Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 09616
 
Titel : Ontwerp-programma basiseducatie 1991
Auteur :
Datering : juni 1990
Beschrijving : Publicatie 'Ontwerp-programma basiseducatie 1991' van De Stichting Basiseducatie
Castricum d.d. juni 1990.

INHOUDSOPGAVE
--------------

Blz.

1. Inleiding en procedure 1

2. Educatief beraad 2

3. Uitvoering van de basiseducatie 3

3.1. Basiseducatie 3
3.2. Inhoud basiseducatie 3
3.3. Uitgangspunten 4
3.4. Educatieve uitgangspunten 4
3.5. Doelgroepen 5
3.6. Werving 6
3.7. Intake 6
3.8. Leerdoelen en evaluatie 6
3.9. Deskundigheidsbevordering 7
3.10. Doorstroming 7

4. Regionale samenwerking 7

5. De struktuur van de aktiviteiten en
het programma voor 1991. 7

5.1. De Structuur 7
5.2. Het Programma 8

6. Overzicht van de contacturen 12

7. Begroting 1991 13

-1-

1. INLEIDING EN PROCEDURE

Voor u ligt het ontwerp-programma Basiseducatie Castricum 1991.

Het voor de Basiseducatie beschikbare rijksbudget en de daarop gebaseerde
deelnemerscontacturen kunnen als volgt worden weergegeven:

Rijksbudget f 91.330,00
Rekeneenheid 1991 - 15,58
Contacturen o.g.v. rijksbudget 5.862

Het voorliggende ontwerp-programma basiseducatie is in concept
vastgesteld door het Educatief Beraad en wordt vervolgens aan het gemeentebestuur
aangeboden.

Ingevolge de Rijksregeling basisedukatie dient het Edukatief Beraad het
programma 1991 in concept vast te stellen vóór 15 juli 1990. De gemeenteraad
stelt het programma tenslotte vast vóór 1 oktober en zendt het vervolgens vóór
15 oktober aan het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en aan de
inspektie van het onderwijs.

-2-

2. HET EDUCATIEF BERAAD CASTRICUM

Bij besluit van 31 maart 1987 van het College van burgemeester en wethouders is
op basis van de Rijksregeling Basiseducatie overgegaan tot aanwijzing van het
Educatief Beraad.

In het Educatief Beraad hebben zitting:

- de Stichting Gemeenschapsraad Castricum;
- de Stichting Jeugdsociëteit de Bakkerij;
- de Stichting Vrouwen in beweging, sectie Vrouwenwijzer;
(instellingen als bedoeld onder artikel 10 lid 2a RRBE).
- Stichting Dienstverlening Ouderen;
- Stichting Openbare Bibliotheek Castricum;
- Werkgroep Arbeidsuitgeschakelden (PAC);
- Stichting Volksuniversiteit, afdeling Castricum;
- deskundige alfabetisering, op persoonlijke titel;
- een onderwijsdeskundige, op persoonlijke titel;
(instellingen als bedoeld in artikel 10 lid 2b RRBE).
Het Educatief Beraad wordt vanuit de gemeente ambtelijk ondersteund.

Het Educatief Beraad heeft tot taak:

1. Het educatief beraad bereidt jaarlijks voor 15 juli voorafgaand aan het
jaar waarop het programma betrekking heeft een ontwerp-programma voor basiseducatie
voor waarin wordt aangegeven in welke mate en op welke wijze in
de behoefte aan basiseducatie zal worden voorzien in het jaar waarop het
programma betrekking heeft.

2. Het ontwerp-programma bevat een met redenen omklede opgave van aktiviteiten
die in het jaar waarop het programma betrekking heeft voor bekostiging in
aanmerking moeten komen.

3. In het ontwerp-programma wordt aangegeven welke instellingen verantwoordelijk
zullen zijn voor de uitvoering van de aktiviteiten en op welke wijze
het budget over deze instellingen wordt verdeeld.

4. Het ontwerp-programma is afgestemd op de behoefte aan basisedukatie van de
diverse in aanmerking komende doelgroepen ter plaatse en geeft aan welke
toegankelijkheidsbevorderende aktiviteiten zijn voorzien in het kader van
activering, werving en toeleiding.

5. In het ontwerp-programma wordt aangegeven op welke wijze de samenhang
tussen de verschillende onderdelen van de basiseducatie wordt gewaarborgd.

6. Het ontwerp-programma geeft eveneens inzicht in de behoefte aan
ondersteuning.

7. Het ontwerp-programma is mede gebaseerd op een verslag waarin uitvoering
van het programma in het voorafgaande jaar is getoetst aan de oogmerken van
dat programma.

-3-

-3-

3. DE UITVOERING VAN DE BASISEDUCATIE

Bevoegd gezag van de basiseducatie is het bestuur van de Gemeenschapsraad.

Basiseducatie Castricum is gevestigd aan:
Overtoom 15,
1901 EW CASTRICUM
tel. 57998

De uitvoering van de basiseducatie-aktiviteiten vindt plaats in:
- Dorpshuis De Kern
Overtoom 15,
1901 EW CASTRICUM
- Jac.P. Thijsse College
Bakkummerstraat 14a
1901 HM CASTRICUM

3.1.Basiseducatie
-------------
Het doel van de basiseducatie wordt in de rijksregeling en het landelijk
overzicht basiseducatie 1991 als volgt omschreven:

- het vergroten van kennis en vaardigheden, welke strikt noodzakelijk zijn
om zich in het dagelijks leven te redden en in samenhang daarmee, het
verbreden en verdiepen van de oriëntatie op de samenleving, zowel
gericht op persoonlijke ontplooiing als op maatschappelijke
weerbaarheid.

- De basiseducatie is er tevens op gericht leden van migrantengroeperingen
voor te bereiden op een volwaardige deelname aan de Nederlandse
samenleving, met de mogelijkheid dat te doen vanuit de eigen culturele
achtergrond, nodig voor de nederlandse samenleving.

- De basiseducatie is aan de ene kant gericht op zelfredzaamheid, aan de
andere kant op het bevorderen van de doorstroming.
Dit heeft een functie in de sociale vernieuwing.

Ingezetenen van Nederland die niet meer leerplichtig zijn en in een
achterstandspositie verkeren behoren tot de doelgroep van de basiseducatie.
Die achterstandsituatie heeft een aantal kenmerken:

- een korte schoolloopbaan, variërend van enkele jaren lagere school tot
enkele jaren voortgezet onderwijs. De kennis van dat onderwijs is vaak
niet actueel meer, of men heeft er weinig profijt van gehad;
- een laag sociaal economisch niveau: het gaat vaak om mensen die jong in
het arbeidsproces zijn ingetreden, of reeds lang afwezig zijn uit het
arbeidsproces;
- geringe deelname aan maatschappelijke aktiviteiten;
- vrouwen nemen een bijzondere plaats in, voor hen is de drempel voor
deelneming aan maatschappelijke aktiviteiten gelegen in hun persoonlijke
omstandigheden (zorg voor kinderen) en de maatschappelijke organisatie
van werk en privé omstandigheden.

-4-

-4-

3.2.Inhoud basiseducatie
--------------------

In de basiseducatie wordt een samenhangend aanbod gedaan van taal, rekenen
en sociale vaardigheden. De inhoud moet aansluiten bij concrete ervaringen,
problemen, situaties en maatschappelijke ontwikkelingen en de beleving
daarvan door volwassenen. Het gaat er om die kennis en vaardigheden aan te
reiken die nodig zijn om in persoonlijke omstandigheden en in het
maatschappelijke verkeer te kunnen functioneren.

Om de moeilijk bereikbare groepen en individuen te bewegen deel te
nemen aan aktiviteiten is het nodig aktivering-werving en
toegeleidingsaktiviteiten te ontwikkelen als de beginfase van het educatieve
proces.

De invulling van het aanbod voor de basiseducatie dient plaats te vinden op
basis van de behoeften van de deelnemers. Niet iedere cursist heeft belang
bij alle onderdelen van het aanbod. In een intake gesprek zullen de behoeften
en belangstelling van de deelnemers worden geformuleerd en het aanbod
worden toegelicht.

3.3.Uitgangspunten zijn:
----------------

a. In de eerste plaats de persoonlijke ontplooiing van de cursist, door
vergroting van de algemene basiskennis en basisvaardigheden. Daarbij
valt te denken aan omgaan met geld, sparen, lenen e.d. (rekenen), hoe
schrijf je een brief, hoe zoek je iets op in een woordenboek,
elementaire spelling e.d. (taal);
b. Ook aan sociale redzaamheid wordt aandacht geschonken.
Hierbij valt te denken aan:
- het uit je woorden kunnen komen in een lastige situatie;
- het je kunnen verplaatsen in een ander;
- het kunnen afwegen van diverse oplossingen voor een bepaald probleem;
- het op diverse manieren inwinnen van informatie.
c. Daarnaast wordt gewerkt aan de maatschappelijke weerbaarheid van de
deelnemers en deelneemsters. De oriëntatie op de samenleving zal worden
verbreed en verdiept. Bewustwording, zelfbepaling en zelfbeheer zijn
daarin de trefwoorden. Zo dragen de cursisten mede-verantwoordelijkheid
voor de ontwikkeling van de basiseducatie. De onderwerpen, de werkwijze,
plaats en tijd en samenkomst worden mede bepaald door de cursisten.

3.4.Educatieve uitgangspunten van de sectie basiseducatie, welke sectie
---------------------------
zelfstandig rechtspersoon is, binnen de Stichting Gemeenschapsraad Castricum.

3.4.1. Algemeen
a. zelfbepaling en zelfbeheer
b. onderwijs en vorming in onderlinge relatie
c. ervaringsleren
d. wederzijds leren of leren van elkaar.

ad.a. Bij zelfbepaling en zelfbeheer wordt geduid op het feit, dat binnen
de aangegeven begrenzing van de basiseducatie, doel en verwachtingen
door de deelnemers zelf dienen te worden geformuleerd.
Dit uitgangspunt is niet slechts beperkt tot de inhoud en methodiek,
maar betreft ook o.a. de omvang van de cursus, het tempo, de
frequentie, de plaats en tijd van de bijeenkomsten.

-5-

-5-

ad.b. Bij onderwijs en vorming in onderlinge relatie moet gedacht worden
aan een 'samenhangende ontwikkeling van kennis, inzicht, vaardigheden,
praktische verwerking en affectieve mogelijkheden'. Ook
wordt hierbij geduid op het samenhangend aanbod van de 3 vaardigheden
rekenen, taal, sociale vaardigheden, uitgaande van de
behoeften van de deelnemers.
ad.c. Dit beginsel steunt op de gedachte dat volwassenen het meest leren
op basis van hun ervaringen en door het uitwisselen van ervaringen
met anderen.
ad.d. Het beginsel: 'leren van elkaar en aan elkaar' ligt in het
verlengde van het ervaringsleren. De concretisering van dit beginsel
houdt in, dat er hoofdzakelijk in groepen wordt gewerkt.

De te verwerven kennis moet toepasbaar zijn in de dagelijkse
woon-, werk- en leefsituatie.

De basiseducatie bestaat uit:
- taalvaardigheid;
- rekenvaardigheid;
- sociale vaardigheid.

Daarnaast zijn er activiteiten gericht op activering, werving en
toeleiding: te beschouwen als het begin van het educatieve proces.

Het leerprogramma wordt zodanig georganiseerd dat het programma aanbod
zo weinig mogelijk belemmeringen oproept voor de cursisten zoals:
- de activiteit zo dicht mogelijk bij de woonomgeving;
- de activiteit op tijdstippen aansluitend bij de mogelijkheden van
de deelnemers/sters;
- de inhoud afgestemd op de concrete vragen van de cursisten;
- aandacht voor de eigen manier van werken.

3.5.De Doelgroepen
---------------

Voor het tot ontwikkeling brengen van de basiseducatie worden de volgende
doelgroepen onderscheiden, waarbij de laagst opgeleiden binnen deze
doelgroepen worden toegeleid tot de basiseducatie:

- volwassenen, die niet of onvoldoende kunnen lezen en/of schrijven;
- vrouwen, met een onvoltooide, hooguit 2 jaar voortgezet onderwijs dan
wel niet meer actuele opleiding;
- werkloze personen, die voortijdig het vervolgonderwijs hebben verlaten
en ook om die reden onvoldoende maatschappelijke kansen hebben;
- migranten, die extra moeite hebben met de beheersing van de Nederlandse
taal en onvoldoende kennis dragen van de Nederlandse samenleving;
- oudere werklozen of arbeidsuitgeschakelden met onvoldoende vooropleiding
die in een isolement dreigen te geraken.
- ouderen vanaf 55 jaar.

Teneinde een versterking van de huidige situatie van de basiseducatie te
bevorderen, wordt verdere uitbouw van de bestaande aktiviteiten ook in
organisatorische zin, noodzakelijk geacht.

-6-

-6-

3.6.Werving
---------

a. intake-gesprekken
b. voorlichtingsbijeenkomsten met
- PAC (arbeidsuitgeschakelden)
- Stichting Dienstverlening voor Ouderen (Ouderenbonden)
- Vrouwen in Beweging (Vrouwenwerk)
c. Uitgeven van een folder
d. Gerichte publiciteitscampagne in dag- en weekbladen en de kabelkrant.
e. Contacten met:
- scholen
- vrouwen in de bijstand
- sociale dienst
- huisartsen
- maatschappelijk werk
- thuishulp
- ouderenbonden
- volksuniversiteit
f. Meedoen aan lezingen en verenigingsmarkten
g. Organiseren van een open dag in juni.

3.7.Intake
--------

Er is sprake van 2 vormen van in-take:

a. Bij nieuwe aanmeldingen vindt er een eerste algemene in-take plaats door
de coördinator, eventueel met de educatief werkster, om te bepalen welke
activiteit het beste aansluit bij het niveau en de situatie en de
behoefte van de kandidaatdeelnemer.

b. Een tweede bijzondere in-take vindt plaats tijdens de eerste periode van
de cursus en wordt gedaan door de docent om met name de leerbehoeften en
leerdoelen vast te stellen. Dit gebeurt in overleg met de betrokken
deelnemer/neemster. Deze leerdoelen worden naar behoefte bijgesteld tijdens
het verloop van de cursus.

Bij de in-take wordt rekening gehouden met het individuele niveau, teneinde
binnen het kader van de basiseducatie, een doeltreffende instroom mogelijk
te maken binnen een van de 4 fases.

3.8.Leerdoelen en evaluatie
-------------------------

De leerdoelen worden door de docent in overleg met de betrokken deelnemer
vastgesteld. Er moet door de docent eerst een inschatting worden gemaakt
van het niveau van de deelnemer t.a.v.:
- de spreekvaardigheid m.b.t. woordenschat, zinsformulering;
- het verstaan en de luistervaardigheid van respectievelijk woorden,
zinnen en een verhaal;
- het schrijven;
- de grammatica;
- en overige praktische vaardigheden (formulier of krant lezen, opbellen).

Op deze wijze kunnen de leerbehoeften worden vastgesteld en kan vervolgens
zo goed mogelijk met het aanbod daarop worden aangesloten.
Parallel aan de vaststelling van leerbehoeften op het gebied van de
taalvaardigheid zullen deze ook op het gebied van de rekenvaardigheid en de
sociale vaardigheid worden vastgesteld.
Wat betreft de evaluatie(s), deze zullen evenals de intake plaatsvinden
binnen eigen cursusverband, een of meermalen tussentijds, als in het
algemeen aan het eind van het cursusjaar.

-7-

-7-

3.9.Deskundigheidsbevordering
---------------------------

* Er zal door de coördinator, docent en vrijwilligers aan
deskundigheidsprogramma's worden deelgenomen.
* Er zal door docent en coördinator worden deelgenomen aan het programma
van het Provinciaal Steunpunt voor Volwasseneneducatie en de
Volkshogeschool Bergen. Naar aanleiding van het thema schrijft men zich in.
* Voorts zal worden deelgenomen aan kortlopende kursussen en studiedagen
georganiseerd door:
- het SVE
- het REC
- urgentieprogramma's
* De coördinator neemt deel aan:
- het Provinciaal direkteurenoverleg
- het Regionaal direkteurenoverleg
* Interne bijeenkomsten met:
- Gemeenschapsraad
- Educatief werkers van Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest.

3.10.Doorstroming
--------------

Tijdens de activiteiten van de Basiseducatie zal er toegewerkt worden naar
oriëntatie op vervolg opleiding in het bijzonder primair beroepsonderwijs
voor volwassenen.
Dit zal afhangen van de wensen van de deelnemers.
Eveneens zal aandacht worden besteed aan doorstroming naar maatschappelijke
werkzaamheden, zoals vrijwilligerswerk en bestuurlijke functies.

4. REGIONALE SAMENWERKING

Met de directeuren van Beverwijk en Velsen en de coördinator van Heemskerk/Uitgeest
wordt regelmatig overleg gepleegd, o.a. over de afstemming van de
samenstelling van het cursuspakket van het komend jaar. Daarnaast wordt
gesproken over de uitvoering van de basiseducatie, de werving van cursisten
en organisatorische zaken. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door het
REC.
Op bestuurlijk niveau is er begin 1990 een samenwerkingsovereenkomst
getekend.
Inhoud:
De besturen verklaren de intentie te hebben om te komen tot samenwerking
t.a.v. daarvoor in aanmerking komende thema's, zoals:
a. BE in het kader van de PAS-gelden.
b. Doorstromingsactiviteiten.
c. Voorlichting en publiciteit over BE-werk.
d. Regionale ontwikkelingen.

5. DE STRUCTUUR VAN DE ACTIVITEITEN EN HET PROGRAMMA VAN 1991

1. Structuur aktiviteiten
In het navolgende wordt voor de basiseducatie een structuur en route
aangegeven. De activiteiten zijn gerangschikt van de ene fase naar de
volgende fase.
Nieuwe cursisten hoeven niet te starten in de eerste fase als blijkt dat
plaatsing in een van de volgende fases beter aansluit bij hun
leerbehoeften.

-8-

-8-

Fase 1
------

Alfabetisering
--------------

In deze fase worden vaardigheden aangeleerd die noodzakelijk zijn voor
het maatschappelijk en persoonlijk functioneren.
Een en ander is afhankelijk van de mogelijkheid deze doelgroep te
bereiken.

Fase 2
------
In deze fase zitten de open school activiteiten, zoals taal, rekenen en
sociale vaardigheden.

Fase 3
------
Thema taal/rekenen/Engels voor beginners
----------------------------------------
Deze cursus is bedoeld voor volwassenen die vanuit de openschoolgroep
doorstromen en voor cursisten die rechtstreeks in de Basiseducatie komen.

Fase 4 - thema taal/rekenen/engels voor gevorderden.
-------
De cursisten, die deelnemen aan de thema taal/rekeningen/Engels voor
gevorderden kunnen doorstromen naar de cursus thema, taal, rekenen,
Engels voor gevorderden. Tijdens deze cursus zal ook aandacht worden
besteed aan de oriëntatie op de wereld van arbeid en beroep.
5.2. Programma Basiseducatie 1991
---------------------------------

Fase 1. Alfabetisering voor Nederlanders (lees- en schrijfgroep).

In samenwerking met het provinciaal ziekenhuis Duin en Bosch wordt
een groep gestart. Deze groep start in januari en komt 1 keer in
de week o.l.v. een educatief werker bij elkaar.
Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de werkelijke leefsituatie
van de cursisten en uitgegaan van de leerwensen. Er wordt
naar gestreefd zowel de lees- en vooral de schrijfbarrières te
doorbreken. Ook elementair rekenen komt daarbij aan de orde.
Duur van de activiteit:
2 uur per week; 35 weken
1 groep van 6 deelnemers.
Begeleiding: 1 educatief werker.
Vervolg/doorstroming: Als de cursisten voldoende vaardig zijn om
een andere activiteit, eventueel ook binnen de Basiseducatie, te
gaan volgen, worden zij hiertoe gestimuleerd.

-9-

-9-

Fase 2. Nederlandse taal/algemene ontwikkeling.

Op systematische wijze worden basisvaardigheden aangeleerd,
opgehaald en en geoefend op het gebied van:
a. Nederlandse taal:
grammatica, spelling, brieven schrijven,
verslagen maken, aantekeningen maken,
tekst samenvatten en kritisch lezen
en het hanteren van het woordenboek.

b. Rekenen:
grondbewerkingen, procenten,
tabellen, grafieken, maten en gewichten.

c. Sociale vaardigheid:
vaardigheden met instrumenteel karakter:
* sociale redzaamheid
* vaardigheden om zelfstandig kennis
en informatie te verzamelen
* vaardigheden om kennis te ordenen
te waarderen en te integreren.
* communicatieve vaardigheden:
vaardigheden om in een groep te
kunnen functioneren.

d. Maatschappij-oriëntatie:
kennis opdoen over aktuele onderwerpen
door middel van bibliotheek-video,
atlas, alles uitgaande van
de eigen ervaringen en vragen van
cursisten.

Aan de hand van een aantal vaste onderdelen bepalen de cursisten
wat er dat jaar aan de orde zal komen.
De groep bepaalt in onderling overleg welke thema's er aan de orde
zullen komen.
De cursisten werken aan de hand van een vast programma.

-10-

-10-

Werkvormen en werkwijze worden zoveel mogelijk gevarieerd.
Huiswerk maken is een vast programma-onderdeel.
Het meeste lesmateriaal wordt zelf gemaakt.
Er wordt ook gebruik gemaakt van krante-artikelen, brochures e.d.
In het programma worden minstens 2 excursies opgenomen, die passen
in het thema. Dit weer in overleg met de cursisten.

Duur van de aktiviteit:
3 uur per week, 38 weken.
1 groep van 10 deelnemers.

Vervolg/doorstroming.
Aan het eind van de Openschool tijd krijgen de cursisten een
eindverklaring, waarin staat wat hij/zij gedaan en geleerd heeft.
Individueel wordt bekeken hoe ieder verder kan werken aan zijn/haar
ontwikkeling. Als groep heeft men zich meestal georiënteerd op de
vervolgmogelijkheden, die er zijn.

Fase 3
------

Thema taal/rekenen/Engels voor beginners
----------------------------------------
Deze volwassenen werken aan hun nederlandse taal, rekenen en sociale
vaardigheden (zie Openschoolactiviteit).
Daarnaast worden zij in de gelegenheid gesteld om Engels te leren
spreken, schrijven en begrijpen op basisniveau (zie fase 4).
Duur van de activiteit:
3 uur per week, 15 weken
1 groep van 12 deelnemers.

Begeleiding:
1 educatief werkster

Vervolg/doorstroming:
De mogelijkheid bestaat, dat ze kunnen doorstromen naar Engels voor
gevorderden.
Zonodig zullen de cursisten gestimuleerd worden elders aan
vervolgcursussen (Volksuniversiteit- conversatielessen) deel te nemen.

Fase 4
------
Thema taal/rekenen/Engels voor gevorderden (3 groepen)
------------------------------------------------------
Voor de deelnemers van de bestaande groepen Nederlands/rekenen/Engels
bestaat de gelegenheid om door te stromen naar deze groep.

In deze activiteit oefenen mensen zich verder in het Engels spreken,
schrijven en begrijpen op basisniveau.
Dit met de bedoeling door te kunnen stromen naar vervolgactiviteiten en
ten behoeve van de omgang in het sociale verkeer.
De lessen bestaan uit:
a. een theoriegedeelte
b. verwerking van de theorie d.m.v. lees-, schrijf- en
luistervaardigheden en studievaardigheden.
In het theoriegedeelte wordt de (Nederlandse) grammatica
doorgenomen,c.q. herhaald.

-11-

-11-

De rekenvaardigheid komt in de dagelijkse situaties als klokkijken,
valuta-omrekening, winkelen, cijfers e.d. aan de orde. Men oefent met
elkaar de behandelde stof en speelt situaties na waarbij men het Engels
moet kunnen hanteren.

Duur van de activiteit: 3 uur per week, 24 weken
1 groep van 11 deelnemers
Begeleiding: 1 educatief werker.

3 uur per week; 38 weken
1 groep van 15 cursisten
Begeleiding: 1 educatief werker

3 uur per week: 38 weken
1 groep van 14 cursisten
Begeleiding: 1 educatief werker

Vervolg/doorstroming:
Gestimuleerd zal worden dat mensen elders aan vervolgcursussen Engels
(Volksuniversiteit) zullen deelnemen.

Modules
-------
Oriëntatie op informatiekunde (2x)

Bij deze cursus gaat het erom kennis en inzicht te krijgen in
ontwikkelingen op het gebied van de opslag en verwerking van
informatie en ontwikkeling op het gebied van presentatie en overdracht
daarvan.
Het is van belang dat de deelnemers in staat worden gesteld
vertrouwd te raken met zowel de mogelijkheden als de beperkingen
van de informatietechnologie en het gebruik daarvan in het
dagelijks leven.

Men leert in deze cursus:
a. begrip te krijgen, wat je met een computer kunt doen;
b. hoe je greep op hem kunt krijgen;
c. welke gevolgen het gebruik van de computer in onze
samenleving kan hebben;
d. en hoe wij daar mee om moeten leren gaan;
e. privacy.

Bij voldoende belangstelling is één van de 2 cursussen bedoeld
voor ouderen vanaf 55 jaar.

Duur van de activiteit:
2 uur per week, 12 weken
2 groepen van 10 deelnemers
Begeleiding: 1 educatief werker
Plaats: Jac. P. Thijsse College.

Vervolg/doorstroming:
Doorstroming zal vooral plaatsvinden naar cursussen die dieper op
de materie ingaan, b.v. PBVE - Streekschool - Arbeidsbureau -
Vrouw- en Werkwinkel.

-12-

-12-

Cursus algemene ontwikkeling en praktische kennis voor ouderen.
---------------------------------------------------------------
In overleg met de cursisten wordt vastgesteld waaraan men wil werken zoals:
- brieven schrijven
- verslagen maken/notuleren
- vergadertechnieken
- spreken in het openbaar

Ook thema's worden samen bepaald zoals:
- sociale verzekeringen voor ouderen
- ouderenhuisvesting
- organisaties
- erfrecht
- politiek t.a.v. ouderen.

Duur van de cursus 2 uur per week; 12 weken
1 groep van 10 deelnemers
Begeleiding: 1 educatief werker

6. OVERZICHT VAN DE CURSUSSEN EN CONTACTUREN

Lees- en schrijfgroep
35 weken / 2 uur / 6 cursisten 420 dcu

Cursus Engels, Nederlands, soc. vaardigheden, rekenen
voor gevorderden
38 weken / 3 uur / 15 cursisten 1710 dcu
38 weken / 3 uur / 14 cursisten 1596 dcu
24 weken / 3 uur / 11 cursisten 792 dcu

Cursus Engels, Nederlands, soc. vaardigheden, rekenen
voor beginners
15 weken / 3 uur / 12 cursisten 540 dcu

Cursus Nederlandse taal/algemene ontwikkeling
23 weken / 3 uur / 10 cursisten 690 dcu
15 weken / 3 uur / 10 cursisten 450 dcu

Cursus informatiekunde
Oriëntatiecursus
12 weken / 2 uur / 10 deelnemers 240 dcu

Cursus Informatiekunde voor ouderen
12 weken / 2 uur / 10 deelnemers 240 dcu

Cursus algemene ontwikkeling en praktische kennis
voor ouderen
12 weken / 2 uur / 10 deelnemers 240 dcu
---------------------------------------------------
Totaal 6918 dcu *


* In verband met verloop in de deelnemersaantallen en de twijfels met
betrekking tot de lees- en schrijfgroep wordt geen overschrijding
verwacht van het budgettair beschikbare aantal contacturen.

-13-

-13-

7. BEGROTING 1991

Edukatief werker 5 uur f 7.700,--
Edukatief werker 20 uur f 34.158,--
Directie 6 uur f 10.292,--

Administratief personeel 8 uur f 10.532,--
--------------------------------------------

Totaal personeel 39 uur f 62.682,--

Huisvesting f 8.000,--

Aktiviteiten f 3.000,--

(Hulp)materialen f 8.500,--

Administratieve kosten f 3.500,--

Kinderopvang f 1.500,--

Insch. vrijwilligers f 2.400,--

Diversen f 1.748,--
--------------------------------------
Totaal materiaal f 28.648,--
--------------------------------------

Totaal f 91.330,--
--------------------
--------------------
 
Soort : Archiefstuk
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Publicatie
Rubriek : Basiseducatie
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 2-10-5
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 20 februari 2020