Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 10804
 
Titel : Direct vlam in de pan in Uitgeest
Auteur :
Datering : 13 april 1994
Beschrijving : IJMOND - Tijdens de avond van de installatie van de Uitgeester raad sloeg direct de
vlam in de pan. Er tekende zich een scherpe scheiding af tussen de coalitiepartijen
(CDA en PU) en de oppositie (PvdA, VVD en D66). D. de Ridder (PvdA) reageerde zeer
ontstemd op het voorstel van het college van b en w om de vaststelling van het
collegeprogramma uit te stellen tot de volgende vergadering.

Reden voor het voorstel zou zijn dat de tekst nog enige redactionele aanpassingen
behoefde. K. Boer (D66) noemde het onjuist om in een later stadium nog mutaties aan
te brengen in de tekst van het collegeprogramma. ,,We hebben immers ons vertrouwen
aan het nieuwe college geschonken op basis van het collegeprogramma.'' Hij kreeg
bijval van VVD-raadslid C. Ott. Hoewel burgemeester H. Verdier benadrukte dat het
alleen om redactionele wijzigingen ging, wilde Ott toch stemming. Op dat moment werd
duidelijk wat de oppositie te wachten staat als CDA en PU de rijen gesloten houden.
Het voorstel van het college werd met 8 tegen 5 stemmen aangenomen.
De benoeming van gemeentelijke vertegenwoordigers in het Gewest IJmond bracht opnieuw
de oppositie in het geweer. Burgemeester Verdier stelde voor om het advies van het
dagelijks bestuur van het gewest over te nemen. Dat hield in dat er rekening wordt
gehouden met de politieke verhoudingen binnen de gewestraad. Voor Uitgeest zou dat
betekenen dat naast Verdier de raadsleden Boer (D66) en T. Velthuis (PU) benoemd
moesten worden. Het CDA wilde echter in de plaats van Boer de CDA'er E. Rozemeijer
in het gewest. De Ridder noemde dit 'een voorstel met een sterke geur van
machtspolitiek'. Ook VVD en D66 keurden het CDA-voorstel af. De stemming over het
voorstel leverde de tweede nederlaag op voor de oppositie. Niet Boer werd gekozen
maar CDA-raadslid Rozemeijer. De Ridder gaf na afloop van de raad uiting aan zijn
teleurstelling. ,,De nieuwe raad heeft in mijn ogen een valse start gemaakt. Heel
jammer.''

Beverwijk

In Beverwijk oogstte het gemeenteprogramma een opmerkelijke eensgezindheid. ,,Er ligt
een uitstekend collegeprogramma'', meende PvdA'er T. Kooiman en ook Schram benadrukte
alle vertrouwen in de toekomst te hebben. Van de oppositiepartijen uitte
N. von Hertzberg (Gemeentebelangen) twijfels over de haalbaarheid van het de door het
college aangekondigde lastenverlichting. Ook GroenLinks kondigde een kritisch volgen
aan. ,,Wij steunen het college niet en zullen het van zaak tot zaak beoordelen, met
name op de aandacht voor groepen die extra aandacht nodig hebben, vrouwen en
minderheden'', aldus C. Trautwein-de Wit.

Heemskerk

De oppositie in Heemskerk wordt zwaarder dan in de voorgaande periode. Tot die
waarschuwende vaststelling kwam L. van der Kolk, de fractievoorzitter van de VVD. Hij
constateerde dat de wil van de kiezer door het CDA-PvdA-D66 college terzijde is
geschoven. ,,Deze partijen boekten winst, maar al snel was duidelijk dat voortzetting
van het oude collegebeleid de inzet was.''
G. Haver (GroenLinks) had met name kritiek op D66. Hij vond het merkwaardig dat de
partij die het regeren met 3 wethouders bespreekbaar wilde maken, zo gemakkelijk
overstag ging om de klus toch maar met 4 aan te pakken. Haver vond het onlogisch,
gezien de nieuwe ambtelijke organisatie die van 3 sectoren uitgaat. GL meent dat het
college een kans op besparing laat liggen en merkte op dat in dit opzicht de inhoud
ondergeschikt is gemaakt aan het politieke spel.
Haver hekelde verder de 'achterkamertjespolitiek' die tijdens de collegevorming is
gevoerd. ,,Dit soort zaken hoort tijdens openbare vergaderingen te worden geregeld.''
De coalitiepartijen prezen met name P. Dudink (voorzitter namens het CDA bij de
onderhandelingen) en de gemeentesecretaris voor hun rol.

Castricum

De installatie van de gemeenteraad en wethouders in Castricum ging volgens het
boekje, al waren de druiven bij D66 en het CDA tamelijk zuur. De gram van de
2 voormalige collegepartijen betrof het feit dat zij niet betrokken waren geweest bij
het tot stand komen van het nieuwe college van Castricum Aktief, VVD en PvdA. Het
verwijt trof met name de verkiezingsoverwinnaar J. van Hemert (CA).
CDA-fractievoorzitter IJ. van Gosliga zei de voortgang van de achter gesloten deuren
gevoerde besprekingen uit de krant te hebben moeten vernemen. T. Rouwhorst (D66) had
een 'pravda-gevoel' aan de collegevorming overgehouden in die zin dat alles van
bovenaf was gedicteerd. Evenals de derde oppositiepartij (Groen-Links) plaatsten CDA
en D66 tal van kritische kanttekeningen bij het collegeprogramma. Vooral het op de
helling zetten van het verkeersbeleid was een steen des aanstoots.
Van Hemert was het 'gezeur over de geheimzinnige collegevorming' al gauw zat. Hij
stelde dat er niet gehandeld was in strijd met de wet op de openbaarheid van bestuur
en dat de stukken over de onderhandelingen ter inzage liggen. Volgens Meijer (PvdA)
had zijn partij voorgesteld het CDA bij de besprekingen te betrekken. CA wilde dat
niet. Een geirriteerde Van Hemert wees de critici van het programma terecht dat zij
het programma eerst maar eens goed moesten lezen.
I. Bouman stelde met trots J. van Hemert voor als de eerste wethouder namens
Castricum Aktief. Van Hemert werd benoemd met 12 stemmen voor en 6 onthoudingen.
Vervolgens werden tot wethouder benoemd A. Lamme van de VVD (5 blanco stemmen) en
J. Postma van de PvdA (4 onthoudingen). In totaal werden in Castricum 9 raadsleden
nieuwe geinstalleerd, waaronder een compleet nieuwe VVD-ploeg.

Velsen

In Velsen gaf PvdA-fractievoorzitter H. Scheeper meerdere malen blijk van het
socialistisch ongenoegen met de collegevorming. ,,Dit doet geen goed recht aan de
verkiezingsuitslag. De grootste partij is buitengesloten. En als het CDA dan zo
ontevreden was in de coalitie, waarom hebben ze dan tot na de verkiezingen
gezwegen?''
De stemming over de voordrachten van de 5 wethouders verliep steeds volgens hetzelfde
patroon. De kandidaten kregen 25 stemmen voor en er werden 8 blanco stembriefjes
ingeleverd, meer dan waarschijnlijk afkomstig van de 8 nieuwe PvdA-raadsleden. Dat
kon niet verhinderen dat voor het CDA A. van Beelen en C. Visser, voor de VVD
F. van Hoek en J. Westendorp en voor D66 M. Vooys als wethouder geinstalleerd werden.
Het nieuwe CDA/VVD/D66-college heeft een collegeprogramma gepresenteerd dat niet echt
tot in details is ingevuld. Meer duidelijkheid over het beleid wordt verschaft in het
beleidsplan 1994-1998 dat deze zomer wordt verwacht. De teleurgestelde PvdA'er
Scheeper: ,,Ik heb niet zoveel te zeggen over het college-programma want er staat
niet zoveel in. De enige conclusie die ik kan trekken is een gebrek aan daadkracht.''
VVD'er Z. Hutten sprak echter bij voortduring van een sterk, collegiaal
bestuurscollege.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : IJmond
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (kopie)
Rubriek : College-onderhandelingen
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 5-1-18
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 07 maart 2021