maar als men zo redeneert,
moet heel de kop van Noord-Holland dus bij Zuid-Kennemerland gevoegd worden'',
redeneerde R. Beens (GroenLinks), zich baserend op de mensenstromen die zij elke dag
zuidwaarts naar hun werk ziet gaan.
Ook A. de Jong (VVD) achtte dit een sterk argument. ,,De bewoners van Castricum
hebben er juist bewust voor gekozen om buiten verstedelijkt gebied te wonen. Qua
karakter past Castricum daarom veel beter bij het landelijker noordelijk deel van
Kennemerland'', meende zij. CA en D66 sloten zich hierbij aan.
De enige die enig begrip kon opbrengen voor het provinciale standpunt, was J. Mosk
(PvdA). ,,In deze hele discussie ziet Castricum een argument over het hoofd, namelijk
dat van de kosten van uittreden'', hield hij zijn medecommissieleden voor. ,,Als wij
zo nodig willen uittreden, is het niet meer dan logisch dat de overige
Gewestgemeenten en de provincie de kosten daarvan ook bij ons neerleggen. In dat
geval moeten de Castricumse burgers wellicht jaren zuchten onder de hoge lasten die
dit uittreden met zich meebrengt. Laten we daarom eerst eens duidelijk proberen te
krijgen wat de financiële consequenties zijn.''
VVD'ster De Jong noemde dit 'slechts een detail'. ,,Laten we nu eerst de grote lijn
in de gaten houden. Het wil er bij mij niet in dat uittreden onbetaalbaar zou zijn'',
meende zij onder instemmend geknik van de andere vier fracties. Op grond van deze
meerderheid besloot burgemeester J. Schouwenaar dat een brief geschreven zal worden
aan Provinciale Staten waarin nogmaals aangedrongen wordt op toestemming om uit te
treden. ,,Wij moeten echter niet de harde en beschuldigende toon aanslaan die
Castricum Aktief wenst, want dan bereiken we niets. Laten we op positieve wijze met
argumenten aantonen dat uittreden in ieders belang is.''
In gezamenlijk overleg werd besloten om in de brief te benadrukken dat Castricum
'beter van harte bij het noorden dan met tegenzin bij het zuiden' kan worden
ingedeeld, temeer omdat de gemeente zowel in ruimtelijk opzicht als qua aard beter
bij het noorden past. Alleen de PvdA maakte enig voorbehoud. ,,Wij passen ervoor om
nu zware actie te voeren om uit te mogen treden als het gevolg daarvan is dat onze
burgers straks een gigantische rekening gepresenteerd krijgen''.

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
Castricum voelt zich vanwege het landelijk karakter beter op zijn plaats in het
Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland dan in het Gewest IJmond.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (kopie)
Rubriek : Gewest
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 6-9-18
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 28 september 2021