Oud-Castricum

Artikelen en documenten


Andere informatiebronnen


Artikelen en documenten database Oud-Castricum
 → 
 →  [Documentnummer 09412]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 09412
 
Titel : Planmatige geluidwering
Auteur :
Datering :
Beschrijving : Brochure van Isoplan

ISOPLAN

WROOAM

planmatige geluidwering

isolatie renovatie onderhoud

-2-

WAT IS GELUID
-------------

Geluid wordt veroorzaakt door kleine snelle wisselingen in de
heersende luchtdruk. Door deze variaties in luchtdruk wordt het
trommelvlies in beweging gebracht en "horen" we. Het menselijk oor
hoort tussen 30 en 15.000 trillingen per seconde, maar is het meest
gevoelig voor 100 tot 5.000 trillingen per seconde. Het aantal
trillingen per seconde wordt frequentie genoemd en wordt uitgedrukt
in hertz (Hz).
Geluid met een frequentie van 100 Hz horen we als een lage bromtoon.
Geluid met een frequentie van 5.000 Hz als een hoge fluittoon.

DE SAMENSTELLING VAN GELUID
---------------------------

In het algemeen bestaat geluid niet uit één toon, maar is een sa-
menspel van veel tonen. Men beschrijft dit met een geluidspectrum,
te vergelijken met een lichtspectrum (kleuren van de regenboog).
In de praktijk heeft men zelden behoefte aan een vergaande verde-
ling van het geluid in verschillende tonen. Men volstaat dan met
het vaststellen van de geluidniveaus in frequentiegebieden of
frequentiebanden.
Men spreekt dan bijvoorbeeld over de geluidsterkte bij bijvoor-
beeld 500 Hz.

DE STERKTE VAN GELUID
---------------------

De geluidsterkte is afhankelijk van de grootte van de luchtdruk-
verschillen die het geluid veroorzaken.

De geluidsterkte wordt uitgedrukt in decibel (dB). De nauwkeurig-
heid van meting en waarneming ligt in de orde van grootte van 1 dB.
Men meet het zogenaamde gemiddelde geluidniveau, de gemiddelde
sterkte van het uit verschillende tonen samengestelde geluid.

-3-

DE GELUIDBRON
-------------

Het lawaai van het verkeer op de weg bij uw woning is een bron van
geluidhinder. Hoe ziet zo'n bron er nu uit?
Een enkel voertuig zal zich als een
puntvormige geluidbron gedragen. Bij
een puntvormige geluidbron wordt de
geluidenergie gelijkmatig, bolvormig
naar alle richtlijnen uitgestraald.

Bij druk verkeer zal een rij van
voertuigen zich als lijnvormige
geluidbron gedragen. Bij een lijn-
vormige geluidbron wordt het ge-
luid cilindervormig in de ruimte
uitgestraald.

WEGVERKEERSLAWAAI
-----------------

Wanneer het geluidniveau vrijwel onvoorspelbaar varieert, zoals
het wegverkeerslawaai in uw woonomgeving, dan is het niet praktisch
om de 'pieken' van het waargenomen geluid in een aantal decibel in
die bepaalde tijd uit te drukken.
Er is een rekenmethode ontwikkeld, die het mogelijk maakt om al deze
variaties toch in één getal te kunnen uitdrukken.
Dit getal wordt genoemd: het equivalent continu geluidniveau: Leq
Bepalende factoren voor de hoogte van dit equivalente geluid-
niveau Leq zijn:
- de verkeersdichtheid (het aantal voertuigen per etmaal)
- de soort motorvoertuigen (zwaar- of lichtverkeer)
- de snelheid van dit verkeer
- de afstand en de hoogte van de waarnemer tot de weg
- de profilering van het terrein (bodemdemping)
- de soort wegdek (klinkers of glad asfalt)
- atmosferische invloeden (luchtdemping)
- reflecties van gebouwen in de onmiddellijke omgeving

Met het berekenen van zo'n equivalent continu geluidniveau worden
als het ware de pieken in de geluidsterkte "afgetopt" en over een
langere periode "uitgesmeerd".
De Overheid heeft deze Leq-waarde gekozen om aan te geven of er
al dan niet sprake is van geluidhinder.

-4-

GELUIDHINDER
------------

Wat is geluidhinder eigenlijk?
Geluid, dat niet past in de omgeving waar het wordt waargenomen,
kan hinderlijk zijn. Dat is te meten aan de mate van onbehagen of
de mate waarin men in zijn of haar bezigheden wordt belemmerd.
Motorraces zijn bijvoorbeeld hinderlijk voor de zich ergerende
omwonenden, maar niet voor de enthousiaste toeschouwers.

Geluidhinder is ook niet in alle gevallen afhankelijk van de
sterkte van het geluid! Zelfs een druppelende kraan geeft geluid-
hinder.
De ervaring van geluid kan hinderlijk zijn. Geluidhinder is dus
afhankelijk van de sterkte van het geluid en het door ieder persoon
verschillend beoordelen ervan.

Om toch enige uniformiteit te krijgen in het opheffen van de ge-
luidhinder door wegverkeerslawaai heeft de Rijksoverheid normen
vastgesteld.

Allereerst is vastgesteld vanaf welke waarde van Leq, bepaald over
een etmaal, er sprake is van geluidhinder.

Voor uw woning is deze waarde in de vorm van een geluidbelasting
op de gevel bepaald.

Daarnaast stelt de overheid in de Wet op de Geluidhinder ook vast,
welk gemiddeld geluidniveau u binnen de woning mag waarnemen.

Met gebruikmaking van deze waarden:
- het op de gevel vallend geluid;
- het maximaal acceptabel geluidniveau in de diverse ruimten van
de woning,
is vooraf te bepalen welke voorzieningen moeten worden getroffen
om deze verlaging te bewerkstelligen.

-5-

AKOESTISCHE BEGLAZING
---------------------

Fabrieksmatig vervaardigde dubbele beglazingen-zoals Thermopane-
zijn doorgaans om thermische redenen ontwikkeld (de warm-
teweerstand is bijna 2x zo groot als bij enkele beglazing).
De geluidisolatiewaarde van deze dubbele beglazing is echter
nauwelijks beter dan de geluidisolatiewaarde van enkel glas.
(Enkel glas - 28 dB(a) en dubbele beglazing - 29 dB(a)).

Bij specifieke geluidisolerende dubbele beglazing, zoals Phonibel,
varieert de geluidisolatie -afhankelijk van het gekozen type- van
ca. 30 tot 44 dB(a). Een forse verbetering derhalve, terwijl de
warmte-isolatie dezelfde is als die van normale dubbele beglazing.

Met het toepassen van akoestisch isolerende dubbele beglazing is
dus tevens een besparing op verwarmingskosten te realiseren.
Zoals het spreekwoord zegt "slaat u twee vliegen in één klap".

VERBETERDE GELUIDWERING

De grootte van de berekende besparing op stookkosten is voor
uw woning ook berekend.

De besparingsberekeningen zijn op juistheid gecontroleerd door zowel
het VEG-Gasinstituut als uw gasleverend bedrijf.

-6-

Phonibel bestaat uit 2 soorten en meerdere typen. Er zijn
soorten waarvan de ruimte tussen de glasplaten gevuld is met
vochtvrij gemaakte lucht of met een speciaal gasmengsel.

Bij verschillende typen wordt onderscheid gemaakt in de breedte
van de spouwruimte tussen de glasbladen en de dikteverschillen
van de glasbladen.

Soms wordt gelaagd glas bij een van de beide glasbladen toegepast.
Het ongestoorde doorzicht wordt hierdoor niet beïnvloed.

De afdichting van de luchtspouw wordt gevormd door een dubbele
elastische en dampdichte voeg.

De totale dikte van de glasconstructie kan variëren van 22 tot
zelfs 46 mm.

Dit betekent dat Phonibel-beglazing niet altijd zonder meer in
de bestaande ramen of kozijnen kan worden opgenomen. Soms moeten
speciale voorzieningen worden getroffen of zelfs nieuwe kozijnen
worden geplaatst.

Voor welk type in uw woning gekozen wordt, is volledig afhankelijk
van de eisen die aan de totale geluidwering van de gevel worden
gesteld.

-7-

VENTILATIE
----------

Net als bij warmte-isolatie is het ook bij geluidisolatie belang-
rijk het streven naar nog meer energie- en geluidbesparing niet
te overdrijven en dus mogen de ventilatievoorzieningen niet worden
vergeten.

Het openzetten van een draairaam voor noodzakelijke ventilatie aan
de geluidbelaste gevel is echter niet bevorderlijk voor een doel-
treffende geluidisolatie.

De benodigde geluidisolatie moet immers kunnen worden bereikt bij
een geopende ventilatievoorziening.

De ventilatie zal dus door ventilatieroosters moeten plaatsvin-
den, welke ten behoeve van de geluidisolatie moet worden voorzien
van een absorbtiemateriaal. Het geheel noemt men een suskast.

Zo'n suskast is een compact geheel bestaande uit een vanuit de
kamerzijde bedienbare ventilatieschuif met daaraan gekoppeld een
kast voorzien van een geluiddempingsmateriaal. Het absorbtiemate-
riaal is gemaakt van een speciaal kunststof schuim. Het geluid,
dat samen met de ventilatielucht naar binnen komt, wordt in het
kunststof schuim geabsorbeerd.

Het tekeningetje laat zien hoe zo'n suskast er van binnen uit
kan zien.

-8-

Wanneer de maatregelen bij de lawaaibron en de reductie van de
geluidoverdracht naar de waarnemer ontoereikend of onmogelijk zijn,
dan moeten we de omhullende bescherming van de woning zo goed mo-
gelijk verbeteren.

Bij het ontwerpen van de plattegrond van een nieuw te bouwen woning
kunnen de minder geluidgevoelige ruimten, door de architect, aan
de straatkant geprojecteerd worden. Voor een bestaande woning is dit
uiteraard niet mogelijk en blijft er eigenlijk maar één middel over:
- verbetering van de buitengevelisolatie -
------------------------------------------

GELUIDWERENDE VOORZIENINGEN AAN DE WONING
-----------------------------------------

Het geluid kan via verschillende wegen de woning binnendringen.
Vanwege de veelal lage tonen in het wegverkeerslawaai zijn
het meestal de ramen die het geluid het minst tegenhouden.
Moeten zij bovendien geopend kunnen worden vanwege de noodzake-
lijke ventilatie, dan laten zij alle geluid weer door.
Daarom moeten er altijd extra voorzieningen in de gevel van uw
woning worden aangebracht.

Een woninggevel is vrijwel steeds opgebouwd uit een aantal ver-
schillende elementen. Ook de materiaalkeuze voor elk van deze elemen-
ten is van invloed op de totale te bereiken geluidwering van de gevel.
Om deze reden moet er soms een ander soort materiaal in de gevel
worden toegepast.

Daarnaast zal aan de detaillering in de gevel aandacht geschonken
moeten worden. Wanneer men elementen in de gevel op de juiste
manier invult, maar geen rekening houdt met mogelijke geluidlek-
ken bij draaibare delen of kozijnaansluitingen, kan het uiteinde-
lijk te bereiken resultaat toch onvoldoende blijken.

Hierdoor is het noodzakelijk om aan elk afzonderlijk element in
de gevel voldoende aandacht te schenken. De keuze van alle ele-
menten moet met elkaar in overeenstemming zijn of zonodig met
elkaar in overeenstemming worden gebracht.

In principe geldt hier de stelregel:

De geluidwering wordt in belangrijke mate bepaald door:
-------------------------------------------------------
"de zwakste schakel van de ketting".
------------------------------------

-9-

DE OVERDRACHT VAN GELUID
------------------------

Om u een indruk te geven hoe geluidsgolven zich kunnen voortplan-
ten, dienen we eerst een onderscheid te maken tussen contactgeluid
en luchtgeluid.

Indien er sprake is van contactgeluid brengt de geluidbron door
contact met de constructie deze direct in trilling; de constructie
draagt de trilling weer over op de lucht, zodat we het door con-
tactgeluid veroorzaakte lawaai kunnen horen. Een voorbeeld hiervan
is het boren in een muur.

Bij de bij wegverkeerslawaai behorende geluidaspecten is steeds
sprake van luchtgeluid.

Deze lijnvormige geluidbron in de ruimte brengt lucht in trilling.
Deze luchttrillingen treffen bijvoorbeeld een gevel, waarvan de
onderdelen eveneens in trilling worden gebracht en op hun beurt
deze trillingen aan de andere zijde weer overdragen op de lucht.
Hoe moeilijker een constructie in trilling kan worden gebracht,
des te beter deze het geluid kan tegenhouden.

Met de voorzieningen, welke worden voorgesteld om in de gevel van
uw woning te laten aanbrengen, wordt dus het geluidniveau van het
buitenlawaai dat uw woning kan binnendringen verlaagd.

-10-

VOORBEELDEN VAN VERSCHILLENDE GELUIDEN MET DE BIJBEHORENDE
GELUIDSTERKTE
----------------------------------------------------------

dB(A) Soort geluid
------------

140 - pijngrens

120 - autoclaxon, zeer nabij

100 - helicopter op 30 m hoogte; opgevoerde bromfiets

80 - trein, 60 km/uur op 25 m afstand; bromfiets

60 - gespreksniveau

40 - koelkast op 1 m afstand

20 - zacht gefluister

10 - vallend blad

0 - gehoordrempel; absolue stilte

Het geluidniveau is hier aangegeven in dB(A) in plaats van dB.

De toevoeging (A) betekent dat rekening gehouden is met de eigen-
schappen van het menselijk gehoororgaan.

De toe- of afname van geluidsterkte verloopt logarithmisch. Dit
betekent dat een verdubbeling van de geluidsterkte eem verhoging
van "slechts" 3 dB(A) teweegbrengt.

Een verschil van 1 dB is nauwelijks waarneembaar, maar een toe-
of afname met 10 dB is aanzienlijk.
 
Soort : Archiefstuk
Naam krant :
Jaargang/nummer :
Plaats :
Straat/wijk :
Medium : Publicatie
Rubriek : Geluidshinder
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 2-2-4
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 31 oktober 2019