Oud-Castricum

Artikelen en documenten


Andere informatiebronnen


Artikelen en documenten database Oud-Castricum
 → 
 →  [Documentnummer 09968]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 09968
 
Titel : Betere fietsenstalling nodig bij station Castricum

Raadsfracties steunen forse ogb-verhoging niet
Auteur :
Datering : 14 oktober 1991
Beschrijving : CASTRICUM - De gemeenteraadsfracties lijken niet bereid steun te geven aan de
voorstellen die het college in de begroting voor 1992 doet om de onroerend-goed
belasting te verhogen. De fracties stellen in hun algemene beschouwingen 181 vragen
naar aanleiding van de begroting met begeleidende stukken. De toon van de reacties
varieert van voorzichtig enthousiast tot gematigd kritisch. Alleen Castricum Aktief
vormt hierop een uitzondering. De 4 fractieleden kraken vrijwel alles wat het college
deed en nog wil doen tot op de grond af, zonder hier overigens argumenten aan toe te
voegen.

De 6 raadsfracties hebben veel werk gemaakt van hun algemene beschouwingen. In
lijvige boekwerken geven zij uitgebreid commentaar op hetgeen het college voorstelt.
Op een aantal punten zijn de meeste partijen het wel met elkaar eens, op andere lopen
de meningen duidelijk uiteen.
Grote eensgezindheid is er ten aanzien van het openbaar vervoers- en fietsbeleid van
de gemeente. Met uitzondering van Castricum Aktief dringen alle partijen aan op
uitbreiding van de stallingsmogelijkheden voor tweewielers bij het station. Ook de
trein heeft de aaandacht van de partijen. Zowel PvdA als CDA geven aan zo snel
mogelijk onderzoek te willen zien naar de mogelijkheid om niet alleen de
railsverbinding te verdubbelen maar tevens om het station en het treintracÚ te
verleggen naar de oostkant van de gemeente. Dit zou een ontlasting van de
verkeersdruk in het centrum betekenen.
VVD en PvdA dringen aan op het voeren van een takendiscussie zoals deze in de
omliggende gemeenten ook reeds gestart is. ,,Daling van rijksinkomsten en verhoging
van kosten brengen de noodzaak van een heroverweging met zich mee'', stelt de VVD.
Voor het CDA hoeft dit niet zo nodig. Wel moeten er keuzes gemaakt worden, doch het
gaat daarbij niet - zo menen de christen-democraten - om een uitputtende
kernthemadiscussie zoals die in de nabuurgemeenten wordt gevoerd, doch om een
jaarlijkse afweging.
Het CDA is het meest complimenteus in de richting van het Castricums college. ,,Een
goed team en een goede uitvoering van het collegeprogram'' vindt men. Wel is men
tegen de voorgestelde verhoging van de onroerend-goedbelasting en tegen de al te
snelle verhoging van de rioolrechten. Liever zagen de CDA'ers de ogb-verhoging
beperkt tot 3 procent in plaats van de voorgestelde 4,5 procent en willen zij de
verhoging van rioolrecht spreiden over meerdere jaren. Om toch aan geld te komen zien
zij onder meer een verhoging van de toeristenbelasting en in het extra heffen van
50 cent voor iedereen die bij het strand parkeert.

Watergebruik

Ook de Groen-Linksfractie is geen voorstander van een al te drastische verhoging van
de ogb-lasten. Zij stellen daarentegen voor om de rioolrechten te berekenen aan de
hand van het watergebruik. ,,Immers al het water dat gebruikt wordt, komt weer
terecht in het riool'', concluderen zij. Andere punten waar Groen Links zich hard
voor maakt is de ondertekening van het Klimaatverbond om het broeikaseffect terug te
dringen en een betere accommodatie voor jongerencentrum De Bakkerij en
kunstvereniging Perspectief. Ook willen zij de bouw in Albert's Hoeve over een
langere periode uitsmeren om daardoor meer voordelige huizen te kunnen bouwen.

Een voorstel dat Groen Links deelt met de PvdA is het instellen van een gezamenlijk
spreekuur van de fracties voor de burger. Net als ook VVD en CDA vinden zij dat
Castricum te kort schiet waar het voorlichting betreft. De VVD vindt bovendien dat
ook de informatie naar de raadsfracties toe wel beter zou kunnen.
Terughoudend staan de meeste partijen tegenover regionalisering. ,,Het Castricumse
belang dient goed afgewogen te worden'', vinden de socialisten en zij vinden daarbij
met name de VVD aan hun zijde. Een ander punt waar de liberalen zich mee bezighouden
is de ontwikkeling van de winkelplannen. Zij stellen hierover een groot aantal vragen
aan het college.
Door Castricum Aktief wordt ondermeer aangedrongen op betere dierenopvang, evaluatie
van de maatregelen rond de Bakkummer kermis en de onkruidbestrijding in de gemeente.

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
De ogb is een punt van inzet tijdens de discussies over de Castricumse begroting.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Belastingen
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 3-4-25
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 15 juni 2020