Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 09750
 
Titel : Ontwikkeling bestemmingsplan
Veel belangstelling voor Bedrijfsterrein Zuid
Auteur :
Datering : 18 december 1984
Beschrijving : CASTRICUM - In de raadsvergadering van 20 december zal een voorstel tot ontwikkeling
van het bestemmingsplan ,,Bedrijfsterrein Zuid'' aan de orde komen. De procedure voor
dit plan werd al in gang gezet in '77. Het project is nu in een stroomversnelling
terechtgekomen omdat het provinciaal bestuur zich bereid verklaard heeft een bedrag
van f 425.000 als ontsluitingssubsidie ter beschikking te stellen, in het kader van
het voorwaardenscheppend beleid. Aan die subsidie is echter de voorwaarde verbonden,
dat met de werkzaamheden uiterlijk 1 maart '85 een begin gemaakt dient te worden. Om
aan deze voorwaarde te kunnen voldoen moet de raad in zijn vergadering van
20 december het groene licht geven aan de voorstellen van het college.
In grote lijnen komt het bestemmingsplan Bedrijfsterrein Zuid neer op het in
exploitatie brengen van een stuk grond achter de Oude Haarlemmerweg voor het
bedrijfsleven. Bouwbedrijf Borst BV wil hier 2 bedrijfsverzamelgebouwen neerzetten.
B en W hechten veel belang aan dit project, omdat zij van mening zijn, dat zowel de
werkgelegenheid als de ontplooiingsmogelijkheden van het plaatselijk bedrijfsleven
hiermee gebaat zijn. In deze mening worden zij ondersteund door het provinciaal
bestuur. Aanvankelijk deed dit bestuur een toezegging tot een subsidie van f 375.000,
maar het verhoogde deze bijdrage tot f 425.000 vanwege het grote belang ervan.
Het bedrijfsterrein beslaat een oppervlakte van ruim 6 hectare. De oorspronkelijke,
in de 70'er jaren opgestelde exploitatie voor dit gebied is door de economische
ontwikkelingen van de afgelopen jaren niet meer te verwezenlijken. Om het project
toch haalbaar te maken, moesten enkele besparingen gevonden worden. Gemeentewerken en
het Grondbedrijf hebben zich hierover gebogen. Zij kwamen tot de conclusie, dat er
bezuinigd kon worden op zaken als de ophoging van het terrein, de aanleg van de
riolering en andere algemene voorzieningen. Bovendien zagen zij, door een gewijzigde
inrichting van het terrein, mogelijkheden tot een hogere opbrengst van de grond.
Deze nieuwe inrichting maakte ook minder wegenaanleg noodzakelijk.

Uitgaande van deze nieuwe opzet, zou met de totale exploitatie een bedrag gemoeid
zijn van een kleine 4 miljoen gulden. Voor alleen de eerste fase van het project is
een bedrag nodig van ongeveer 3 miljoen. Daarbij is inbegrepen het bedrag van
1,4 miljoen dat tot op heden reeds uitgegeven is in de vorm van verwervings- en
plankosten.
Op basis van deze cijfers komt het college met een voorstel om aan bouwbedrijf
Borst BV medewerking te verlenen bij het in exploitatie brengen van het terrein. Het
bedrijf betaalt hiervoor een exploitatiebijdrage van f 91,65 per m². Gevoegd bij de
onsluitingsssubsidie, die de provincie heeft toegezegd, levert dit aan de
inkomstenkant een bedrag op van ruim 1 miljoen gulden.
Een rekensommetje leert, dat het dus om een gemeentelijke investering van pak-weg
f 500.000 zou gaan. Als in het meest ongunstige geval, er na uitvoering van de eerste
fase geen verdere ontwikkeling zou volgen, zou een deel van dit bedrag ook nog
bespaard kunnen worden. B en W komen op grond van deze cijfers tot de conclusie, dat
met een investering van f 370.000 de mogelijkheid wordt geopend het reeds uitgegeven
bedrag aan plan- en verwervingskosten van 1,4 miljoen terug te winnen.
Van de kant van het bedrijfsleven is enthousiast gereageerd op de plannen van B en W.
Begin december hadden reeds 33 bedrijven belangstelling getoond. Dertig daarvan zijn
uit Castricum zelf afkomstig, een 3-tal is gevestigd in Egmond. Het gaat hier
voornamelijk om aannemingsbedrijven, enkele transportfirma's en enkele bedrijven uit
de dienstverlenende sector. Een aantal toonde interesse voor een element in een van
de bedrijfsverzamelgebouwen; anderen voelen meer voor de aankoop van een stuk grond,
waarop zij zelf de noodzakelijke voorzieningen zullen aanbrengen.
Ook in de commissievergaderingen leek het voorstel van B en W redelijk positief
ontvangen te worden. VVD en D'66 maakten weliswaar een stemvoorbehoud, maar
verklaarden in grote lijnen toch wel vertrouwen te hebben in het project. Het CDA
verklaarde zich, na enige kleine wijzigingen in het voorstel, geheel akkoord. Ook de
PvdA/PPR kon zich, met enige kritische kanttekeningen, wel vinden in de plannen van
B en W. Als het voorstel van B en W door de raad wordt aangenomen, zal zo snel
mogelijk een begin worden gemaakt met de werkzaamheden.

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
Het bedrijfsterrein Zuid in Castricum.

Origineel van de zwart wit foto

Foto Henk Honing
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk : Oude Haarlemmerweg
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Bedrijventerrein
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 2-12-2
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 02 april 2020