Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 10706
 
Titel : Vernietigend rapport over uitvalsweg
Auteur :
Datering : 08 maart 1996
Beschrijving : CASTRICUM - De aanleg van een uitvalsweg tussen de C.F. Smeetslaan en de
Beverwijkerstraatweg gaat de financiële draagkracht van de gemeente Castricum te
boven. Dat is de niet mis te verstane conclusie in een rapport naar de kansen van de
weg die 37 miljoen gulden zou gaan kosten. De gemeente heeft nog niet besloten over
het al dan niet doorgaan van deze omstreden route.

Het onderzoeksbureau DHV Milieu en Infrastructuur geeft in zijn rapport een
vernietigend oordeel over de kansen van de aanleg van een uitvalsweg van de
C.F. Smeetslaan naar de Beverwijkerstraatweg. De weg vernietigt niet alleen de
landschappelijk en natuurhistorische waarde van Castricum-zuid, de weg is ook nog
eens in strijd met alle bestaande bestemmingsplannen, structuurvisies en
streekplannen die het te doorkruisen buitengebied juist beogen te beschermen. Het
grootste struikelblok is evenwel het prijskaartje dat aan de weg hangt.
De uitvalsweg, met een traject dat dwars door de weilanden voert en het spoor kruist,
zou volgens het bureau ruim 19 miljoen gulden gaan kosten. Dat bedrag is exclusief
een tunnel onder het spoor. Deze tunnel die zowel gewenst is als noodzakelijk, voert
de investering nog eens op tot zo'n 37 miljoen gulden. Volgens DHV komen die kosten
zo niet geheel dan toch voor het grootste deel voor rekening van de gemeente
Castricum. Van de provincie, van de rijksoverheid, of andere instanties zijn geen
financiële bijdragen te verwachten.

Dorpsstraat

DHV stelt dat de kosten hoog zijn in verhouding tot het oplossende vermogen van de
uitvalsweg, die de verkeersoverlast in de Dorpsstraat moet verminderen. Dat lukt
overigens wel. De verkeerskundig beste variant is uitvalsweg, waarop een maximum
snelheid wordt toegestaan van 80 kilometer. In combinatie met maatregelen in de
Dorpsstraat (snelheidsbeperking tot 25 kilometer en gedeeltelijk
eenrichtingsverkeer), wordt deze route inderdaad sterk ontlast: van 9.500 tot 3.300
voertuigen per etmaal. Dit effect wordt evenwel vooral bereikt door de
verkeersremmende maatregelen.
De uitvalsweg C.F. Smeetslaan-Beverwijkerstraatweg staat volgens DHV op gespannen
voet met de cultuurhistorische, agrarische en archeologische waarde van het
landelijke buitengebied. Het tracé doorsnijdt landschapsplan Hendriksveld en tast de
als dorpsgezicht te beschermen Breedeweg, Doodweg en Heemstederweg aan. De kruising
met het in de toekomst te verdubbelen spoor behoeft geen probleem te zijn mits er een
tunnel of viaduct komt. Wel is de weg strijdig met het planologische beleid zoals dat
door de diverse overheden is vastgelegd.

Albert's Hoeve

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeenteraad nadat 2 andere varianten
waren afgewezen. Castricum Aktief, onder aanvoering van wethouder J. van Hemert, is
de grote pleitbezorger. De overige partijen zagen al bij voorbaat geen heil in de
weg en met hen de bewoners van Albert's Hoeve waar het traject het dorp binnen komt.
De meerderheid van de raad stemde niettemin in met het onderzoek. Dit om een ruzie in
de coalitie te voorkomen en ook zo om argumenten in handen te krijgen om tegen de
uitvalsweg te pleiten.

Hoewel het DHV-rapport wordt onderschreven door het college van burgemeester en
wethouders, is het plan voor de uitvalsweg formeel nog niet verscheurd. Het rapport
wordt als discussiestuk aangeboden aan de gemeenteraad. De 1e bespreking heeft plaats
in de commissievergadering van 18 maart en daarna in de raadsvergadering van
28 maart. Als het plan voor de uitvalsweg inderdaad in de prullenbak belandt, wordt
voor de verkeersoverlast in de Dorpsstraat een oplossing gezocht binnen de bestaande
wegenstructuur.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (kopie)
Rubriek : Vereniging Castricum Veilig
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 4-10-25
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 09 februari 2021