Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 09619
 
Titel : Stichting Gemeenschapsraad Castricum
Afdeling Basiseducatie
Auteur : Jose Nijhof-Schuurman
Datering : maart 1991
Beschrijving : Jaarverslag 1990

-1-

INHOUDSOPGAVE
-------------

Inhoudsopgave ............................... 1

Inleiding.................................... 2

HOOFDSTUK 1 ................................. 3

HET BESTUUR ................................. 3
HET PERSONEEL ............................... 4
VRIJWILLIGERS .................... ...........5
WERVING ..................................... 5
OVERLEGSITUATIES ............................ 6
CONTACTEN MET ANDERE BE INSTELLINGEN ........ 6
CONTACTEN GERICHT OP ONDERSTEUNING .......... 7
EXTERNE CONTACTEN ........................... 7
DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING ................... 8
ACCOMMODATIE ................................ 8

HOOFDSTUK 2 ................................. 9

UITVOERING VAN ACTIVITEITEN ................. 9
OVERZICHT VAN DE CURSUSSEN .................. 10-12


HOOFDSTUK 3 ................................. 13

STATISTISCH OVERZICHT ....................... 13
CONTACTUREN ................................. 14

-2-

INLEIDING.
----------

Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Gemeenschapsraad
afd. Basiseducatie Castricum over het jaar 1990.
In het eerste hoofdstuk worden het bestuur en personeel van
de afd. Basiseducatie beschreven naast de
deskundigheidsbevordering, wervingsactiviteiten en de
contacten.
Het tweede hoofdstuk geeft een overzicht van de gestarte
cursussen en een korte toelichting daarop.
Hoofdstuk drie geeft een statistisch overzicht van de
cursisten m.b.t. aantal- geslacht-opleiding en herkomst.
Vervolgens wordt er een opsomming gegeven van enige
activiteiten en ontwikkelingen in het cursusjaar 1990.

DOELGROEP.
----------

Volwassenen, die in een achterstandspositie verkeren doordat
zij minder dan basisonderwijs hebben gevolgd of iets meer
(hoogstens 2 jaar vervolgonderwijs) en gemotiveerd zijn zich
verder of opnieuw te scholen.

DOELSTELLING.
-------------

Doelgroep te vormen en te scholen zodat men zich bewust en
zekerder kan bewegen in de maatschappij en indien gewenst een
vervolgopleiding kan gaan volgen.

-3-

HOOFDSTUK 1
-----------

A. HET BESTUUR

Het Dagelijks Bestuur van de Basiseducatie handelt de lopende
zaken af en komt 1 keer (zonodig vaker) in de maand bij
elkaar. Met het Algemeen Bestuur van de Gemeenschapsraad is
drie keer vergaderd.

Taken van het Dagelijks Bestuur van de Basiseducatie zijn:

- kritisch klankbord zijn voor de coordinator
- meedenken ten aanzien van uitvoering en beleid.

De volgende onderwerpen zijn ondermeer het afgelopen jaar aan
de orde geweest:
- lesruimte
- herstructurering Gemeenschapsraad
- verzoek Duin en Bosch tot alfabetisatie
- verzoek Stichting Vluchtelingenwerk IJmond tot geven van
Nederlands aan asielzoekers in Castricum.
- aanstelling educatief werkster
- vrijwilligers
- contacten met BE Heemskerk/Uitgeest en Beverwijk.
- financien
- afrekening
- begroting
- jaarplan
- organisatorische werkzaamheden
- Educatief Beraad
- Regionaal Educatief Centrum
- algemene gang van zaken cursussen
- folder
- werving

De volgende personen hebben zitting in het Dagelijks Bestuur.

De heer J. van Hemert voorzitter
Mevrouw H. Muller secretaris
De heer F. Bastiaanse lid
Mevrouw E. Brouwer lid
De heer F. van Dusschoten lid

-4-

B. PERSONEEL

1. Mevrouw J. Nijhof-Schuurman coordinator
4 uur coordinatie
17 uur uitvoerend werk

2. Mevrouw P. Hattink educatief werker
6 uur m.i.v. 15 september.

3. Mevrouw C. Koning administratie
6 uur

Halverwege het jaar kwam er van de vormingswerker Van Duin en
Bosch een verzoek om aan een aantal bewoners een cursus lezen
en schrijven te geven. Aangezien er ruimte was binnen de
begroting konden wij mevrouw P. Hattink m.i.v. 15 september
een tijdelijk contract aanbieden om hen les te geven.
Aangezien mevrouw P. Hattink geen bevoegdheidsverklaring
heeft, is er een ontheffing bij de inspecteur aangevraagd en
verkregen. Mevrouw P. Hattink volgt sinds september de
urgentieopleiding te Amsterdam.

De taak van de coordinator omvat:
a. Het geven van leiding aan de Basiseducatie-instelling.
b. De zorg voor de voorbereiding en uitvoering van het te
voeren beleid aan de Basiseducatie-instelling betreffende
educatieve, organisatorische, financieel-economische,
formatieve en personele aangelegenheden.
c. Het onderhouden van interne-en externe contacten met
betrekking tot de onder punt b. genoemde taken.
d. Het verzorgen van educatieve activiteiten.
e. Alles wat overigens binnen een normale directietaak valt.

-5-

De taak van de educatief werker omvat:

a. Het verzorgen van educatieve activiteiten voor groepen
deelnemers en het begeleiden van deelnemers.
b. De voorbereiding van de activiteiten en de nazorg
daarvoor (maken van lesmateriaal, evaluatie en
rapportage).
c. Groeps- en organisatorische werkzaamheden in teamverband.
d. Het onderhouden van contacten met werkgevers en andere
instanties, die van belang zijn voor educatieve
activiteiten.
e. Deskundigheidsbevoegdheid betreffende de activiteiten,
die uit haar functie voortvloeien.

VRIJWILLIGERS
-------------

Het afgelopen jaar zijn er een aantal vrijwilligers binnen de
Basiseducatie werkzaam geweest.
Een vrijwilligster heeft Nederlands gegeven aan een Ierse en
een andere vrijwilligster leert een Chineze Nederlands.
Daarnaast begeleidt een vrijwilligster de docente bij de
cursus informatiekunde.

WERVING.
--------

De werving heeft hoofdzakelijk plaatsgevonden middels
berichtgeving in de locale-en regionale pers, Kabelkrant en
de regionale radio.
Omdat de Basiseducatie meer bekendheid begint te krijgen
neemt de mond op mond reclame toe.

Voor het eerst is er via de basisscholen van Castricum
geworven voor de cursus Nederlandse taal/ Algemene
ontwikkeling. Dit heeft er toe bijgedragen dat de animo voor
de cursus groot was.

Op 19 juni 1990 is er in samenwerking met de BE-instellingen
Beverwijk en Heemskerk een open dag gehouden. Dit leverde
bekendheid op bij de inwoners van Castricum en een aantal
inschrijvingen.

-6-

OVERLEGSITUATIES.
-----------------

Om de voortgang van de activiteiten zo goed mogelijk te laten
verlopen zijn overlegsituaties op verschillende terreinen
noodzakelijk.
Binnen de Stichting Basiseducatie vindt er regelmatig overleg
plaats met de educatief werker en de vrijwilligers.
De coordinator vergadert maandelijks met het Dagelijks
Bestuur Basiseducatie en woont de vergaderingen van het DB en
AB van de Gemeenschapsraad bij.
Daarnaast vindt er regelmatig teamoverleg plaats met de
opbouwwerkster, administratieve kracht, coordinator
Vrijwilligers Vacaturebank en de vrijwilligers van de
Gemeenschapsraad.
Ook neemt de coordinator deel aan het kantorenoverleg,
waaraan naast de Gemeenschapsraad, het maatschappelijk werk
deelnemen en de Stichting Dienstverlening Ouderen en
Thuishulp IJmond.

CONTACTEN MET ANDERE BE INSTELLINGEN.
-------------------------------------

De contacten met de Basiseducatie Beverwijk en Heemskerk/Uitgeest
en Velsen zijn geinventiseerd. Deze nauwere
samenwerking heeft op 9 januari 1990 geresulteerd in het
ondertekenen van een intentieverklaring door de besturen van
de BE instellingen Velsen, Heemskerk/Uitgeest, Beverwijk en
Castricum.
In deze verklaring worden specifieke deelterreinen genoemd
waarop zal worden samengewerkt (oa. werving en p.r.)
Het IJmondiaal besturenoverleg komt ongeveer 1 keer in de
maand bijeen onder voorzitterschap van het REC.
Daarnaast komem de directeuren van de 4 instellingen ook
ongeveer 1 keer per maand bijeen onder hetzelfde
voorzitterschap.

-7-

CONTACTEN GERICHT OP ONDERSTEUNING
----------------------------------

- De goede contacten met de gemeente Castricum hebben
geleid tot een regelmatig overleg van bestuur en directie
met de ambtenaar en wethouder.
- Er heeft 2 keer een gesprek plaatsgevonden met
inspecteur Koning over het jaarverslag en het programma.
- Er heeft het afgelopen jaar 4 keer een provinciaal
directeurenoverleg plaatsgevonden.
- De Basiseducatie heeft veelvuldig gebruik gemaakt van de
deskundige ondersteuning van het REC en van het
Provinciaal Steunpunt Volwasseneneducatie.
- De bibliotheek is benaderd voor het lenen van materiaal
en het verzorgen van rondleidingen door de bibliotheek.
De Materialenbank te Amsterdam heeft een ochtend verzorgd
om meer bekendheid te geven aan het materiaal wat via
deze bank geleend kan worden.

EXTERNE CONTACTEN.
------------------

- Een keer per maand vindt er overleg plaats met de
educatief werksters uit Beverwijk en Heemskerk over de
cursus Nederlands/Algemene ontwikkeling (Open School).
- Er is contact geweest met de Stichting Dienstverlening
Ouderen. Dit gesprek had tot doel om meer bekendheid te
geven aan elkaars werk en om te toetsen of cursussen voor
ouderen in Castricum haalbaar zouden zijn.
Afgesproken is dat als we willen werven voor een cursus
voor ouderen we na overleg zouden kunnen adverteren in de
blaadjes van de Ouderenbonden.
- Er heeft regelmatig contact plaatsgevonden met de
vormingswerker van Duin en Dosch. Dit heeft geresulteerd
in een lees- en schrijfgroepje van 3 personen.
- Ook met de maatschappelijk werkster van Duin en Bosch is
regelmatig overleg geweest. Dit contact heeft betrekking
op het plaatsen en begeleiden van ex-bewoners in een
cursus van de Basiseducatie.
- De BE instelling is benaderd door de Stichting
Vluchtelingenwerk IJmond om asielzoekers in de BE op te
nemen.Er is afgesproken dat als er asielzoekers zijn die
Nederlands willen leren, wij ons zullen inzetten hier
zorg voor te dragen.
- Overleg met het Educatief Beraad, dat 2 keer heeft
plaatsgevonden om het programma, jaarverslag en de
voortgang van de Basiseducatie te bespreken.

-8-

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING.
--------------------------

- De coordinator heeft in de periode 15 december 1989 tot
31 mei 1990 een management cursus gevolgd, specifiek
gericht op Basiseducatieve instellingen. Deze cursus werd
verzorgd door het Provinciaal Steunpunt en door de
Volkshogeschool Bergen.
- De coordinator heeft het afgelopen jaar 6 studiedagen en
een driedaagse over Informatica gevolgd, die werden
georganiseerd door de Vrouwenstaf van het Steunpunt.
- De coordinator maakt deel uit van de werkgroep Engels,
die zich bezighoudt met het maken van materiaal met als
doel het uitgeven ervan bij het SVE. Dit project duurt
tot eind 1991 en de werkgroep komt 1 keer in de maand bij
elkaar. De groep wordt begeleid door Han Witteveen van
het Steunpunt en Polly Perkins van het SVE.
- De coordinator heeft deelgenomen aan de conferentie
Engels te Amersfoort verzorgd door het SVE.
- Samen met de educatief werkster heeft de coordinator
deelgenomen aan een studiedag over Dyslexie georganiseerd
te Amsterdam door het Steunpunt te Zaandam.
- De educatief werkster volgt de urgentieopleiding
Basiseducatie te Amsterdam. Deze opleiding duurt van
september 1990 tot juni 1991.

ACCOMMODATIE EN GEBRUIK VAN DIENSTEN.
-------------------------------------

De lessen worden gegeven in dorpshuis "De Kern".
Vijf dagdelen per week kan er beschikt worden over een
ruimte.
Deze ruimte voldoet en is functioneel.

Voor de cursus "Informatiekunde" wordt gebruik gemaakt van de
computerruimte van het J.P.Thijsse College, die is uitgerust
met 12 computers, 1 printer, 1 video en 1 TV.

Het is mogelijk om via de Gemeenschapsraad gebruik te maken
van audiovisuele middelen zoals TV, video en camera.

-9-

HOOFDSTUK 2
-----------

UITVOERING VAN ACTIVITEITEN.
----------------------------

OVERZICHT VAN DE GEGEVEN CURSUSSEN IN HET JAAR 1990.
----------------------------------------------------

Van januari 1990 tot en met juni 1990.
--------------------------------------

1. Nederlands-Engels beginners 1 x per week

2. Open School 2jaar 1 x per week

3. Computercursus module 1 x per week
12 bijeenkomsten

Van januari 1990 tot en met december 1990:
------------------------------------------

4. Nederlands-Engels beginners 1 x per week
nieuwe instroom

5. Nederlands-Engels beginners 1 x per week
nieuwe instroom

Van september 1990 tot en met december 1990:
--------------------------------------------

6. Nederlands-Engels gevorderden 1 x per week

7. Lees-en schrijfgroep 1 x per week

8. Nederlands/Algemene ontwikkeling 1 x per week
2 jaar (voorheen Open School)

9. Nederlands voor anderstaligen 1 x per week

-10-

Intake en werving.
------------------

Intake.

In totaal 224 deelnemerscontacturen.
Onder intake wordt verstaan de gesprekken die worden gevoerd
met nieuwe cursisten om te bekijken
a. of de nieuwe cursist binnen de Basiseducatie terecht kan.
b. welke activiteit het meest geschikt is voor de cursist
wat betreft niveau en interesse.

Werving.

- Via persberichten in locale-en regionale bladen.
- Via Kabelkrant en regionale radio.
- Via de basisscholen.
- Open Dag

Cursus Nederlands - Engels voor beginners 1.

Docent : Jose Nijhof-Schuurman
Plaats : Dorpshuis "De Kern"- maandagochtend
2 uur.
DCU : 802,5
Deelnemers : 15 (4 M. - 11 VR.)
Methode : Do you speak English ? deel 1.
: Werkboek voor de spelling.

Cursus Nederlands - Engels voor beginners/gevorderden 3.

Docent : Jose Nijhof-Schuurman
Plaats : Dorpshuis "De Kern" - dinsdagochtend
3 uur.
DCU : 1122
Deelnemers : 11 vrouwen (na de vakantie 10)
Methode : Do you speak English? deel 1 en 2.
: Werkboek voor de spelling
10 vrouwen stroomden in september 1990 door naar de groep
voor gevorderden.

-11-

Cursus Nederlands - Engels voor beginners 2.
Docent : Jose Nijhof-Schuurman
Plaats : Dorpshuis "De Kern" - dinsdagavond
2 uur.
DCU : 886
Deelnemers : 14 (4 M - 11 VR) 1 afgevallen in
maart.
Methode : Do you speak English? deel 1.
Werkboek voor de spelling.

Open School - Nederlands - rekenen - algemene ontwikkeling.

Docent : Jose Nijhof-Schuurman
Plaats : Dorpshuis "De Kern"
: jan.-juni 90 donderdagochtend 3 uur.
september-december 90 donderdagmiddag
3 uur.
DCU : 929
Deelnemers : jan-juni 1990 6 cursisten (1 M. - 5
VR.)
september-december 1990 14 (allen
VR.)
: 1 cursiste ging in september
naar het Alva Myrdal College; 1 cursist naar
de sociale werkplaats "De Tunnel";
3 cursisten gingen in september 90
door met de cursus Nederlands/
Algemene ontwikkeling.
Methode : Zelfgemaakt lesmateriaal en gebruik
makend van materiaal uit de methode
Taalwijzer en Vaardig rekenen,
hierbij uitgaande van de Open-School
leerlijn: naast taal en rekenen,
thema's behandelen waarbij het accent
ligt op sociale kennis en
vaardigheden en het mondeling
taalgebruik.

-12-

Cursus Informatiekunde

Docent : Jose Nijhof-Schuurman
: Osma Visser (vrijwilliger)
Plaats : J.P.Thijsse College - donderdagavond
2 uur.
DCU : 234
Deelnemers : 14 cursisten (1M. - 13 VR.) 5
afgevallen.
Methode : Computer orientatiecursus.
De cursus bestaat uit een praktisch
en theoretisch gedeelte.
Praktisch: het leren aan-en uitzetten
van de computer; het opstarten;omgaan
met het toetsenbord; werken met
programma's.
Theoretisch: de computer in het
dagelijks leven; de geschiedenis van
de computer; de werking van de
computer; de gevolgen van de
automatisering en mogelijke inbreuk
op de privacy.

Lees-en schrijfgroep.

Docent : Pia Hattink
Plaats : Dorpshuis "De Kern" - dinsdagochtend
1.5 uur en dinsdagavond 1 uur.
DCU : 64.5
Deelnemers : 5 (3 M. - 2 VR.)
Methode : Zelfgemaakt materiaal.
Het leerniveau van de deelnemers is
onderling nogal verschillend.


Nederlands voor anderstaligen.

Sinds september 1990 wordt er individueel Nederlands gegeven
aan 2 buitenlanders, een Ierse en een Chineze.
Twee vrijwilligers geven 1.5 uur per week les aan huis.
Ze maken gebruik van zelfgemaakt materiaal.

13

STATISTISCH OVERZICHT
---------------------

Statistisch overzicht betreffende leeftijd/geslacht/land van
herkomst, opleiding en cursus.

Leeftijd Aantal Geslacht Aantal
-------- ------ -------- ------
26 - 30 2 Man 12
31 - 35 3 Vrouw 62
36 - 40 13
41 - 45 6
46 - 50 10
51 - 55 18
56 - 60 12
ouder dan 60 10
---- ------
Totaal 74 Totaal 74
---- ----
---- ----

Opleiding Aantal Herkomst Aantal
--------- ------ -------- ------

LO niet afgemaakt 2 Nederland 69
LO 14 Turkije 2
VGLO 12 Duitsland 1
BLO 5 China 1
Huishoudschool 17 Ierland 1
LBO 10
ULO niet afgemaakt 13
ULO afgemaakt 1
------ ------
Totaal 74 74
------ ------
------ ------


Cursus Aantal
------ ------

Nederlands-Engels 1 15
Nederlands-Engels 2 14
Nederlands-Engels 3 11
Nederlands-Alg.Ontwikkeling 13
Informatiekunde 14
Lees- en schrijfgroep 5
Nederlands voor buitenlanders 2
------
Totaal 74
------
------

-14-

Het totaal aantal deelnemerscontacturen is 4253.
Hiermee hebben we de norm ruimschoots gehaald.

Door de enorme belangstelling voor de cursus Nederlands-
Engels kon er in februari 1990 een tweede cursus Nederlands-
Engels gestart worden.

De meeste cursisten zijn na het afsluiten van het cursusjaar
intern doorgestroomd.

Twee cursisten hebben de Basiseducatie verlaten:
1 ging naar het Alva Myrdal College
1 ging naar de Tunnel.

Door de directie wordt veel aandacht besteed aan de
verschillende overlegsituaties.
Door de groei van de Basiseducatie konden de uren van de
directie en de administratieve kracht worden uitgebreid.
Tevens konden we tijdelijk een educatief werkster aantrekken
zodat we nog meer doelgroepen binnen de Basiseducatie kunnen
bereiken en bedienen.

Dit cursusjaar werden per groep verschillende excursies
georganiseerd o.a. naar:
1. Teylermuseum
2. NINT
3. Bibliotheek te Castricum
4. Gemeentehuis te Castricum
5. Haarlem (stadswandeling)
6. Alkmaar (stadswandeling)
7. Amsterdam, een bezoek aan het ENGLISH TEACHING THEATRE.
Dit is een Engelse theatergroep, die speciaal theater
maakt voor onze doelgroep (cursisten die Engels leren).

Zowel landelijke en provinciale, als ook regionale
steunpunten hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de
Basiseducatie. De gemeente Castricum heeft ondersteuning
geboden die de Basiseducatie zeer op prijs stelt.
Het jaar van de Basiseducatie is succesvol verlopen dankzij
de inzet van alle betrokkenen.

Jose Nijhof-Schuurman
Maart 1991.


Achterblad:
Dagblad Kennemerland
t.a.v. S. de Jong
Deurgaak 25
 
Soort : Archiefstuk
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Publicatie
Rubriek : Basiseducatie
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 2-10-8
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 22 februari 2020