Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 10013
 
Titel : Castricum gaat telefonisch wensen burgers onderzoeken
Auteur :
Datering : 09 februari 1995
Beschrijving : CASTRICUM - De gemeente Castricum wil door middel van een grootscheepse telefonische
enquête onderzoeken welke wensen, standpunten, klachten, voorstellen en meningen de
plaatselijke bevolking heeft. Aanleiding is de ook door het Castricumse
gemeentebestuur geconstateerde groeiende kloof tussen de (plaatselijke) overheid en
de bevolking. Uit de enquête moeten eventuele oplossingen naar voren komen om deze
kloof enigszins te dichten.

Volgens het college tonen onderzoeken aan dat 90 procent van de bevolking vindt dat
politici meer beloven dan dat ze uiteindelijk waarmaken. Uit andere onderzoeken zou
zijn gebleken dat de overheid, en daarmee het politieke bestuur, niet uitsluitend
wordt beoordeeld op de zorg en de inzet voor de gemeenschap. De meeste mensen zijn
weliswaar tevreden over de gemeentelijke dienstverlening, maar de beoordeling gaat
verder en dieper. De overheid en haar representanten moeten ook deugen: integer,
consequent en openhartig zijn, bereid zijn tot luisteren.
In de begroting voor 1995 besteedde het college al aandacht aan deze problematiek.
Daarna hebben meerdere fracties aangedrongen op het ontwikkelen van een beleid om de
toenemende kloof tussen kiezers en politici te dichten. Na enkele discussies zegde
het college toe een onderzoek te willen doen naar prioriteiten in meer algemene zin,
zoals die onder inwoners leven. Vragen als: 'wat vinden onze inwoners belangrijk?,
'worden de onderwerpen waarover het gemeentebestuur zich druk maakt ook door de
inwoners belangrijk gevonden' en 'aan welke onderwerpen moet het gemeentebestuur meer
aandacht besteden'. Kortom, een onderzoek dat antwoord geeft op de vraag: wat moet
blijven en wat moet anders?

Mogelijkheden

Het college gaf 4 mogelijkheden aan om de meningen en standpunten van de Castricumse
inwoners te onderzoeken. Een ideeënlijn waarnaar burgers konden bellen, haalde het
niet. Het zou niet representatief zijn en het initiatief ligt niet bij gemeente. Een
panelonderzoek waarbij aan een vaste groep personen informatie werd gevraagd is ook
gesneuveld. De deelnemers zouden zich door de herhaalde ondervraging 'a-typisch' gaan
gedragen en bovendien is de groep te klein om een juist beeld te schetsen. Een
grootscheepse schriftelijke enquête werd ook terzijde geschoven omdat de respons vaak
erg laag blijkt te liggen bij een dergelijke werkwijze.
De keus is dus gevallen op een telefonische enquête onder een representatieve
selectie Castricummers. Het grote voordeel is dat het onderzoek in een betrekkelijk
korte tijd kan plaatshebben en dat de resultaten ook vrij snel bekend zijn. De
voorkeur van het college en de commissie bestuurszaken en financiën ligt dan ook bij
deze optie.

Definitieve lijst

Het samenstellen van een representatieve groep vereist veel werk. Met behulp van de
bevolkingsadministratie worden 1000 namen geselecteerd waarna een definitieve lijst
wordt samengesteld van 500 personen. De daarbij gehanteerde criteria zijn onder meer
de verhouding man/vrouw en leeftijdsgroepen. Deze namen worden alfabetisch
gerangschikt en na 350 geslaagde telefoongesprekken wordt het onderzoek afgesloten.
Het feitelijke onderzoek zou begin april moeten plaatshebben zodat bij de
voorbereiding van de begroting 1996 rekening gehouden kan worden met bepaalde
resultaten en/of conclusies. Het onderzoek zou in 2 middagen en avonden klaar kunnen
zijn. De uitkomsten moeten dan in 4 weken verwerkt worden.

Bij de vraagstelling wordt behalve de al eerder aangstipte punten vooral aandacht
besteed aan zaken als: 'welke knelpunten zijn er in de relatie met het
gemeentebestuur', 'welke suggesties worden er aangedragen voor verbetering van deze
relatie', 'welke verwachtingen heeft men van een gemeentebestuur' en 'moet een
bestuurlijke vernieuwing leiden tot andere vormen van informatie-uitwisseling,
inspraak en overleg'. De kosten van het onderzoek bedragen zo'n 4.500 gulden die ten
laste komen van de post onvoorzien.

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
Tijdens de telefonische enquête kunnen Castricummers duidelijk maken of de gemeente
meer of minder aandacht moet besteden aan groenonderhoud.

Archieffoto
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (kopie)
Rubriek : Bevolking
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 3-5-9
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 29 juni 2020