Oud-Castricum

Artikelen en documenten


Andere informatiebronnen


Artikelen en documenten database Oud-Castricum
 → 
 →  [Documentnummer 09402]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 09402
 
Titel : Raad van State plaatst vele vraagtekens
Castricum weer grote afwezige op hoorzitting
Auteur :
Datering : 05 oktober 1984
Beschrijving : DEN HAAG-CASTRICUM - Het zint de afdeling rechtspraak van de Raad van State geenszins
dat het gemeentebestuur van Castricum voor de 2e achtereenvolgende keer weigert naar
Den Haag te komen. Gistermorgen vond weer een hoorzitting plaats over een verzoek van
de Stichting Beheer Ontmoetingsruimte Bakkum aan B en W van Castricum. De stichting
wenst van de gemeente een subsidie in de stichtingskosten van De Eenhoorn, doch de
gemeente weigert aan dit verzoek te voldoen.
Het gemeentebestuur liet bij een eerdere hoorzitting al verstek gaan en tot verbazing
van zowel het bestuur van De Eenhoorn, als van de leden van de Raad van State, had
het Castricumse gemeentebestuur ook gisteren niet voor een afvaardiging gezorgd.

De afdeling rechtspraak zit met een aantal vragen die eigenlijk beantwoord zouden
moeten worden door de gemeente. Mocht de komende weken blijken dat een antwoord op
die vragen toch dringend gewenst is met het oog op de uitspraak van de Raad van
State, dan zal er een (derde) hoorzitting gehouden worden. De gemeente wordt dan
verplicht gesteld om aanwezig te zijn. De regels eisen dat ook het bestuur van
De Eenhoorn weer een retourtje Den Haag koopt.
De woordvoerder van De Eenhoorn, P.F.W. Alkemade - vergezeld van de bestuursleden
Th. Lute en G.C.J. de Groot - kreeg gistermiddag alle gelegenheid om zijn zegje te
doen. De Eenhoorn trad voor de 2e maal in het Haagse strijdperk: die eerste keer
kreeg de gemeente ongelijk.
De Raad baseerde haar mening op een aantal overwegingen. De gemeente sprak in de
stukken steeds over exploitatiekosten, terwijl gevraagd werd om een bijdrage in de
stichtingskosten. Voorts was het raadsbesluit onvoldoende gemotiveerd.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben wel subsidie verleend. Dit gebeurde
omdat de bevolking van Bakkum zelf ruim een ton bijeen wist te brengen. Het bevreemdt
de afdeling rechtspraak dat de gemeente, om dezelfde redenen waarom GS wel subsidie
gaven, afwijzend besliste.
Met deze uitspraak (gedaan op 21 juli 1983) stond vast dat de gemeente het verzoek
van De Eenhoorn moest heroverwegen. De gemeenteraad presteerde het echter om daarna
toch een negatieve beslissing te nemen. Dit gebeurde op advies van de
fractievoorzitters: september vorig jaar vroeg de gemeente De Eenhoorn om
exploitatiecijfers en bezoekersaantallen.

Daarna vond een hoorzitting plaats, tijdens welke de fractievoorzitters het college
adviseerden om geen subsidie te verstrekken. De gedachte overheerste dat De Eenhoorn
een kerkelijk orgaan is, gevestigd in of-naast een kerkelijk gebouw, hoewel het
bestuur van de gemeenschapsruimte steeds andere feiten op tafel had gelegd.
Het moest woordvoerder Alkemade gisteren van het hart dat het bestuur van De Eenhoorn
langdurig en diepgaand heeft gesproken over de vraag of nu wel of niet voor de 2e
maal een beroepschrift moest worden ingediend.
,,Wij willen vermijden dat men ons gaat betichten van doordrammerij. De doorslag
heeft echter gegeven dat de nieuwe behandeling van ons bezwaarschrift tegen de
weigering van subsidie door de gemeente erg onzorgvuldig is geweest en daardoor
strijdig met ons rechtsgevoel'', aldus Alkemade.
Alkemade vindt het vreemd dat de gemeente nooit een woord heeft gewijd aan de
behoefte aan ruimte voor sociaal-culturele activiteiten in Bakkum, dit ondanks de
vingerwijzing van de provincie en de uitspraak van de afdeling rechtspraak in het
eerste beroep.

Particulier
,,De gemeente heeft in de discussie steeds aangevoerd dat wij, als particuliere
stichting, een ruimte exploiteren en dat dit toch iets anders is dan dat de gemeente
een openbaar gebouw exploiteert. Het komt gek over dat de gemeente het Dorpshuis
De Kern met ingang van 1 oktober heeft overgedragen aan een stichtingsbestuur.
De Kern wordt wel door de gemeente gesubsidiueerd.''.
De gemeente trachtte ook keer op keer aan te tonen dat het roomskatholieke
kerkbestuur betrokkenheid heeft bij De Eenhoorn. De Eenhoorn is echter een
zelfstandige stichting en de statuten voldoen aan alle eisen die de wet stelt. De
provincie kan zich vinden in beleid en doelstellingen van De Eenhoorn, de gemeente
blijkbaar niet.
De gemeente vindt het vreemd dat de stichting niet de eigenaar is van het gebouw - de
gemeenschapsruimte is eigendom van de r.k. kerk en wordt gehuurd - terwijl de
provincie subsidie heeft verstrekt op grond van de afspraak dat de stichting minstens
25 jaar het gebouw zal beheren en exploiteren.
De afdeling rechtspraak overweegt om op 15 november uitspraak te doen in deze zaak,
maar of die datum gehaald wordt is afhankelijk van de vragen die er na deze
hoorzitting zijn blijven liggen. Een verplichte 3e hoorzitting hangt in de lucht...

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
Gemeenschapsruimte De Eenhoorn in Bakkum.

(Archieffoto)
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Bakkum
Straat/wijk : Groenelaan, Tweede
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Eenhoorn, De
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 2-1-4
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 26 oktober 2019