Oud-Castricum

Artikelen en documenten


Andere informatiebronnen


Artikelen en documenten database Oud-Castricum
 → 
 →  [Documentnummer 09411]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 09411
 
Titel : Geluidhinder Bakkummerstraat, Van der Mijleweg en Van Oldenbarneveldweg
Auteur :
Datering : 24 augustus 1989
Beschrijving : Brief van het Gemeentebestuur van Castricum aan De eigenaren en bewoners van woningen
in de Bakkummerstraat/Van Oldenbarneveldweg en Van der Mijleweg betreft uitnodiging
voor informatie-avond over de sanering van geluidhinder Bakkummerstraat, Van der
Mijleweg en Van Oldenbarneveldweg.

datum 24 AUG. 1989
ons kenmerk A 5047
uw brief van
uw kenmerk
inlichtingen bij P. Trßvnicek/W. Wijnhoven

Geachte dames en heren,

Gaarne vragen wij Uw aandacht voor het volgende.

De Wet geluidhinder heeft betrekking op het voorkomen en bestrijden van allerlei
vormen van geluidhinder. In de wet zijn o.a. normen opgenomen die wegverkeerslawaai
betreffen. De geluidsniveaus die binnen woningen maximaal aanwezig mogen zijn, worden
in een aantal gevallen in uw woonstraat overschreden door het verkeerslawaai.

Een middel om de geluidsoverlast van het verkeer terug te brengen, is het aanbrengen
van gevelisolatie. Daarbij gaat het om akoestische beglazing en isolatiemateriaal.
Deze bouwkundige voorzieningen aan woningen worden in principe volledig gesubsidieerd
door het rijk. Te verwachten valt dat voor de komende 3 Ó 4 jaren gelden beschikbaar
worden gesteld voor dit project in Bakkum.

Voor de voorbereiding en begeleiding werkt de gemeente samen met Isoplan B.V. te
Apeldoorn (tel. 055-492492).

VOORLICHTINGSAVOND
Wij nodigen u van harte uit aanwezig te zijn op de voorlichtingsavond die voor
eigenaren-bewoners, verhuurders en huurders wordt gehouden op:
woensdag 30 augustus a.s. om 19.30 uur (voor bewoners van de even-huisnummers) en
donderdag 31 augustus a.s. om 19.30 uur (voor bewoners van de oneven-huisnummers).
De bijeenkomsten worden gehouden in zaal Borst aan de Van Oldenbarneveldweg. De zaal
is vanaf 19.15 uur open. Er zal dan een toelichting worden gegeven op het
saneringsplan en er kunnen vragen worden gesteld.
Mocht u op de voor u gekozen avond verhinderd zijn, dan bent u uiteraard welkom op de
andere voorlichtingsavond.
Achteraf zal van beide avonden een samenvatting worden gemaakt en aan u worden
toegezonden.
-2-

-3-

Tijdens de voorlichtingsavonden verzorgt het Gasbedrijf Beverwijk en Omstreken een
informatiestand over woningisolatie. Het gaat hier met name om energiebesparende
maatregelen die wellicht in combinatie met het treffen van de akoestische
voorzieningen zouden kunnen worden uitgevoerd.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de in het briefhoofd genoemde
medewerkers.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Castricum,
de secretaris, de burgemeester,
H. Sterken mr. J.M. Schouwenaar

pt/cz/ld/17

Bijlage: formulier

Gemeentebestuur van Castricum
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum
Telefoon (02518) 61122
Postbus 1301, 1900 BH Castricum

ENQUETEFORMULIER
----------------
----------------

Ondergetekende,

Naam:...........................................................................

Adres:.....................................Postcode:............................

Plaats:................Tel.nr.thuis.................Tel.nr. werk................
--------------------------------------------------------------------------------
Verhuurder: ja/neen Betreft de woning (adres vermelden s.v.p.)..............

Huurder: ja/neen

Eigenaar+bewoner: ja/neen

s.v.p. dan aankruisen:

O Is in principe ge´nteresseerd in het aanbrengen van geluidwerende voor-
zieningen aan de gevel van zijn/haar woning en gaat akkoord met het
uitvoeren van een bouwtechnisch/akoestisch onderzoek in zijn/haar
woning.

O Heeft het voornemen naast de akoestische voorziening tevens woningver-
betering uit te (laten) voeren.

O Is in principe niet ge´nteresseerd in het aanbrengen van van geluidwerende
voorzieningen aan de gevel van zijn/haar woning; gaarne opgave van
reden:
................................................................................
................................................................................
--------------------------------------------------------------------------------
Opmerkingen:....................................................................
................................................................................
................................................................................

Invulling van dit formulier is geheel vrijblijvend en legt u geen verder geen
verplichtingen op.
Indien u dit formulier op de informatie-avond niet heeft ingeleverd,
gelieve dan dit formulier ingevuld en ondertekend voor 10 september 1989
a.s. op te sturen naar:
Gemeente Castricum, afdeling Algemene Zaken
Antwoordnummer 39
1900 VB CASTRICUM
(een postzegel plakken is niet nodig)

Datum:
Handtekening:

N.B. s.v.p.voor elke woning een apart formulier invullen.
 
Soort : Archiefstuk
Naam krant :
Jaargang/nummer :
Plaats : Bakkum
Straat/wijk :
Medium : Brief
Rubriek : Geluidshinder
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 2-2-3
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 29 oktober 2019