Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 09639
 
Titel : 'In strijd met behoorlijk bestuur'

Ongelijk voor gemeente in standplaatsenaffaire
Auteur :
Datering : 24 september 1986
Beschrijving : DEN HAAG/CASTRICUM - B en W van Castricum zijn in 1984 in de fout gegaan door aan
F.Zuurbier vergunning te verlenen voor een standplaats voor de verkoop van frites,
terwijl aan J.Bijl en mevr. C.Schaaper om onduidelijke reden een vergunning is
geweigerd. Tot deze conclusie komt de Raad van State is een geschil tussen Bijl en
Schaaper en het Castricumse college.

Volgens staatsraad mevr. A. Schilthuis is het besluit door de gemeente genomen ,,in
strijd met het algemene beginsel van behoorlijk bestuur. Zo'n besluit dient met
grote zorgvuldigheid te worden voorbereid en moet zijn voorzien van een deugdelijke
motivering. Daarvan is hier geen sprake,'' aldus mr. Schilthuis. Met deze uitspraak
is een eind gekomen aan een jarenlange strijd om de standplaatsen op het Castricumse
strandplateau.

Op 18 april 1984 heeft de gemeente aan Zuurbier vergunning verleend voor een
standplaats voor de verkoop van frites gedurende de zomermaanden op het strandplateau
in Castricum aan Zee. Op 2 mei van dat jaar hebben beide appellanten hiertegen een
bezwaarschrift ingediend. Een dag later beslisten B en W ook negatief op het verzoek
van appellanten om ook een standplaats te mogen innemen. Ook hiertegen werd een
bezwaarschrift ingediend. De gemeente heeft evenwel alle bezwaren ongegrond
verklaard.
Volgens Bijl en Schaaper handelt de gemeente in strijd met het eerder kenbaar beleid
ten aanzien van verkooppunten op het strandplateau en zij mochten er vanuit gaan dat
geen uitbreiding van het aantal standplaatsen zou worden gegeven. Er zou gehandeld
zijn in strijd met de standplaatsverordening en ter voorkoming van onevenredige
schade zou bij handhaving van de vergunning aan Zuurbier eveneens aan appellant
Bijl/Schaaper een vergunning verleend moeten worden.

Verordening

Het is in Castricum verboden, ter bescherming van de belangen die de
standplaatsenverordening beoogt, zonder vergunning een standplaats in te nemen of
waren te verkopen. Volgens diezelfde verordening wordt een verzoek om een vergunning
niet ingewilligd als het maximaal aantal vergunningen is verleend of als uit oogpunt
van openbare orde of verkeersveiligheid bezwaren bestaan tegen het verlenen van de vergunning.

,,Blijkens de stukken exploiteren beide appellanten op het strandplateau een kiosk
waar ten tijde van het bestreden besluit onder meer etenswaren werden verkocht, maar
geen frites. Zij bezitten tevens een vergunning voor het innemen van een standplaats
voor de verkoop van frites, maar dan alleen gedurende de wintermaanden op dat
plateau'', aldus Schilthuis. Aangezien aan appellanten vergunning voor de
wintermaanden was verleend, kon vanaf de zomer van 1984 aan Zuurbier een vergunning
voor deze branche worden verleend voor de zomermaanden.

Wijziging

,,Het standplaatsenplan voorzag aanvankelijk niet in een standplaats voor de verkoop
van frites gedurende het hèle jaar. Pas nadat Zuurbier om een vergunning vroeg, is
dit plan aangepast, opdat vergunning kon worden verleend. De appellanten zijn van
deze wijziging èn van het verzoek niet op de hoogte gesteld. Gezien de
voorgeschiedenis mocht van de gemeente verwacht worden, dat zij dit wel zou hebben
gedaan om appellanten de kans te bieden, zelf ook een dergelijk verzoek in te dienen.

Nadat zij van de aan Zuurbier verleende vergunning hadden vernomen, hebben Bijl en
Schaaper ook snel een verzoek ingediend, maar daarop is afwijzend beschikt.''

,,B en W hadden bij afweging van hun beslissing op de bezwaarschriften een en ander
moeten beschouwen als waren deze gelijktijdig ingediend. Nu de gemeente dit heeft
nagelaten en de aan Zuurbier verleende vergunning hebben gehandhaafd, omdat het
standplaatsenplan dit toeliet, zijn wij van oordeel dat het besluit is genomen in
strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur'', aldus staatsraad
Schilthuis.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk : Strand
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Bedrijven
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 2-11-19
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 02 maart 2020