Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 10702
 
Titel : Uitnodiging algemene ledenvergadering VCV d.d. 26 april 1993
Auteur :
Datering : 10 april 1993
Beschrijving : VERENIGING CASTRICUM VEILIG
opgericht in 1991

Castricum, 10 april 1993

AAN DE LEDEN

ONDERWERP: UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING
TE HOUDEN OP MAANDAG 26 APRIL 1993 IN "DE KERN",
Verlengde Overtoom, TE CASTRICUM, AANVANG 20.00 UUR.

AGENDA: 1. Opening en vaststelling agenda.

2. Ingekomen stukken en mededelingen.

3. Jaarverslag 1992 (zie bijlage I).

4. Financieel verslag 1992 (zie bijlage II)
en verslag Kascommissie.

5. Vaststelling begroting 1993 (zie bijlage II).

6. Aftreden en benoeming bestuursleden.

In 1993 zijn aftredend:
-----------------------------
Fons Lute /secretaris - herkiesbaar
Henk Scheffer / penningmeester - herkiesbaar
Erwin von der Meer / lid - herkiesbaar
In 1994 zijn aftredend:
-----------------------------
Arnold Faber / voorzitter
Piet Voulon / lid
Gerard Hoogeland / lid

Voor benoeming wordt voorgedragen:
-----------------------------------------
Hans Beijersbergen van Henegouwen

7. Verkeerssituatie Castricum / Reaktie op het rapport
inzake de Verkeers Milieu Kaart (VMK) / strategie van de
vereniging.

8. Rondvraag.

9. Sluiting van de vergadering (uiterlijk 22.30 uur).

Tegenkandidaten voor vrijkomende bestuursfuncties dienen zich
voor de aanvang van de vergadering bij het bestuur te melden.

Een voordracht dient door tenminste 10 leden te worden ondersteund.

Het bestuur van de vereniging hoopt u op 26 april a.s. te mogen
begroeten.

Inschrijving KvK onder nr. V 637060 Secretariaat: Mient 37, 1901 AB Castricum

1

VERENIGING CASTRICUM VEILIG
OPGERICHT IN 1991

----------------------------------------------------------------------
-1-

NOTULEN JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 3-3-1992.

Aanwezig: de bestuursleden: Faber, Hoogeland, Lute, von der Meer
Scheffer, Voulon en 11 leden.
De vergadering werd gehouden in een zaal van "de Kern".

Inleiding voorzitter:
------------------------
De voorzitter geeft in het kort de
geschiedenis van VCV weer (oprichtingsvergadering 14-1-1991) en
van de verkeerszaken die thans onze aandacht vragen. Hoofditem is
de zgn "Noord Zuid Route" welke het gemeentebestuur stap voor
stap wil afdwingen zonder zich blijkbaar veel van inspraak aan te
trekken en de te verwachten nadelige neveneffecten. Gezien de
door VCV gehouden enquêtes is er voor de gemeenteplannen geen
draagvlak daar ca. 80 % van de inwoners tegen is.
De voorzitter geeft verder aan dat VCV verder wil gaan met een
enigzins verbreed beleid, een zgn "twee sporen beleid".
Het tweede spoor houdt in dat naast noodzakelijke aanpassingen
aan de wegenstructuur ook veel aandacht moet worden besteed aan
het bevorderen van een selectief autogebruik, een goede
mentaliteit in het verkeer, en een goed openbaar vervoer.
Er zal een nieuwe folder worden samengesteld. De vergadering
stemt met dit beleid in.

Notulen vorige (oprichtings)vergadering van 14-01-1991:
-----------------------------------------------------------
De notulen waren reeds met de agenda naar de leden verzonden.
Er kwamen geen bezwaren of aanvullingen van de leden, waarop de
notulen werden goedgekeurd.

Ingekomen stukken:
----------------------
De secretaris geeft aan dat er geen stukken
van belang t.a.v. deze vergadering zijn binnengekomen.

Jaarverslag 1991:
----------------------
Ook dit verslag was met de agenda reeds naar de
leden gezonden. De belangrijkste activiteiten waren:
"Telefoonenquête inzake NZ route, in- uitvalswegen en randwegen"
(maart '91) en: "Discussienota Verkeersproblematiek Castricum."
(dec. '91), de laatste in samenwerking met een 6- tal
organisaties. Het jaarverslag werd door de leden goedgekeurd.

Financieel verslag 1991:
------------------------------
Ook dit verslag was reeds met de agenda
naar de leden gezonden. De penningmeester gaf een uitgebreide
toelichting. Er kwamen geen opmerkingen van de leden. De
kascontrolecommissie gaf bij monde van de heer Beversbergen
goedkeuring aan het verslag en decargeerde hiermee de
penningmeester. Verslag goedgekeurd.
Er werd direct een nieuwe kascommissie samengesteld voor
1992/1993 bestaande uit: dhr F. Weda, dhr J. ter Voort en
mw. A. Brokers.

------------------------------------------------------------------------------------

Inschrijving KvK onder nr. V 637060 Secretariaat: Mient 37, 1901 AB Castricum, tel. 02518-52640

2

-2-

Bestuurs- mutaties / verkiezingen:
-------------------------------------
Ineke Nieuwenhuysen is
tussentijds op eigen verzoek om persoonlijke redenen afgetreden.
De heren Faber, Hoogeland en Voulon zijn aftredend, en
herkiesbaar. Er zijn helaas geen aanmeldingen van kandidaten voor
bestuursfuncties binnengekomen, niet van tevoren en ook niet uit
de zaal. Het voorstel van het bestuur is dan ook verder te gaan
met 6 bestuursleden, waarbij de 3 aftredenden weer opnieuw worden
aangesteld. De vergadering gaat hier unaniem mee akkoord.

Op een vraag van de voorzitter of er ook leden zijn die, zonder
een bestuursfunctie te aanvaarden, ondersteunend werk voor VCV
willen verrichten meldt zich de hr. de Graaf.
Goedkeuring bestuursbesluiten inzake gerechtelijke procedures:
----------------------------------------------------------------------------
De hr. Voulon geeft uitgebreid uitleg en beantwoord vragen t.a.v.
door VCV bij de Raad van State aan te spannen procedures tegen
besluiten van de Gemeente Castricum inzake:

- 30 Km/uur zone in Pr. Beatrixstraat

- Plan buitengebied

- Plannen Bakkummerstraat in samenhang met wijziging
busroutes.

Tijdens deze behandeling ontstaat enige discussie omdat nog niet
iedereen duidelijk is wat op verkeersgebied in Castricum gaande
is. De div. zaken, ook lange termijn oplossingen verband houdende
met "Rail 2000" worden door het bestuur toegelicht .

De hr. de Graaf geeft aan, dat ook voor de korte termijn, door de
Gemeente bij de planning van woonwijken en vooral ook het
industrieterrein (vrachtverkeer !) principiële fouten zijn
gemaakt door een adequate wegenstructuur welke voor dergelijke
plannen noodzakelijk is min of meer te "vergeten" of te
bagatelliseren.
Op deze wijze kon men schijnbaar goedkoop projecten financieren.
Deze nalatigheid veroorzaakt nu een overbelasting van
woonstraten. De gemeente probeert nu de gemaakte fouten te
maskeren met oneigenlijke argumenten. Ook wil men het autoverkeer
afremmen, maar vergeet hierbij het vrachtverkeer dat momenteel
een explosieve groei ondergaat. Momenteel wordt het
industrieterrein in noordelijke richting uitsluitend via
woonstraten ontsloten.

In de discussie wordt ook de vraag gesteld of de "verdrempeling"
van Castricum niet ontoelaatbaar is i.v.m. het ambulance vervoer.
Kort geleden is door VCV een brief naar een Castricumse
huisartsenvereniging gezonden met dezelfde vraag. VCV hoopt
binnenkort antwoord te mogen ontvangen.

3

-3-

De hr. Roos verzoekt VCV bij de gemeente aan te dringen op het
vervaardigen van een lange termijn planning inzake het verkeer.

Na afloop van de discussie gaat de vergadering er mee akkoord dat
genoemde procedures van start gaan.

Rondvraag: In de bovenstaande discussie blijken alle vragen reeds
gesteld te zijn en naar bevrediging beantwoord.

Hierop wordt de vergadering gesloten.

(Notulen opgesteld door G.H. Hoogeland)
----------------------------------------------------------------------------
Deze notulen zijn op ..........1993 in een alg. leden vergadering
goedgekeurd en ondertekend.

Voorzitter:...................

Secretaris:...................

Penningmeester:...............

4

Verslag over het jaar 1992 van de Vereniging Castricum Veilig.

Het jaar 1992 zal uit een oogpunt van veiligheid van het verkeer of
verkeerspolitieke besluiten niet als een topjaar de geschiedenis
ingaan.

Traditiegetrouw nam de gemeente Castricum weer een paar incidentele
besluiten en werden deze daarna zo spoedig mogelijk uitgevoerd. Zo
wordt langzaam het proces van de democratische besluitvorming
(waaronder inspraak) gewurgd. Het moet vrijwel uitgesloten worden
geacht dat de zogenaamde Noord-Zuid route een andere is dan de route
Mient-Ruiterweg-Kleibroek-Oranjelaan-Van Haerlemlaan vv, Dat
uitvalswegen of randwegen er ooit komen is meer een zaak van nog
komende generaties dan van de huidige gemeenteraad of het college van
B en W. Ook de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland lieten het op dit
stuk afweten.

Samen met de betreffende bewonersgroep hield de VCV een enquête over
de gewijzigde situatie aan de Heereweg. Pijnlijk voor de gemeente was
dat de bewoners aan de Heereweg in grote meerderheid vonden, dat de
situatie niet verbeterd was en dus niet tevreden waren over de
maatregelen.

In dit jaar werden bij de Raad van State aanhangig gemaakte
beroepszaken tegen beslissingen van burgemeester en wethouders om
ondermeer het verwijderen van oude en het aanleggen van nieuwe
busstroken in respectievelijk de Bakkumerstraat en de Van Haerlemlaan
alsmede een verzoek tot het achterwege laten van fysieke maatregelen
in de Bakkumerstraat afgewezen.

Hoewel maatregelen als drempels en het instellen van 30 km. zones op
zichzelf hun nut kunnen hebben suggereert dit kennelijk sommige
weggebruikers op andere wegen ongebreideld hun gang te kunnen gaan. De
leefbaarheid in de gemeente is kennelijk een selectieve.

In dit jaar werd gepoogd om de busondernemer NZH meer bij de
verkeerszaken te betrekken. Het blijkt echter, dat de NZH zich weinig
zorgen maakt over de routing e.d., zodat het belang van reizigers een
onbeduidend begrip wordt.

Al met al geen florissante ontwikkelingen, zodat het noodzakelijk
blijft voor de VCV om met grote aandacht de verkeers- en milieuzaken
te blijven volgen en waar mogelijk haar invloed aan te wenden om in
haar oog noodzakelijke veranderingen in situaties of mentaliteit te
bewerkstelligen. Dat vereist dat de vereniging zoveel mogelijk groeit.
In het aantal leden ligt de kracht.

J.P. Beijersbergen v.Henegouwen

5

II

AFREKENING 1992 en BEGROTING 1993 VCV

T A B E L
 
Soort : Archiefstuk
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Agenda
Rubriek : Vereniging Castricum Veilig
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 4-10-21
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 09 februari 2021