Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 09612
 
Titel : Ook Castricum krijgt regeling basiseducatie
Auteur :
Datering : 23 juni 1987
Beschrijving : CASTRICUM - De Castricumse gemeenteraad zal zich in de komende vergadering moeten
buigen over de nota Programma Basiseducatie. Deze notitie, die opgesteld werd door het
Educatief Beraad Castricum, geeft een beeld van hetgeen er in 1987 op het gebied van
de basiseducatie in Castricum zal gebeuren.

Veel verrassends is dat niet. Men richt zich voornamelijk op vrouwen, omdat onder
deze groep over het algemeen de grootste achterstand aangetroffen wordt. Behalve een
Open School cursus, die voor beide sexen toegankelijk is, wil men een cursus
informatica voor vrouwen starten en zal er, omstreeks november, een open dag gehouden
worden over de betekenis van de computer in deze tijd. Ook die dag is specifiek voor
vrouwen bedoeld. Met deze 3 activiteiten is het geld voor 1987 schoon op. Meer dan
dat zelfs nog, want de gemeenteraad zal f 5.000,- extra op tafel moeten leggen voor
de betaling van een parttime educatief werk(st)er. De Castricumse politieke partijen,
met uitzondering van de VVD, hebben reeds laten weten geen moeite met het voorstel te
hebben. De VVD zet vraagtekens bij de behoefte aan basiseducatie in een gemeente als
Castricum, maar heeft nog geen definitief standpunt bepaald.
De Castricumse basiseducatie is een uitvloeisel van de begin dit jaar in werking
getreden Rijksregeling basiseducatie. Deze bepaalt dat iedere gemeente zelf vorm
dient te geven aan activiteiten gericht op ontplooiing en ontwikkeling van mensen met
een beperkte vooropleiding. Vanaf 1989 zullen deze activiteiten door het rijk apart
gefinancierd worden, maar in de jaren 1987 en 1988 wordt de basiseducatie nog betaald
vanuit de pot voor het sociaal-cultureel werk. Voor dit jaar gaat het om een bedrag
van f 32.834,-; omdat in Castricum echter pas op 1 augustus het programma in werking
treedt, wordt de rijksbijdrage ook slechts over 5 maanden verleend. Dit komt neer op
een bedrag van f 13.680,-. Aangezien Castricum voor dit geld reeds een bestemming
gevonden had binnen het sociaal-cultureel werk, heeft nu een begripswijziging
plaatsgevonden. Activiteiten, die oorspronkelijk thuishoorden in de sociaal-culturele
sector, krijgen nu het etiketje basiseducatie opgeplakt en voldoen daarmee aan de
criteria van het rijk.

Met deze wijziging wordt echter nog niet het hele bedrag verkregen, aangezien immers
ook een speciaal educatief werk(st)er benoemd zal moeten worden. Om die te
bekostigen, stelt het college de raad nu voor om f 5000,- extra ter beschikking te
stellen. Het gaat hier om een éénmalige uitgave. Volgend jaar zulle alle kosten van
de basiseducatie uit de sociaal-culturele pot verkregen worden. Administratief en
organisatorisch zal de basiseducatie ondersteund worden door de beroepskrachten van
de Castricumse Gemeenschapsraad en van jongerencentrum De Bakkerij.
Dat Castricum vrij laat is met het programma basiseducatie, komt doordat b en w
oorspronkelijk getracht hebben tot een regionale opzet te komen. De overige
IJmondgemeenten bleken hier echter niet voor te voelen, en zo werd in een laat
stadium de groep Educatief Beraad gevraagd een ontwerpprogramma op te stellen. In
deze groep zitten vertegenwoordigers van een achttal plaatselijke instellingen op
vormingsgebied en enkele onderwijs- en alfabetiseringsdeskundigen. Deze groep
beperkte zich in het ontwerpprogramma niet tot een plan voor 1987, maar geeft ook
een wat breder kader aan, waarbinnen de activiteiten zich in de toekomst zouden
kunnen ontwikkelen.
Als belangrijkste doelgroepen onderscheidt men vrouwen en werklozen met een
onvoltooide of ontoereikende opleiding, migranten met weinig kennis van de
Nederlandse taal en samenleving en oudere werklozen en arbeidsongeschikten. Door
geldtekort gedwongen beperkt men zich voorlopig tot de 2 eerste groepen; het is
echter wel de bedoeling dat ook de andere in een later stadium aan bod komen.
Het accent van de basiseducatie ligt voornamelijk op het gebied van de algemene
ontwikkeling en basisvaardigheden zoals rekenen en schrijven. Het Educatief Beraad
geeft in haar notitie geen cijfers over de omvang van de doelgroepen in Castricum.
Dit ontlokte zowel de VVD als het CDA de vraag: is er in een gemeente als de onze
wel voldoende behoefte aan dit soort activiteiten? Zelf zegt het Educatief Beraad
met de Open School-activiteiten voorlopig te mikken op ongeveer 15 en met de
informatiecursus op ongeveer 12 deelnemers. Voor de Open Dag over computers rekent
men op een toeloop van 250 bezoekers.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Basiseducatie
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 2-10-1
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 15 februari 2020