Oud-Castricum

Artikelen en documenten


Andere informatiebronnen


Artikelen en documenten database Oud-Castricum
 → 
 →  [Documentnummer 10643]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 10643
 
Titel : Bewonersgroep inventariseert monumentale bomen Dorpskom
Auteur :
Datering : 03 januari 1994
Beschrijving : BEWONERSGROEP CASTRICUM CENTRUM

Persbericht
3 JANUARI 1994

Bewonersgroep inventariseert monumentale bomen Dorpskom

Resultaat van een eerste verkenning: 100 bomen voor de bijl?

De Bewonersgroep Castricum Centrum heeft besloten om een
onderzoek in te stellen naar de samenstelling van het
bestaande groen in de dorpskom. Allereerst wordt aandacht
gegeven aan de meest belangwekkende, zogenaamde monumentale
bomen. Deze bomen vormen als het ware de ruggegraat van een
'groenstructuurplan', waaraan nieuwe ontwikkelingen in het
centrum van Castricum kunnen worden getoetst. Het gaat in het
onderzoek om grotere en vaak oudere, steeds vitale bomen,
zoals de lindes rond de Nederlands Hervormde kerk, maar ook om
beuken, iepen, alken en notenbomen. 'Elke boom in dorpskom
behouden', dat is het motto van burgers en bestuur, maar het
is de vraag of dat zo blijft.

Directe aanleiding van het onderzoek naar monumentale bomen
vormen de plannen van de winkeliersvereniging en
projectontwikkelaar Matser voor het Bakkerspleintje. Op de
tekening van de projectontwikkelaar komen voor de 'bestaande
situatie' vele tientallen belangrijke bomen niet voor (zie
bijgevoegde tekeningen). Dat gaf de bewonersgroep te denken.
Op basis van dit weinig exact beeld- en cijfermateriaal
bereidt de gemeente thans een principebesluit over het
Bakkerspleintje voor, een te wankele basis vindt de
Bewonersgroep.

Zorgwekkend uit het oogpunt van groen is echter vooral dat de
geplande hoogbouw van de projectontwikkelaar voorziet in sloop
van het bestaande groen en hoge en blinde muren. Ook de
weinige bomen die Matser en de winkeliers wel willen laten
staan zullen dan door beschaduwing het loodje leggen. De
bouwactiviteiten zullen de worstelstelsels van bomen bepaald
gen goed doen.

Andere redenen om met de groen-inventarisatie te beginnen
zijn:
het onverhoeds kappen van bomen op het binnenterrein
achter Boekhandel Laan in de 'rustige' dagen tussen kerst
en oud en nieuw;
het in het bestemmingsplan voor de Dorpskom genoemde doel
'aanplant van groen waar enigszins mogelijk', wordt naar
het zich laat aanzien niet gehaald en wellicht dat
politieke groeperingen zich in het licht van de
verkiezingen hier meer dan ooit sterk voor willen maken;
uit de inspraak rond het Bestemmingsplan bleek dat op een
enkele uitzondering na alle insprekers 'meer groen'
wensten voor de binnenterreinen, waaronder het
Bakkerspleintje;
het hoogste rechtscollege in ons land, de Raad van State
heeft bij de afhandeling van bezwaren tegen het huidige
bestemmingsplan in 1985 onderstreept dat doorgaande
groenstroken langs privétuinen onmisbaar zijn als

deel van tekst ontbreekt

-2-

is.

Eerste resultaten

Bij een eerste verkenning van de soorten op het Bakkerspleintje
viel een aantal bomen op. Een aantal kastanjes, waarvan drie
in de kracht van hun leven, verdienen nu reeds het predikaat
'monumentaal'. Daarnaast trof de Bewonersgroep in groenstroken
en langs parkeerhavens veel (circa vijftig) iepen - gelukkig
niet de ziekte-gevoelige Ulmus campestre, maar Ulmus
hollandica - gezonde zomereiken, esdoorns lijsterbessen,
essen en mooie elzen. Het totaal aantal vitale en in de nabije
toekomst ook monumentale bomen (de 'blijvers') bedraagt bijna
100. Het beeld van het Bakkerspleintje met hoge iepen en
kastanjes zou dan mooi aansluiten op de hoge lindes en beuken
nabij de N.H. kerk. Binnen 10 tot 20 jaar staan hier
monumentale bomen, een belangrijke aanvulling op het vaak
gehavende groen in het centrum.
De ondergroei van het plantsoen is vaak matig (doordat stroken
te smal zijn) en sterk vervuild met zwerfvuil. Het zou een
goede zaak zijn als de gezamenlijke winkeliers waarvoor het
terrein nu ten nutte is, hun milieu ter plekke schoon zouden
houden. Milieuzorg is ook een zaak van je eigen erf.
Tegen de Schuytstraat aan is er een goede ondergroei met
gelderse roos, hulst, hazelaar, sleedoorn, vlier en liguster.
Geen wonder dat ook hier veel vogels zijn te vinden.
Een kavelsloot aan de noordwestelijke zijde van het plein met
schoon kwelwater verdient nader onderzoek, zowel naar de
milieuwaarde (waar vinden we nog schoon kwelwater?) als naar
de wellicht bijzondere flora en fauna ter plekke.
Zorgwekkend is het stukrijden van bomen door kerende
vrachtwagens. Voor blikschade krijgt men een proces verbaal
maar openbaar groen mag men blijkbaar straffeloos beschadigen
of bevuilen.

Groen beleid

De Bewonersgroep prijst een aantal aspecten van bestaand
gemeentelijk beleid inzake het groen. Zo is van wethouder
Rouwhorst bekend dat 'hij waakt over elke boom' en dat hij
voor een strikte naleving van het kapverbod is. Burgers die
bijvoorbeeld bomen in hun voortuin willen kappen krijgen
meestal geen vergunning. De Bewonersgroep verwacht dat de
D'66-voorman zich te aanzien van de 100 (potentieel)
monumentale bomen op het Bakkerspleintje net zo zal inzetten
als voor met de kap bedreigde bomen in een particuliere tuin.
Als uitgangspunten bij herinrichting denkt de Bewonersgroep
aan het volgende:
- laat (potentieel) monumentale bomen steeds uitgroeien;
- start een beter onderhoud ten aanzien van zwerfvuil;
- schep een dichte ondergroei met bes-dragende srtuiken: goed
voor vogels en het schermt de bebouwing af;
- er is veel voor te zeggen om de groenstrook aan de zijde van
de Pernéstraat te verbreden, liefst in de vorm van een
openbaar toegankelijke groenvoorziening met speelmogelijkheid.

Deskundige hulp gevraagd

Als eerste verkenning van monumentale bomen was het
Bakkerspleintje van belang. Maar de Bewonersgroep wil
eigenlijk het hele centrum in samenhang bezien. Als onderdelen
van een Groenstructuurplan ziet de Bewonersgroep:
- bomen en bosplantsoen;
- milieuvoorwaarden;
- aandacht voor zowel openbaar als particulier groen;

-3-

- inventarisatie van natuurwaarden als vogels, flora en fauna;
- mogelijkheden voor participatie van bewoners of specifieke
groepen;
- combinatie van groen met speelmogelijkheden voor kinderen
- combinatie van groen & natuurontwikkeling met selectieve
laagbouw (ook winkels) of sociale voorzieningen.

De gemeente behoort eigenlijk zelf zo'n inventarisatie van
groen op te zetten, maar bij navraag bleken er bij de
gemeente, waarschijnlijk als gevolg van voortgaande
bezuinigingen op 'groen', geen gegevens voorhanden. Wel
verleent de gemeente volop medewerking in de vorm van benodigd
kaartenmateriaal. De Bewonersgroep zoekt nu echter medewerking
van deskundige hoveniers (al dan niet in opleiding) om bomen
op naam te brengen, op kaart in te tekenen en te waarderen:
monumentaal, (potentieel) monumentaal of vervangbaar
'vulhout'. Wellicht dat er daarna, met wat bestuurlijke
wilskracht, een Groenstructuurplan kan komen.
Heeft u interesse bel dan naar de Bewonersgroep Castricum
Centrum.

////////////einde bericht/////////////////////////////////
Bewonersgroep Castricum Centrum: meer info: R. Roos tel. 57316
 
Soort : Archiefstuk
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Persbericht
Rubriek : Castricum Centrum
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 4-9-15
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 09 februari 2021