Oud-Castricum

Artikelen en documenten


Andere informatiebronnen


Artikelen en documenten database Oud-Castricum
 → 
 →  [Documentnummer 09403]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 09403
 
Titel : Castricum in gelijk gesteld
Toch geen subsidie voor De Eenhoorn
Auteur :
Datering : 06 december 1984
Beschrijving : DEN HAAG-CASTRICUM - De gemeente Castricum hoeft het bestuur van de gemeenschapsruimte
De Eenhoorn in Bakkum niet alsnog subsidie te verlenen in de stichtingskosten. Hiermee
is een einde gekomen aan een langdurige beroepsprocedure die enkele jaren geleden door
het bestuur van De Eenhoorn in gang is gezet.

Dit jaar zag het Eenhoornbestuur wederom een kans om haar gelijk te halen. Het
bestuur ging tegen een laatste weigering van de gemeente om geen subsidie te
verstrekken opnieuw in beroep bij de Raad van State. Op 4 oktober vond een
hoorzitting plaats voor de afdeling rechtspraak en gisteren werd bekend dat de Raad
de gemeente in het gelijk stelt.
Eerder viel de uitslag van een beroepsprocedure bij deze Raad gunstig uit voor
De Eenhoorn: de gemeente moest een besluit om geen geld te geven opnieuw bezien,
omdat het onvoldoende was gemotiveerd.

De gemeente volgde deze uitspraak, maar kwam tot de conclusie dat er toch geen
subsidie verstrekt kon worden en motiveerde dat voldoende. De Eenhoorn ging evenwel
opnieuw in beroep.

De hernieuwde ongegrondverklaring van het beroep tegen het besluit van het
Castricumse gemeentebestuur is volgens dit hoogste administratieve rechtscollege nu
wél op goede gronden gebaseerd. De gemeente stelt zich op het standpunt dat geen
bijdragen verleend moeten worden in stichtingskosten van particuliere
ontmoetingscentra, zeker niet als de gemeente niet is betrokken bij de totstandkoming
daarvan en als de gemeente niet participeert in de uitvoering van de plannen.

Uitzondering
Voor het maken van een uitzondering, constateert de afdeling rechtspraak, ziet de
gemeente in deze zaak geen enkele grond. De gemeente heeft daarbij in aanmerking
genomen dat het gebruik van het ontmoetingscentrum niet wezenlijk verschilt van het
gebruik dat van andere, met De Eenhoorn te vergelijken accommodaties in de gemeente,
wordt gemaakt.
Aan de omstandigheid dat De Eenhoorn zich in Bakkum bevindt (welk dorp wellicht uit
historisch oogpunt een wat hechtere gemeenschap vormt), meent de gemeente geen
overwegende betekenis tot te moeten kennen en de afdeling kan zich in dat argument
vinden.

De Eenhoorn wees er tijdens de hoorzitting op, dat Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland wel subsidie hebben verleend. De afdeling meent dat de uitgangspositie
van GS bij dergelijke zaken een andere is dan die van een gemeente.

,,Door provinciale staten van Noord-Holland is, anders dan door de gemeente, een
regeling vastgesteld voor het subsidiëren van dorpshuizen en wijkcentra aan welke
regeling De Eenhoorn onder bepaalde omstandigheden een recht op subsidie heeft kunnen
ontlenen.''

Het bestuur van De Eenhoorn heeft er in de totale beroepsprocedure steeds op gewezen
dat de gemeente beslissingen heeft genomen die niet gedragen kunnen worden door de
daaraan ten grondslag gelegde motivering. Het standpunt van de gemeente om geen geld
beschikbaar te stellen voor stichtingskosten van particuliere ontmoetingscentra
waarin de gemeente verder ook niet participeert, komt Raad van State niet onredelijk
voor.
,,Er is evenmin aanleiding voor ons om van de gemeente te verwachten dat van dit
standpunt in het omstreden geval afgeweken moet worden. Een gemeente heeft in de
beoordeling van dergelijke verzoeken een grote mate van beleidsvrijheid.''

Het bevreemdt de afdeling overigens dat het rooms-katholiek kerkbestuur,
initiatiefnemer en opdrachtgever van de bouw, eerst een lening heeft afgesloten om de
bouw te kunnen realiseren en dat pas daarna het beheer is overgedragen aan een
kersverse Stichting Beheer Ontmoetingscentrum Bakkum.
,,Gelet hierop had het naar het oordeel van de afdeling veeleer op de weg van het
kerkbestuur gelegen om de gemeente om een bijdrage in de stichtingskosten te
verzoeken,'' aldus de uitspraak in het beroep.

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
De Eenhoorn in Bakkum.

(Archieffoto)

Origineel van de zwart wit foto
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Bakkum
Straat/wijk : Groenelaan, Tweede
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Eenhoorn, De
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 2-1-5
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 26 oktober 2019